28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   27/5/2013

             KARAR NO        :   2013/94

             KONU                  :   Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 4/4/2013 tarih ve 3018 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 30/5/2003 tarih ve 2003/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına, 27/10/2010 tarih ve 2010/90 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin 6/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

1) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin %100 oranındaki hissesinin;

• 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Limak Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Limak Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 104.000.000 (Yüzdörtmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Fernas İnşaat A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fernas İnşaat A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) Hisse Satış Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.