28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

NARGİLE ŞİŞELERİNİN ÜZERİNE KONULACAK SAĞLIK UYARILARINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, tabanı hariç nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarılarını kapsar.

MADDE 3 – (1) Nargile şişeleri üzerinde bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar dâhilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunludur.

MADDE 4 – (1) Nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarıları nargile şişesinin biçimine göre silindirik  (Ek-1) veya konik (Ek-2) biçimde olabilir. Uyarılar, şişelerin ağız bölümünden başlayacak şekilde uygulanır.

(2) Sağlık uyarıları; karton üzerine offset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilir. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılır.

(3) Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik “dört renk / Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK)”dır.

(4) Uyarı ölçüleri, 5’er cm kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360 x 217 mm şeklinde olur.

(5) Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Kurum internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Kurum tarafından sağlanır. Bu uyarıların, içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemez.

(6) Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanır.

(7) Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından işyerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumludur.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanır.

MADDE 6 – (1) Nargile şişeleri en geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale getirilir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.