28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/1987 tarihli ve 19663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.