28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA

TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.