26 Mayıs 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28658

KARAR

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

2013-2014 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 16/05/2013

Karar No  : 12

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2013-2014 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1 – (1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü

d) Şube Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı İllerdeki Şube Müdürlüğünü

e) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

(2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

(ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini,

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri

MADDE 2 –  (1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.

 

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri.

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

 

I. Grup Kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

II. Grup Kuşlar

      Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik ve kaya keklik avı

     Çil keklik avı sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars,  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde yapılacaktır.

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

24.08.2013

26.01.2014

02.11.2013

06.01.2014

D. Akdeniz

24.08.2013

19.01.2014

02.11.2013

06.01.2014

B. Akdeniz

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

Marmara

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

İç Anadolu

24.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

Doğu Anadolu

24.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

G.D. Anadolu

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

D.Karadeniz

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

B.Karadeniz

17.08.2013

24.11.2013

02.11.2013

06.01.2014

 

AVLANMA

BÖLGESİ

III. grup Kuşlar

     Sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz ve su çulluğu (bekasin) avı

      Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk ve çulluk avı tüm bölgelerde 02.11.2013-16.02.2014 tarihlerinde yapılacaktır.

IV. grup Kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan avı

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

 

16.02.2014

D. Akdeniz

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

B. Akdeniz

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

Marmara

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

İç Anadolu

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

D. Anadolu

02.11.2013

02.03.2014

24.08.2013

16.02.2014

G.D. Anadolu

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

D.Karadeniz

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

B.Karadeniz

02.11.2013

02.03.2014

17.08.2013

16.02.2014

 

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

I. grup Memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı

II. grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.11.2013

06.01.2014

24.08. 2013

16.02.2014

D. Akdeniz

02.11.2013

06.01.2014

24.08. 2013

16.02.2014

B. Akdeniz

02.11.2013

06.01.2014

17.08.2013

16.02.2014

Marmara

02.11.2013

06.01.2014

17.08. 2013

16.02.2014

İç Anadolu

02.11.2013

06.01.2014

24.08.2013

16.02.2014

D. Anadolu

02.11.2013

06.01.2014

24.08.2013

23.02.2014

G. D.Anadolu

02.11.2013

06.01.2014

17.08.2013

16.02.2014

D. Karadeniz

02.11.2013

06.01.2014

17.08. 2013

16.02.2014

B. Karadeniz

02.11.2013

06.01.2014

17.08.2013

16.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.

(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilir.

(5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 02.08-17.10.2013 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 31 Ağustos 2013-13 Kasım 2013 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler.

Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.

 

Tablo-2: Avlanma bölgelerine göre iller

Avlanma Bölgesi

Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İller

D. Akdeniz Bölgesi

Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

B. Akdeniz Bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

G. Doğu Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari

Marmara Bölgesi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B. Karadeniz Bölgesi

Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D. Karadeniz Bölgesi

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır.

 (Tüm illerde olduğu gibi tabloda belirtilen illerde de ilan edilen devlet ve genel avlaklarında bu türlerin avı verilen kotalar dahilinde yapılır.)

 

Tablo-3:İller bazında koruma altına alınan av hayvanları

BÖLGESİ

İLİ

AVI YASAKLANMASI İSTENEN TÜRLER

İÇ ANADOLU

Aksaray

Tilki

Çorum

Tilki

Eskişehir

Tilki, sansar ve alakarga

Kırıkkale

Tilki

Kırşehir

Tilki

Nevşehir

Çakal

Sivas

Karga, çakal, tilki ve kaya güvercini

Yozgat

Tilki

B.KARADENİZ

Bartın

Kaya güvercini, tüm keklik türleri, tepeli patka, karabaş patka, kılkuyruk ördek ve kara ördek

Düzce

Tüm keklik türleri ve alakarga.

Kastamonu

Tüm keklik türleri

Sinop

Tüm keklik türleri ve tilki

Zonguldak

Tüm keklik türleri, tavşan,

MARMARA

Bursa

Karatavuk

Edirne

Tüm keklik türleri.

İstanbul

Tüm keklik türleri.

Kırklareli

Tüm keklik türleri.

Kocaeli

Tüm keklik türleri.

Tekirdağ

Tüm keklik türleri.

Yalova

Tüm keklik türleri.

D.KARADENİZ

Trabzon

Tüm keklik türleri, sakarca kazı, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk ördeği, çıkrıkçın, kara ördek, altıngöz, yaban tavşanı  ve tilki

Amasya

Tüm keklik türleri, tilki ve çakal

 

Artvin

Tilki

Giresun

Karatavuk ve çakal

Ordu

Tilki, çakal, karatavuk

Rize

Tüm keklik türleri, adatavşanı ve yaban tavşanı

EGE

İzmir

Çakal

Muğla

Çakal ve tilki

B.AKDENİZ

Antalya

Alakarga ve çakal

Denizli

Çakal

Isparta

İl genelinde çakal; Uluborlu, Senirkent ve Aksu ilçelerinde tilki

D.AKDENİZ

Adana

Karaisalı ilçesinde tüm keklik türleri

K. Maraş

İl genelinde kum ve kaya kekliği

Kilis

Çakal

Osmaniye

İl genelinde çakal, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde tüm keklik türleri

DOĞU ANADOLU

Erzurum

 Çakal

Ardahan

Tilki ve çakal

Bingöl

Tilki ve çakal

Iğdır

Tilki

Kars

Sansar

Tunceli

Sansar, çakal ve çulluk

Van

Kaya sansarı, ağaç sansarı ve altıngöz

G. D.ANADOLU

Ş.Urfa

Ağaç sansarı, kaya sansarı ve çakal

Adıyaman

Macar ördeği, tepeli patka, sakarmeke, kaya sansarı ve ağaç sansarı

Malatya

Çakal

Mardin

Çakal

Şırnak

Tilki ve yaban tavşanı

 

Avlanma Limitleri

MADDE 4 – (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.

 

Tablo-4: Avlanma limitleri

KUŞLAR

Avlanma Limiti

Bıldırcın

10

Üveyik

8

Karatavuk

3

Güvercin (kaya güvercini)

6

Çulluk

4

Saksağan

15

Tahtalı, sakarca kazı

3’er

Sakarmeke

 

4

Alakarga, suçulluğu (bekasin)

1’er

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, çil keklik (Bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Erzincan,  Iğdır, Kars,  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktır).

Toplamda 2

Yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk türlerinden olabilir)

Toplamda 6

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası

Toplam 15

Şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)

Yılda Toplam

 6

MEMELİLER

 

Yaban tavşanı

1

Adatavşanı

2

Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

2

Sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplamda )

Toplamda 2

Yaban domuzu (sürek avında avcı başına)

(sürekçiler av yapamaz)

2

Çakal

1

Tilki

2

 

(2) Bir av gününde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.

(4) İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda,  2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilir.

Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır..

(5) İlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5 –  (1) Bu av döneminde Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler MAK’ca koruma altına alınmıştır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6 – (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2013-2014 av döneminde, MAK’ca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7 – (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda,

b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda,

c)Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),

g) Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

(2) İl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahalar ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

MAK Kararı Çerçevesinde Yapılan Avcılığın Yasak Olduğu Diğer Sahalar.

MADDE 8 –  (1)  Aşağıda sayılan yerlerde;

a) Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları,

b) Yaban Hayatı Koruma Sahaları,

c) Milli Parklar,

ç) Tabiat Parkları,

d) Tabiat Koruma Alanları,

e) Örnek Avlaklar,

f) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonları,

g) Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları,

ğ) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda,

h) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LİSTE-VIII’de yer alan özel çevre koruma bölgelerinde,

ı) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

Ancak bu sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

MADDE 9 – (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları;

a) Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz.

c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz.

ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz.

d) Kişilerin yakın mesafeyi görme amacıyla kullandıkları el fenerleri hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz.

e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.

Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez.

f)Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez.

g) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

ğ) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.

h) Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir şekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir.

i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen “Engelli Kimlik Belgesi” ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler.

Yasaklanan avlanma usulleri

MADDE 10 – (1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,

b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır.

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av sezonu dışında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek.

 h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il şube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.

ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz.

İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır.

i) Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır.

Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 11 – (1) Yaban hayvanlarının yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanları ve habitatlarına olumsuz etkiler yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir.

(2) Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği sürelerde tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise şube müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde izin alınmak koşuluyla yapılabilir.

(3) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce şube müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İldeki şube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(4) İzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 12 –  (1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışması şube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Bitki Sağlığı ve Karantina Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması

MADDE 13 – (1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin Taşınması

MADDE 14 – (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden bir bütün halindeyken;

a) İl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan şube müdürlüğü veya orman işletme şefliğine başvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır.

b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dışına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına başvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır.

c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taşınması zorunludur.

(3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(4) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

(5) İdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları başka bir yere naklederken şube müdürlüğünden izin almak zorundadır.

(6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları

MADDE 15 – (1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 57. maddesi kapsamında, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişiler;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı,

Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

(3) Yukarıda belirtilen kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.

Bu kişiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır.

ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler başıboş bırakılmaz.

Çobanlar yanlarında tek kurşun fişekler dışında başka fişekler bulunduramazlar.

d) Bu kişiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Avlaklarda başıboş yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için şube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 16 – (1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Tazıyla avlanmak yasaktır.

(3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşu olmak üzere toplam 6 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(4) Köpek eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. İldeki şube müdürlüğü av sezonu dışında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve gelişimiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir.

 (5) Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

MADDE 17 – (1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriş çıkışın Bakanlık veya Valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı başında ilan edecektir.

Sürülerin bu güzergah ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il şube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 18 – Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı

MADDE 19 – (1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bedelsiz verilecektir.

(3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20 – Bu Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

EK LİSTE-1

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

 

MEMELİLER

Familya ve tür adı (Latince adı)

Türkçe adı

 KİRPİLER

ERINACEIDAE

 

Erinaceus

concolor

Kirpi

Oryctalagus

auritus

Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi

UÇAN YARASALAR

PTEROPODIDAE

 

Rousettus

aegyptiacus

Mısır Yarasası

BÖCEKCİL YARASALAR

EMBALLONURIDAE

 

Taphozous

nudiventris

 

NALBURUNLU YARASALAR)

RHINOLOPHIDAE

 

Rhinolophus

ferrumequinum

Nalburunlu Büyükyarasa

Rhinolophus

hipposideros

Nalburunlu Küçükyarasa

Rhinolophus

euryale

Akdeniz Nalburunluyarasası

Rhinolophus

mehelyi

Nalburunluyarasa

Rhinolophus

blasii

Nalburunluyarasa

DÜZBURUN YARASALAR

VESPERTILIONIDAE

 

Myotis

mystacinus

Küçük Sakallı Yarasa

Myotis

nipalensis

 

Myotis

aurescens

 

Myotis

brandtii

 

Myotis

emerginatus

Kirpikli Yarasa

Myotis

nattereri

Saçaklı Yarasa

Myotis

bechsteini

Büyükkulaklı Yarasa

Myotis

myotis

Farekulaklı Büyükyarasa

Myotis

blythii

Farekulaklı Küçükyarasa

Myotis

daubentonii

Su Yarasası

Myotis

capaccinii

Uzunayaklı Yarasa

Pipistrellus

nathusii

Pürtüklü Yarasa

Pipistrellus

kuhlii

Beyazyakalı Yarasa

Hypsugo

savii

 

Nyctalus

leisleri

Küçük Akşamcı Yarasa

Nyctalus

noctula

Akşamcı Yarasa

Nyctalus

lasiopterus

Büyük Akşamcı Yarasa

Eptesicus

bottae

Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası

Eptesicus

serotinus

Genişkanatlı Yarasa

Otonycteris

hemprichi

Uzunkulaklı Yarasa

Barbastella

barbastellus

Sakallı Yarasa

Plecotus

auritus

Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa

Plecotus

austriacus

Gri Uzunkulaklı Yarasa

Vespertilio

murinus

İkirenkli Yarasa

Miniopterus

schreibersii

Uzunkanatlı Yarasa

KUYRUKLU YARASALAR

MOLOSSIDAE

 

Tadarida

teniotis

Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa

SİNCAPLAR

SCIURIDAE

 

Sciurus

vulgaris

Avrupa Sincabı

Sciurus

anomalus

Anadolu Sincabı

Spermophilus

citellus

Tarla Sincabı

Spermophilus

xanthophrymnus

Tarla Sincabı

KUNDUZLAR

CASTORIDAE

 

Castor

fiber

Kunduz

ARAPTAVŞANLARI

DIPODIDAE

 

Allactaga

euphratica

Araptavşanı

Allactaga

elater

Araptavşanı

Allactaga

williamsi

Araptavşanı

Sicista

caucasica

 

YEDİUYURLAR

GLIRIDAE

 

Dryomys

nitedula

Hasancık

Dryomys

laniger

Kayauyuru

Dryomys

pictus

Yediuyur

Eliomys

melanurus

Asya Bahçe Yediuyuru

 Myomimus

roachi

Fare benzeri yediuyur

Myomimus

setzeri

Fare benzeri yediuyur

Muscardinus

avellanarius

 

Glis(= Myoxus)

glis

Yediuyur

OKLU KİRPİLER

HYSTRICIDAE

 

Hystrix i

indica

Oklukirpi

SU MAYMUNLARI

MYOCASTORIDAE

 

Myocastor

coypus

Su maymunu

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

lupus

Kurt

Vulpes

zerda

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

AYILAR

URSIDAE

 

Ursus

 arctos

Boz Ayı

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Vormela

peregusna

Alaca Sansar

Lutra

lutra

Su Samuru

SIRTLANLAR

HYAENIDAE

 

Hyaena

hyaena

Çizgili Sırtlan

KEDİLER

FELIDAE

 

Felis

silvestris

Yaban Kedisi

Felis

chaus

Sazlık Kedisi

Lynx (= Felis)

lynx

Vaşak

Caracal (= Felis)

caracal

Karakulak, Step Vaşağı

Panthera

pardus

Leopar, Pars

FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ

PHOCIDAE

 

Monachucs

monachus

Akdeniz Foku

GEYİKLER

CERVIDAE

 

Cervus

dama

Ala Geyik-Yağmurca

Cervus

elaphus

Kızılgeyik (Av turizmi hariç)

Capreolus

capreolus

Karaca (Av turizmi hariç)

BOYNUZLUGİLLER

BOVIDAE

 

Gazella

dorcas

Dorkas Ceylanı

Gazella

subgutturosa

Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç)

Gazella

Gazella Gazella

Hatay dağ ceylanı.

Rupicapra

rupicapra

Çengelboynuzlu Dağkeçisi         (Av turizmi hariç)

Capra

aegagrus

Yaban Keçisi (Av turizmi hariç)

Ovis

ammon gmeFlini

Yaban Koyunu

Ovis

orientalis anatolica

Anadolu Yaban Koyunu               (Av turizmi hariç)

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı (Latince adı)

Türkçe adı

Batağangiller

Podicipediade

 

Tachybaptus

ruficollis

Küçük Batağan

Podiceps

cristatus

Bahri

Podiceps

grisegena

Kızılboyunlu Batağan

Podiceps

auritus

Kulaklı Batağan

Podiceps

nigricollis

Karaboyunlu Batağan

Yelkovangiller

Procellaridae

 

Calonectris

diomedea

Boz Yelkovan

Puffinus

yelkouan

Yelkovan

Fırtınakuşugiller

Hydrobatidae

 

Hydrobates

pelagicus

Fırtınakuşu

Karabatakgiller

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax

aristotelis

Tepeli Karabatak

Phalacrocorax

pygmeus

Küçük Karabatak

Yılanboyungiller

Anhingidae

 

Anhinga

rufa

Yılanboyun

Pelikangiller

Pelecanidae

 

Pelecanus

onocrotalus

Ak Pelikan

Pelecanus

crispus

Tepeli Pelikan

Balıkçılgiller

Ardeidae

 

Botaurus

stellaris

Balaban

Ixobrychus

minutus

Küçük Balaban

Nycticorax

nycticorax

Gece Balıkçılı

Ardeola

ralloides

Alaca Balıkçıl

Bubulcus

Ibis

Sığır Balıkçılı

Egretta

garzetta

Küçük Akbalıkçıl

Egretta

alba

Büyük Akbalıkçıl

Ardea

purpurea

Erguvani Balıkçıl

Leylekgiller

Ciconiidae

 

Mycteria

İbis

Sarıgagalı Leylek

Ciconia

nigra

Kara Leylek

Ciconia

ciconia

Leylek

İbisgiller

Thereskionithidae

 

Phegadis

falcinellus

Çeltikçi

Geronticus

eremita

Kelaynak

Platalea

leucorodia

Kaşıkçı

Flamanlar

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus

ruber

Flamingo

Ördekgiller

Anatidae

 

Cygnus

Olor

Kuğu

Cygnus

columbianus

Küçük Kuğu

Cygnus

cygnus

Ötücü Kuğu

Anser

erythropus

Küçük Sakarca

Branta

leucopsis

Akyanaklı Kaz

Branta

ruficollis

Sibirya Kazı

Tadorna

ferruginea

Angıt

Tadorna

tadorna

Suna

Marmaronetta

angustirostris

Yaz Ördeği

Aythya

nyroca

Pasbaş Patka

Mergus

albellus

Sütlabi

Oxyura

jamaicensis

Kara başlı dikkuyruk

Oxyura

leucocephala

Dikkuyruk

Atmacagiller

Accipitridae

 

Pernis

apivorus

Arı Şahini

Pernis

ptilorhyncus

Tepeli Arı Şahini

Elanus

caeruleus

Ak Çaylak

Milvus

migrans

Kara Çaylak

Milvus

milvus

Kızıl Çaylak

Haliaeetus

albicilla

Akkuyruklu Kartal

Gypaetus

barbatus

Sakallı Akbaba

Neophron

percnopterus

Küçük Akbaba

Gyps

fulvus

Kızıl Akbaba

Aegypius

monachus

Kara Akbaba

Circaetus

gallicus

Yılan Kartalı

Circus

aeruginosus

Saz Delicesi

Circus

cyaneus

Gökçe Delice

Circus

macrourus

Bozkır Delicesi

Circus

pygargus

Çayır Delicesi

Accipiter

gentilis

Çakırkuşu

Accipiter

nisus

Atmaca (Geleneksel atmacacılık esas ve usulleri hariç)

Accipiter

brevipes

Yoz Atmaca

Buteo

buteo

Şahin

Buteo

rufinus

Kızıl Şahin

Buteo

lagopus

Paçalı Şahin

Aquila

pomarina

Küçük Orman Kartalı

Aquila

clanga

Büyük Orman Kartalı

Aquila

nipalensis

Bozkır Kartalı

Aquila

heliaca

Şah Kartal

Aquila

chrysaetos

Kaya Kartalı

Hieraaetus

pennatus

Küçük Kartal

Hieraaetus

fasciatus

Tavşancıl

Pandion

haliaetus

Balık Kartalı

Doğangiller

Falcoidae

 

Falco

naumanni

Küçük Kerkenez

Falco

tinnunculus

Kerkenez

Falco

vespertinus

Ala Doğan

Falco

columbarius

Boz Doğan

Falco

subbuteo

Delice Doğan

Falco

eleonorae

Ada Doğanı

Falco

concolor

Gri Doğan

Falco

biarmicus

Bıyıklı Doğan

Falco

cherrug

Ulu Doğan

Falco

peregrinus

Gök Doğan

Falco

pelegrinoides

Kızıl Enseli Doğan

Orman Tavuğugiller

Tetraonidae

 

Tetrao

tetrix

Orman Horozu

Tetrao

mlokosiewiczi

Huş Tavuğu

Sülüngiller

Phasianidae

 

Tetraogallus

caspius

Urkeklik

Francolinus

francolinus

Turaç

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Porzana

porzana

Benekli Sutavuğu

Porzana

parva

Bataklık Sutavuğu

Porzana

pusilla

Küçük Sutavuğu

Crex

crex

Bıldırcın Kılavuzu

Porphyrio

porphyrio

Sazhorozu

Turnagiller

Gruidae

 

Grus

grus

Turna

Grus

leucogeranus

Ak Turna

Anthropoides

virgo

Telli Turna

Toygiller

Otitidae

 

Tetrax

tetrax

Mezgeldek

Chlamydotis

undulata

Yakalı Toy

Otis

tarda

Toy

Kılıçgagagiller

Recurvirostridae

 

Himantopus

himantopus

Uzunbacak

Recurvirostra

avosetta

Kılıçgaga

Kocagözgiller

Burhinidae

 

Burhinus

oedicnemus

Kocagöz

Cursorius

cursor

Çölkoşarı

Bataklık Kırlangıçları

Glareolidae

 

Glareola

pratincola

Bataklıkkırlangıcı

Glareola

nordmanni

Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Charadrius

dubius

Küçük Halkalı Cılıbıt

Charadrius

hiaticula

Halkalı Cılıbıt

Charadrius

alexandrinus

Akça Cılıbıt

Charadrius

leschenaultii

Büyük Cılıbıt

Charadrius

asiaticus

Doğu Cılıbıtı

Charadrius

morinellus

Dağ Cılıbıtı

Vanellus

spinosus

Mahmuzlu Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

alba

Ak Kumkuşu

Calidris

minuta

Küçük Kumkuşu

Calidris

temminckii

Sarıbacaklı Kumkuşu

Calidris

ferruginea

Kızıl Kumkuşu

Calidris

alpina

Karakarınlı Kumkuşu

Limicola

falcinellus

Sürmeli Kumkuşu

Gallinago

media

Büyük Su Çulluğu

Numenius

tenuirostris

İncegagalı Kervançulluğu

Tringa

stagnatilis

Bataklık Düdükçünü

Tringa

ochropus

Yeşil Düdükçün

Tringa

glareola

Orman Düdükçünü

Actitis

hypoleucos

Dere Düdükçünü

Arenaria

interpres

Taşçeviren

Deniz Düdükçünleri

Phalaroppididae

 

Phalaropus

tricolor

Büyük Denizdüdükçünü

Phalaropus

lobatus

Deniz Düdükçünü

Phalaropus

fulicarius

Kızıl Denizdüdükçünü

Martıgiller

Laridae

 

Larus

melanocephalus

Akdeniz Martısı

Larus

minutus

Küçük Martı

Larus

genei

İncegagalı Martı

Larus

audouinii

Ada Martısı

Sumrugiller

Sternidae

 

Sterna

nilotica

Gülen Sumru

Sterna

caspia

Hazar Sumrusu

Sterna

bengalensis

Tepeli Sumru

Sterna

sandvicensis

Karagagalı Sumru

Sterna

hirundo

Sumru

Sterna

paradisaea

Kuzey Sumrusu

Sterna

albifrons

Küçük Sumru

Chlidonias

hybridus

Bıyıklı Sumru

Chlidonias

niger

Kara Sumru

Chlidonias

leucopterus

Akkanatlı Sumru

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

senegallus

Benekli Bağırtlak

Syrrhaptes

paradoxus

Paçalı Bağırtlak

Papağangiller

Psittacidae

 

Psittacula

krameri

Yeşilpapağan

Gugukgiller

Cuculidae

 

Clamator

glandarius

Tepeli Guguk

Cuculus

canorus

Guguk

Peçeli Baykuşgiller

Tytonidae

 

Tyto

alba

Peçeli Baykuş

Baykuşgiller

Strigidae

 

Otus

brucei

Çizgili İshakkuşu

Otus

scops

İshakkuşu

Bubo

bubo

Puhu

Ketupa

zeylonensis

Balıkbaykuşu

Athena

noctua

Kukumav

Strix

aluco

Alaca Baykuş

Asio

otus

Kulaklı Orman Baykuşu

Asio

flammeus

Kır Baykuşu

Aegolius

funereus

Paçalı Baykuş

Çobanaldatangiller

Caprimulgidae

 

Caprimulgus

europaeus

Çobanaldatan

Sağangiller

Apodidae

 

Apus

apus

Ebabil

Apus

pallidus

Boz Sağan

Apus

melba

Akkarınlı Sağan

Apus

affinis

Küçük Sağan

Yalıçapkınıgiller

 Alcedinidae

 

Halcyon

smyrnensis

İzmir Yalıçapkını

Alcedo

atthis

Yalıçapkını

Ceryle

rudis

Alaca Yalıçapkını

Arıkuşugiller

Meropidae

 

Merops

superciliosus

Yeşil Arıkuşu

Merops

apiaster

Arıkuşu

Gökkuzgungiller

Coraciidae

 

Coracias