24 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28656

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (pp) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“pp) Türkvet: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik tarım faaliyetleri, müteşebbis ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak yürütülür. Bu sözleşme; tarımsal faaliyetin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacağını belirleyen yazılı anlaşmayı ifade eder. Yetkilendirilmiş kuruluş sözleşme yaptığı müteşebbis ile ilgili bilgileri kırkbeş gün içerisinde Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıt eder ve Bakanlığa bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, başvurduğu yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici grubu, organik tarım faaliyetini tüzel kişilik altında yapabilir. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her bir üretici ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu durumda müteşebbis, üretici grubu adına yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Üretici grubu içinde yer alan çiftçiler, müteşebbis olarak değerlendirilir ve bir kod verilerek kayıt altına alınır. Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler ile de sözleşme yapar. Fason üretim yapan işletmeler de organik tarım kontrol sistemine dâhildir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden sonra, organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak uygunluk belgesi veya sertifika alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, (ğ) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ı) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Organik hayvan yetiştiriciliğinde üremede doğal yöntemler kullanılır. Bununla birlikte suni tohumlamaya da izin verilir. Klonlama ve embriyo transferi gibi metotlar kullanılmaz.”

“3) Et üretimine yönelik kanatlılarda üç günlük yaştan küçük olmak kaydıyla on hafta, yumurta üretimine yönelik kanatlılarda ise altı haftadır.”

“1) Etlik ve yumurtacı civcivler, geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında üç günlük yaştan küçük olmalıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Yaylacılık yapılan dönemde; hayvanların yürüyerek bir otlatma alanından diğerine geçerken organik olmayan alanlarda otlayarak tükettikleri yem miktarı yıllık yem rasyonunun %10’unu geçemez. Bu oran tarımsal orijinli yemin kuru maddesinin yüzdesi olarak hesaplanır. Her yıl hayvanların yaylada olduğu dönemin dışında, yemin en az %60’ı çiftlik bünyesinden sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde, yemin eksik kalan bölümü, bu Yönetmelik hükümlerini uygulayan diğer işletmelerden sağlanır.

Domuz ve kümes hayvanları için yemin en az %20’si çiftliğin kendisinden sağlanır.  Bunun mümkün olmaması halinde,  yemin eksik kalan bölümü, bu Yönetmelik hükümlerini uygulayan diğer işletmelerden veya yem işletmelerinden sağlanır.”

“h) Organik hayvancılıkta hayvan beslemede aşağıdaki maddeler kullanılır.

1) Kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilmiş veya hazırlanmış bitkisel veya hayvansal kökenli organik olmayan yem maddeleri veya ek-5’in 2 nci maddesinde yer alan diğer yem maddeleri,

2) Organik formları mevcut olmayan ve kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilen baharatlar, tıbbi ve aromatik bitkiler ve melasların kullanımı verilen her bir tür için %1 ile sınırlandırılmış olup tarımsal kökenli yemin kuru maddesinin oranı yıllık olarak hesaplanır,

3) Hayvansal kökenli organik yem maddeleri,

4) Ek-5’in 1 inci maddesinde yer alan mineral kaynaklı yem maddeleri,

5) Sürdürülebilir balıkçılıktan elde edilen yemler aşağıdaki koşulları taşır:

-Yemler kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilir veya hazırlanır.

-Yemlerin kullanımı otobur olmayan hayvanlarla sınırlandırılır.

-Hidrolize balık proteinleri kullanımı yalnızca genç hayvanlarla sınırlandırılır.

6) Deniz tuzu, iri kaya tuzu olarak tuz,

7) Ek-6’da yer alan yem katkı maddeleri.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)  numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Kimyasal yolla sentezlenmiş allopatik tıbbi veteriner ürünleri veya antibiyotiklerin yerine, tedavi edilecek hayvan türü üzerinde tedavi edici etkisi bulunması koşuluyla,  ek-5’in 1 inci maddesinde ve ek-6’nın 3 üncü maddesinde yer alan ürünler ve fitoterapötik ürünler kullanılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Arı kolonilerini beslemeye, yalnızca kovanların zor iklim koşullarından dolayı tehdit altında olması durumunda izin verilir. Besleme; organik bal, organik şeker şurubu ya da organik şeker ile yapılır. Besleme ile ilgili olarak kayıtlara; ürünün tipi, uygulama tarihi, miktarı ve kullanıldığı kovanlara dair bilgiler yazılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü paragrafı, (3) numaralı alt bendinin yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Etobur su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yemler; öncelikle su ürünleri yetiştiriciliği menşeli organik yem ürünleri, organik su ürünleri yetiştiricilik ürünleri ve parçalarından elde edilen balık unu veya balık yağı, insan tüketimine uygun, sürdürülebilir balıkçılıktan gelen yakalanmış balıklar ve parçalarından elde edilen balık unu veya balık yağı veya balık menşeli içerik, bitkisel veya hayvansal kökenli organik yem maddelerinden sağlanır.

Eğer organik kaynaklar mevcut değilse organik olmayan su ürünleri yetiştiricilik parçalarından veya insan tüketimi için sürdürülebilir balıkçılıktan gelen yakalanmış olan balıkların parçalarından elde edilen balık unu ve balık yağı 31/12/2014 tarihine kadarki geçiş sürecinde kullanılabilir. Bu yem maddeleri günlük rasyonun % 30'unu geçemez.”

“Organik balıkçılıkta mineral kökenli yem maddeleri,  ek-5’in 1 inci maddesinde yer alması koşuluyla kullanılır. Yem katkı maddeleri, hayvan beslemede kullanılan belirlenmiş ürünler ve işleme yardımcıları, ek-6’da yer alması ve kısıtlamalarına uyulması koşuluyla kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, (c) bendine aşağıdaki (3) ve (4) numaralı alt bentler eklenmiş ve (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maya ve maya ürünleri tarımsal kaynaklı içerikler olarak hesap edilir.”

“3) Organik ürün etiketiyle satılacak yemlerde bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm bileşenler bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilir ve ürünün kuru maddesinin en az %95’i organik içerikten oluşur.

4) Farklı oranlarda organik tarım metodundan gelen yem maddeleri ve/veya organik tarımda geçiş sürecindeki yem maddeleri ve/veya 17 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde izin verilmiş girdiler içeren işlenmiş yem maddeleri bu Yönetmeliğe uygun olarak organik üretimde kullanılabilir şeklinde etiketlenebilir.”

“1) Hazır ambalajlı gıdanın ve yemin etiketinde, ek-10’da belirtilen organik ürün logosu ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşa verilen kod numarası bulunur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin taşınmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin taşınması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sertifikasyon, Bakanlıktan bu yetkiyi almış gerçek veya tüzel kuruluşlarca yapılır. Sertifikasyon yetkisi verilen sertifikasyon kuruluşu veya kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, sertifikasyon yetkisini başka bir kurum veya kuruluşa devredemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi ağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Sertifikasyon kuruluşu veya kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, bu Yönetmelik ile belirlenen kriterleri ve sertifikasyon esaslarının uygunluğunu TS EN 45011 (TS EN ISO/IEC 17065)’e göre sağlamak zorundadır. Sertifikasyon kuruluşu veya kontrol ve sertifikasyon kuruluşu yapılan işin niteliğine göre kalite sistemini açıklayan bir Türkçe kalite el kitabı hazırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Kontrol kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre; sertifikasyon kuruluşu ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşu TS EN 45011(TS EN ISO/IEC 17065)  standartlarına göre, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma anlaşmasına göre geçerliliği mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite edilir. Yurtdışında akredite olmuş yabancı bir kuruluş Türkiye’de şube açması halinde, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma anlaşmasına göre geçerliliği mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite olduğuna dair akreditasyon belgesini müracaatta ibraz eder.

Akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında yer almayan; organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma maddeleri ile ilgili faaliyet alanlarında akreditasyon hükmü aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için başvuru koşulları

MADDE 40 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler; kontrol, sertifikasyon veya kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde bulunmak için Bakanlığa müracaat eder. Komite tarafından gerekli incelemeler yapılır ve müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgiliye gerekli iznin verilip verilmeyeceğine dair yazılı bilgi verilir. Müracaatları uygun görülen kuruluşlara akreditasyon belgelerini Bakanlığa ibraz edinceye kadar, her bir faaliyet alanı için grup içerisinde yer alan üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile birer yıllık sözleşme yapması kaydıyla çalışma izni verilir. Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm faaliyet alanları ile ilgili akreditasyonun tamamlanma süreci Bakanlıktan çalışma izni alınan tarihten itibaren otuz aydır. Bu sürenin sonunda yetkilendirilmiş kuruluşun akredite olmadığı konularda çalışma izni iptal edilir ve oniki ay geçmeden iptal edilen konularda yeniden çalışma izni verilmez. Akreditasyon belgesi Bakanlığa ibraz edildiğinde akreditasyon kapsamındaki faaliyet alanlarında çalışma izni yenilenir ve kapsam dahilinde yeni müteşebbislerle sözleşme yapılmasına izin verilir. Mevzuat kapsamında olan ancak akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında olmayan organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma maddeleri ile ilgili yetkilendirme Bakanlık tarafından aynı şekilde yapılır ve faaliyet alanlarında müteşebbislerle sözleşme yapma sınırlaması aranmaz.

(2) Yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetki kapsamı ile kontrolör ve sertifikerlerin yetkilendirilmesine ilişkin başvuru dilekçesi,

b) Hukuki yapıyı belirtir belgeler;

1) Yetkilendirilecek kuruluş gerçek kişi veya tüzel kişidir. Gerçek kişilerde iş yeri açma belgesi aranır.

2) Organik tarıma ilişkin faaliyetlerin şirketin ana faaliyet alanında yer aldığını gösterir tescil belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti ve son altı ay içerisinde kayıtlı olunan ticaret odasından alınmış oda sicil kayıt belgesi.

3) Yetkilendirilecek kuruluş, yabancı bir kuruluşun Türkiye’deki şirketi veya şubesi ise tüm yasal kuruluş işlemlerini tamamlamış olmalıdır.

c) Yetkilendirilecek kuruluş, henüz akredite olmamış ise Bakanlıktan yetki aldıktan sonra Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstereceği konularda akredite olmak için Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma anlaşmasına göre geçerliliği mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarına akreditasyon başvurusunu yapar ve kabul edildiğine ilişkin kayıt formunu veya eşdeğer belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

ç) Yetkilendirilecek kuruluşların yer ve organizasyon tanımlamalarına dair belgeler şunlardır:

1) Kuruluşun adı, adresi, tüm iletişim bilgileri ve logosuna ait belgeler,

2) Kontrolörlere ve sertifikerlere ait kimlik ve eğitim belgeleri,

3) Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını gösterir resmi belgeler,

4) Firma yetkilileri ile kontrolör ve sertifikere ait noter onaylı imza sirküleri,

5) Yetkilendirilmiş kuruluşun organizasyon şeması ve görev tanımları.

d) En az aşağıdaki hususlara yer verilmiş olan Türkçe kalite el kitabı:

1) Organizasyon şeması ve görev tanımları,

2) Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun kontrol ve sertifikasyon yöntemini açıklayan doküman,

3) Sözleşme örnekleri,

4) Müteşebbis taleplerinin değerlendirilmesi,

5) Uygunsuzlukların tespiti ve kaydedilmesi,

6) Uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin tanımlanması,

7) Uygunsuzluğun devamı durumunda uygulanacak yaptırımlar,

8) İtirazların değerlendirilmesi.

(3) Bakanlıkça yetkisi iptal edilen kuruluşlar, iptal edilme tarihi itibari ile geçerlilik süresi devam eden sertifikalara ilişkin hukuki sorumlulukları devam eder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma izni akreditasyon süresi ile sınırlıdır. Yetkilendirilmiş kuruluş, akreditasyon süresinin bitiminden otuz gün önce akreditasyon belgesi, akreditasyon belgesi temin edilemediği takdirde akreditasyon durumuna veya sürecine ilişkin belge ile süre uzatımı için Bakanlığa başvurmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetkileri kapsamında Bakanlığa karşı sorumludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının  (a) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve gıda mühendislerine yönelik kontrolör kursu açılır veya açtırılır.”

“1) Ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden veya deniz bilimleri fakültesi balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümünden mezun olmak,”

“4) Noter onaylı imza sirküleri ve yetkilendirilmiş kuruluş ile yapılan sözleşme,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Yetkilendirilmiş kuruluşlara yetki vermek, yetki süresini uzatmak, çalışma iznini askıya almak ve yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilerini iptal etmek,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Organik tarım faaliyetlerinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yumurta üretiminde kullanılan yumurtacı piliçlerin yaşı 18 haftadan büyük olamaz. Bu durum 31/12/2014’e kadar geçerlidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yetiştiricinin yemlerini organik üretimden sağlayamaması durumunda; domuz, ruminantlar ve kümes hayvanları için tarımsal kaynaklı yemin kuru maddesinin % oranı yıllık olarak hesaplanır ve aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla organik olmayan yemin kullanımına izin verilir.

a) Domuz ve kanatlı hayvanlar için, 31/12/2014 tarihine kadar %5,

b) Ruminantlar için 31/12/2013 tarihine kadar %5,

c) Rasyon kuru maddesinin % oranı yıllık olarak hesaplanır. Rasyon kuru maddesinin maksimum % 25’i konvansiyonel yemlerden karşılanabilir.

(2) Müteşebbis, organik olmayan yemin kullanımı ile ilgili olan belgeleri muhafaza eder.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Akreditasyon ile ilgili geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce çalışma izni yetkisi verilen yetkilendirilmiş kuruluşlardan;

a) Akreditasyon süreci devam eden kuruluşlar ile belirli kapsamlarda akredite olan ancak diğer kapsamlarda akreditasyon sürecinde olan kuruluşların:

1) Yetki verildiği tarihten itibaren akreditasyon süreci iki yıldır. Kuruluşlar iki yıllık bu süre içerisinde en fazla grup içerisindeki müteşebbislerde dahil bireysel olarak toplam sekizyüz müteşebbisin kontrol ve sertifikasyon iş ve işlemlerini yürütür.

2) 1/1/2013 tarihinden önce grup içerisindeki müteşebbislerde dahil bireysel olarak toplam sekizyüz müteşebbisi geçen kuruluşlar,  akredite olmadıkları kapsamda yeni sözleşme yapamazlar.

b) Belirli kapsamda akredite olan, diğer kapsamlarda akredite olmayan ve verilen iki yıllık akreditasyon süreci dolan kuruluşlar:

1) (a) veya (b) bendine göre akredite olmadığı kapsamlarda yetkileri iptal edilir.

2) (a) veya (b) bendine göre kapsam genişletme veya yeniden çalışma izni müracaatlarında, 40 ıncı maddedeki çalışma izni verilmesi için geçmesi gereken oniki ay süre haricindeki diğer hükümleri uygulanır.

c) Bu maddenin yayımı tarihinden önce çalışma izni yetkisi verilen kuruluşların yetkileri verilen süre sonuna kadar devam eder. Bu süre sonunda yeniden yetkilendirmede 41 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanı” ibaresi  “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-5, ek-6 ve ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 6, 7, 9 ve 10 uncu maddeleri 31/12/2013 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2010

27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/10/2011

28076

2-

14/8/2012

28384

 

Ek-5

 

ORGANİK HAYVANCILIKTA VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILACAK YEM VE YEM MADDELERİ

 

1. Mineral Kökenli Yem Maddeleri

 

Kalkerli deniz kabukları

Maerl (yosun)

Lithotamn (yosun)

Kalsiyum glukonat

Kalsiyum karbonat

Magnezyum oksit (susuz magnezyum)

Magnezyum sülfat

Magnezyum klorür

Magnezyum karbonat

Flordan ari fosfat

Kalsiyum magnezyum fosfat

Magnezyum fosfat

Monosodyum fosfat

Kalsiyum sodyum fosfat

Sodyum klorür

Sodyum bikarbonat

Sodyum karbonat

Sodyum sülfat

Potasyum klorür

 

2. Diğer Yem Maddeleri

Hücreleri inaktif edilmiş ya da öldürülmüş olan mikro organizmalardan elde edilen fermantasyon ürünleri.

 

Saccharomycescerevisiae

Saccharomycescarlsbergiensis

 

Ek-6

 

HAYVAN BESLENMESİNDE VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN YEM KATKILARI VE BELİRLİ MADDELER

1. Teknolojik Katkı Maddeleri

(a) Koruyucu maddeler

 

E 200

Sorbik asit

E 236

Formik asit

E 237

Sodyum format

E 260

Asetik asit

E 270

Laktik asit

E 280

Propionik asit

E 330

Sitrik asit

 

(b) Antioksidanlar

 

E 306

Antioksidan olarak kullanılan doğal kaynaklı tokoferol açısından zengin ekstraktlar

 

(c) Emülsifiye, stabilizeedici, koyulaştırıcı ve jelleştirici ajanlar

 

E 322

Lesitin

-Sadece organik ham maddeden türetilmiş olmalıdır.

-Kullanımı su ürünleri yetiştiricilik yemi ile sınırlıdır.

 

(ç) Bağlayıcılar, topaklanmayı önleyici ve pıhtılaştırıcı

 

E 535

Sodyum demir siyanür

Demir siyanür anyon olarak hesaplanan NaCI maksimum doz oranı 20mg/kg

E 551b

Kolloidal silis

 

E 551c

Kieselgur (Diyatomit, arınmış)

 

E 558

Bentonit- montmorilonit

 

E 559

Asbestten ari Kaolinit killer

 

E 560

Stearites ve kloritlerin doğal karışımları

 

E 561

Vermikülit

 

E 562

Sepiolit

 

E 566

Natrolite-Phonolite

 

E 568

Sedimanter orijin klinoptilolit, (Besi için domuz, tavuk, hindi,  sığır, somon)

 

E 599

Perlit

 

 

(d) Silaj katkıları

Enzimler, mayalar ve bakteriler; yalnızca silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda silaj katkısı olarak kullanılabilir.

 

2. Duyusal Katkı Maddeleri

Tatlandırıcı-aroma bileşikleri; sadece tarımsal ürünlerin özleri/ekstraktları

 

3. Besinsel Katkı Maddeleri

(a) Vitaminler

 

Vitaminler ve provitaminler

-Tarımsal ürünlerden elde edilen

-Sentetik olarak üretilen vitaminlerin tarımsal ürünlerden elde edilen vitaminler ile eşdeğer olması koşulu ile tek mideli hayvanlarda ve su ürünlerinde kullanılabilir.

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna dayalı mevzuata uygun olarak, karma yem ya da günlük rasyonda belirtilen limitleri sağlamak amacıyla ruminantlar için tarımsal ürünlerden elde edilen vitaminlere eşdeğer olması koşuluyla sentetik olarak elde edilen A, D ve E vitaminlerinin kullanımına izin verilir.

 

 

(b) İz elementleri

 

E1 Demir

-Demire oksit

-Demir karbonat

-Demir sülfat, heptahidrat

-Demir sülfat, monohidrat

E2 İyot

-Kalsiyum iyodat, susuz

E3 Kobalt

-Bazik kobatlı karbonat, monohidrat

-Kobaltlı sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat

E4 Bakır

-Bazik bakır karbonat, monohidrat

-Bakır oksit

-Bakır sülfat, pentahidrat

E5 Mangan

-Mangan karbonat

-Mangan oksit

-Mangan sülfat, monohidrat

E6 Çinko

-Çinko oksit

-Çinko sülfat monohidrat

-Çinko sülfat heptahidrat

E7 Molibden

-Sodyum molibdat

E8 Selenyum

-Sodyum selenat

-Sodyum selenit

 

4. Zooteknik Katkı Maddeleri

Enzimler ve mikroorganizmalar

 

Ek-8

 

İŞLENMİŞ ORGANİK GIDALARIN, MAYALARIN VE MAYA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİLMESİNDE KULLANILACAK MADDELER VE ÜRÜNLER

 

1–Taşıyıcılar Dâhil Gıda Katkıları

 

Kod no

İsim

Bitki kökenli gıda maddelerinin hazırlanması

Hayvan kökenli gıda maddelerinin hazırlanması

Özel Koşullar

E 153

Bitkisel karbon

 

X

Küllü keçi peyniri

Morbier peyniri

E 160 b*

Annato,

Biksin, Norbiksin

 

X

Kırmızı Leicester peyniri

Çift Gloucester peyniri

Çedar

Mimolette peyniri

E 170

Kalsiyum karbonat

X

X

Ürünlerin kalsiyumunu artırmada ve renklendirmede kullanılmaz.

E 220

 

ya da

 

 

E 224

Kükürt dioksit

 

 

 

Potasyum metabisülfit

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

Şeker eklenmemiş meyve şaraplarında (*) (elma şarabı armut şarabı dahil) veya bal liköründe: 50 mg (**)

 

Fermantasyon sonrası meyve konsantresi veya şeker ilaveli elma ve armut şarabı için: 100 mg (**)

 

(*) Bu kapsamda “meyve şarabı” üzüm dışındaki meyvelerden elde

edilen şarap olarak tanımlanmaktadır.

 

(**) mg/l de SO2 olarak ifade edilen,  tüm kaynaklardan elde edilen maksimum seviyeler.

E 223

Sodyum metabisülfit

 

X

Kabuklular (2)

E 250

yada

 

E 252

Sodyum nitrit

 

 

Potasyum nitrat

 

X

 

 

X

Et ürünleri (1)

 

 

E 250 için : NaNO2olarak belirtilen girdi miktarı:80 mg/kg

E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen girdi miktarı :80 mg/kg

E 250 için : NaNO2olarak belirtilen maksimum atık miktarı:50 mg/kg

E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen maksimum atık miktarı : 50 mg/kg

E 270

Laktik asit

X

X

 

E 290

Karbon dioksit

X

X

 

E 296

Malik asit

X

 

 

E 300

Askorbik asit

X

X

Et ürünleri (2)

E 301

Sodyum askorbat

 

X

Nitrit ve nitratla ilgili et ürünleri (2)

E 306*

Tokoferolce zengin ektrakt

X

X

Katı ve sıvı yağlar için antioksidant

E 322*

Lesitinler

X

X

Süt ürünleri (2)

E 325

Sodyum laktat

 

X

Süt bazlı ürünler  ve et ürünleri

E 330

Sitrik asit

X

 

 

E 330

Sitrik asit

 

X

Kabuklular ve yumuşakçalar(2)

E 331

Sodyum sitratlar

 

X

 

E 333

Kalsiyum sitratlar

X

 

 

E 334

Tartarik asit (L(+),-)

X

 

 

E 335

Sodyum tartaratlar

X

 

 

E 336

Potasyum tartaratlar

X

 

 

E 341(i)

Monokalsiyum fosfat

X

 

Unlarda kabartıcı olarak

E 392*

 

Biberiye ekstraktı

 

X

X

Sadece organik üretim ile elde edilmiş olması koşuluyla

E 400

Alginik asit

X

X

Süt bazlı ürünler (2)

E 401

Sodyum alginat

X

X

Süt bazlı ürünler (2)

E 402

Potasyum alginat

X

X

Süt bazlı ürünler (2)

E 406

Agar

X

X

Süt bazlı ürünler ve et ürünleri (2)

E 407

Karragenan

X

X

Süt bazlı ürünler (2)

E 410*

Keçi boynuzu, harnup zamkı

X

X

 

E 412*

Guar zamkı

X

X

 

E 414*

Arap zamkı

X

X

 

E 415

Ksantan zamkı

X

X

 

E 422

Gliserol

X

 

Bitki özleri için

E 440(i)*

Pektin

X

X

Süt bazlı ürünler (2)

E 464

Hidroksipropil metil selüloz

X

X

 

Kapsüller için kapsül malzemesi

E 500

Sodyum karbonatlar

X

X

“Dulce de leche” (3) ve ekşi krema ve ekşi süt peyniri (2)

 

E 501

Potasyum karbonatlar

X

 

 

E 503

Amonyum karbonatlar

X

 

 

E 504

Magnezyum karbonatlar

X

 

 

E 509

Kalsiyum klorit

 

X

Süt koyulaşması

E 516

Kalsiyum sülfat

X

 

Taşıyıcı

E 524

Sodyum hidroksit

X

 

“Laugegenback” için yüzey bakımı

E 551

Silikon dioksit

X

 

Ot ve baharatlar için topaklanma

önleyici

E 553 b

Talk

X

X

“Salam ve sosisler (sadece yüzey uygulamaları)”

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helyum

X

X

 

E 941

Nitrojen

X

X

 

E 948

Oksijen

X

X

 

_______________

(1) Bu katkı maddesi sadece ürünün belirli özelliklerinin muhafaza edilmesini sağlayan ve/veya aynı sıhhi güvenceleri veren hiçbir teknolojik alternatifin mevcut olmaması durumunda Bakanlık tarafından onay  verildikten sonra kullanılır. Sadece ısıl işlem görmemiş et ürünleri için geçerlidir.

(2) Sınırlama sadece hayvansal ürünlerle ilgilidir.

(3)“Dulce de leche” veya “Confiture de lait” tatlandırılmış, koyulaştırılmış sütten yapılan yumuşak, lezzetli kahverengi bir kremayı ifade eder.