24 Mays 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28656

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl (Devlet Personel Bakanl)ndan:

KAMU PERSONEL GENEL TEBL

(SER NO: 4)

657 sayl Devlet Memurlar Kanununun uygulanmasnda ortaya kan baz tereddtlerin giderilmesine ve uygulama birliinin salanmasna ynelik aklamalara aada yer verilmitir.

I. DEVLET MEMURLUUNA ALINMA

1. lk Defa Devlet Memurluuna Alnma

657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 50 nci maddesinde; "Devlet kamu hizmet ve grevlerine Devlet memuru olarak atanacaklarn alacak Devlet memurluu snavlarna girmeleri ve snav kazanmalar arttr.

Snavlarn yaplmasna dair usul ve esaslar ile snava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve grevler ve bunlarn tabi olaca esaslar Devlet Personel Bakanlnca hazrlanacak bir genel ynetmelikle dzenlenir." hkmne yer verilmitir.

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla kabul edilerek 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin 7 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kurulularnn personel ihtiyac gz nnde bulundurularak KPSS'nin yaplaca tarihler, DPB ve SYM tarafndan birlikte belirlenir. SYM, KPSS tarihi, bavuru tarihi ve bavurunun ne ekilde ve nereye yaplacan Resm Gazete'de ve Trkiye genelinde yaynlanan en yksek tirajl ilk gazetede farkl tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur." hkm, 13 nc maddesinde; "(A) grubu kadrolarna atama iin seme yapacak kamu kurum ve kurulular, yrrlkteki mevzuata uygun olarak aktan atama izni alnm kadro ve pozisyonlarn say, snf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatndaki koullar ve belirlenen KPSS taban puann, Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur." hkm, 14 nc maddesinde ise; "Adaylarn ncelikle bu Ynetmelik hkmleri erevesinde yaplacak KPSSye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kurulularnn belirleyecei bir taban puann zerinde KPSS puan alm olmalar arttr." hkm yer almaktadr.

Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkrasnda; "Kamu kurum ve kurulularnn usulne uygun olarak aktan atama izni alnm ve koullar belirlenmi (B) grubu bo kadrolarnn snf, unvan, derece ve says ile bu kadrolar iin aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adna SYM tarafndan ilan edilir." hkm, 23 nc maddesinde ise; "Adaylar, SYM tarafndan (B) grubu kadrolara; KPSS puanlar, tercihleri, kadro saylar ve koullar gz nnde tutulmak suretiyle yerletirilir" hkm bulunmaktadr.

Yukardaki hkmler erevesinde, kamu kurum ve kurulularnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, ncelikle Kamu Personel Seme Snav (KPSS)na katlmalar ve snav sonucuna gre aldklar puan dorultusunda (A) grubu kadrolar iin kamu kurum ve kurulularnn; (B) grubu kadrolar iin ise lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) Bakanlnn ilanlarn takip ederek, bu kamu kurum ve kurulularna veya SYM Bakanlna bavuruda bulunmalar gerekmektedir.

2. Engellilerin Devlet Memurluuna Alnmalar

Engellilerin Devlet memurluuna alnmasna ilikin snavlar her kurum tarafndan ayr yaplmakta iken, 657 sayl Kanunda yaplan deiiklik ile engellilerin kura veya engelli memur almna ynelik merkezi snava (MSS) tabi tutulmalar ve bunlarn sonularna ve tercihlerine gre kamu kurum ve kurulularna ait kadrolara yerletirilmeleri ngrlmtr.

Bu erevede;

A) Kamu kurum ve kurulularnn;

a) Engelli memur yerletirilmesi taleplerini, Nitelik-Kod Klavuzuna gre MSS veya Kura Sonucuna Gre Yerletirme Yaplmas Talep Edilen Kadrolara likin Bilgi Formundaki bilgi alanlarn eksiksiz bir ekilde doldurarak ilgili yln Ekim ay sonuna kadar,

b) Yerletirme ilemlerinin sonulanmasn mteakiben, atamas yaplanlar ile herhangi bir sebeple atamas yaplamayanlara ilikin bilgileri, Yerletirme Sonras Engelli Atamalarna likin Bilgi Formundaki alanlarn eksiksiz bir ekilde doldurarak atamaya ilikin ilemlerin sonuland tarihten itibaren 15 gn iinde,

c) stihdam ettikleri ve iten ayrlan engelli personele ilikin bilgileri, stihdam Edilen Engelli Personele likin Bilgi Formundaki bilgi alanlarn eksiksiz bir ekilde doldurarak her yln Mays aynn son gn itibariyle, sz konusu bilgilerde meydana gelecek deiiklikleri de ayn usulle e zamanl olarak ilemek suretiyle gncelletirerek,

Web Kullanclar araclyla on-line olarak Devlet Personel Bakanl (DPB)na ait resmi internet sitesindeki DPB e-Uygulama ksmnn Engelli Personel lemleri blm zerinden yapmalar, ayrca yerletirme sonularna ilikin bilgileri on-line ortamda SYM Bakanlna, sz konusu bilgilerin girii yapldktan sonra alnacak ktlar ise ilgisine gre DPBye ve SYM Bakanlna yaz ile gndermeleri gerekmektedir.

B) Engellilerden Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin;

a) Engellilere verilecek salk kurulu raporlarna ilikin 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ynetmelik hkmlerine uygun engelli salk kurulu raporu alm olmalar,

b) lkretim mezunu olanlarn SYM tarafndan ilan edilecek tarihte kura iin bavuruda bulunmalar,

c) Ortaretim, nlisans ve lisans mezunu olanlarn SYM tarafndan ilan edilecek tarihte bavuruda bulunmalar ve yaplacak MSSye girmeleri,

) Yerletirme ilemlerine ilikin SYM tarafndan yaplacak duyurular takip etmeleri ve bu duyuru ve klavuzlarda yer alan artlara uymalar,

gerekmektedir.

3. Korunmaya Muhta ocuklarn Devlet Memurluuna Alnmalar

2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde; Kamu Kurum ve Kurulular, reit olana kadar Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl tarafndan baklan ve korunan ocuklar iin, her ylbandaki, hangi statde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarnn binde biri nispetindeki ksmn ayrarak bu ocuklar arasnda yaplacak giri snavlarnda baarl olanlar arasndan atama yaparlar.

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yan tamamladklar tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kurulularna; Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl vastasyla bavurmak zorundadrlar. hkm yer almaktadr. Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl, 633 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile kapatlm ve ayn Kanun Hkmnde Kararnamede mevzuatta ad geen Genel Mdrle yaplan atflarn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlna yaplm saylaca hkm altna alnmtr.

10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla kabul edilerek 2/3/1995 tarihli ve 22218 sayl Resm Gazetede yaymlanan Korunmaya Muhta ocuklarn e Yerletirilmesine likin Tzn 4 nc maddesinin birinci fkrasnda; Kamu kurum ve kurulular her yl, hangi statde olursa olsun serbest kadro saylaryla bunun binde biri orannda alacaklar korunmaya muhta ocuk saysn, adaylarda aranan nitelikleri, snav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhta ocuklar arasnda yaplacak giri snavlarnda baarl olanlar arasndan atama yapmak zorundadr. hkm bulunmaktadr.

Bu erevede, 2828 sayl Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamna girenlerden, kamu kurum ve kurulularnda istihdam edilmek isteyenlerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl il mdrlklerine bavurmalar ve sz konusu Bakanlk tarafndan bildirildikleri kamu kurum ve kurulularnca bu kontenjan kapsamndaki kadrolar iin yaplacak snavlarda baarl olmalar gerekmektedir.

4. Terr Eylemleri Nedeniyle ehit ve Malul Olanlarn Yaknlarnn ve alabilecek Durumdaki Malullerin Devlet Memurluuna Alnmalar

3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda ve bu Kanuna istinaden karlm olan 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Terr Eylemleri Nedeniyle ehit ve Malul Olanlarn Yaknlarnn ve alabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kurulularnda stihdam Hakknda Ynetmelikte, mezkur Kanun ve Ynetmelik kapsamna girenlerin istihdamna ilikin hususlar dzenlenmitir.

Bu dzenlemelerden yararlanabileceklerin kamu kurumlarna yerletirme ilemleri ileri Bakanlnca gerekletirilmekte olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin, ikamet ettikleri veya ehitlik ya da malullk olaynn meydana geldii yerin Valilik veya Kaymakamlna bavurmalar gerekmektedir.

5. Memurluktan ekilenlerin Yeniden Devlet Memurluuna Alnmalar

Daha nce 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur olarak alm olup da iki defadan fazla olmamak zere kendi istekleriyle memuriyetten ekilen veya bu Kanun hkmlerine gre ekilmi saylanlardan, ayn Kanunun 92 nci maddesi uyarnca yeniden memurlua dnmek isteyenlerin, 657 sayl Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme srelerini doldurmu olmalar halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kurulularna bavurmalar gerekmektedir.

Bu durumda olanlarn, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur olarak istihdamlar, durumlarna uygun bo kadro bulunmas ve hizmetlerine ihtiya duyulmas halinde, bavuracaklar kamu kurum ve kurulularnn takdirinde bulunmaktadr.

6. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluuna Alnmalar

657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 93 nc maddesinde; "T.C. Emekli Sand Kanunu hkmlerine gre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili grevlere yeniden atanamayacaklar hari) snfnda yazl nitelikleri tamakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hkmlerine gre kurumlarda bo kadro bulunmak artyla yeniden memurlua alnabilirler." hkm yer almaktadr.

5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir sosyal gvenlik kurumundan emeklilik veya yallk ayl alanlarn kamu kurum ve kurulularnda istihdamlarna ilikin dzenlemeler getirilmitir.

5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu hkmlerine gre adi malullk ve vazife malull ayl alanlarn, anlan Kanunun mlga 98 inci maddesine uygun olarak yeniden memur kadrolarna atanmalar mmkn bulunmaktadr.

Yukarda yer verilen hkmler erevesinde, yeniden memurlua dnmek isteyen emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kurulularna bavurmalar gerekmektedir.

7. Ortak Aklamalar

Bu Teblide belirtilen ekillerde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur kadrolarna atamas yaplacak olanlar, bu Kanunun 48 inci maddesinde saylan genel ve zel artlar tamak zorundadrlar.

Yukarda yaplan aklamalardan da anlalaca zere; Devlet memurluuna almla ilgili olarak Devlet Personel Bakanlnn, kiilerin kamu kurum ve kurulularna dorudan atanmalarn salama eklinde bir grevinin bulunmamas ve ayrca aktan atanlacak bo kadro iin gerekli olan izin, onay gibi atama prosedrlerinin ilgili kurum veya kurulularca yerine getirilecek olmas sebebiyle bu Teblide belirtilen hallerde Devlet memurluuna atanmak isteyen kiilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluuna ait memur kadrolarna aktan atama izni alnmas veya atanmalar amacyla dorudan Devlet Personel Bakanlna yazl veya szl bavuruda bulunmalar hibir hak ve sonu dourmayacandan, bu yndeki bavurular dikkate alnmayacaktr.

II. DEVLET PERSONEL BAKANLII E-UYGULAMA VER GRLERNN GEREKLETRLMES

217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2/11/2011 tarihli ve 28103 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan 662 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile deiik 23 nc maddesinde; Bakanlk, grev alanna giren konularda gerekli grd bilgi ve dokmanlar kamu kurum ve kurulularndan istemeye yetkili, kurum ve kurulular da bu bilgi ve dokmanlar vermekle ykmldr. Kamu kurum ve kurulular, atama, yer deitirme, grevde ykselme, unvan deiiklii gibi her trl personel hareketlerini Bakanln belirleyecei usul ve esaslar erevesinde Bakanla bildirmek zorundadr. hkmne yer verilmitir.

Bu hkm gereince, Devlet Personel Bakanlnn internet adresinde (www.dpb.gov.tr) DPB e-Uygulama bal altnda oluturulan uygulamalara ilikin veri giri ilemlerinin gerekletirilmesi hususunda kamu kurum ve kurulularnca gereken zen ve hassasiyet gsterilecek ve ihtiya duyulduunda Devlet Personel Bakanl ile koordineli hareket edilecektir.

Yukardaki ilemleri yapmak zere, bugne kadar Devlet Personel Bakanl Web Uygulamalar Sorumlusu belirlememi kurumlar bu sorumluyu en ksa srede belirleyerek http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_ Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarn doldurmak suretiyle Devlet Personel Bakanlna bildirecektir.

III. HAKLARINDA BAZI SULARDAN CEZA SORUTURMASI YAPILAN VE/VEYA BU SULARDAN MAHKUM OLAN DEVLET MEMURLARI HAKKINDA DSPLN HKMLERNN UYGULANMASI

657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinin (5) numaral alt bendinde; Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak hkmne yer verilmi, 98 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde ise Devlet memurlarnn memurlua alnma artlarndan herhangi birini tamadnn sonradan anlalmas veya memurluklar srasnda bu artlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyetlerinin sona erecei ifade edilmitir.

Ayn Kanunun 125 inci maddesinin birinci fkrasnn (E) bendinin (g) alt bendinde memurluk sfat ile badamayacak nitelik ve derecede yz kzartc ve utan verici hareketlerde bulunanlara Devlet memurluundan karma cezas verilecei hkm altna alnm, 131 inci maddesinde de, ayn olaydan dolay memur hakknda ceza mahkemesinde kovuturmaya balanm olmasnn, disiplin kovuturmasn geciktiremeyecei, memurun Trk Ceza Kanununa gre mahkum olmas veya olmamas hallerinin, ayrca disiplin cezasnn uygulanmasna engel olamayaca hkmne yer verilmitir.

Kamuda yolsuzlukla etkin bir ekilde mcadele edilmesi ve saydamln artrlmas, Anayasada ifadesini bulan demokratik toplum dzenini salamann ve hukuk devleti ilkesini hayata geirmenin vazgeilmez unsurlarndandr.

Bu erevede, 657 sayl Kanunun 98 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi hkmleri sakl kalmak kaydyla, ayn Kanunun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinin (5) numaral alt bendinde saylan sular sebebiyle haklarnda ceza soruturmas veya kovuturmas yaplan ve/veya bu sulardan mahkum olan memurlar hakknda, ayn Kanunun 127 nci maddesinde ngrlen sreler dikkate alnarak disiplin hkmlerine gre de ilem yaplmas ve sz konusu sular iledikleri tespit edilenler hakknda mezkur Kanunun 125 inci maddesinin birinci fkrasnn (E) bendinin (g) alt bendine gre Devlet memurluundan karma cezas uygulanmas gerekmekte olup, bu dorultuda uygulama yapmayan kurum amirlerinin disiplin hukuku ynnden sorumluluklar sakldr.

IV. YRRLKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

28/7/2009 tarihli ve 27302 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Personeli Genel Teblii (Devlet Memurluuna Alnma) (Seri No: 1) yrrlkten kaldrlmtr.

Tebli olunur.