24 Mays 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28656

YNETMELK

Eskiehir Osmangazi niversitesinden:

ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES LSANSST ETM

VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Eskiehir Osmangazi niversitesinde yrtlen lisansst eitim ve retime ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Eskiehir Osmangazi niversitesinde yrtlen yksek lisans ve doktora programlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

b) Bilimsel hazrlk: Lisansst programlara kabul edilen rencilerin gerektiinde bilimsel eksikliklerini gidermek iin en ok bir takvim yl sren tamamlama eitimini,

c) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri almas dnemlerinde rehberlik yapmak zere Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim yesini,

) Doktora Yeterlik Komitesi: Enstit anabilim/anasanat dal bakan ile bilim/sanat dal bakanlarndan drt retim yesi seilmesiyle oluan toplam be retim yesinden oluan komiteyi,

d) Dnem projesi: Tezsiz yksek lisans eitimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bir bilimsel aratrma raporu biiminde sunulmu eklini,

e) Enstit: Eskiehir Osmangazi niversitesinin lisansst eitim ve retim yapan enstitlerini,

f) Enstit Anabilim Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinde enstitler iin belirlenen anabilim/anasanat dallarn,

g) Enstit Anabilim Dal Bakan: Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinde belirtilen anabilim/anasanat dallarnn bakanlarn,

) Enstit Anabilim Dal Kurulu: Enstit anabilim/anasanat dal bakanlnda, varsa yardmclar ve Enstit anabilim/anasanat daln oluturan bilim dallar bakanlarndan oluan kurulu,

h) Enstit Kurulu: Eskiehir Osmangazi niversitesinin Enstitlerinin Mdr ve Mdr yardmclar ile enstit anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

) Enstit Ynetim Kurulu: Enstit mdr bakanlnda, mdr yardmclar ve Enstit Kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

i) ESOG: Eskiehir Osmangazi niversitesini,

j) kinci danman: Tezli yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan rencinin tez veya uygulama konusunun zellii gerei Enstit Ynetim Kurulunca atanan, niversitede ya da baka bir yksekretim kurumunda grevli bulunan retim yesini ya da kamuda ya da zel sektrde alan en az doktora unvanna sahip bir kiiyi,

k) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

l) renci: Lisansst renim iin ilgili Enstitye kaytl renciyi,

m) Rektr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektrn,

n) Sanatta Yeterlik Danman: Enstitde kaytl sanatta yeterlik rencilerine rehberlik etmek zere Enstit Ynetim Kurulunca atanan en az doktoral retim elemann,

o) Senato: Eskiehir Osmangazi niversitesi Senatosunu,

) Tez: Tezli yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eitiminin amacna ynelik olarak hazrlanan bilimsel bir almay yanstan dokman,

p) Tez zleme Komitesi: Biri rencinin danman, biri ilgili Enstit anabilim dal iinden ve biri de ayn Enstitnn dier anabilim/anasanat dallarndan gerek duyulmas halinde baka yksekretim kurumlarnn ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dallar retim yelerinden olmak zere retim yesinden oluan komiteyi,

r) TUS: Tpta Uzmanlk Eitimi Giri Snavn,

s) AK: niversiteleraras Kurulu,

) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

t) niversite: Eskiehir Osmangazi niversitesini (ESOG),

u) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Tezli Yksek Lisans Programlarna renci Kabul, Ders Yk,

Danman Atanmas ve Tez almas

Programlar

MADDE 4 (1) niversitede tezli ve tezsiz yksek lisans program uygulanr.

(2) renci tezli yksek lisans yapmakta iken kendi istei, koullarn uygun olmas, anabilim/anasanat dal bakannn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile tezsiz yksek lisans programna gei yapabilir.

(3) Tezli yksek lisans yapmakta iken tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunma aamasnda tezi reddedilen renci talep etmesi halinde tezsiz yksek lisans programna geebilir ancak ders kredi yk, proje yazm ve benzeri koullar yerine getirmi ise kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi kesilir.

renci kabul

MADDE 5 (1) Tezli yksek lisans programlarna renci kabulne ilikin esaslar unlardr:

a) lan edilen bir tezli yksek lisans programna bavurabilmek iin; adayn belirlenen koullara uygun bir lisans diplomasna sahip olmas, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan merkezi olarak yaplan Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavndan (ALES) bavurduu puan trnde 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna, Senato tarafndan belirlenen taban puanlardan az olmamak kouluyla lisans not ortalamasna ve YDS, KPDS veya DS snavlarndan Senato tarafndan belirlenen bir puana ya da AK tarafndan edeerlilii kabul edilen bir yabanc dil puanna sahip olmas gerekir.

b) Tezli yksek lisans programlarna bavuran yabanc uyruklu rencilerin;

1) En az 55 ALES puan ya da edeerlilii AK tarafndan kabul edilen bir snavdan muadili bir puan almalar,

2) YDS, KPDS veya DSden ya da edeerlii AK tarafndan kabul edilen bir snavdan Senato tarafndan kabul edilen bir puan almalar gerekir.

c) Yksek lisans programna girite bavuru sralama puan oluturmada;

1) Lisans not ortalamasnn %25i,

2) ALES puannn %50si,

3) Yabanc dil puannn %25i kullanlr.

d) Enstitler, alt yapsn hazrlamak koulu ile yabanc dil destekli veya yabanc dilde retim yapan program aabilirler. Bu durumda renci kabul ve retimine ait gerekli dzenlemeler, ilgili Enstit Kurulu karar ve Senatonun onay ile yaplr. Yabanc dil hazrlk snfnda geen sre, renim sresinden saylmaz.

Ders yk

MADDE 6 (1) Tezli yksek lisans program, en az toplam yirmi bir kredilik ve en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlk alan dersi ve tez almasndan oluur. Derslerin baar notu en az CC ve akademik baar notu 3,00/4,00 olmak zorundadr. Seminer dersi, uzmanlk alan dersi ve tez almas, kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) Dersler rencinin de gr alnarak ilgili anabilim/anasanat dal ve baka anabilim/anasanat dallarnda alan dersler arasndan danman tarafndan belirlenir ve Enstit anabilim/anasanat dal bakannn onay ile Enstitye bildirilir. Danman atanncaya kadar Enstit anabilim/anasanat dal bakan geici danmanlk grevini yrtr.

(3) rencinin alaca derslerden en ok ikisi lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir. Ayrca, danman ve ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden en ok oniki kredisi saylmak koulu ile ders seilebilir.

(4) Bir dersin yaryldaki kredi deeri, dersin o yaryldaki haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarsnn toplamdr.

(5) Yatay geite ve dier yksekretim kurumlarndan 100lk sistemde alnan notlarn kabulnde Senatoca belirlenen dnm izelgesi uygulanr. rencinin; zel rencilik, tezli ya da tezsiz lisansst programlardan alm olduu ya da baka yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerin edeer olmak koulu ile en fazla 12 kredisi saylr. Bu kredi tutar programda alnmas zorunlu toplam krediden dlebilir. Bu derslerde BB ve zeri baar notu olanlar ile CB notlu sadece bir ders olmak zere 12 kredilik dersler deerlendirmeye alnr. Ders notu CC ve altnda olanlar dikkate alnmaz. Derslerin ieriklerinin edeerlilikleri, ieriin Enstit ders ierii ile en az %75 benzer olmas koulu dikkate alnarak Anabilim/anasanat dal akademik kurulunun olumlu gr ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile kesinleir.

Sre

MADDE 7 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr (6 yaryl). renci, yksek lisans programnn gereklerini yerine getirdii takdirde yaryldan daha nce olmamak zere alt yaryldan daha ksa srede de mezun olabilir.

(2) Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) Alt yaryl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini baar ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasn salayamayan renci tezli yksek lisansa devam edip etmeyeceini ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak bildirir. Devam etmek isteyen renci BB ve st notlar ile baard dersler dnda, genel not ortalamasn salayacak ekilde CB ve daha dk notla getii ve baarsz olduu dersleri tekrar eder ya da yeni farkl dersler aldrlabilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini baar ile bitiren ve 3,00/4,00 genel not ortalamasn salayan, ancak tez almasn toplam yl sonuna kadar tamamlayamad iin tez savunma snavna giremeyen rencinin danman ve tez konusu anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu kararyla deitirilebilir. Azami sresini aan renciye yeni danman toplam dokuz krediyi gememek zere yeni ders/dersler aldrabilir.

Danman atanmas ve tez almas

MADDE 8 (1) Enstit anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin, Senatonun kabul ettii lisansst retim ltleri ile belirlenen danmanlk niteliklerine uygun retim yeleri ya da doktoral retim elemanlar arasndan bir danman belirleyerek ders kaytlarndan nce Enstitye nerir. Danman nerisi, Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir. Tez almasnn nitelii birden fazla danman gerektirdii durumlarda, ikinci danman atanabilir. Derslerinde baarl olanlara, en ge ikinci yaryl sonuna kadar tez konusu belirlenir.

(2) Danman, ilgili enstit ynetim kurulunun dzenleyecei esaslara gre ynettii tez almasn deerlendirerek enstitye bildirir. Tez almas st ste iki veya aralkl olarak kez baarsz olarak deerlendirilen renci yksek lisansa devam edip etmeyeceini ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak bildirir. Devam etmek isteyen renciye yeni bir danman atanabilir ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitye bildirilir.

(3) Bir tez danmanna decek en ok lisansst renci says, ilgili anabilim/anasanat dalnn zellii de gzetilerek anabilim/anasanat dal akademik kurulunda belirlenir ve Enstit Kurulunda karar verilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 9 (1) renci yksek lisans tezini, ilgili enstitce belirlenen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Tez jrisi, ilgili enstit anabilim/anasanat dal kurulu karar ile nerilir ve enstit ynetim kurulunun karar ile kesinleir. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri de Yksekretim Kurumu iindeki baka bir anabilim/anasanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yesi saysnn bir fazlas sayda tez kopyas enstitye teslim edilir. Tez savunma snav belirlenecek tarih, yer ve saatte yaplr.

(4) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde kiisel raporlarn hazrlayarak, danmann belirledii ve enstitye bildirdii gn ve saatte toplanr ve renciyi tez savunma snavna alr. Tez snav, en az bir saat olmak zere tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru cevap blmnden oluur. Bu snav dinleyicilere aktr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 10 (1) Tez savunma snavnda baarl olan, yksek lisans tezinin enstit ynetim kurulunca belirlenen sayda ciltlenmi kopyasn ve enstit tarafndan istenen belgeleri tez savunma snavn izleyen bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renciye tezli yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezli yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Tezli yksek lisans programn tamamlayan renciye diplomas yannda tezli yksek lisans yaptn belirten bir Not Durum Belgesi (Transkript) dzenlenerek verilir.

NC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Programlarnn Amac, renci Kabul

ve Danman Atanmas

Tezsiz yksek lisans programnn amac ve ilkeleri

MADDE 11 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program ikinci retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Derslerin baar notu en az CC ve akademik baar notu 3,00/4,00 olmak zorundadr. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Senato tarafndan belirlenen esaslara gre tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir.

(2) kinci retim lisansst programlarnda sadece tezsiz yksek lisans eitimi yrtlebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yksek lisans eitimi yaplamaz.

(3) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

(4) Bu programa renci kabul iin; bu Ynetmeliin tezli yksek lisans programna ilikin genel hkmleri uygulanmakla birlikte, tezsiz yksek lisans programlarna renci kabulnde ALES puan, yabanc dil puan ve lisans not ortalamas koullar Senatoca belirlenir. Tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul iin; ALES, YDS ve lisans not ortalamas deerlendirmeye alnmas halinde ALES puannn %10u ve yabanc dil puannn %10u ile lisans not ortalamasnn %80i giri snav puann oluturmada kullanlr.

(5) Tezsiz yksek lisans programlarna bavuran yabanc uyruklu renciler ALES puan belgesi yerine edeerlilii AK tarafndan kabul edilen bir snav belgesi sunabilirler.

Danman atanmas

MADDE 12 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, enstit anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini, en ge birinci yaryl sonuna kadar ilgili enstit ynetim kuruluna nerir. Danman nerisi, Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(2) Bir tez danmanna decek en ok lisansst renci says, ilgili anabilim/anasanat dalnn zellii de gzetilerek anabilim/anasanat dal akademik kurulunda belirlenir ve Enstit Kurulunda karar verilir.

Sre

MADDE 13 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr.

(2) Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 14 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine Tezsiz Yksek Lisans Diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari giri artlarn yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarnda gei bir kez yaplr.

(4) Tezli yksek lisans programna gei yapan rencinin; zel rencilik, tezsiz lisansst programlardan alm olduu ya da baka yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerin renim amalar ve ktlar edeer olmak koulu ile kabul edilir. Ders notu CC ve altnda olanlar dikkate alnmaz. Derslerin edeerlilikleri, renim amalar ve ktlarnn enstit dersi ile benzer olmas koulu dikkate alnarak anabilim/anasanat dal akademik kurulunun olumlu gr ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile kesinleir.

DRDNC BLM

Doktora Programnn Tanm, renci Kabul, Ders Yk, Danman

Atanmas ve Tez almas

Tanm

MADDE 15 (1) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programlar yurt ii ve yurt d btnleik doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, ilgili yksekretim kurumunun teklifi ve ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir.

renci kabul

MADDE 16 (1) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata gre belirlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESten, bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80, standart puandan az olmamak kouluyla ilgili Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir.

(2) Yksek lisans derecesiyle doktoraya bavuracak olanlarn doktora programlarna kabulnde, ALES puan yan sra lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar benzeri dier belgeler Senato tarafndan belirlenir. Ancak doktora programna renci kabulnde YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca edeerlilii kabul edilen bir snavdan alnan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca edeerlilii kabul edilen bir snavdan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesine Senato tarafndan karar verilir.

(3) Di Hekimlii anabilim dallar doktora programlarna ya da Temel Tp Bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin ALES puan yerine Di Hekimlii Uzmanlk Snavndan (DUS) en az 55 puan olmak koulu ile Senatoca belirlenecek Di Hekimlii Uzmanlk snav puan da kullanlabilir. Di Hekimlii Uzmanlk snavnn son yldaki puan deerlendirmeye alnr. Di Hekimlii uzmanlk alanlarndan herhangi birinde uzmanlk belgesine sahip olan adaylardan ALES ya da DUS puan aranmaz. Bu adaylarn ALES ya da DUS puanlar 70 olarak deerlendirmeye alnr.

(4) Tp Fakltesi mezunlarndan Temel Tp Bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin ALES puan yerine Tpta Uzmanlk Snav (TUS)nn 50 puandan az olmamak koulu ile Senatoca belirlenecek Temel Tp Puan da kullanlabilir. TUS Temel tp puannn son yldaki puan deerlendirmeye alnr. Tpta uzmanlk alanlarndan herhangi birinde uzmanlk belgesine sahip olan adaylardan ALES ya da Temel Tp Puan aranmaz. Bu adaylarn ALES ya da TUS puanlar 70 olarak deerlendirmeye alnr.

(5) ALES puannn % 50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilgili Senato tarafndan belirlenir. Senato, yalnz ALES puan ile de renci kabul edebilir. ALESe edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar, Senato tarafndan ykseltilebilir.

(6) Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz. Ancak Senato karar ile belirli bir ALES puan art getirilebilir. Aranan ALES puan Senato tarafndan belirlenir.

(7) Doktora program bavuru puan oluturmada aadaki kriterler dikkate alnr.

a) Lisans/yksek lisans not ortalamasnn %25i,

b) ALES puannn ya da DUS/TUS temel tp puannn %50si,

c) Yabanc dil puannn %25i.

(8) Yabanc dilde retim yaplan programlarda, yabanc dil bilgisi snavna ilikin ek dzenlemeler getirilebilir. Bu dzenlemeler, ilgili enstit ynetim kurulu nerisi ile Senato tarafndan belirlenir ve genel ilanda duyurulur.

Ders yk

MADDE 17 (1) Doktora program, tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi drt krediden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders, yeterlik snav, tez nerisi, uzmanlk alan dersi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krk sekiz kredilik on alt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi, uzmanlk alan dersi ve tez almasndan oluur.

(2) Doktora programnda alnacak dersler rencinin de gr alnarak ilgili anabilim/anasanat dal veya baka anabilim/anasanat dallarnda alan dersler arasndan danman tarafndan belirlenir ve enstit anabilim/anasanat dal bakannn onay ile Enstitye bildirilir.

(3) Danman atanncaya kadar enstit anabilim/anasanat dal bakan geici danmanlk grevini yrtr. Ayrca danman ve enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de en ok oniki kredisi saylmak koulu ile ders seilebilir. Lisans dersleri, ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(4) Bir dersin yaryldaki kredi deeri, dersin o yaryl haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarsnn toplamdr.

(5) rencinin daha nce katlm olduu doktora programnda ald ve baarl olduu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden dlme koullar, bu Ynetmelik hkmlerine bal kalnarak Enstit Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(6) Derslerin baar notu en az CB ve akademik baar notu 3,00/4,00 olmak zorundadr. Doktora program iin gerekli kredili derslerini baaramayan renciler CB ve daha alt baar notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farkl dersler alarak baar derecelerini tamamlarlar.

Sre

MADDE 18 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yl olup, uygulamaya ilikin dzenlemeler Senato tarafndan belirlenir.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen ancak tez almasn birinci fkrada belirtilen sre sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile tezini ayn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Kredili derslerini belirtilen srelerde baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Danman atanmas ve tez almas

MADDE 19 (1) Enstit anabilim/anasanat dal bakanl, her renci iin Senatonun kabul ettii lisansst retim ltleri ile belirlenen danmanlk niteliklerine uygun retim yeleri arasndan bir danman belirleyerek ders kaytlarndan nce Enstitye nerir. Danman gerektiinde baka yksekretim kurumlarndaki ayn ya da edeer anabilim/anasanat dal retim yeleri arasndan ilgili enstitde ders veren bir retim yesi olmas kouluyla, nerilebilir. Danman nerisi, Enstit Ynetim Kurulu kararyla kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci danman atanabilir.

(2) Bir tez danmanna decek en ok lisansst renci says, ilgili anabilim/anasanat dalnn zellii de gzetilerek anabilim/anasanat dal akademik kurulunda belirlenir ve Enstit Kurulunda karar verilir.

Yeterlik snav

MADDE 20 (1) Yeterlik snav, rencinin derslerini baar ile tamamlamasndan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasn salamasndan sonra; temel ve doktora almas ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr.

(2) Derslerini tamamlayan renciler yeterlik snavna iki ay iinde girebilirler. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Doktora yeterlik snav, enstitlerin her anabilim/anasanat dal iin anabilim/anasanat dal bakanlklarnca nerilen, Enstit Ynetim Kurulu karar ile onaylanan be retim yesinden oluan doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla; retim yeleri, bunlar bulunmad ya da yeterli olmad takdirde, doktora yapm olan retim grevlilerinden oluan snav jrileri kurabilir. Snav jrilerine baka yksekretim kurumlarndan en az bir retim yesi arlabilir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olmak zere iki blm halinde yaplr. Yazl ve szl snavlarn aritmetik ortalamas en az 75/100 puandr. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerilerini ve rencinin yazl ve szl snavlardaki durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci tezli ya da tezsiz yksek lisans programna geebilir. Ancak, rencinin yksek lisans programnn geri kalan ykmllklerini yerine getirmesi koulu ile ilgili anabilim/anasanat dal bakannn teklifi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar gerekir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka, ilgili enstit anabilim/anasanat dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna oy hakk olmakszn katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, gerekli durumlarda enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 22 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, Enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi kabul edilen renci iin Tez zleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kez olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

(4) Tez nerisi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir Tez zleme Komitesi atanabilir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 23 (1) Doktora tez almasn tamamlayan renci, tezini ilgili enstitce belirlenen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim/anasanat dal kurulu karar ile nerilir ve enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Jri, ilgili tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be retim yesinden oluur; varsa ikinci danman jri yesi olarak grev alr.

(3) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde kiisel raporlarn hazrlayarak toplanr ve renciyi tez savunma snavna alr. Tez savunma snav bir saatten az olmamak zere, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danman atanabilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde 18 inci maddenin drdnc fkrasna gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Doktora diplomas

MADDE 24 (1) Tez savunma snavnda baarl olan, doktora tezinin enstit ynetim kurulunca belirlenen sayda ciltlenmi kopyasn ve Enstit tarafndan istenen belgeleri tez savunma snavn izleyen bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renciye doktora diplomas verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim/anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Sanatta Yeterlik almas

Ama ve kapsam

MADDE 25 (1) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr. Hangi dallarda sanatta yeterlik program alabilecei Yksekretim Kurumunca belirlenen koullara uygun olarak Enstit Kurulu tarafndan nerilir ve Senato tarafndan uygun bulunduktan sonra YK tarafndan kabul edilen alanlarda yaplr.

(2) Sanatta yeterlik program toplam yirmi drt krediden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders ve uygulamalar, uzmanlk alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Lisansst dersler ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile oniki krediyi gememek zere dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

renci kabul

MADDE 26 (1) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuarlar haricinde, ALESin szel ksmndan 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80 standart puandan az olmayacak ALES standart puanna ve YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca edeerlilii kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puana ve lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Senatoca taban puanlardan daha az olmamak zere yeni puanlar belirlenebilir.

(2) Yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDS, DS veya KPDSden en az 55 puan veya AK tarafndan edeerlilii kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse Senato tarafndan ykseltilmesine karar verilebilir.

(3) Yksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuracak olanlarn sanatta yeterlik programlarna kabulnde, ALES puan yan sra, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat/yetenek snav/portfoly incelemesi sonucu da deerlendirilir. Mlakatta adaylarn referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri dier belgeler dikkate alnr.

(4) Sanatta yeterlik programna renci kabulnde ALES puannn %50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, lisans notunun, yabanc dil puannn ve mlakat notunun nasl deerlendirilecei Senato tarafndan belirlenir. Senato karar ile yalnz ALES puan ile de renci kabul edilebilir. ALESe edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar, Senato kararlar ile ykseltilebilir.

Sre

MADDE 27 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin dokuz yldr. renci, gerekli koullar yerine getirmek kaydyla bu srelerden daha nce de mezun olabilir. Ancak yksek lisans derecesi ile bavuranlar drt yldan nce, lisans derecesi ile bavuranlar ise yedi yldan daha ksa srede mezun olamazlar.

(2) Sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje almasn birinci fkrada belirtilen sre sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye ilgili Enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere ek sreler verilir.

(4) Kredili derslerini ikinci fkrada belirtilen sreler iinde baaryla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla sanatta yeterlik tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Danman atanmas

MADDE 28 (1) Enstit anasanat dal bakanl, her renci iin Senatonun kabul ettii lisansst retim ltleri ile belirlenen danmanlk niteliklerine uygun retim yeleri arasndan ders ve uygulama seimi ile tez, sergi veya proje yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini ders kaytlarndan nce ilgili enstitye nerir. Danman nerisi Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir. Henz danman atamas yaplamad durumlarda anasanat dal bakan danmanlk grevini yrtr.

(2) Tezin veya sanatta yeterlik almasnn gerektirdii hallerde ikinci danman atanabilir.

(3) Bir tez danmanna decek en ok lisansst renci says, ilgili anasanat dalnn zellii de gzetilerek anasanat dal akademik kurulunda belirlenir ve Enstit Kurulunda karar verilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 29 (1) Tez hazrlayan bir renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstit tarafndan kabul edilen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve ayrca tezini veya sergisi veya projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Jri, ilgili Enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az biri baka yksekretim kurumlarnn benzer anasanat dal retim yelerinden olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav bir saatten az olmamak zere, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, Enstit anasanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini veya sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir alma konusu verilir ayrca yeni bir danman da atanabilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde 27 nci maddenin (d) bendine gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 30 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, Enstitnn istedii belgeleri teslim etmek ve dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre programn onaylanm adnn yer ald bir Sanatta Yeterlik Diplomas verilir.

ALTINCI BLM

Lisansst Eitim-retime likin Ortak Esaslar

Bavurular

MADDE 31 (1) Tezli ya da tezsiz yksek lisans ve doktora programlarna hangi lisans ve yksek lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabilecei ilgili Enstit Kurulu karar ile belirlenir ve Senato onay ile kesinleir. Bavuru koullarnda yaplacak deiiklik ayn kurallara gre yaplr.

(2) renci kabul edilecek lisansst programlarn adlar, kontenjanlar, bavuru koullar, son bavuru tarihi, istenilen belgeler ve dier hususlar Senato tarafndan ilan edilir. Sz konusu ilan, her yarylda renci almak zere verilebilir.

Kayt

MADDE 32 (1) Lisansst rencilik hakkn kazananlarn kayt ilemleri, 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eskiehir Osmangazi niversitesi nlisans Lisans retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yaplr ve Enstit mdrl tarafndan yrtlr. Gerekli hallerde, Enstit Ynetim Kurulu ek dzenlemeler getirebilir ve ilan eder.

Yabanc uyruklu adaylar

MADDE 33 (1) Trkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burs alanlarla, ikili anlamalarda hkm bulunan hallerde veya kendi hesabna yksek lisans veya doktora yapmak zere bavuran yabanc uyruklu adaylar, TMERden Trke bildiklerini gsteren bir belgeyi, ALESten en az 55 puan ya da edeerlii AK tarafndan kabul edilen bir snavdan muadili puan, YDS, DS veya KPDSden en az 55 puan ya da edeerlii AK tarafndan kabul edilen bir snavdan muadili bir puan almalar gerekir. Yabanc uyruklu rencilerin deerlendirmeleri yurtii rencilerin deerlendirmelerinden ayr yaplr.

zel renci kabul

MADDE 34 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttrmak isteyenler, ilgili Enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilirler. zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamaz. Programlara kabul edilecek zel renciler iin anabilim/anasanat dal akademik kurulunun nerisi, Enstit Ynetim Kurulu karar ve Senatonun onay ile taban puanlar ve koullar belirlenebilir. zel renciler de asl renciler gibi niversiteye kar ykmllklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin btn koullarna uymak zorundadr. Aratrma grevlileri zel renci olamazlar.

(2) zel renciler, sadece programa kaytl renciler iin alm ders/derslere kayt yaptrabilirler. Her bir programa veya programlarda alan derslere kabul edilecek zel renci says ilgili anabilim/anasanat dal akademik kurulu nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile belirlenir.

(3) zel rencinin, asl renci olmas durumunda; zel renci iken baard kendi anabilim/anasanat dal ile ilgili lisansst derslerinden CC ve stnde alnan ders geme notlar saylabilir. Bu dersler, programdaki kredi toplamndan dlebilir. Toplam krediden dlecek dersler, danman ve anabilim/anasanat dal bakannn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile kesinleir.

(4) Bir programda zel rencilik sresi drt yaryldan fazla devam edemez.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 35 (1) niversite iindeki baka bir Enstit anabilim/anasanat dalnda ya da baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam ve genel not ortalamas 3,00/4,00 stnde olan renci, lisansst programa yatay gei yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay gei bavurusunda bulunan adayn, bavurduu programn asgari giri koullarn salamas, programa en son dnemde son srada kabul edilen en dk baar puanl rencinin baar puanna eit ya da daha yksek bir puana sahip olmas gerekir.

(3) Yatay gei iin anabilim/anasanat dalnn nerisi, Enstit Ynetim Kurulu karar ve Senatonun onay ile asgari yatay gei koullar belirlenebilir. Yatay gei bavurusu, ilgili Enstit anabilim/anasanat dalnn olumlu ve gerekeli gr, Enstit Ynetim Kurulu karar ve Senatonun onay ile karara balanr.

(4) Hangi anabilim/anasanat dallar arasnda yatay gei yaplabilecei ve yatay gei kontenjanlar ve zel koullar Enstit anabilim/anasanat dallarnn gr alnarak Enstit Kurulunun karar ve Senatonun onay ile her retim yl banda belirlenir ve ilan edilir.

(5) Yatay geii kesinleen rencinin kabul edildii programdaki ders ykmllklerinin hangilerinden muaf tutulaca danmann ve anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnarak Enstit Ynetim Kurulu karar ile belirlenir.

(6) Yatay gei sadece ders aamasnda yaplr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 36 (1) Bilimsel hazrlk program; lisans ve yksek lisans derecesinden birini veya ikisini, bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanda alm olan rencilerle, lisans veya yksek lisans derecesini, bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan, yksek lisans ve doktora adaylarna uygulanan bir uyum programdr.

(2) Bu Ynetmelikle belirlenen koullar salayarak lisansst programlara kabul edilen ve bu programa alnacak renciler, Enstit anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan, adaylarn lisans, yksek lisans baar dzeyleri ile izledikleri lisans, yksek lisans programlarnn yaps deerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazrlk program toplam onbe krediden az olamaz.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili Enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazrlk programnda baarl saylmak iin, bu programdaki her dersten yksek lisans iin en az CC harf notu alnmas ve 2,00/4,00 genel not ortalamas elde edilmesi; doktora iin en az CB harf notu alnmas ve 2,50/4,00 genel not ortalamas elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazrlk programyla ilgili devam, ders snavlar, ders tekrar ve benzeri konularda, ders alnan programn ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(5) Baarsz olunan dersin yerine danmann nerisi, anabilim/anasanat dal bakannn onay ile baka bir ders alnabilir. Alnan derslerin tamamn belirlenen sre sonunda baaramayan renci, bilimsel hazrlk programna devam edip etmeyeceini ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak bildirir. Devam etmek isteyen renciye yeni bir danman atanabilir.

(6) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre, gz ve bahar akademik yaryllar ile yaz okulunu kapsayan bir takvim yldr. Bu sre ierisinde baarsz olan rencilere baaramadklar dersler iin ek bir takvim yl sre verilir. Ek sre sonunda da baarl olamayan rencilerin programla iliikleri kesilir. Bilimsel hazrlk programnda geirilen sre yksek lisans veya doktora program sresinden saylmaz.

Ders snavlar ve deerlendirme

MADDE 37 (1) Lisansst programlarnda devam zorunludur. Derse devam oran teorik derslerde yzde yetmiin, uygulamal derslerde yzde seksenin altnda kalan renci, ilgili dersin yaryl sonu snavna giremez ve baarsz saylr. Baarsz olduklar dersleri tekrar ederler. Azami sreyi aan renciler iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(2) rencinin baar dzeyi, yaryl iinde yaplacak almalar, ara snavlar ve yaryl sonunda yaplacak snavlarla llr.

(3) Her ders iin yaryl iinde yaplan almalar ve ara snavlar ile yaryl sonu/btnleme snavnn baar notuna hangi oranlarda katlaca retim yesi tarafndan yaryl banda belirlenir ve renci bilgi sisteminde duyurulur. Yaryl sonu ve btnleme snavlar iin mazeret snav yaplmaz.

(4) 35 inci maddeye gre yatay gei yapan rencilerin nceden aldklar ve baka niversiteden alnan derslerin baar notlar, Senato tarafndan belirlenen 4lk sistemdeki notlar yzlk sisteme dntrme tablosu ve aadaki not dnm izelgesi kullanlarak harf notuna dntrlr.

Baar Notu Harf Notu Katsay Baar Derecesi

85 100 AA 4,00 Pekiyi

80 84 BA 3,50 yiPekiyi

75 79 BB 3,00 yi

70 74 CB 2,50 Ortayi

65 69 CC 2,00 Orta

60 64 DC 1,50 GeerOrta

50 59 DD 1,00 Geer

49 ve alt FF 0,00 Baarsz

(5) Katsay ile balantl olmayan derslerin deerlendirmeleri aadaki gibi yaplr:

a) (DZ) notu, derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen renciye verilir. Not ortalamas hesabnda FF saylr. renci DZ notu ald dersi tekrar eder.

b) (Z) notu, akademik izinli olduu iin derse devam ykmllklerini veya ders uygulamalarna ait koullar yerine getirmeyen renciye verilir. Not ortalamasna katlmaz. renci Z notu ald dersi tekrar eder.

c) (YT) notu, anabilim/anasanat dalnn nerisi, Enstit Ynetim Kurulunun karar ve Senatonun onay ile not ortalamasna katlmayan kredisiz derslerde baarl olan renciye verilir.

) (YZ) notu, not ortalamasna katlmayan kredisiz derslerden baarsz olan renciye verilir.

d) (MU) notu, ilgili ynetim kurulu kararyla muafiyet snav yaplan ve baarl olunan dersin notudur.

e) (TN) notu, danman retim yesinin kabul edecei mazeret nedeniyle; proje, uygulama ve bunun gibi gerekli almalarn zamannda tamamlamayan renciye verilir. Bu notu alan renci, yaryl sonu snavlarnn bitimini izleyen iki hafta iinde eksiklerini tamamlamak zorundadr. Ancak, bu sre bitmeden nce rencinin bavurmas ve retim elemannn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile renciye ek sre verilebilir. Eksiklerini verilen sre sonunda tamamlamayan rencinin TN notu FF notuna dnr.

f) (GM) notu, rencinin girmedii snavlar iin verilir.

g) (EK) notu, girmedii snav nedeni ile GM notu bulunan rencinin devamsz veya akademik izinli olmad durumda baar notu deerlendirmesi iin verilir. Mazeret snav sonunda ald not girmedii snavlardan diledii birinin yerine sayldktan sonra, varsa dier GM notlar sfr olarak deerlendirilerek EK notu rencinin snftaki baar notu sralamasndaki yerine gre baar harf notuna dntrlr.

(6) Genel not ortalamas rencinin kaydolduu ve not ortalamas hesabna giren her dersten alnan harf notunun katsays ile, o dersin kredi deeri arpmlar toplamnn derslerin kredi deerlerinin toplamna blnmesiyle bulunur. Bu ilem, tm dersleri kapsayacak ekilde yapldnda genel not ortalamas elde edilir. Bir ders yerine baka bir ders tekrarlanldnda sadece en son alnan dersin notu, genel not ortalamasna katlr. Not ortalamalar virglden sonra iki basamakl olarak gsterilir.

(7) Bir dersin btnleme snav, o dersin yaryl sonu snavnn bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr. Bu snava, yaryl sonu snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen veya girdii halde snavda yeterli baary salayamayanlar FF veya YZ baar notu alanlar ile genel not ortalamas 3,00n altnda olup yksek lisans iin CC, doktora/sanatta yeterlik iin CB ve daha dk not alan renciler girebilir.

Ders tekrar

MADDE 38 (1) Derslerden baarl olma koullarn yerine getiremeyen renci, baarsz olduu dersleri (FF, YZ, DZ) azami ders alma sresi iinde tekrarlamak veya o dersin yerine ayn kredi deerinde ve enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca edeer kabul edilen dersleri almak zorundadr. Ancak yerine alnan ders, tekrar ders olarak saylr. Tekrar edilen dersten de baarsz olan renci, kaytl olduu programna devam edip etmeyeceini ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak bildirir. Devam etmek isteyen renciye yeni bir danman atanabilir.

(2) renci, Enstit Ynetim Kurulu karar ile genel not ortalamasn ykseltmek iin CB ve daha dk not alarak baarl olduu dersleri de tekrar alabilir. Tekrar alnan dersin en son alnan notu geerlidir.

Akademik izin

MADDE 39 (1) Akademik izin ile ilgili olarak Eskiehir Osmangazi niversitesi nlisans Lisans retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Uzmanlk alan dersi

MADDE 40 (1) Tezli yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarna kaytl rencilere, danmanlar tarafndan yrtlmek zere; tez nerilerinin ilgili Enstit Ynetim Kurulunca kabul edildii tarihten itibaren her bir renci iin ayr ayr ya da tez konularnn yakn olduu durumda ortak olarak uzmanlk alan dersi alabilir. Uzmanlk alan dersi tez bitirme snavna kadar aralksz devam eder. Kredisiz olan bu derslere rencilerin devam etmeleri zorunlu olup, rencilerin baar durumlar rencilerin danmanlar tarafndan en ge bir sonraki dnem balangcna kadar baarl veya baarsz olarak enstitye bildirilir. Uzmanlk alan dersinden st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz olan renci doktora programna devam edip etmeyeceini ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna yazl olarak bildirir. Devam etmek isteyen renciye yeni bir danman atanabilir. Bu derslere ilikin esaslar enstit kurulunca kararlatrlr ve Enstit Ynetim Kurulunca yrtlr.

YP kapsamnda renci yetitirilmesi

MADDE 41 (1) retim yesi Yetitirme Program (YP) kapsamnda lisansst eitim yaptrmak amacyla gnderilen aratrma grevlileri, niversitede yeniden snav yaplmasna gerek kalmakszn, lisansst retime balatlrlar.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 42 (1) 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eskiehir Osmangazi niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Doktora yeterlikte yabanc dil koulu

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce lisansst eitim ve retime balam olup, doktora yeterlik snavlarna girebilmek iin gereken yabanc dil koullarn yerine getirememi olan renciler yabanc dil koulunu yerine getirinceye kadar Doktora yeterlilik snavna giremezler. Ayn durumda olup YP kapsamnda atanan rencilere ilikin koullar ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir.

(2) lgili mevzuat hkmnden yararlanarak yeniden rencilik haklarn kazanan ancak bu Ynetmelikte yer alan yabanc dil koulunu yerine getirememi rencilere bir yllk ek sre verilir.

ntibak

GEC MADDE 2 (1) 16 nc maddenin birinci fkras hkm 6/2/2013 tarihinden nce tezsiz yksek lisans programlarna kaytl olan renciler hakknda uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.