22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28654

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesine bağlı lisansüstü öğretim yapan enstitülerin yüz yüze ve uzaktan eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Anabilim/anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

c) Enstitü: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitüleri,

ç) Enstitü Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü kurullarını,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin yönetim kurullarını,

e) Müdür: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdürlerini,

f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına, en az 2,30/4,00 (57,50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.

(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i, mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre; kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, lisans ortalamasının %25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si alınarak hesaplanır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların bir lisans diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. ALES ve yabancı dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları sağlaması gerekir. Ancak yabancı dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranır.

(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise lisans ortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek başvuru koşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’den az olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olması, en az 3,00/4,00 (75/100) not ortalamasına sahip olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 ve yüksek lisans derecesi ile başvuranlardan en az 70 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.

(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, yüksek lisans veya lisans ortalamasının %25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si alınarak hesaplanır.

Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 65 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan ve programlara kabul edilen ancak yabancı dil puan koşulunu sağlayamayanlara en çok bir takvim yılı ek süre verilir. Bu süre öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bir takvim yılı içinde yabancı dil puan koşulunu sağlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Yabancı dil puanını sağlayamayan öğrenciler, yukarıda belirtilen ek süre içerisinde istemeleri hâlinde Üniversite tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarına girebilirler. Seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler başvurdukları programlara başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise isterlerse Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl süre ile hazırlık sınıfına devam ederler. Bu öğrencilere, 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan lisans denkliği olanların yüksek lisans programlarına kabulü 4 üncü ve 5 inci maddeye göre, lisans ve yüksek lisans denkliği olanların doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına kabulü ise  6 ncı maddeye göre yapılır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2), doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 9 – (1) Mülakat sonucunda elde edilen başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

(2) Gerektiğinde, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(3) Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.

(4) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri ilgili Enstitünün başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilirler. Ayrıca, Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili Enstitünün başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilirler.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına dahil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde en az dört ders veya 30 AKTS kredilik, en çok sekiz ders veya 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır. Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bir yüksek lisans öğrencisinin, bu programdaki her dersten en az DC notu alması ve en az 2,20 genel not ortalaması elde etmesi, bir doktora öğrencisinin ise her dersten en az CC notu alması ve en az 2,70 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar bu Yönetmelikte yer alan ilkelere tabidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programını iki yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;

a) En az lisans öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olmak,

b) Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmak gerekir.

(3) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla 15 AKTS kredilik veya iki derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü programların ilkelerine tabidir.

(4) Talebi hâlinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(5) Özel öğrencilerin, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden muafiyet talepleri, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olan başarılı bir öğrenci, ilgili Enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamak koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00, 100 üzerinden en az 75; doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,20, 100 üzerinden en az 80 olması, ayrıca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(4) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eş değerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) İlgili Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, akademik takvim de dikkate alınarak belirlenen günlerde yapılır.

(2) Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenci kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yeniden kayıt yaptırdığı yarıyıldan itibaren azami süresini dolduruncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Yüz yüze programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Derslere ve uygulamalara devam esasları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir dersten Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya ülkeyi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili anabilim dalı başkanlığı belirler ve dönem başlamadan önce dersi veren öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Dönem sonu sınavına katılamayanlar ya da ilgili derse devam ettiği hâlde CC’nin altında not alan öğrenciler için dönem sonu sınavının yerine geçecek bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavı; tümüyle uygulamalı; laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo dersleri ve dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan ve bitirme proje ders/derslerini kapsamaz. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, Enstitü Yönetim Kurulu, gerektiği hâllerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içerisinde yapılan ara sınav/sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az üç iş günü önce, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitü yönetimine başvurmak zorundadır. Her ne sebeple olursa olsun bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

Not ortalaması ve başarı değerlendirmesi

MADDE 17 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya sağlanmış olması gereken belli koşullar gibi ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin sınav, ödev, uygulama ve benzeri türü ile ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, dönemin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı da, Enstitü Müdürlüğüne en geç bir hafta içerisinde iletir.

(3) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı, %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanlarınca, aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir:

Başarı Notu             Katsayısı

AA                               4.0

AB                               3.7

BA                               3.3

BB                                3.0

BC                                2.7

CB                                2.3

CC                                2.0

CD                               1.7

DC                               1.3

DD                               1.0

FF                                0.0

(4) Ayrıca; DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), DV (Devam Ediyor) ve KL (Kaldırıldı) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

(5) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır; başarılı olan öğrenciye YT, başarısız olan öğrenciye YZ notu verilir.

(6) EK (Eksik) notu, hastalık veya başkaca geçerli bir nedenle dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması hâlinde, EK notu, o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

(7) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

(8) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eş değerdir.

(9) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

(10) Öğrenci, danışmanının onayı ile her yarıyılın ilk iki haftasında ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(11) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlar. Başarısız olunan seçmeli ders yerine, akademik danışmanın onayıyla başka bir ders alınabilir. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.

(12) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması hâlinde, bu dersten alınan en son not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Sınavlara itiraz

MADDE 18 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili Enstitü Müdürlüğüne, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Hangi dallarda tezli ve tezsiz yüksek lisans yapılabileceğine, bu programların yüz yüze ya da uzaktan yürütülmesine ilgili Enstitü Kurulu kontenjanları ile birlikte karar verir.

(2) Aynı Enstitü içerisinde tezsiz yüksek lisans programlarından tezli programlara yatay geçiş yapmak isteyenler, tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayarak geçiş yapabilirler.

Amaç ve kapsam

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 52,5 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci üçüncü yarıyılda tez danışmanının resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren tez danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Öğrenci, tezli yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir. Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için bir danışman ve çalışma konusunu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın önerisi ile ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanının, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(2) Danışman; öğretim üyeleri, doktoralı veya sanatta yeterliğe sahip öğretim elemanları arasından seçilir. Öğrenci görüşü alınarak her öğrenci için danışman atanır.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl tüm tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için haftalık ders programında yer alan içeriği, günü, saati, yeri belirlenmiş ve danışman öğretim elemanı tarafından verilmek üzere haftada üç saat açılır.

(4) Uzmanlık alan dersi, 20 nci maddede belirtilen programın tamamlanması için gerekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan dersleri, ilgili öğrencilerin tez danışmanlarının resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren açılır ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitülerde mevcut yazım şekline uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Ancak sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin en az üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci azami süresini doldurmuş ise ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Ancak sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışması ile beraber özgün çalışmasını da Enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam 75 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlarının önerisi ile Enstitü Kurulu tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının hangi anabilim/anasanat dallarında uygulanacağına karar verir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir ve bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 genel not ortalaması elde etmesi ve dönem projesinden YT notu alarak, şekil yönünden uygunluğu kabul edilmiş ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli 2 nüsha dönem projesini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin sınanmasıdır. Yeterlik sınavı, isteğe bağlı olarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla seçilen üç kişilik bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Proje danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, o üniversitenin dışındaki üniversite öğretim üyelerinden veya ilgili Enstitünün farklı bir anabilim/anasanat dalından tayin edilebilir. Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde ve en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olma hâlinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Aynı durum tekrar ederse öğrencinin proje danışmanı ve/veya proje konusu değiştirilerek yeniden dönem projesi verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavının gerekli görüldüğü anabilim/anasanat dallarında bu sınavı başarılı olarak tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 105 AKTS kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, bir yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile; diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Öğrenci, doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye; ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

ç) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, yüksek lisans mezunu olarak programa katılan öğrenciler için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, lisans mezunu olarak programa katılan öğrenciler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Öğrenci görüşü alınarak her öğrenci için danışman atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl tüm tez/sanatsal çalışma aşamasındaki doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için haftalık ders programında yer alan içeriği, günü, saati, yeri belirlenmiş ve danışman öğretim elemanı tarafından verilmek üzere haftada beş saat açılır.

(4) Uzmanlık alan dersi 30 uncu maddede belirtilen programın tamamlanması için gerekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan dersleri; ilgili öğrencilerin doktora yeterlik sınavında başarılı oldukları yarıyıldan sonraki yarıyıl başından itibaren, sanatta yeterlikte ise tez danışmanlarının resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren açılır ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları; Enstitünün her anabilim dalı için anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç veya beş kişilik sınav jürileri kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Başarılı olana kadar yeterlik sınav hakkı devam eder.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Doktora Yeterlik Komitesinin isteği olmadan, öğrenci kendi isteğiyle ve ders danışmanının onayıyla kendini geliştirmek için fazladan ders/dersler alabilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, ilgili Enstitünün anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde geçiş yapan öğrencinin, doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılır. Gerektiğinde öğrencinin ek ders alması istenebilir. Geçiş yapan öğrenci, yüksek lisans programının azami süresinin iki yarıyılını kullanmış kabul edilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her öğrenci için, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından başka, ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın ve farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması Komite tarafından yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili Enstitülerde mevcut yazım şekline uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az birinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci danışman doktora tez jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 31 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik; araştırmacının hazırlayacağı tez ile birlikte özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir adet uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 105 AKTS kredilik on dört adet ders ve uygulamalar, bir seminer dersi, bir adet uzmanlık alan dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Öğrenci; sanatta yeterlik programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez ve özgün çalışmalarını; (a) bendinde belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile jüri önünde tez savunması ve özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

ç) Süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 40 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, yüksek lisans mezunu olarak programa katılan öğrenciler için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, lisans mezunu olarak programa katılan öğrenciler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(2) Öğrenci görüşü alınarak her öğrenci için danışman atanır. Danışman, öğretim üyeleri veya sanatta yeterliğe sahip öğretim elemanları veya kendini uluslararası düzeyde kanıtlamış kadrolu veya sözleşmeli öğretim elemanları arasından seçilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl tüm tez aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için haftalık ders programında yer alan içeriği, günü, saati, yeri belirlenmiş ve danışman öğretim elemanı tarafından verilmek üzere haftada beş saat açılır.

(4) Uzmanlık alan dersi 30 uncu maddede belirtilen programın tamamlanması için gerekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan dersleri; sanatta yeterlikte tez danışmanlarının resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren açılır ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

Sanatta yeterliğin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Öğrenci tez ile birlikte, özgün çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yazılı tez ilgili Enstitü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmalıdır.

(2) Jüri, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci danışman sanatta yeterlik tez jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri; söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tezin savunulması ve özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması şeklinde yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve özgün çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde, ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini ve özgün çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 39 uncu maddenin (ç) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalını belirten bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim-öğretim programlarına ilişkin uygulamalar

MADDE 43 – (1) Uzaktan eğitim öğretim teknikleri ile yürütülecek ders ve programlara ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Öğrenim haklarının saklı tutulması

MADDE 44 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden dolayı ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile hakları saklı tutulan öğrencilerin bu süreleri, Yönetmelikte belirlenen, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler, ilgili kurumca, düzenlendiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Disiplin suçları

MADDE 45 – (1) Disiplin suçu işleyen öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt silme

MADDE 46 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması hâlinde ilgili Enstitüden ilişiği kesilir.

Kredi ve not transferleri

MADDE 47 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler; Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili Enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Ders alma ve transferler

MADDE 48 – (1) Öğrencilerin Üniversitede öğrenim görürken başka yüksek öğretim kurumlarından ders almaları ve bu dersler ile notlarının transferi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ancak, hangi derslerin kabul edilip, not dönüşümünün yapılacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Notların dönüştürülmesi

MADDE 49 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarında alınan notların, Üniversite notlarına dönüştürülme esasları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 25/11/1996 tarihli ve 22828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olanlar ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında 6 ncı maddede belirtilen tezli yüksek lisans programından mezun olma koşulu aranmaz.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Anadolu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.