15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH              :  13/5/2013

KARAR NO      :  2013/ÖİB-K-29

KONU                :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi,

                               Sarısalkım köyünde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Sarısalkım köyü, 138 ada, 36 numaralı parselde bulunan 3.125,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonunca Taşınmazın,

“• 710.000.- (Yediyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet ASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet ASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 705.000.-(Yediyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Meram ÖZTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Meram ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 630.000.- (Altıyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Halil BEYAZAY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil BEYAZAY’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 610.000.- (Altıyüzonbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Ali ÇAYIRLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali ÇAYIRLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işleminin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.