15 Mays 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28648

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

PATATES SL GRLEN ALANLARDA VE GVENLK KUAINDA

UYGULANACAK DESTEE LKN BAKANLAR KURULU

KARARI UYGULAMA TEBL

(TEBL NO: 2013/21)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, patates siili hastal nedeniyle, ekim yasa getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamalarn desteklenmesi amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, destekleme uygulamalarnda grev alacak kurum ve kurulularn belirlenmesini, patates siili hastal ile bulak alanlarda ve gvenlik kuanda alternatif rnleri yetitiren veya bu alanlar nadasa brakan iftilerin desteklenmesini ve iftilere yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar dzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli 8/4/2013 tarihli ve 28612 sayl Resm Gazetede yaymlanan 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Kararna istinaden 2013 yl uygulamalarna esas olmak zere hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Alternatif uygulama: Patates siili hastalndan etkilendii tespit edilen ve karantina uygulanan bulak alanlarda, patates ve Solanaceae familyasna ait bitkiler ile toprak paras tayacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi retim materyalleri dndaki bitkisel rnlerin yetitirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanmas ile oluturulan gvenlik kuanda patates, tohumluk, fide, fidan dnda dier tketim amal alternatif rnlerin yetitirilmesi ya da nadas uygulanmasn,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankas A..yi,

) ifti kayt sistemi (KS): Ynetmelikle oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann,

d) ifti: KSde kaytl olan ve tarmsal desteklemelerden yararlanlmas amacyla belirlenen usul ve esaslar yerine getiren tzel kiiler (kamu tzel kiileri hari) ile bavuru tarihi itibaryla 18 yan doldurmu ve/veya reit gerek kiileri,

e) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

f) Gvenlik kua: Patates siili hastal ile bulak alana bitiik komu tarlalar, (bulak alana bitiik nehir, yol, dere, sulama kanal gibi tabi engeller gvenlik kua saylr, sonraki alanlar gvenlik kua saylmaz.)

g) cmal-1: l/ile Mdrl tarafndan KSye aktarlan bilgilere gre her ky/mahalle iin ifti detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren Ek-3teki belgeyi,

) cmal-2: l/ile Mdrl tarafndan cmal-1deki bilgilere gre her ile iin ky/mahalle detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren Ek-4teki belgeyi,

h) cmal-3: l Mdrl tarafndan cmal-2deki bilgilere gre her il iin ile detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren Ek-5teki belgeyi,

) l/ile mdrl: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl il/ile Mdrln,

i) l/le tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmeliine istinaden oluturulan il/ile Tahkim Komisyonunu,

j) Nadas: Patates Siili hastalndan etkilendii tespit edilen ve karantina uygulanan bulak alanlara ve gvenlik kuana hibir ekim yaplmadan bo braklmas durumunu,

k) Ynetmelik: ifti Kayt Sistemi Ynetmeliini,

ifade eder.

KNC BLM

Patates Siili Hastal (Synchytrium Endobioticum) Grlen Alanlarda ve

Gvenlik Kuanda Yaplacak Desteklemenin deme Esaslar,

Uygulamas ve Denetimi

Destekten faydalanacak iftiler

MADDE 5 (1) 2013 ylndan itibaren patates siili hastal ile bulak alanlarda 3 yl, alternatif rn olarak patates ve Solanaceae familyasna ait bitkiler ile toprak paras tayacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi retim materyalleri dndaki bitkisel rnleri yetitiren veya nadas uygulayan iftiler ile oluturulan gvenlik kuanda 3 yl patates, tohumluk, fide, fidan dnda dier tketim amal alternatif rnleri yetitiren ya da nadasa brakan iftiler Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara gre KSye kaytl olmak art ile dekar bana destekleme demelerinden yararlanr. Destekleme demesi ayn parsele 3 ylda bir defa denir. yl kapsayacak deme 2013 ylnda yaplr.

iftilere verilecek destekleme miktar

MADDE 6 (1) iftilere 5 inci maddede belirtilen esaslar erevesinde dekara 110 TL destekleme demesi yaplr.

Desteklemenin deme plan

MADDE 7 (1) Destekleme deme plan, 2013 ylndan itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulamas dikkate alnarak, ayn alana ylda bir deme yaplmas esas alnarak Bakanlk tarafndan belirlenir.

(2) demeler, il/ile mdrlklerince KS kaytlarna gre oluturulan onayl deme icmallerine gre, kontrollerin tamamlanmas ve Bakanlk tarafndan ilgili talimat ve kaynan Bankaya gnderilmesinden sonra, Banka araclyla, ilgili ubelerde daha nce iftiler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr.

Destekleme bavurusunun yeri ve sreleri

MADDE 8 (1) Sz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen iftiler KS kaydn yaptrdklar il/ile mdrlklerine bavurur. Bavurularda KS kaydnn gncellenmesi ve KS kayd yoksa kaydn yaplmas esastr.

(2) Bavurular KS kayt sreleri ierisinde 15/10/2013 tarihine kadar il/ile mdrlklerine yaplr. Bavurular yl ve dnemi ierisinde yaplmak zorundadr. Bu tarihten sonra yaplacak bavurular kabul edilmez.

Destekleme bavurusu srasnda istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 9 (1) Destekleme kapsamndaki illerde, alternatif rn ekimini tercih eden veya nadas uygulamas yapan iftiler destekleme demelerinden yararlanabilmek amacyla, retimin yapld yerdeki il/ile mdrlklerine 8 inci maddede belirtilen sre ierisinde bavururlar.

(2) Bavuru srasnda istenecek belgeler unlardr:

a) Bavuru dilekesi (Ek-1),

b) Alternatif rn veya nadas destei talep formu (Ek-2),

c) KS kaydn yaptrdna/gncellettiine dair belge.

Destekleme taleplerinin tespiti, kontrol, icmallerin hazrlanmas

MADDE 10 (1) l/ile mdrlkleri, iftiler tarafndan mracaat edilen parsellerde ekim yasana uyulup uyulmad konusunda yapaca arazi kontrolleri sonucunda arazi bilgilerinin KSye girilmesini salar.

(2) Veri giriinin tamamlanmasndan sonra cmal-1ler (Ek-3) KS vastasyla oluturulur. le mdrlklerince her ile merkezinin cmal-1i ile merkezinde ve kyn/mahallenin cmal-1i kendi kynde/mahallesinde 10 gn sreyle askya karlr. Askya kma tarihi ve saati ile askdan indirme saati tutanaa balanr. Tutanan muhtar ve aza tarafndan gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz, herhangi bir hak dourmaz.

(3) Ask sresince cmal-1lere yaplan itirazlar, ask sresi iinde ve srenin bitiminden itibaren en ge 5 i gn ierisinde deerlendirilerek sonulandrlr. le mdrlklerince KSden alnan cmal-2ler (Ek-4) dzenlenip, onaylanr ve en ge 5 i gn iinde il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlkleri tarafndan yaplr.

(4) KSden alnan cmal-3ler (Ek-5) il mdrlkleri tarafndan kontrol edilip onaylanarak 5 i gn iinde Genel Mdrle gnderilir.

(5) Bu Tebliin uygulamas srasnda karlalan sorunlar il/ile mdrlklerince zmlenir. Ancak zme kavuturulamayan konular iin; il/ile tahkim komisyonlar yetkilidir. l tahkim komisyonlar tarafndan zmlenemeyen konular ise Genel Mdrle gnderilir.

Desteklemenin denetimine ilikin grev ve yetkiler

MADDE 11 (1) cmal-3ler Genel Mdrle gnderilmeden nce bu Tebli erevesinde il/ile mdrlklerince yrtlen ilemler il mdrlklerince oluturulacak kiilik bir komisyon marifetiyle rnekleme yntemi ile denetlenir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tarmsal desteklemelerde grevli kurum ve kurulular

MADDE 12 (1) Bulak alanlarda ve oluturulan gvenlik kuanda alternatif rn ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan iftilere yaplacak destekleme uygulamas Genel Mdrlk ve il/ile mdrlkleri tarafndan yrtlr.

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 (1) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

demenin finansman

MADDE 14 (1) demeler iin gerekli finansman btenin muhtelif tarmsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen deneklerden karlanr. demeler, Bakanlk tarafndan Bankaya kaynak aktarlmasn mteakip, il/ile mdrlklerince KSdeki kaytlara gre oluturulan ilgili destein onayl cmal-1lerine gre, Banka araclyla, ilgili ubelerde daha nce iftiler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr. iftilere yaplan toplam deme tutarnn %0,2si btenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak denir. demelere ilikin usul ve esaslar, Bakanlk ile Banka arasnda yaplacak protokolle belirlenir.

Yrrlkten kaldrlan Tebli

MADDE 15 (1) 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayl Resm Gazetede yaymlanan Patates Siili Grlen Alanlarda ve Gvenlik Kuanda Uygulanacak Destee likin Bakanlar Kurulu Karar Uygulama Teblii (Tebli No: 2010/39) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz