15 Mays 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28648

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

KAYNAK SARF MALZEMELER-ALAIMSIZ VE NCE TANEL

ELKLERN ELLE YAPILAN METAL ARK KAYNAI N

RTL ELEKTROTLAR-SINIFLANDIRMA LE LGL

TEBL (TS EN ISO 2560) (TEBL NO: MSG-MS-2013/11)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (SG-2011-2) ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 2560 Kaynak Sarf Malzemeleri - Alamsz ve nce Taneli eliklerin Elle Yaplan Metal Ark Kayna in rtl Elektrotlar - Snflandrma standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu Standard yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan revizyonu hazrlanan TS EN ISO 2560 Kaynak Sarf Malzemeleri - Alamsz ve nce Taneli eliklerin Elle Yaplan Metal Ark Kayna in rtl Elektrotlar - Snflandrma standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 2560 Standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, asgari akma dayanm 500 N/mm2ye kadar veya asgari ekme dayanm 570 N/mm2ye kadar olan alamsz veya ince taneli eliklerin elle yaplan metal ark kayna iin kaynak edilmi durumda veya kaynak sonras sl ilem yaplm durumda, ylan metal ve rtl elektrotlarn snflandrlmas iin gerekli artlar kapsar.

Bu standard, ortalama darbe enerjisi 47 J olan saf kaynak metalinin akma dayanmn esas alan bir sistem kullanlarak veya ortalama darbe enerjisi 27 J olan saf kaynak metalinin ekme dayanmn esas alan bir sistem kullanlarak snflandrma iin ortak bir tanmlama salar.

a) Bu standarddaki A son ekini tayan paragraflar ve izelgeler, sadece akma dayanmn ve ortalama darbe enerjisi 47 J olan saf kaynak metalini esas alan sisteme gre snflandrlm rtl elektrotlar iin geerlidir.

b) Bu standarddaki B son ekini tayan paragraflar ve izelgeler, sadece ekme dayanmn ve ortalama darbe enerjisi 27 J olan saf kaynak metalini esas alan sisteme gre snflandrlm rtl elektrotlar iin geerlidir.

c) A veya B son ekine sahip olmayan paragraflar ve izelgeler bu standardda snflandrlm rtl elektrotlarn tamam iin geerlidir.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 2560 standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 2560 standardna, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinden ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.