15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/8)

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)’in ekinde yer alan Ek-VII’nin 1 inci maddesinin (c) bendinin  (i) alt bendinde yer alan formülün kısaltmalarından “Pl = Açık bırakma modunda ağırlıklı güç” şeklinde değiştirilmiş, (ii) alt bendinde yer alan formül de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.