15 Mays 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28648

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

EV TP AMAIR KURUTMA MAKNELERNN ENERJ

ETKETLEMESNE DAR TEBL (SGM-2013/6)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan rnlerin Enerji ve Dier Kaynak Tketimlerinin Etiketleme ve Standart rn Bilgileri Yoluyla Gsterilmesi Hakknda Ynetmeliin uygulanmasna ynelik olarak, ev tipi amar kurutma makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave rn bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; ev tipi kullanm amac dnda satlanlar da dahil olmak zere, ebeke enerjisi ile ve gaz ile alan ev tipi amar kurutma makinelerini ve ankastre ev tipi amar kurutma makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebli;

a) Ev tipi kombine ykayc-kurutucular ve

b) Ev tipi santrifjl kurutucular

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) rnlerin Enerji ve Dier Kaynak Tketimlerinin Etiketleme ve Standart rn Bilgileri Yoluyla Gsterilmesi Hakknda Ynetmelie dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin, Ev Tipi amar Kurutma Makinelerinin Etiketlenmesine Dair (EC) 392/2012 sayl Komisyon Reglasyonuna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin amalar bakmndan rnlerin Enerji ve Dier Kaynak Tketimlerinin Etiketleme ve Standart rn Bilgileri Yoluyla Gsterilmesi Hakknda Ynetmelikte yer alan tanmlara ek olarak bu Teblide geen;

a) Ak braklma modu: Nihai kullancnn boaltma ilemi hari herhangi bir mdahalesi olmakszn, programn bitimini mteakip sresiz devam eden en dk g tketimi modunu,

b) Ankastre ev tipi amar kurutma makinesi: Dolaba, duvardaki bolua veya benzer bir konuma yerletirilmesi amalanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi amar kurutma makinesini,

c) Anma kapasitesi: malatnn talimatlar dorultusunda yklenmi olmak kaydyla, ev tipi amar kurutma makinesinin belirli bir program kapsamnda muamele edebilecei belirli tipteki kuru tekstil rnlerinin imalatnn kilogram cinsinden ve 0,5 kg art aralnda tanmlad azami ykn,

) Dng: Seilen programn ngrd kurutma srecinin tamamn,

d) Edeer ev tipi amar kurutma makinesi: Ayn retici tarafndan farkl bir ticari kod ile piyasaya arz edilmi farkl bir modeldeki ev tipi amar kurutma makinesi ile kurutma esnasnda ayn anma kapasitesine, teknik zelliklere ve performans zelliklerine, enerji tketimine, youma (kondenser) verimliliine, standart pamuklu program sresine ve akustik grlt emisyonuna sahip olan ev tipi amar kurutma makinesi modelini,

e) Ev tipi kombine ykama-kurutma makinesi: Hem santrifj ilevini hem de genellikle stmak ve evirmek suretiyle tekstil rnlerini kurutma ilevini yerine getiren ev tipi amar makinesini,

f) Ev tipi santrifjl kurutma: Merkezka hareketi veya dnmekte olan bir tambur yoluyla tekstil rnlerini sudan arndran ve suyu otomatik bir pompa ile boaltan, ticari olarak amar kurutma makinesi olarak da bilinen ve esasen profesyonel olmayan amalarla kullanlmak zere tasarlanan cihaz,

g) Ev tipi amar kurutma makinesi: inden scak hava geen dnmekte olan bir tambur tarafndan tekstil rnlerini kurutan ve esasen profesyonel olmayan amalarla kullanlmak zere tasarlanan ev tipi amar kurutma makinesini,

) Hava tahliyeli amar kurutma makinesi: Taze havay iine alp tekstil rnlerinden geirdikten sonra kalan nemi odaya veya d mekana tahliye eden amar kurutma makinesini,

h) Kapal mod: Ev tipi amar kurutma makinesi bir g kaynana balyken, sresiz en dk enerji tketimini temin etmek zere nihai kullancnn kendisi iin tasarlanm olan ve ulalabilir durumdaki kumanda veya dmeleri kullanarak normal kullanm koullarnda ve imalatnn talimatlar dorultusunda ev tipi amar kurutma makinesini kapatt modu; nihai kullancnn ulaabilecei kumanda veya dmenin bulunmad durumlarda, ev tipi amar kurutma makinesinin bekleme konumuna getikten sonra kendi kendine eritii modu,

) Ksmi yk: Ev tipi amar kurutma makinesinin belirli bir programa ait anma kapasitesinin yarsn,

i) Nihai kullanc: Ev tipi amar kurutma makinesini alan veya almas beklenen tketiciyi,

j) Otomatik amar kurutma makinesi: Isnn iletilmesi veya snn hissedilmesi yoluyla yke dair belirli bir nem oran tespit edildii taktirde kurutma ilemini durduran amar kurutma makinesini,

k) Otomatik olmayan ev tipi amar kurutma makinesi: Kurutma ilemini nceden tanmlanm bir sre sonrasnda durduran, genellikle zamanlayc ile kontrol edilen, fakat elle de kapatlabilen amar kurutma makinesini,

l) Program: Belirli tipteki tekstil rnleri asndan kurutmaya uygunluu imalat tarafndan nceden belirlenmi ve beyan edilmi olan bir seri ilevi,

m) Program sresi: Nihai kullancdan kaynaklanan ertelemeler hari olmak kaydyla, programn balamas ile bitii arasnda geen sreyi,

n) Sat noktas: Ev tipi amar kurutma makinesinin sergilendii veya sata, kiralamaya veya taksitli sata sunulduu yeri,

o) Standart pamuklu program: % 60 yklyken varolan balang nem oranndan % 60 yklyken varolan kalan nem oranna kadar pamuklu amar kurutan dngy,

) Youturucu (kondenser) verimlilii: Youturuculu (kondenserli) amar kurutma makinesi tarafndan younlatrlan nemin ktlesi ile dngnn sonunda ykten atlan nemin ktlesi arasndaki oran,

p) Youturuculu (kondenserli) amar kurutma makinesi: Kurutma ilemi srasnda kullanlan havay younlama veya baka yollarla nemden arndrmak iin bir cihaza sahip olan amar kurutma makinesini,

ifade eder.

rn piyasaya arz edenlerin ykmllkleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamna giren rnleri piyasaya arz edenler;

a) Her bir ev tipi amar kurutma makinesinde bu Tebliin Ek-Iinde belirtilen ekil ve ierie uygun basl etiket bulunmasn salamak,

b) Bu Tebliin Ek-IIsinde belirtilen rn bilgi formunu bulundurmak,

c) Talep halinde, bu Tebliin Ek-IIInde belirtilen teknik dosyay Bakanla sunmak,

) Belirli bir modeldeki ev tipi amar kurutma makinesine ynelik herhangi bir reklamn enerjiye veya fiyata dair bilgi ierdii durumlarda, enerji verimlilii snfn da szkonusu reklamda belirtmek,

d) Belirli bir modeldeki ev tipi amar kurutma makinesine ynelik zel teknik parametreleri aklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yaplan modelin enerji verimlilii snfn da belirtmek,

zorundadr.

Satclarn ykmllkleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamna giren rnlerin satclar;

a) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafndan temin edilmi etiketin sat noktasndaki her bir ev tipi amar kurutma makinesinin d n yznde veya stnde ve aka grlebilir ekilde bulunmasn salamak,

b) Son kullancnn rn grmesinin beklenemeyecei yerlerde ev tipi amar kurutma makinesinin sata, kiralamaya veya taksitli sata sunulduu durumlarda, szkonusu rnlerin pazarlamasn, piyasaya arz edenler tarafndan bu Tebliin Ek-IVnde belirtilen ekilde hazrlanm bilgileri beraberinde yapmak,

c) Belirli bir modeldeki ev tipi amar kurutma makinesine ynelik herhangi bir reklamn enerjiye veya fiyata dair bilgi ierdii durumlarda, enerji verimlilii snfn da szkonusu reklamda belirtmek,

) Belirli bir modeldeki ev tipi amar kurutma makinesine ynelik zel teknik parametreleri aklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yaplan modelin enerji verimlilii snfn belirtmek,

zorundadr.

lm yntemleri

MADDE 7 (1) 5 inci ve 6 nc maddelerde belirtilen bilgiler, kabul grm mevcut teknolojiye uygun lm yntemleri dikkate alnmak suretiyle, gvenilir, doru ve yenilenebilir lm yntemleri kullanlarak temin edilir.

Piyasa gzetim ve denetimi amal dorulama prosedr

MADDE 8 (1) Beyan edilen enerji snfnn, dng bana enerji tketiminin, uygun durumlarda youturucu (kondenser) verimlilii snfnn, anma kapasitesinin, kapal modda ve ak braklma modunda g tketiminin, ak braklma modunun sresinin, program sresinin ve havayla yaylan akustik grlt emisyonunun piyasa gzetim ve denetimi gerekletirilirken, bu Tebliin Ek-Vinde yer alan prosedr uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan Tebli

MADDE 9 (1) 20/8/2002 tarihli ve 24852 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ev Tipi amar Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine likin Tebli, bu Tebliin zorunlu olarak uygulamaya girdii tarihte yrrlkten kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 10 (1) 9 uncu maddeyle yrrlkten kaldrlan Teblie yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Teblilere uygunluk

MADDE 11 (1) Bu Tebliin zorunlu uygulamaya girdii tarihten nce 9 uncu maddede belirtilen Teblie uygun olarak piyasaya arz edilmi olan ev tipi amar kurutma makinelerinde bu Teblie uygunluk aranmaz.

(2) Bu Tebliin zorunlu uygulamaya girdii tarihten nce bu Teblie uygun olarak sat, kiralama ve taksitli sat amacyla piyasaya arz edilmi olan ev tipi amar kurutma makinelerinin 9 uncu maddede belirtilen Teblie uygun olduu kabul edilir.

Zorunlu uygulamaya gei

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebli hkmleri, ikinci ve nc fkralar sakl kalmak kaydyla, 29/11/2013 tarihine kadar istee bal, 29/11/2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanr.

(2) Bu Tebli, 5 inci maddenin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri iin, basl reklamlar ve basl teknik promosyonlar hari olmak zere, 29/11/2013 tarihine kadar istee bal, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanr. Sz konusu bentlerin basl reklamlar ve basl teknik promosyonlar iin zorunlu uygulama tarihi 1/3/2014tr. 29/9/2013 tarihine kadar basl reklamlar ve basl teknik promosyonlar iin mezkr bentler istee bal olarak uygulanr.

(3) Bu Tebli, 6 nc maddenin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentleri iin, basl reklamlar ve basl teknik promosyonlar hari olmak zere, 29/11/2013 tarihine kadar istee bal, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanr. Sz konusu bentlerin basl reklamlar ve basl teknik promosyonlar iin zorunlu uygulama tarihi 29/11/2013tr. 1/3/2014 tarihine kadar basl reklamlar ve basl teknik promosyonlar iin mezkr bentler istee bal olarak uygulanr.

(4) 29/11/2013 tarihine kadar, istee bal olarak bu Teblii uygulamayanlar, bu tarihe kadar 9 uncu maddede belirtilen Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz