15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON

DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/1999 tarihli ve 23817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.