15 Mays 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28648

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 30 uncu maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(4) Sonularndan lke ve/veya Bakanlk politikalarn gelitirmeye ynelik almalarda yararlanlmak zere, yksek retim kurumlar veya kurulu amac aratrma ve gelitirme olan kurumlar ve bunlara bal aratrmaclarla bilimsel amal aratrmalarda ibirlii yaplabilir. Bu kapsamda konu, ama, taraflarn ykmllkleri ve sresi gibi hususlarn yer alaca bir protokol kapsamnda veri kullanm gerekletirilir. Veri kullanmnda uluslararas istatistiksel yntemlere uygun veri gizleme ilemi yaplr. Bakanlka derlenen ve saklanan bireysel verilerin tannmasna yol aacak blmleri gizlendikten sonra kullandrlr. htiya olmas halinde mikro verilerde yeni gizleme teknikleri de uygulanabilir. Verilerin yetkisi olmayan kii, kurum veya kurulularn eline gememesi iin taraflarca gerekli olan tedbirler alnr. Bu kapsamda yaplan aratrma sonular, Bakanlk tarafndan kontrol edilmeden nc kiilerle paylalmasna izin verilmez.

(5) Bu maddede belirtilen ykmlle uymayanlar hakknda 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereince gerekli ilemler yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 72/ maddesinin birinci fkrasnn (c), (), (f) ve () bentleri yrrlkten kaldrlm, ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(3) Muayene ve kontrol edilecek eyadan alnacak azami bedellere ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Trkiye Gmrk Blgesindeki bir yerden dier bir yere transit rejimine tabi tutularak tanan serbest dolamda olmayan eya, var gmrk idaresine getirildiinde ve transit rejimi hkmlerine gre gmrk idaresine sunulduunda Kanunun 41 ila 50 nci madde hkmleri uygulanr. Bu eya iin var gmrk idaresine tanma ekline gre belirlenecek olan Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen sreler, eyann var gmrk idaresine sunulduu tarihten itibaren balar ve geici depolama ilemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi bilgileri zerinden yrtlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 169 uncu maddesinin birinci fkrasna aadaki (g) bendi eklenmitir.

g) Kanunun 167 nci maddesinin nc fkras kapsamnda olup yk manifestosu ile getirilen eya.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 170 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki (g) bendi eklenmitir.

g) Kanunun 167 nci maddesinin nc fkras kapsamnda olup yk manifestosu ile gnderilen eya.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 181 inci maddesinin drdnc fkrasnn (d) bendi ile onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

d) lgili kurumlarca yaplan kontrol sonucunda eyann insan, hayvan, bitki ve evre sal ynnden tehlikeli ve zararl olduunun tespiti halinde, ykmls tarafndan derhal yurtd edilir. Mevzuat hkmleri sakl kalmak zere, bu nitelikteki eya Trkiye Gmrk Blgesinde imha edilemeyecei gibi gmrk idarelerine de terk edilemez.

(10) thalat ve ihracat kontrollerine konu eya ile ilgili olarak;

a) thalat ve ihracat kontrollerine konu eyann denetim sonularn gsteren ve 114 nc madde uyarnca belirlenen belgelerin veya referans numaralarnn beyannameye kaydedilmesi zorunludur.

b) Muayene veya kontrol sonucunun, yaplan beyann aksine eyann ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontroln gerekli klmas durumunda, gerekli kontrollerin yaplmasn teminen ykml ilgili kuruma ynlendirilir.

c) Denetime ilikin belgenin veya referans numarasnn beyannamede yer almadnn beyannamenin kapatlmasndan veya eyann tesliminden sonra yaplan kontroller neticesinde anlalmas durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.

) Yaplan ynlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerekletirilen denetimin olumsuz sonulandnn bildirilmesi veya ithali ve ihrac lisansa, arta, izne, ksntya veya belli kurulularn verecei uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eyann denetlendiine dair belge veya referans numaras alnmad halde alnm gibi gsterilmesi halinde Kanunun 235 inci maddesi hkmleri uygulanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki 278 inci madde eklenmitir.

Belirgin bir ekilde farkl cinste eya

MADDE 278 (1) Trkiye Gmrk Blgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolamda olmayan eyann giri gmrk idaresinde yaplan kontrol neticesinde, beyan edilenden aka farkl olduu tahlil, teknik inceleme ve aratrmaya gerek olmakszn kolayca anlalabilen ve gmrk vergileri ve/veya ticaret politikas nlemleri asndan farkllk oluturan eya, belirgin bir ekilde farkl cinste eya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beinci fkras uyarnca idari para cezasnn uygulanmasn mteakip eyann sevkine izin verilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 328 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Kanunun 236 nc maddesinin beinci fkrasnn uygulanmas bakmndan, gmrk antrepo rejimine tabi tutulan eyann kontrol neticesinde beyan edilenden aka farkl olduu tahlil, teknik inceleme ve aratrmaya gerek olmakszn kolayca anlalabilen ve gmrk vergileri ve/veya ticaret politikas nlemleri asndan farkllk oluturan eya, belirgin bir ekilde farkl cinste eya olarak kabul edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 331 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Mstearln ibaresi gmrk ve ticaret blge mdrlklerinin eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 333 nc maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Gmrk antrepolarnda depolanan eya sat suretiyle bakasna da devredilebilir. Bunun iin devreden ve devralan tarafndan ilgili gmrk idaresine ayr ayr dileke, taraflar aras devir szlemesi ve eyaya ait gmrk vergileri ile para cezalarnn devralan tarafndan stlenileceine dair taahhtnamenin verilmesi gerekir. Gmrk antrepolarnda depolanan solvent ve baz yan sat suretiyle devrine, devralan tarafndan serbest dolama sokulacak olmas durumunda izin verilmez.

(2) Eyann mlkiyeti ile ilgili olarak devri nleyici haciz ya da ihtiyati tedbir karar gibi hukuki bir engelin varl halinde bu durum akla kavuturulmadan taraflar arasndaki devir szlemesine gre ilem yaplamaz.

(3) Devralan tarafndan yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kaytlarnda gerekli deiiklikler yaplarak devir ilemi tamamlanr. Bu durumda, eya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geer.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 335 inci maddesinin yedinci fkrasnn ilk cmlesinde yer alan bunun thalat Rejim Karar eki listelerdeki Dier lkeler stunundaki gmrk vergisi oran zerinden vergi tahsilat yaplr. ibaresi gmrk vergisi tahsilat yaplr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 347 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Gmrk gzetimine engel olmamak kouluyla ve eya cinsi de gz nnde bulundurularak, farkl beyanname muhteviyat eyann bir arada istiflenmek suretiyle depolanmasna gmrk idaresince izin verilebilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 432 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin birinci cmlesinde yer alan bunun thalat Rejim Karar eki listelerdeki Dier lkeler stunundaki gmrk vergisi oran zerinden vergi tahsilat yaplr. ibaresi gmrk vergisi tahsilat yaplr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 489 uncu maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki ikinci fkra eklenmitir.

Gmrk Vergileri Tahakkukunu zleme Defteri ve gmrk vergilerinin teblii

(2) Kanunun 197 nci maddesinin birinci fkras uyarnca gmrk vergileri tahakkukundan hemen sonra ykmlsne sistem zerinde, sistem zerinde tebliin yaplamad hallerde ise ilgili belge zerinde tebli edilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 490 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Gmrk vergilerinin ek tahakkuku ile gmrk vergilerine ilikin ceza kararlarnn verilmesi, teblii ve kayda geirilmesi

MADDE 490 (1) Beyannamede dzeltme yaplmasn gerektirir nitelikteki tespitler sistem zerinde dzenlenen mzekkere ile idare amirine sunulur. dare amirinin olurunu mteakip yeni vergi tahakkuku ve olmas halinde buna ilikin cezalar ykmlsne tebli edilir.

(2) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fkras uyarnca istenen gmrk vergileri ve gmrk vergileri alacana bal idari para cezalar ykmlsne tek bir karar ile tebli edilir ve ayn anda ilgili programa kaydedilir.

(3) Konusu ve ykmls ile gmrk idaresinin ayn olmas, aralarnda maddi veya hukuki ynden ballk bulunmas artyla; birden fazla ileme veya beyannameye ilikin gmrk vergileri ve para cezalarna tek tahakkuk ve ceza karar dzenlenebilir.

(4) Gmrk vergileri alacana bal idari para cezalarnn zamanam, bu idari para cezalarna ilikin gmrk vergilerinin zamanamna tabidir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 502 nci maddesinin beinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Sz konusu sre, gmrk vergilerinin ykmlye tebli edildii tarihte balar.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 513 nc maddesine aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(8) n izinle alacak geici depolama yerlerinde, geici depolama yeri ileticisinin ayn gmrk mdrl denetiminde kapal alan bulunan geici depolama yerinin bulunmas ve burann ihtiyac karlamas halinde, yedinci fkrada yer alan kapal alan art aranmaz.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 514 nc maddesinde yer alan Kanunun 235 ve 236 nc maddelerindeki cezalarnn ibaresi Kanunun 236 nc maddesindeki cezalarn eklinde deitirilmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 529 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Bir nceki takvim yl ve bavuru yl iinde, gmrk ilemlerine balanmadan veya bu ilemler bitirilip gmrk idaresinin izni alnmadan gmrk antrepolar veya gmrk idaresince eya konulmasna izin verilen yerlerden ksmen veya tamamen eya karlmas veya buralardaki eyann deitirilmesi nedeniyle Kanunun 236 nc maddesinin birinci fkras ya da gmrk antrepolarndaki eyann, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir ekilde farkl cinste eya olduunun tespiti nedeniyle haklarnda Kanunun 236 nc maddesinin beinci fkras uyarnca toplamda bir defadan fazla sayda ceza uygulanmam olmas,

b) Bir nceki takvim yl ve bavuru yl iinde, gmrk antrepolar veya gmrk idaresince eya konulmasna izin verilen yerlerde yaplan saymlarda kaytlara gre eyann bir ksmnn noksan olduunun anlalmas nedeniyle haklarnda Kanunun 236 nc maddesinin birinci fkras uyarnca, her bir yl iin, ilem gren antrepo beyannamesi saysnn %1'ini aan ve ayn zamanda beten fazla sayda ceza uygulanmam olmas,

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 538 inci maddesinin nc fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrca, Kanunun 236 nc maddesi uyarnca bu eyann gmrklenmi deerinin iki kat idari para cezas alnr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 541 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Svlatrlm petrol gazlarnn (LPG) depoland antrepolar, akaryakt antreposu olarak kabul edilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 563 nc maddesinin nc fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Stajyerlik ve gmrk mavir yardmcl iin gerekli bir ve iki yllk srelerin hesaplanmasnda sigortal olarak ie balama tarihi ve sigortal olarak allan sre dikkate alnr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 579 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Soruturma veya kovuturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ar bir para cezasna karar verildii veya fiilin su tekil ettiine ve sutan dolay yaptrm uygulanmasna karar verildii takdirde, kararn kesinlemesi ve hkmolunan parann tahsili artyla Kanuna gre verilmi olan ceza kaldrlr ve alnm olan para geri verilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 580 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 580 (1) Para cezalarna, gmrk ileminin yapld gmrk idare amirleri veya yardmclar tarafndan gerekesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve dzenlenen karar ykmlsne tebli edilir. lgili memurlarca yaplacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun grlmedii takdirde gerekesi gsterilmek suretiyle ayn ekilde karara balanr.

(2) Kararlar tarih srasna gre numara verilerek elektronik ortamda kayda alnr.

(3) Konusu ve ykmls ile gmrk idaresinin ayn olmas, aralarnda maddi veya hukuki ynden ballk bulunmas artyla; birden fazla ileme veya beyannameye ilikin para cezalarna tek ceza karar dzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili ilem veya beyanname tarih ve saylar, cezann nevi ve alacak miktar ayr ayr belirtilir.

(4) Ceza kararlarnn Trkiyede yerleik olmayan kiiler adna dzenlenmesi halinde, pasaport numaras, tat plakas, firma unvan ve adresi gibi ceza kararnn takibini kolaylatrmak zere gerekli btn bilgilere ceza kararlarnda yer verilir.

(5) Mlkiyetinin kamuya geirilmesine ilikin kararlar, gmrk ileminin yapld gmrk idare amirleri veya yardmclar tarafndan gerekesi belirtilmek suretiyle verilir ve dzenlenen karar ykmlsne tebli edilir. Mlkiyeti kamuya geirilen eyann cinsi, miktar ve olaya ilikin ayrntlar kararda detayl olarak belirtilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 583 nc maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlm; beinci fkrasnda yer alan eksikliin tamam zerinden thalat Rejim Karar eki listelerde yer alan gmrk vergisi oran dikkate alnmak suretiyle hesaplanr. ibaresi eksikliin tamam dikkate alnmak suretiyle hesaplanr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 11, 55 ve 56 no.lu ekleri, ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 82 no.lu ekinin 42 sra numaral satr aadaki ekilde deitirilmitir.

Antrepo, geici depolama yerleri ve gmrk idaresince eya konulmasna izin verilen yerlere alnan eyann dzenli ve saylabilecek ekilde depolanmamas.

MADDE 28 Bu Ynetmeliin;

a) 4 ve 5 inci maddeleri yaym tarihinden itibaren 3 ay sonra,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 29 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/10/2009

27369 Mkerrer

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

 

 

EK 11

BAZI MADDELERN FRE
ORANLARINA LKN
LSTE

EK 55

EKONOMK ETKL
GMRK REJMLER
BAVURU FORMU

EK 56

EKONOMK ETKL
GMRK REJMLER
ZN FORMU