15 Mays 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28648

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

ALIANLARIN SALII VE GVENL ETMLERNN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; alanlara verilecek i sal ve gvenlii eitimlerinin usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda bulunan iyerlerini, bu iyerlerinde alanlara eitim verecek kii, kurum ve kurulular kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Kanunun 16 nc, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Az tehlikeli snfta yer alan iyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenliine likin yeri Tehlike Snflar Tebliinde iyeri tehlike snf az tehlikeli olarak belirlenmi iyerini,

b) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

c) ok tehlikeli snfta yer alan iyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenliine likin yeri Tehlike Snflar Tebliinde iyeri tehlike snf ok tehlikeli olarak belirlenmi iyerini,

) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununu,

d) Tehlikeli snfta yer alan iyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenliine likin yeri Tehlike Snflar Tebliinde iyeri tehlike snf tehlikeli olarak belirlenmi iyerini,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

verenin ykmllkleri

MADDE 5 (1) veren, alanlarn i sal ve gvenlii eitimleri ile ilgili;

a) Programlarn hazrlanmas ve uygulanmasn,

b) Eitimler iin uygun yer, ara ve gerelerin temin edilmesini,

c) alanlarn bu programlara katlmasn,

) Program sonunda katlanlar iin katlm belgesi dzenlenmesini

salar.

(2) veren, geici i ilikisi kurulan dier iverene Kanunun 16 nc maddesinin birinci fkrasndaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geici i ilikisi kurulan iveren bu konular hakknda alanlarna gerekli eitimin verilmesini salar.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fkrasnda belirtilen asl iveren-alt iveren ilikisi kurulan iyerlerinde, alt iverenin alanlarnn eitimlerinden, asl iveren alt iverenle birlikte sorumludur.

(4) veren, tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde; yaplacak ilerde karlalacak salk ve gvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar ieren eitimin alndna dair belge olmakszn, baka iyerlerinden almak zere gelen alanlar ie balatamaz.

sal ve gvenlii eitimleri

MADDE 6 (1) veren, alanlarna asgari Ek-1de belirtilen konular ierecek ekilde i sal ve gvenlii eitimlerinin verilmesini salar.

(2) veren, alan fiilen almaya balamadan nce, alann yapaca i ve iyerine zg riskler ile korunma tedbirlerini ieren konularda ncelikli olarak eitilmesini salar.

(3) alma yeri veya i deiiklii, i ekipmannn deimesi, yeni teknoloji uygulanmas gibi durumlar nedeniyle ortaya kacak risklerle ilgili eitimler ayrca verilir.

(4) Birinci fkraya gre verilen eitimler, deien ve ortaya kan yeni riskler de dikkate alnarak aada belirtilen dzenli aralklarla tekrarlanr:

a) ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ylda en az bir defa.

b) Tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde iki ylda en az bir defa.

c) Az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ylda en az bir defa.

(5) kazas geiren veya meslek hastalna yakalanan alana ie dnnde almaya balamadan nce, kazann veya meslek hastalnn sebepleri, korunma yollar ve gvenli alma yntemleri ile ilgili ilave eitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple alt aydan fazla sreyle iten uzak kalanlara, tekrar ie balatlmadan nce bilgi yenileme eitimi verilir.

zel politika gerektiren gruplarn ve zel grevi bulunan alanlarn eitimi

MADDE 7 (1) yerinde onbe yan bitirmi ancak onsekiz yan doldurmam gen alanlar, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplarn zellikleri dikkate alnarak gerekli eitimler verilir.

(2) Destek elemanlarna ve alan temsilcilerine, grevlendirilecekleri konularla ilgili de eitim verilir.

Eitimin maliyeti ve eitimde geen sreler

MADDE 8 (1) sal ve gvenlii eitimlerinin maliyeti alanlara yanstlamaz. Eitimlerde geen sre alma sresinden saylr.

alanlarn ykmllkleri

MADDE 9 (1) alanlar, uygulamaya konulan eitim programlar erevesinde i sal ve gvenlii eitimlerine katlr, eitimlerde edindii bilgileri yapt i ve ilemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

NC BLM

Eitim Programlarnn Planlanmas ve Dzenlenmesi

Eitim programlarnn hazrlanmas

MADDE 10 (1) veren, yl iinde dzenlenecek eitim faaliyetlerini gsteren yllk eitim programnn hazrlanmasn salar ve onaylar.

(2) Eitim programlarnn hazrlanmasnda alanlarn veya temsilcilerinin grleri alnr.

(3) e yeni almlarda veya deien artlara gre yeni risklerin ortaya kmas durumunda yllk eitim programlarna ilave yaplr.

(4) lgili mevzuatn deimesi veya alma artlarna bal olarak yeni risklerin ortaya kmas halinde yllk eitim programna bal kalmakszn alanlarn uygun eitim almalar salanr.

(5) Yllk eitim programnda, verilecek eitimlerin konusu, hangi tarihlerde dzenlenecei, eitimin sresi, eitime kimlerin katlaca, eitimin hedefi ve amac hususlarna yer verilir.

Eitim sreleri ve konular

MADDE 11 (1) alanlara verilecek eitimler, alanlarn ie girilerinde ve iin devam sresince belirlenen periyotlar iinde;

a) Az tehlikeli iyerleri iin en az sekiz saat,

b) Tehlikeli iyerleri iin en az on iki saat,

c) ok tehlikeli iyerleri iin en az on alt saat

olarak her alan iin dzenlenir.

(2) Birinci fkrada belirtilen eitim srelerinin Ek-1de yer alan konulara gre datmnda iyerinde yrtlen faaliyetler esas alnr.

(3) Eitim srelerinin btn olarak deerlendirilmesi esas olmakla birlikte drt saat ve katlar eklinde iyerindeki vardiya ve benzeri i programlar da dikkate alnarak farkl zaman dilimlerinde de deerlendirilebilir.

Eitimin temel prensipleri

MADDE 12 (1) Eitimin verimli olmas iin, eitime katlacaklarn ihtiyac olan konularn seilmesine zen gsterilir. Eitim, alanlarn kolayca anlayabilecei ekilde teorik ve uygulamal olarak dzenlenir.

(2) Eitimler alanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.

(3) alanlarn, i sal ve gvenlii konusunda sahip olmas gereken bilgi, beceri, davran ve tutumlarnn ayr ayr ve llebilir bir biimde ortaya konmas esastr.

(4) verenin kendi belirleyecei bir yntem ile bireysel seviye tespiti yaplarak alanlarn eitim ncesi seviyesi ve Ek-1de yer alan konular dnda almalar gereken eitimler belirlenir.

(5) sal ve gvenlii eitimleri; alanlarda i sal ve gvenliine ynelik davran deiiklii salamay ve eitimlerde aktarlan bilgilerin neminin alanlarca kavranmasn amalar.

(6) Verilen eitimin sonunda lme ve deerlendirme yaplr. Deerlendirme sonularna gre eitimin etkin olup olmad belirlenerek ihtiya duyulmas halinde, eitim programnda veya eiticilerde deiiklik yaplr veya eitim tekrarlanr.

(7) alanlara ie balamadan nce verilecek i sal ve gvenlii eitimleri hari olmak zere, Ek-1de birinci blmde belirtilen genel konular iverence gerekli ve yeterli sistemin kurulmas halinde uzaktan eitim eklinde verilebilir.

DRDNC BLM

Eitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi

Eitimi verebilecek kii ve kurulular

MADDE 13 (1) alanlarn i sal ve gvenlii eitimleri;

a) yerinde grevli i gvenlii uzmanlar ile iyeri hekimleri tarafndan,

b) i, iveren ve kamu grevlileri kurulular veya bu kurulularca kurulan eitim vakflar ve ortaklaa oluturduklar eitim merkezleri, niversiteler, kamu kurumlarnn eitim birimleri, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile Bakanlka yetkilendirilmi eitim kurumlar ve ortak salk ve gvenlik birimleri tarafndan,

eiticilerin Ek-1deki eitim programnda yer alan konulara gre uzmanlk alanlar dikkate alnarak belirlenmesi kaydyla verilir.

Eitim verilecek meknn nitelikleri

MADDE 14 (1) Eitimler, uygulamalarn da yaplmasna imkn verecek uygun ve yeterli bir meknda yaplr.

(2) Eitim meknlarnda, uygun termal konfor artlar ve yeterli aydnlatma salanr.

(3) Eitimde kullanlacak ara ve gerelerin, gnn teknolojisine uygun olmas salanr.

Eitimlerin belgelendirilmesi

MADDE 15 (1) Dzenlenen eitimler belgelendirilir ve bu belgeler alanlarn zlk dosyalarnda saklanr. Eitim sonras dzenlenecek belgede, eitime katlan kiinin ad, soyad, grev unvan, eitimin konusu, sresi, eitimi verenin ad, soyad, grev unvan, imzas ve eitimin tarihi yer alr.

(2) Eitimlerin iyeri dndaki bir kurum tarafndan verilmesi durumunda bu kurumun unvan da dzenlenen sertifikada yer alr.

BENC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 16 (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayl Resm Gazete'de yaymlanan alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Geerli eitimler

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 16 nc madde ile yrrlkten kaldrlan Ynetmelik kapsamnda verilen i sal ve gvenlii eitimleri geerli saylr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

 

EK-1

ETM KONULARI TABLOSU

 

 

ETM KONULARI

1. Genel konular

a) alma mevzuat ile ilgili bilgiler,

b) alanlarn yasal hak ve sorumluluklar,

c) yeri temizlii ve dzeni,

) kazas ve meslek hastalndan doan hukuki sonular

2. Salk konular

a) Meslek hastalklarnn sebepleri,

b) Hastalktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

) lkyardm

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldrma ve tama,

c) Parlama, patlama, yangn ve yangndan korunma,

) ekipmanlarnn gvenli kullanm,

d) Ekranl aralarla alma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve nlemleri,

f) kazalarnn sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmas,

g) Gvenlik ve salk iaretleri,

) Kiisel koruyucu donanm kullanm,

h) sal ve gvenlii genel kurallar ve gvenlik kltr,

) Tahliye ve kurtarma