14 Mays 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28647

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

YEM BTKLER DESTEKLEMELER UYGULAMA ESASLARI TEBL

(TEBL NO: 2013/18)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, lkemiz hayvanclnn kaliteli kaba yem ihtiyacnn karlanabilmesi ve hayvanclmzn uluslararas rekabete uygun bir ekilde gelimesinin salanabilmesi iin yem bitkileri tarm yapan iftilerin birim alan zerinden desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, yem bitkileri destekleme almalarnda grev alacak kurum ve kurulularn belirlenmesi, yem bitkileri retimi faaliyetinde bulunan iftilere destekleme denmesi ile demeye ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

c) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

) ifti: ifti Kayt Sistemine kaytl gerek ve tzel kiileri,

d) ifti Kayt Sistemi (KS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmelii ile oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann,

e) KS belgesi: Dzenleme tarihi itibariyle iftilerin KSde yer alan bilgilerini gsterir belgeyi,

f) Enstit: Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdrlne bal aratrma enstitlerini,

g) cmal-1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ile mdrlnce hazrlanan ifti detaynda ky/mahalle icmalini,

) cmal-2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ile mdrlnce hazrlanan ile icmalini,

h) cmal-3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il mdrlnce hazrlanan il icmalini,

) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

i) le mdrl: Bakanlk ile mdrln,

j) l/ile tahkim komisyonu: ifti Kayt Sistemi Ynetmelii hkmlerine gre oluturulan komisyonunu,

ifade eder.

Kaynak aktarm ve demeler

MADDE 5 (1) Desteklemeler iin gerekli kaynak, btede hayvancln desteklenmesi iin ayrlan denekten karlanr ve Bakanlk tarafndan gerekli parann aktarlmasn mteakip Banka aracl ile denir.

Uygulama

MADDE 6 (1) Yem bitkileri ekililerinin destekleme demeleri aadaki esaslara gre yaplr.

a) Destekleme demesinden, ifti Kayt Sistemine (KS) kaytl olan ve kaliteli kaba yem retimi amacyla yem bitkileri ekilii yaparak hasat eden iftiler yararlanr.

b) Destekleme demesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aada belirtilmitir:

1) Kaliteli kaba yem retimi yapmak amacyla, ok yllk yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay ayr mera ve tek yllk yem bitkilerinden; fi, macar fii, burak, mrdmk, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancar, yem algam, yem bezelyesi, talyan imi (lolium multiflorum) ile silajlk olarak ekilii yaplan msr ve yukarda saylan tek yllk yem bitkilerinden yaplan silajlar destekleme demesinden yararlandrlr.

2) Gerekte sulu artlarda yetitirildii halde baz blgelerin iklim artlarna uygun olarak kuru artlarda yetitirilen yonca ve silajlk msra destekleme demesi yaplmasna, valiliklerce blgelerinde veya illerinde bulunan niversite ya da aratrma enstitlerinin gr alnarak karar verilir.

3) Yapay ayr mera tesisleri iin il mdrlnce niversite veya blgede bulunan tarmsal aratrma enstitsne o ilin ekolojisine uygun hazrlattrlan yapay ayr mera karmlar proje dhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamna alnr. Hazrlanan proje (Ek-8) il mdrlnce onaylanr.

c) Mracaat yeri, ekli ve zaman; Yem bitkileri ekilileri iin mracaatlar 1/1/2013 tarihinde balar ve 15/11/2013 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteinden yararlanmak isteyen iftiler, yem bitkisini hasat etmeden nce form dileke (Ek-1) ile mracaat eder. Hasattan sonra yaplacak mracaatlar deerlendirmeye alnmaz. l mdrlkleri gerek grd taktirde mracaat srelerini yukarda bahsedilen tarihler arasnda kalmak artyla il tahkim komisyonu karar alarak ilin ekolojik koullarna gre belirler.

) stenilen belgeler aada belirtilmitir:

1) Mracaat formu (Ek-1).

2) KS Belgesi.

d) Destekleme ekli ve uygulama esaslar aada belirtilmitir:

1) Yem bitkileri ekililerine hasat yl iin tespit edilen destekleme birim fiyatlarna gre dekar bana destekleme demesi yaplr.

2) ok yllk yem bitkilerinden yonca ve yapay ayr merann destekleme sresi drt yl, korungann destekleme sresi ise yldr.

3) Yonca ve korungann destekleme demeleri ilk hasat edildii yl belirlenen destekleme birim fiyat zerinden destekleme sresi boyunca her yl yaplr.

4) Yapay ayr mera ve tek yllk talyan imi (lolium multiflorum), ekililerinde vegetatif gelime tamamlanarak hasat olgunluuna eriilip hasat edildiinde yada uygun otlatma olgunluu seviyesine gelinerek otlatma yapldnda, destekleme demesine hak kazanlr.

5) Tek yllk yem bitkilerinde; % 50 ieklenme dneminde hasat edildiinde, hayvan pancar ve yem algamnda ise hasattan sonra destekleme demesine hak kazanlr.

6) Silajlk msr ekililerinde danelerin hamur olum dneminden sararmaya balad dneme kadar silaj yapmak amac ile hasat edildiinde destekleme demesine hak kazanlr.

7) Yem bitkileri ekilileri ve tek yllk silaj yapm iin hasat srasnda il/ile mdrlklerince kontrol edilerek demeye esas kontrol tutana (Ek-2) dzenlenir.

8) Yem bitkisi destekleme demesi iin ekili yapan ifti, KS kaydnn yapld il/ile mdrlne mracaat eder. Baka il/ile snrlar ierisinde adna kaytl parselde ekim yapan ifti, KS kaydnn olduu il/ile mdrlne mracaat eder. Mracaatn yapld il/ile mdrl, ekiliin yapld il/ile mdrlnden onayl kontrol tutanan ister ve demeye esas icmali hazrlar.

9) iftilerden, yonca ve yapay ayr mera ekilii iin drt yl, korunga ekilii iin ise yl ekimin bozulmayacana dair taahhtname (Ek-3) alnr.

10) ok yllk yem bitkisi ekilii yapan iftilerin bu ekilii yaptklar parselleri, KSde yonca ve yapay ayr mera ekilileri iin drt yl, korunga ekilii iin ise yl sreyle sabitlenir. l/ile mdrlkleri yonca, korunga ve yapay ayr mera ekililerini her yl kontrol eder, yonca ve korunga iin deme icmalini oluturur. Taahhdn ihll edenler varsa kontrol icmali (Ek-4) dzenlenir ve bu demeleri geri almak iin gerekli ilemler yaplr.

11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekili alan en az 10 dekar olur.

12) Bir retim ylnda ayn parsele ayn tek yllk yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandrlr. Ancak ayn parsele mnavebe uygulanarak bir retim ylnda arka arkaya iki farkl tek yllk yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekili ayr ayr desteklemelerden faydalandrlr.

13) Kaliteli kaba yem retiminin salanabilmesi iin mnavebe uygulanmas ve ayn parsele ayn ok yllk yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak ayn parsele mnavebe uygulanarak farkl ok yllk yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandrlr.

14) Ayn yl ierisinde ayn parsele tek yllk yem bitkisi ekilip, hasattan sonra ok yllk yem bitkisi ekildii takdirde, her iki ekili de destekleme demelerinden faydalandrlr.

15) Tek ve ok yllk baklagil yem bitkileri ile budaygil yem bitkileri karmlarndan yaplan ekililerde ilin ekolojisine uygun karm oranlar il mdrlklerince blge niversite ya da aratrma enstitlerinin gr alnarak tahkim komisyonu karar ile belirlenir.

e) Destekleme demesine esas almalar aada belirtilmitir:

1) 1 Ocak-15 Kasm 2013 tarihleri arasnda mracaat eden iftilerin hasat kontrolleri ve veri girileri 30 Kasm mesai bitimine kadar tamamlanr ve cmal-1ler (Ek-5) 30 Kasm tarihinde hazrlanr.

2) le mdrlnce hazrlanan cmal-1 ile merkezinde ve ky/mahalle muhtarlnn cmal-1i kendi ky/mahalle muhtarlnda be i gn sreyle tutanakl olarak askya karlr. Tutanak muhtar ve azalar tarafndan gncel tarihle imzalanr.

f) tiraz etme ve itirazlarn deerlendirilmesi; Ask sresince yaplm itirazlar be i gn ierisinde deerlendirilerek sonulandrlr. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hller hari, icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz.

g) cmallerin gnderilmesi aadaki esaslara gre yaplr:

1) le mdrlklerince KSden alnan cmal-2ler (Ek-6) dzenlenip onaylanr ve en ksa srede il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlkleri tarafndan yaplr.

2) KSden alnan cmal-3ler (Ek-7) il mdrlkleri tarafndan kontrol edilip onaylanarak en ge 31 Aralk tarihinde Bakanlkta olacak ekilde gnderilir.

Yetki, denetim ve sorunlarn zm

MADDE 7 (1) Bu Teblide yer almayan teknik konularda Bakanlk genelgeleri ve talimatlar uygulanr. Destekleme demeleriyle ilgili ortaya kabilecek sorunlar il/ile mdrlklerince zmlenir. zme kavuturulamayan konularda il/ile tahkim komisyonlar yetkilidir. l/ile tahkim komisyonlar tarafndan zmlenemeyen konular BGEMe bildirilir.

(2) Destekleme demeleri ile ilgili hususlarda denetimi salayacak tedbirleri Bakanlk alr.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 8 (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;

a) 6 nc maddede belirtilen hkmlere uymayanlar,

b) KSde kaytl olduu yer dnda baka yerde destek almna mracaat edenler,

c) Geree aykr beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

) Kapama meyve baheleri ve aalandrma yaplm alanlarda ara tarm olarak yem bitkisi yetitirenler,

d) Yem bitkisi ekililerini daneye brakanlar,

e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanunu hkmlerine tabi alanlarda ekili yapanlar,

f) zel mlkiyet statsnde olup da tapu kaytlarnda doal vasf ayr, mera ve otlakiye olan parseller zerinde ekili yapanlar,

g) lin ekolojik artlarna, ekim tekniklerine ve normlarna uygun yem bitkisi ekilileri yapmayanlar,

) 5488 sayl Tarm Kanunu ile belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari haksz yere yararland tespit edilenler,

h) Tespit almalarna yardmc olmayan veya almalar engelleyenler,

) Yem bitkisi ekililerini sigorta yaptrarak herhangi bir nedenden dolay zarar gren rnleri iin sigorta demesi alanlar, deme aldklar alan orannda,

yararlanamazlar.

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 9 (1) Destekleme demelerinin denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkilidir. Bu amala yaplacak almalarda gerektiinde dier kamu kurum ve kurulularnn hizmetlerinden yararlanlr.

(2) Bu Teblide belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludur. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibaryla gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda gerekli cezai, hukuki ve idari ilemler yaplr.

(3) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebli ile belirlenen destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen iftiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Sorumluluk

MADDE 10 (1) Tm bilgi ve belgelerin doruluundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kii ve kurulular dorudan sorumludur. Destekleme demesi yaplan belgeler istendiinde ibraz edilmek zere ilgili birimlerin arivlerinde be yl sre ile saklanr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz