14 Mays 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28647

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

FT KAYIT SSTEMNE DAHL OLAN FTLERE MAZOT,

GBRE VE TOPRAK ANALZ DESTEKLEME DEMES

YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2013/14)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, mazot, gbre ve toprak analizinin birim alan zerinden desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, mazot, gbre ve toprak analizi destekleme uygulamalarnda grev alacak kurum ve kurulularn belirlenmesi, tarmsal faaliyette bulunan iftilere mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi ile demeye ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararn 16 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A..yi,

c) Bilgi lem Merkezi: Bakanlk merkez tekilat bnyesindeki bilgi ilem birimini,

) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

d) ifti: KSye kaytl gerek ve tzel kiileri,

e) ifti Kayt Sistemi (KS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmelii ile oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann ve buna bal kayt sistemlerini,

f) l/ile mdrl: Bakanlk il/ile mdrln,

g) l/ile tahkim komisyonu: ifti Kayt Sistemi Ynetmeliine dayanlarak oluturulan il/ile tahkim komisyonunu,

) l/ile tespit komisyonu: ifti Kayt Sistemi Ynetmeliine dayanlarak oluturulan il/ile tespit komisyonunu,

h) MGTAD cmal 1: le mdrl tarafndan KSye aktarlan bilgilere gre her ky/mahalle iin ifti detaynda mazot, gbre ve toprak analizi destei hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek 3te yer alan belgeyi,

) MGTAD cmal 2: le mdrl tarafndan cmal 1deki bilgilere gre her ile iin ky/mahalle detaynda mazot, gbre ve toprak analizi destei hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek 4te yer alan belgeyi,

i) MGTAD cmal 3: l mdrl tarafndan cmal 2deki bilgilere gre her il iin ile detaynda mazot, gbre ve toprak analizi destei hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek 5te yer alan belgeyi,

j) Tarm arazisi: KSde kaytl olan arazileri,

k) Tarmsal faaliyet: Tarm arazisi zerinde tarmsal retim kaynaklarn fiilen kullanarak bitkisel rnlerin retilmesi veya yetitirilmesini,

l) Ynetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmeliini,

ifade eder.

KNC BLM

deme Esaslar

deme yaplacak iftiler

MADDE 5 (1) demeler, KSye kaytl olan ve bu Teblide mazot, gbre ve toprak analizi destekleme uygulamalar ile ilgili belirtilen usul ve esaslara gre tarmsal faaliyette bulunan iftilere yaplr.

demeye esas arazi bykl

MADDE 6 (1) iftilere, yl ierisinde iledikleri KSde kaytl tarm arazisi bykl dikkate alnarak mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi yaplr. Mracaat ettikleri toplam arazi miktar 1 dekarn altnda olan iftilere mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi yaplmaz.

deme miktar

MADDE 7 (1) 5 inci maddede belirtilen iftilere dekar bana mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi yaplr. Toprak analizi destei dekar bana 2,5 TLdir.

(2) Mazot ve gbre destekleme demeleri ana rn grubunda alan bazl olarak aadaki tabloda belirtildii ekliyle yaplr.

 

Sra

No

 

rn Gruplar

 

Mazot Destekleme

Tutar

(TL/dekar)

Gbre Destekleme

Tutar

(TL/dekar)

1

Peyzaj ve ss bitkileri, zel ayr, mera ve orman emvali alanlar

2,9

4

2

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlar

4,3

5,5

3

Yal tohumlu bitkiler ve endstri bitkileri alanlar

7

7

 

(3) KSye kaytl 50 dekar ve zeri her bir tarm arazisinin gbre destekleme demesinden yararlanabilmesi iin, her 50 dekarlk alan iin bir analiz olmak zere Bakanlka yetkilendirilmi laboratuvarlarda 1/1/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasnda toprak analizi yaptrlmas zorunludur. 50 dekarn altndaki tarm arazisi iin bu art aranmaz.

(4) Toprak analizi destei demesinden faydalanmak isteyen iftilerin Bakanlka yetkilendirilmi laboratuvarlarda 1/1/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasnda toprak analizi yaptrmas zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar iin deme yaplacaktr. Her analiz en fazla 50 dekarlk bir tarm arazisini temsil eder.

demeler iin gerekli finansman ve deme plan

MADDE 8 (1) Mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demeleri iin gerekli finansman btenin ilgili kalemine tahsis edilen deneklerden karlanr. demeler, Bakanlk tarafndan Bankaya kaynak aktarlmasn mteakip, il/ile mdrlklerince KSdeki kaytlara gre oluturulan onayl MGTAD cmal 1lere gre, Banka araclyla, ilgili ubelerde daha nce iftiler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr.

(2) 2013 yl mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi plan, mazot, gbre ve toprak analizi desteklemesi bavurusu yapan iftilere ait bilgilerin, KSye giriinin il ve ilelerde tamamlanmasn mteakiben Bakanlk tarafndan belirlenir.

NC BLM

Uygulama

Grevli kurum ve kurulular

MADDE 9 (1) Mazot, gbre ve toprak analizi destei uygulamas, BGEM, tahkim komisyonlar, il/ile mdrlkleri ve tespit komisyonlar tarafndan yrtlr.

Bavurularn kabul

MADDE 10 (1) Mazot, gbre ve toprak analizi desteinden faydalanmak isteyen iftilerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 31/12/2013 gn mesai saati bitimine kadar ile mdrlklerine, merkez ilede ise il mdrlklerine bavuru yapmalar gerekmektedir. Kadastro grmemi kylere ilikin tahkim komisyonlarnca yaplan alma planna gre her ky iin son mracaat tarihi, 31/12/2013 tarihinden nce olmak kaydyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununa gre ilgili muhtara tebli edilir.

(2) l mdrlkleri merkez ilelerde, ile mdrlklerinin yapmakla ykml olduklar grevleri yapar. le mdrlkleri, ky/mahalle seviyesinde belli bir sraya gre bavurular deerlendirir. iftiler, KSde kaytl olduklar il/ile merkezlerine bavurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doruluundan sorumludurlar. Bavuru yapan iftilerin bilgilerinde deiiklik olmas halinde, Ynetmelik kapsamnda KSdeki bilgilerini gncellemesi gereklidir.

Mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi bavurular

MADDE 11 (1) iftiler, Ek 1deki bavuru dilekesi ile yararlanmak istedikleri destekleri iaretleyerek bavuruda bulunurlar. Ayrca 50 dekar ve zeri her bir tarm arazisi iin gbre destekleme demesi ile toprak analizi destekleme demesinden yararlanmak isteyen iftiler Bakanlka yetkilendirilmi laboratuvarca onaylanm Ek-2deki Toprak Analizi Formu ile mracaatta bulunurlar. Mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi, KSde kaytl olan iftilerin tarmsal faaliyette bulunduu arazileri zerinden dekar bana yaplr.

stenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 (1) 2013 yl mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesinden faydalanmak isteyen iftilerin Ynetmelik kapsamnda 2013 yl KS kaydn yaptrmalar ve aada belirtilen bilgi ve belgelerle il/ile mdrlklerine mracaat etmeleri gerekmektedir:

a) Mazot, Gbre ve Toprak Analizi Destei Bavuru Dilekesi (Ek-1).

b) KSye kaytl her bir 50 dekar ve zeri tarm arazisinin gbre destekleme demesinden yararlanabilmesi iin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

c) Toprak analizi desteinden faydalanmak isteyen iftilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

Ask ilemleri

MADDE 13 (1) le mdrlklerinin talebi zerine il mdrlkleri tarafndan mazot, gbre ve toprak analizi destekleme deme icmalleri oluturulur. le mdrlklerince her ile merkezinin EK- 3teki MGTAD cmal 1i ile merkezinde ve kyn/mahallenin MGTAD cmal 1i kendi kynde/mahallesinde ilgili ile mdrlkleri veya muhtarlklar marifetiyle on gn sreyle askya karlr. Askya kma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati tutanaa balanr. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. KSye mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi ile ilgili arazi miktarnn eksik girilmesi durumunda, ask sresinde hatann dzeltilmesi amacyla bavurusu yaplmayan arazilerin eksik ksm iin mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi yaplmaz.

(2) MGTAD cmal 1lerinin askda kalma sresi zarfnda maddi hatalara ilikin olarak yaplan yazl itirazlar il/ile mdrlklerine yaplacak olup, ask sresi ve bu srenin bitiminden itibaren on gn ierisinde deerlendirilir. ncelenen ifti dosyalarnda geree aykrln bulunmamas ve ask sresince itiraz edilmemesi ya da itirazlarn deerlendirilerek sonulandrlmas hlinde, KSden alnan Ek 4teki MGTAD cmal 2ler ile mdrlklerince dzenlenip, onaylanr ve il mdrlne gnderilir. le mdrlklerinden alnan MGTAD cmal 2ler ve il mdrlnn onaylad merkez ile MGTAD cmal 2si ile KSden alnan Ek 5teki mazot, gbre ve toprak analizi destei cmal 3n uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Teblideki bavuru biti tarihinden sonra ask sresi iinde verilen itiraz dilekelerinde talep edilen deiiklikler dnda iftinin beyan ile KSde yaplacak gncellemeler mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesine esas olmaz.

(4) Deerlendirme sonucunda MGTAD cmal 1ler dzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykrlk, ikyet ve/veya ihbar bulunmas nedeniyle MGTAD cmal 1ler oluturulamaz ise, durum ile tahkim komisyonuna intikal ettirilir. le tahkim komisyonunca zmlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gnderilir.

(5) le mdrlklerinden alnan MGTAD cmal 2lerde geree aykrlk olmas ya da il mdrlklerine intikal eden ikyet ve/veya ihbar olmas durumunda, il mdrlklerince bu sorunlar zlmeye allr. zme kavuturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. l tahkim komisyonunda zmlenemeyen konular ise BGEMe gnderilir.

(6) MGTAD cmal 2lerde geree aykrln bulunmamas ya da il mdrlklerine intikal eden ikyet ve/veya ihbarlarn, il mdrlklerince zmlenmesi hlinde, demeye esas MGTAD cmal 3ler BGEMe gnderilir.

Tahkim komisyonlarnn grevleri

MADDE 14 (1) Tahkim komisyonlar, bu Tebli hkmlerinin uygulanmas srasnda ortaya kabilecek ihtilafl konular zmeye ve karar almaya yetkilidir. l tahkim komisyonu; merkez ilede, ile tahkim komisyonunun grevlerini de yapar. Ynetmelikte belirtilmi olan grevlerine ilave olarak aadaki grevleri yapar:

a) Geree aykr beyanda bulunanlar hakknda gerekli hukuki ilemlerin yaplmas iin karar alr ve ilgili mercilerce uygulanmas ynnde giriimde bulunur. Geree aykr beyanda bulunan iftilerin mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demelerinden faydalandrlmamasn deerlendirir ve karara balar. Eer, mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesi yaplm ise yaplan demenin tamam geri alnr. Ayrca, geree aykr beyanda bulunulduunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandrmak gibi bir kast olmakszn, fazla mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesinden yararlanan iftilerin, kendi rzalar ile fazla aldklar miktarlar iade etmeleri halinde, mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demelerinden faydalanmalarna devam etmeleri ve haklarnda cezai ilem yaplmamasna ilikin karar verir.

c) Mazot, gbre ve toprak analizi destekleme demesinden faydalanmak zere bavuruda bulunan iftilere ilikin bilgilerin zamannda KSye girilmesini salamak zere her trl tedbiri alr.

) Kadastro grmeyen kyler iin son mracaat tarihini ve tespit komisyonlarnn alma takvimini belirler. Kadastro grmeyen mahallerde tespit komisyonlarnca yaplan almalar mlkiyetin tespitine esas alma deildir.

d) Tespit komisyonlar almalarna yardm edilmedii, almalarn engellendii tespit komisyonu tutana ile belirlenen kylerin mazot, gbre ve toprak analizi destei kapsamndan karlmasna karar alabilir.

e) Yaplan arazi tespitlerinin salkl olmasn teminen kadastro programna alnan yerlerde, kadastro almalarndan da faydalanlmas iin gerekli tedbirleri alr.

Uygulamalarn denetimine ilikin grev ve yetkiler

MADDE 15 (1) Mazot, gbre ve toprak analizi destei uygulamasnn denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkilidir.

DRDNC BLM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dnda kalacak iftiler

MADDE 16 (1) Aadaki iftiler mazot, gbre ve toprak analizi destekleme uygulamasndan yararlanamaz:

a) 2013 yl KS kayd olmayanlar.

b) 12 nci maddede istenen belgelerle birlikte sresi iinde bavuru yapmayanlar.

c) Ask listelerinde isminin bulunmamas durumunda, ask sresi sonuna kadar hatal kaytlarn dzeltilmesi iin yazl bavuru yapmayanlar.

) Kamu kurum ve kurulular.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 17 (1) Aadaki araziler mazot, gbre ve toprak analizi destekleme uygulamas kapsam dndadr:

a) 2013 yl KS kayd yaplmayan araziler.

b) retim yl ierisinde herhangi bir retim ya da retim gayesiyle toprak ilemesi yaplmam olan bo araziler.

c) Kadastro gememi birimlerde, tapu sicil mdrlklerinden onayl tapu zabt kaydna sahip olmayan ayr vasfl araziler.

) Ask listelerinde toplam arazi miktarnn hatal olmas durumunda, ask sresi sonuna kadar hatal kaytlarn dzeltilmesi iin yazl bavurusu yaplmayan araziler.

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmam ormanla ilikili alanlarda, Orman Genel Mdrl temsilcisinin de bulunduu tespit komisyonlarnca dzenlenen raporlarda, tarm arazisi haline getirilmedii tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mlkiyeti ihtilafl olup da, mazot, gbre ve toprak analizi destei ask ilemleri srasnda taraflardan birisince itiraz konusu yaplan araziler.

f) Tespit komisyonlar almalarna yardm edilmedii, almalarn engellendii tespit komisyonu tutana ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafndan mazot, gbre ve toprak analizi destei kapsam dnda braklmasna karar verilen kylerdeki araziler.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 (1) Bu Teblide belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludurlar. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibaryla gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda ilgili mevzuatta ngrlen yaptrmlar uygulanr.

(2) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(3) Destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 19 (1) Aadaki tebliler yrrlkten kaldrlmtr:

a) 29/5/2003 tarihli ve 25122 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Faaliyette Kullanlan Mazot in iftilere Destekleme demesi Yaplmasna likin Bakanlar Kurulu Karar Uygulama Teblii (Tebli No: 2003/17).

b )15/7/2005 tarihli ve 25876 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Faaliyette Kullanlan Mazot in iftilere Destekleme demesi Yaplmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/38).

c) 15/9/2005 tarihli ve 25937 sayl Resm Gazetede yaymlanan iftilere Kimyevi Gbre Destekleme demesi Yaplmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/42).

) 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemine Dahil Olan iftilere Mazot ve Kimyevi Gbre Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2008/37).

d) 31/12/2008 tarihli ve 27097 6 nc Mkerrer sayl Resm Gazetede ifti Kayt Sistemine Dahil Olan iftilere Toprak Analizi Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2008/70).

e) 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemine Dahil Olan iftilere Mazot, Kimyevi Gbre ve Toprak Analizi Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2009/41).

f) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemine Dahil Olan iftilere Mazot, Gbre ve Toprak Analizi Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2010/10).

g) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemine Dahil Olan iftilere Mazot, Gbre ve Toprak Analizi Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2011/15).

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz