14 Mays 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28647

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

YURT NDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL RNLERN

NAKLLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurt inde Canl Hayvan ve Hayvansal rnlerin Nakilleri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ticarete konu olmayan ev ve ss hayvanlarnn nakilleri haricinde, iller arasnda yaplacak olan hayvan ve hayvansal rnlerin sevkleri esnasnda veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Sr cinsi hayvanlarn il ii nakillerinde hayvan pasaportlarnn nakil esnasnda hayvanlarn beraberinde bulundurulmas zorunludur. ller aras sevklerinde, iletmenin bal bulunduu il/ile mdrl tarafndan hayvan pasaportlar kontrol edilerek veteriner salk raporu dzenlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Koyun ve kei tr hayvanlarn il ii nakillerinde nakil belgesinin nakil esnasnda hayvanlarn beraberinde bulundurulmas zorunludur. ller aras sevklerinde iletmenin bal bulunduu il/ile mdrl tarafndan nakil belgesi kontrol edilerek veteriner salk raporu dzenlenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kanatl hayvanlarn il ii sevkleri nakil beyannamesi ile yaplr.

(2) ller arasnda yaplacak olan kanatl hayvan sevklerinde nakil beyannamesine istinaden dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Denizlerden ve i sulardan avclk yoluyla elde edilen balklk rnlerinin su rnleri toptan sat merkezinden veya su rnleri halinden baka illere nakillerinde birinci fkrada belirtilen belgelere istinaden dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

(3) Denizlerde ve i sularda bulunan retim tesislerinden yetitiricilik yoluyla elde edilen canl balk ve balklk rnlerinin il ii sevkleri nakil beyannamesi ile yaplr. ller aras sevklerde nakil beyannamesine istinaden dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Arlarn il ii nakillerinde Bakanlk veri tabanndan alnm, iletme tescil belgesinin bulundurulmas zorunludur.

(2) Gezginci arclar, her yln ilk hareketinde arlarn baka illere sevk ederken, iletme tescil belgesi ile veteriner salk raporu dzenlenmesi iin il/ile mdrlklerine bavurur. Ayn yl iinde, 31 aralk tarihine kadar yapacaklar hareketler iin, rnei Bakanlka belirlenen vize belgesi ilk hareket srasnda il/ile mdrlnden alnarak veteriner salk raporuna eklenir. Arlarn gittikleri yerdeki il/ile mdrlklerinde resmi veteriner hekim tarafndan gerekli salk muayene ve kontrollerin yaplmasndan sonra vize belgesi onaylanarak arlar bir sonraki ad geen yere sevk edilir. Vize belgesinde ad gemeyen bir yere arlarn sevk edilmek istenmesi durumunda bir nceki veteriner salk raporuna istinaden yeni bir veteriner salk raporu dzenlenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) letmesi Bakanlk veri tabanna kaytl, iletme tescil belgesi bulunan pedigrili/pasaportlu yar atlarnn il ii nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulmas zorunludur. ller aras sevklerinde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner salk raporu dzenlenir.

(2) Yar ve atl spor gibi sportif amala yetitirilen pedigrili/pasaportlu atlarn dndaki at, katr ve eeklerin il ii nakillerinde tek trnakl hayvan kimlik belgesi bulundurulmas zorunludur. ller aras sevklerinde tek trnakl hayvan kimlik belgesi kontrol edildikten sonra veteriner salk raporu dzenlenir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Hayvan sahipleri her eit damzlk, besi ve ift hayvanlar iin mera ve klaklarna hareketten nce bulunduklar yerdeki il/ile mdrlne bavuruda bulunur. Hayvanlarda salgn ve bulac hastalk bulunmad muayene sonucu anlalanlara, bu Ynetmelikte belirtilen nakil belgeleri ile il ii ve iller aras hareketlerine msaade edilir. Bulac ve salgn hastalk bulunan veya hastalktan phe edilen hayvanlarn hareketleri hastaln snmesine veya phenin giderilmesine kadar geciktirilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) l ii et nakillerinde, etin elde edildii hayvann kesildii kesimhanenin resm veteriner hekimi veya yetkilendirilmi veteriner hekimi tarafndan dzenlenmi ve rnei Bakanlka belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden baka illere yaplacak et nakillerinde kesim raporu dzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resm veteriner hekimi veya yetkilendirilmi veteriner hekimi tarafndan dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

(4) Kesimhanelerden kanatl hayvan karkaslar btn olarak nakledilir. Btn olarak ambalajlanan kanatl hayvan karkaslarnn kesimhanelerden paralama tesislerine, souk hava deposuna veya ileme tesislerine il ii naklinde kesimhanenin resm veteriner hekimi veya yetkilendirilmi veteriner hekimi tarafndan dzenlenmi ve rnei Bakanlka belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden baka illere yaplacak kanatl hayvan karkaslarnn naklinde kesim raporu dzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resm veteriner hekimi veya yetkilendirilmi veteriner hekimi tarafndan dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Deri, barsak, sakatat, kan, trnak ve kemiklerin il ii nakillerinde bu rnlerin elde edildii hayvann kesildii kesimhanenin resm veteriner hekimi veya yetkilendirilmi veteriner hekimi tarafndan dzenlenmi ve rnei Bakanlka belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden iller arasnda yaplacak deri, barsak, sakatat, kan, trnak ve kemik nakillerinde kesim raporu dzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resm veteriner hekimi veya yetkilendirilmi veteriner hekimi tarafndan dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

(2) Kiisel tketim amal kesim ve kurban bayramnda kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin il ii nakli, nakil beyannamesi ile yaplr. ller arasnda yaplacak nakillerde, nakil beyannamesi veteriner salk raporuna evrilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 (1) Yn, tiftik ve yapann il ii nakli, nakil beyannamesi ile yaplr. ller arasnda yaplacak sevklerde nakil beyannamesi veteriner salk raporuna evrilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Damzlk yumurtalarn, damzlk kanatl iletmelerinden kulukahanelere yaplacak olan il ii nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulur.

(2) ller arasnda damzlk kanatl iletmelerinden kulukahanelere yaplacak olan damzlk yumurta sevklerinde nakil beyannamesine istinaden dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur.

(3) nsan tketimine sunulan yumurtalarn kanatl iletmesinden ambalajlama ve etiketleme nitesine il ii nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulur. l dndaki ambalajlama ve etiketleme nitesine yaplacak sevklerde nakil beyannamesine istinaden dzenlenen veteriner salk raporunun bulundurulmas zorunludur. nsan tketimine sunulan ve mevzuatna uygun olarak ambalajlanm ve etiketlenmi yumurta nakillerinde veteriner salk raporu aranmaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Avlanm av hayvanlarnn il ii nakilleri, 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayl Resm Gazetede yaymlanan Av ve Yaban Hayvanlar ile Bunlardan Elde Edilen rnlerin Bulundurulmas, retimi ve Ticareti Hakknda Ynetmelik ile 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yerli ve Yabanc Avclarn Av Turizmi Kapsamnda Avlanmalarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Avlanm av hayvanlarnn iller aras sevklerinde veteriner salk raporu bulundurulmas zorunludur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Birincil ar rnlerinin retici dndaki gerek veya tzel kiiler tarafndan il ii nakillerinde mstahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulmas zorunludur. Bu belgeler iller aras sevklerde veteriner salk raporuna evrilir.

(2) reticinin kendine ait olan birincil ar rnlerinin il ii nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulmas zorunludur. Nakil beyannamesi iller aras sevklerde veteriner salk raporuna evrilir.

MADDE 16 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/12/2011

28145