11 Mayıs 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28644

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 354)

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 313) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” bölümünün “D) Devir” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Taşınmazların belediyeye devri sırasında, devredilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine örneği (Ek-24)’te yer alan yazı ile; “taşınmazın haczedilemeyeceğine, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemeyeceğine, devredilen taşınmazların belediyece satışı halinde, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden veya taksitli satışlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilmeden ya da taşınmazın üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmeden alıcısı adına tapuda devir işleminin yapılamayacağına, taşınmazın belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edileceğine” dair şerh konulacaktır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-24 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ek-24

 

T.C.

........................ VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı            :

Konu          :

 

.............................. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………...................

 

.................... İli, ................ İlçesi, .................... Köyünde/Mahallesinde bulunan Hazineye ait ........... pafta ............ ada ............ parsel numaralı ....................... m2 yüzölçümlü taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince .............................................. Belediyesine, öncelikle üzerindeki yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak devredilmiş olup, bu taşınmazın ferağını vermeye .......................................................... yetkili kılınmıştır.

Yukarıda belirtilen taşınmazın tapuda .................................................. Belediyesi adına tescil edilmesini ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine;

“İş bu taşınmaz haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Taşınmazın satılması durumunda, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden veya taksitli satışlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilmeden ya da taşınmazın üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmeden .................................... Belediyesince alıcısı adına tapuda devir işlemi yapılamaz. Taşınmaz, Belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, Belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilir.”

Şeklinde şerh konulmasını arz/rica ederim.