6 Mayıs 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28639

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranan şartlar, gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Başkan Yardımcısı: Kurul Başkanına, Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yardımcı olmakla görevli ve yetkili, Kurul Başkanının yokluğunda, Kurul Başkanının tüm görev ve yetkilerini üstlenen, Kurul üyesini,

ç) Büro personeli: Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun yazışma, arşivleme ve benzeri işleriyle görevli ve yetkili personeli,

d) Grup başkanı: Kaza araştırma ve inceleme uzmanları arasından her bir kazanın araştırılması ve incelenmesi sırasında koordinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı,

e) Koordinatör: Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda, uygulamada birlikteliğin sağlanmasıyla yetkili ve sorumlu personeli,

f) Kurul: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanını,

ğ) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman: Kurulda kaza araştırma ve incelemesi yapmak amacıyla görevlendirilen uzmanı,

h) Kurul üyesi: Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu üyesini,

ı) Özel yönetmelik: Her bir ulaştırma türüne ilişkin kaza araştırma ve inceleme usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliği,

i) Rapor: Kaza araştırma ve incelemesi sonrasında düzenlenen raporu,

j) Sekretarya: Kurulun görev ve yetki alanı dâhilinde gerektiğinde kiralamak, mal ve hizmet satın almak, Kurul çalışanlarının yolluk ve diğer mali haklarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli ve yetkili Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurulun teşkili

MADDE 4 – (1) Kurul; bakanlık, kurum ve kuruluş, üniversite, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşur.

Kurul üyeleri ve uzmanların görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) En az beş ve en fazla yedi kişiden müteşekkil Kurul üyeleri Bakan Oluru ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Kurul üyelerinin görev süresi, Bakan Oluru ile yeniden uzatılabilir.

(2) Kurul üyelerinin Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri ile ulaştırma alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır.

(3) Kurul üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

(4) Kurulda, yeterli sayıda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman yer alır.

(5) Kurulun her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun nitelikteki uzman görevlendirilmesi Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından geçici görevlendirme yoluyla yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında kaza ve olayların araştırma ve incelemesinde görevlendirilmek amacıyla Kurul tarafından ayrıca uzman havuzu oluşturulabilir.

(7) Kurul görev ve yetkilerinin öncelikle beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar marifetiyle kullanılması esastır. Ancak, Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapılabilir.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme yaparak grup başkanı koordinasyonunda düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

b) Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek.

ç) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

d) Araştırması ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler yayımlamak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanlığına görevlendirme, ulaştırma alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında en az müstakil daire başkanlığı düzeyinde görev almış veya en az oniki yıl hizmeti bulunanlar arasından Bakan Oluruyla gerçekleştirilir. Kurul Başkanı, görev süresince, Kurulun aynı zamanda daimi üyesidir.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Kurula başkanlık etmek.

c) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek.

ç) Gerektiğinde Kurul üyelerini toplantıya çağırmak.

d) Kurul faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek.

e) Kaza araştırma ve inceleme işlerinde görev alacak kaza araştırma ve inceleme gruplarına ilişkin yurt içi görev Olurlarını vermek.

f) İhtiyaç duyulması halinde, bizzat kaza veya olay yerinde incelemelerde bulunmak.

g) Kaza araştırma ve incelemeleri konusunda, değişen ve gelişen mevzuatın icracı birimlerle eşzamanlı takibi açısından gerektiğinde icracı birimlerle toplantılar yapmak veya gerektiğinde icracı birimler nezdinde mezkûr konularda incelemeler yaptırmak.

ğ) Kaza araştırma ve inceleme raporlarına ilişkin Başkan Yardımcısı tarafından tespit edilen noksanlıkların giderilmesini, yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

h) Kurul tarafından karara bağlanan raporları ilgili yerlere göndermek.

ı) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak.

i) Kurul üyeleri ve uzmanların yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini imzalamak.

j) Kurul çalışanlarının izinlerini vermek.

k) Uzmanların eğitimlerini sağlamak.

l) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Başkanına vekâlet

MADDE 9 – (1) Kurul Başkanının yokluğunda Başkan Yardımcısı, Kurul Başkanına vekâlet eder.

Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Kurul Başkanının önerisi ve Bakan Oluru ile Kurul üyelerinden biri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Başkan Yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Raporlarda mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık, Kurulun belirlenmiş ve yerleşik görüşlerine aykırı yanlışlıklar ve noksanlıklar varsa, gerekçesini belirtmek suretiyle tekrar değerlendirilmek üzere grup başkanına göndermek.

b) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi hazırlamak.

c) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

ç) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Koordinatör

MADDE 12 – (1) Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile bir veya birden fazla koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Koordinatörün, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl görev yapmış olması esastır.

Koordinatörün görevleri

MADDE 13 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Taraf olunan uluslararası sözleşme ile anlaşmalar, üyelik müzakereleri yürütülen uluslararası veya bölgesel kuruluş mevzuatının ve diğer yabancı mevzuatın Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından takip edilmesini sağlamak ve söz konusu bilgileri Kurul Başkanına sunmak.

b) Uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından zaman zaman toplantılar yaparak farklı ulaştırma türlerine ilişkin kaza araştırma ve incelemesi yapan Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların diğer ulaştırma türleri konusundaki gelişmeleri daha yakından takip etmelerini sağlamak.

c) Kaza araştırma ve inceleme işleriyle görevli yabancı ülke birimleriyle temas kurarak uzmanlar arası bilgi paylaşımı, toplantı, seminer, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yapılması ve söz konusu faaliyetler hakkında Kurul Başkanına görüş ve önerilerde bulunmak.

ç) Yıllık kaza ve olay incelemelerine yönelik istatistiklerin tutulmasını koordine etmek.

d) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini koordine etmek.

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yürütmek.

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Usulüne uygun olarak verilen yazılı emir veya onay üzerine, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan usul ve esaslar dâhilinde derhal kaza araştırma ve incelemesine başlamak ve çalışma sonuçlarını makul süre dâhilinde rapor halinde Kurul Başkanına sunmak.

b) Kaza veya olayla ilgisi olan kişilerin bilgisine başvurmak.

c) Kaza veya olayla ilgisi olan defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini almak ve gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirmek.

ç) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik kayıt örneklerini almak.

d) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü kanıtlara ilişkin makul tedbirleri almak veya aldırmak.

e) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

g) Büro tarafından tutulacak kaza araştırma ve inceleme istatistiklerine ilişkin veri sağlamak.

ğ) Kurul Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini noksansız yerine getirmekten ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasından Kurul Başkanına karşı da sorumludurlar.

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların yapamayacakları işler

MADDE 15 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar;

a) Yetkililere, kaza araştırma ve incelemesiyle doğrudan ilgisi olmayan icrai mahiyette herhangi bir talimatta bulunamazlar,

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Büro personelinin görev ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Kurul Bürosu, Kurul Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:

a) Kurulun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek.

b) Araştırma ve inceleme konularında, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlara verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

c) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlardan gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, geciken işler hakkında Kurul Başkanına bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak.

ç) Kaza araştırma ve inceleme konularına ilişkin istatistikleri tutmak.

d) Kurulun taşınır eşyaları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.

e) Kurul kütüphanesine intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.

f) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Kurul Başkanının izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun çalışma esasları

MADDE 17 – (1) Kurul, görevlerini Bakan adına yapar.

(2) Kurul, kararlarında bağımsızdır.

(3) Kurula, Bakan dışında hiçbir merciden emir verilemez.

Kurul toplantıları

MADDE 18 – (1) Kurul, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.

(2) Kurul Başkanının asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Kurul üyelerine asgari beş gün önceden yapılacak yazılı çağrı üzerine, Kurul her zaman olağanüstü toplantısını gerçekleştirebilir. Çağrıların elektronik posta yoluyla yapılması esastır.

(3) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurulda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Muhalif oy kullanan Kurul üyesi muhalefet şerhinin tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

Çalışma merkezi

MADDE 19 – (1) Kurulun çalışma merkezi Ankara’dır.

(2) Gerektiğinde Ankara dışında da kurul toplantıları düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmanların

Çalışma Usul ve Esasları

Birlikte görevlendirilme

MADDE 20 – (1) Araştırma veya incelemenin niteliğine göre bir işte birden çok uzman görevlendirilebilir.

(2) Bu durumda çalışmaları, grup başkanı olarak tayin edilen Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman düzenler, çalışmaların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 21 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmekle yükümlüdürler. Uzmanlar, geri bırakma zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirirse, durumu Kurul Başkanına bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

Yazışma ve haberleşme

MADDE 22 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, görevleriyle ilgili konularda resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerle olan yazışmalarını Kurul Başkanı aracılığıyla yapabilirler. Yazışmalarda bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılması zorunludur.

(2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, görevli gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını en seri haberleşme aracı ile Kurul Başkanına bildirirler. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler grup başkanı tarafından yapılır. Yazışmaların elektronik posta şeklinde yapılması esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmana Yardım Yükümlülüğü,

Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmana yardım yükümlülüğü

MADDE 23 – (1) İlgililer, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerine ilişkin her türlü talebi geciktirmeden yerine getirir ve sorularını cevaplarlar.

(2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerini gereği gibi yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince uygun bir yer sağlar ve diğer önlemleri alırlar.

Raporlar

MADDE 24 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine ve özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun rapor halinde Kurul Başkanına sunmakla yükümlüdürler.

(2) Raporlarda yer alan hususlarda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar arasında görüş ayrılığına düşülmesi halinde, söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Kurul Başkanına sunulur.

Raporların konusu

MADDE 25 – (1) Raporlar, kazalardan edinilen tecrübelerle emniyetin artırılmasına yönelik tanzim olunur. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından tanzim olunan raporların konusunu oluşturamaz.

Raporların denetimi

MADDE 26 – (1) 24 üncü maddeye göre hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 27 – (1) Kurul, gündemine gelen raporların tümü üzerinden değerlendirmesini yapar ve ulaştırma altyapıları ile taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin hususları karara bağlar.

(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması, ilave incelenmesi gereken hususların bulunmasına karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından veya yeni Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman grubu tarafından yapılmasına karar verebilir.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde verilen kararlar hariç, Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer haklar

MADDE 28 – (1) Kurulda görev alan Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları personeline herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, Kurulun Bakanlık ve Bakanlık Kuruluşları dışındaki kamu personeli olan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %25’i, diğer üyelerine ise %50’si tutarında ödeme yapılır. Bu ödeme Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

(2) Bir Kurul üyesinin birden fazla sürekli veya geçici kurulda üyeliğinin bulunması halinde, bu üyeye sadece bir kurul üyeliği için bu ödeme yapılır. Üyenin birden fazla yerde üyeliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde üyenin beyanı esas alınır.

(3) Kurul üyelerine ödeme yapılabilmesi için, üyenin ödeme dönemi olan bir aylık süre zarfında en az bir olağan ya da olağanüstü kurul toplantısına katılması zorunludur.

(4) Kurul üyelerine, görevlerinin karşılığında her ayın sonunda ödeme yapılır. İlgili ayda yapılan olağan ya da olağanüstü toplantılara katılmayan üyelere yapılacak ödeme, yapılan toplantı sayısıyla orantılı olarak katılmadıkları toplantı sayısı kadar eksik ödenir.

(5) Kurulda görev yapan üyelerin, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların ve diğer personelin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

(6) Kurul üyelerinin Kurul çalışmalarıyla ilgili olarak uçak, otobüs ve trenle yaptıkları seyahatlerinin yol giderleri sunacakları bilet karşılığında kendilerine ayrıca ödenir.

Kimlik belgesi

MADDE 29 – (1) Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından Kurul hizmetlerinde geçici görevlendirilen uzmanlara Kurul Başkanı ve Bakan imzalı kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Taşınır eşyalara ilişkin harcamalar

MADDE 30 – (1) Kurul üyeleri ile diğer çalışanlara bilgisayar, çanta, araştırma ve incelemelerde ihtiyaç duyacakları malzeme ile tüketim malzemeleri gibi taşınır eşyaya ilişkin harcamalar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

(2) Taşınır eşyanın muhafazası ve teslimi hususlarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurul üyeliğinin son bulması

MADDE 31 – (1) Kurul üyesi olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları kaybettiklerinin öğrenilmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurul Başkanı tarafından kurul üyeliğinin sonlandırılması için Bakan Oluru alınır ve üyenin Kurulla ilişiği kesilir.

(2) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir yılda üst üste üç olağan veya olağanüstü Kurul toplantısı ile bir yılda farklı zamanlarda toplam beş Kurul toplantısına katılmayan üyenin Kurul üyeliğine, Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.