5 Mayıs 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28638

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/9)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından iletilen ve Baymak Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Emas Makine Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuru kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları” nın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, 8419.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları” dır.

(2) Bahse konu ürün, gazı ve suyu kontrol eden bir valf sistemi, bu gazı yakan bir brülör, oluşan ısıyı cihaz içinde dolaşan suya transfer eden eşanjör ve oluşan yanmış gazı transfer eden davlumbaz veya fanlı atık sisteminden oluşmaktadır. Çelik gövdeyle kapatılan cihaz, gövdede bulunan kontrol sistemiyle yönlendirilmektedir. Ürün, temel olarak, kullanım suyunun ısıtılmasında kullanılmaktadır.

(3) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuru sahibi firmaların Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) Normal değer tespitinde ÇHC’nin Avrupa Birliği’ne yönelik ihracatında, 2012 yılının onbir aylık döneminde oluşan ve EUROSTAT’tan temin edilen CIF ihraç fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu fiyatların fabrika çıkış aşamasına getirilmesi için yerli üretim dalı tarafından sağlanan bilgiler ışığında uluslararası navlun ve sigorta, gümrük giderleri, ÇHC’de oluşan ülke içi navlun ve sair giderler düşülerek normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

(2) İhraç fiyatının tespitinde ise ÇHC’nin Türkiye’ye yönelik ihracatında 2012 yılının ilk onbir ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu verileri temel alınmıştır. Söz konusu fiyatların fabrika çıkış aşamasına getirilmesi için yerli üretim dalı tarafından sağlanan bilgiler ışığında uluslararası navlun ve sigorta, gümrük giderleri, ÇHC’de oluşan ülke içi navlun ve sair giderler düşülerek ihraç fiyatı tespit edilmiştir.

(3) Şikayet konusu ürüne ilişkin normal değer ve ihraç fiyatının aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması neticesinde şikayet konusu üründe ÇHC için önemli oranda damping marjı tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) 2009 ile 2012 yılları karşılaştırıldığında gerek şikayete konu ülke menşeli gerekse diğer ihracatçı ülkeler menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak artış kaydettiği görülmektedir. Aynı dönemde bahse konu ülkeler menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payının önemli seviyede seyrettiği belirlenmiştir.

(2) Şikayet konusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının başvuru sahibi yerli üreticinin yurtiçi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme çerçevesinde, yerli üretim dalının yurtiçi fiyatlarının olması gereken seviyede belirleyemediği ve dampingli ithalattan kaynaklanan fiyatların yerli üretim dalı yurtiçi fiyatları baskı altına aldığı saptanmıştır. Bu durumun maliyetler ile yurtiçi satış fiyatları arasındaki dengeyi bozarak yerli üretim dalının zarar görmesine neden olduğu mütalaa edilmiştir.

(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde özellikle 2012 yılında önemli bozulmaların yaşandığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, başta üretim ve satışlar olmak üzere, kârlılık, ürün nakit akışı, kapasite kullanım oranının da içinde bulunduğu göstergelerde olumsuzlukların söz konusu olduğu saptanmıştır.

(4) Bu kapsamda, şikayete konu ülke menşeli ithalatın miktar ve fiyatlarının seyrinin, söz konusu fiyatların yerli üretim dalının üzerindeki etkisinin ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar hali ile şikayete konu ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada, Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanacaktır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, soruşturma açılış safhasında ilgili ürünün tespit edilebilen Türkiye’deki ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/ 204 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms228 @ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.