2 Mayıs 2013 Tarihli ve 28635 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4421   Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4424   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜKLER

2013/4547   Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/4548   Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/4549   Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/4550   Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4546   Balıkesir Merkez Havalimanı Yeni Terminal Ünitesi ve Mütemmimlerinin İnşası Amacıyla Balıkesir İli, Merkez Halalca Köyü, Şehiryolu Mevkiinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4560   Yozgat İli, Merkez İlçesi, Medrese Mahallesi Sınırları İçinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yozgat Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4564  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Gazipaşa-Alanya 2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4574   Osmaniye İlinde Tesis Edilecek Akçakoyun Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4575   Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4576   Aydın İli, Merkez İlçe, Ilıcabaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

— Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri