28 Nisan 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28631

YNETMELK

Frat niversitesinden:

FIRAT NVERSTES HARPUT UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Frat niversitesi Harput Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Frat niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Harput Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Frat niversitesi Harput Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mdr yardmcs: Merkezin mdr yardmclarn,

) Rektr: Frat niversitesi Rektrn,

d) ube bakan: Merkezin ube bakanlarn,

e) niversite: Frat niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; tarih boyunca nemli bir konuma ve zengin kltrel birikime sahip olan Harput ve evresi ile ilgili tarih, arkeoloji, edebiyat, corafya, folklor, mzik, ilahiyat ve sanat tarihi alanlarnda ilmi aratrmalar yapmak, yaymlamak ve yaplacak almalar desteklemek suretiyle, genelde lkemizde, zelde ise ilimizde bu konularda bilgi birikimi salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Blgede arkeolojik kaz ve yzey aratrmalar yapmak.

b) Ariv, mze ve ktphanelerde aratrma ve incelemelerde bulunmak ve buralarda bulunan dokmanlarn fotoraf veya fotokopilerini almak.

c) Yaplacak almalarn finansmann salamak.

) Ulalan yazma eser ve belgelerin dijital ortamda sakland ve aratrmaclarn hizmetine sunulduu bir dokmantasyon merkezi oluturmak.

d) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili kitaplarn topland bir ktphane oluturmak.

e) Belirli aralklarla ulusal ve uluslararas kongre, seminer, sempozyum ve paneller dzenlemek.

f) Konuyla ilgili sreli/sresiz yaynlar yapmak.

g) lgili kurum ve kurulularla fikir ve proje ibirliinde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; mdr ve mdr yardmclar ile ynetim kurulu ve ube bakanlarndan oluur.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) niversite retim yeleri arasndan konuyla ilgili disiplinlerde alan bir retim yesi, yllk sre iin Rektr tarafndan Mdr olarak grevlendirilir. Sresi biten Mdr, tekrar grevlendirilebilir veya ayn usulle grevden alnabilir.

(2) Mdrn grev, yetki ve sorumluluklar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek, Kurul kararlarn uygulamak ve Merkezin ubeleri arasnda koordinasyonu salamak.

c) Her yln sonunda ve istendiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakknda Rektre rapor vermek.

) Merkezin btesiyle ilgili neriyi Ynetim Kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

d) Merkezin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini srdrmek.

e) Kanun ve ynetmeliklerle kendisine verilen dier grevleri yapmak.

(3) Mdr, niversite retim elemanlarndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grev sresinin sona ermesiyle, mdr yardmclarnn da grev sresi sona erer. Mdr gerekli grd durumlarda yardmclarn ayn usulle deitirebilir. Mdr yardmclar almalarnda Mdre yardmc olur. Mdr, grevi banda olmad zaman yardmclarndan biri veklet eder.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve sekiz ube bakan olmak zere toplam on bir kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Ynetim Kurulu Mdrn ars zerine toplanr. Kararlar salt ounlukla alnr. Eitlik halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(2) Ynetim Kurulu, Merkezin almalarnda Mdre yardmc bir organ olup aadaki grevleri yapar:

a) Ynetim Kurulunun tespit ettii esaslarn uygulanmasnda Mdre yardmc olmak.

b) Merkezin program ve bte tasarsn hazrlamak.

c) Merkezin plan ve programlarnn uygulanmasn salamak.

ube bakanlar ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkez; tarih, edebiyat, corafya, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat, mzik ve folklor olmak zere sekiz ubeden oluur. ube bakanlar, ilgili alanda grev yapan niversite retim yeleri arasndan, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan grevlendirilir. Grev sreleri yldr. Mdr gerekli grd durumlarda Rektrn onayn alarak ube bakanlarn deitirebilir.

(2) ube bakanlarnn grevleri: Alanlaryla ile ilgili almalar koordine etmek, yrtmek, projeler hazrlamak ve sonulandrmak, ubeleriyle ilgili dier her trl ileri yapmaktr. ube bakanlar Mdre kar sorumludur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektrce grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Frat niversitesi Rektr yrtr.