28 Nisan 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28631

YNETMELK

Mula Stk Koman niversitesinden:

MULA SITKI KOMAN NVERSTES TRK-MACAR AKADEMK VE

BLMSEL BRL UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mula Stk Koman niversitesine bal olarak kurulan Mula Stk Koman niversitesi Trk-Macar Akademik ve Bilimsel birlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mula Stk Koman niversitesi Trk-Macar Akademik ve Bilimsel birlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (TMACAM): Mula Stk Koman niversitesi Trk-Macar Akademik ve Bilimsel birlii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Mula Stk Koman niversitesi Rektrn,

d) niversite: Mula Stk Koman niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Farkl disiplinlerde lisans ve lisansst eitim alan rencilerin Trk-Macar ilikileri alannda yetitirilmesini ve uzmanlamalarn salamak,

b) Trk dilinin, tarihinin ve kltrnn Macaristanda tannmasna katk salamak,

c) Trkoloji merkezlerinde renim gren Macar rencilerin Trk tarihi ve dili konusunda aldklar eitimin pekitirilmesinde arac olmak,

) Macaristandaki ilgili merkezlerle ibirlii yaparak dil, tarih, arkeoloji, sanat tarihi gibi alanlarda ortak proje faaliyetleri yrtmek ve oluturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararas alanda eitli etkinliklerde paylalmasn salamak,

d) Trk-Macar ilikileri ile ilgili eitim-retim ve sertifika hizmetleri vermek,

e) Erasmus kanalyla Macaristandan gelen rencileri Trk-Macar ilikileri ve tarihi konusunda bilgilendirmek,

f) Macaristanda yaz dneminde dzenlenen cretsiz yaz okullar ve yaz eitimi kamplarna renci gndererek, onlarn bilgi ve becerilerinin artmasn salamak,

g) Yerel, ulusal ve uluslararas basn-yayn kurulularyla ibirlii yaparak, Merkezin amacna ynelik yazl ve grsel malzeme hazrlamak,

) Trk-Macar ilikileri alannda uzmanlamak isteyen rencilere rehber olmak, burs imkan salamak,

h) Merkezin faaliyetleri ile ilgili ariv malzemesi derlemek ve bir ariv merkezi oluturmak,

) Merkezin amalarna uygun olarak ilgili birimlere tantm faaliyetlerinde bulunmak,

i) Merkezin amalar ile ilgili dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili en az doktora derecesine sahip niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak,

b) Merkezin tm etkinliklerini gzetlemek, denetlemek ve bu konularda gerekli nlemleri almak,

c) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

d) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar bulunan ve en az doktora derecesine sahip niversite retim elemanlar arasndan yl iin grevlendirilen drt kii olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk ve yayn faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez Mdrn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei ileri deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip niversite retim elemanlar veya istekleri halinde yurt ii ve yurt dnda kamu ve zel kurulularnda uzman kiiler arasndan, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen en fazla dokuz kiiden oluur. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr;

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planlar deerlendirerek Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirme ve nerilerde bulunmak,

c) Merkezin projelerine zel uzmanlk alanlarnda katk salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mula Stk Koman niversitesi Rektr yrtr.