28 Nisan 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28631

YNETMELK

Mula Stk Koman niversitesinden:

MULA SITKI KOMAN NVERSTES BYOLOJK ETLLK

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mula Stk Koman niversitesine bal olarak kurulan Mula Stk Koman niversitesi Biyolojik eitlilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn alma ekline ve grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mula Stk Koman niversitesi Biyolojik eitlilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ve alma esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (MUBEM): Mula Stk Koman niversitesi Biyolojik eitlilik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Mula Stk Koman niversitesi Rektrn,

d) niversite: Mula Stk Koman niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) lkemizin biyolojik zenginliklerinin, genetik kaynaklarnn ve ender zellikli doal alanlarn belirlenmesi, trlerin doal alan iinde ve dnda korunmasn salamak, gen kaynaklarnn gelitirilmesi, srdrlebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli ekilde yararlanlmas, biyolojik zenginlik, doal evre ve doal kaynak bilincinin yaygnlatrlmas iin aratrma ve uygulama almalarnda bulunmak,

b) lkemizin deniz ve karasal biyolojik eitliliini aratrma, koruma, saklama ve eitim faaliyetleri konusunda referans merkezi haline gelmesi iin almalarda bulunmak,

c) lkemizin topraklar zerindeki biyolojik eitliliin temel bileenleri olan canl trlerini, genetik yapy ve ekosistemleri uluslararas anlamalar gerei koruma altna almakla ykml olmas noktasndan hareketle; biyolojik eitlilik konusunda deiik toplum kesimlerine teorik ve pratik dzeylerde eitim vermek, temel ve uygulamal aratrmalar ve projeler yapmak, amalar dorultusunda bilgi toplayarak ve depolayarak biyolojik eitlilik veri tabanlarn oluturmak,

) lkemizin biyolojik zenginliklerini ieren herbaryum, fungaryum, mze, arboretum, sera ve gen bankas kurmak, amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak ve danmanlk hizmetleri vermek,

d) lkemizin taraf olduu ulusal ve uluslararas anlamalarn yerine getirilmesinde rol almak ve Trkiyede biyolojik eitlilik almalarnn koordinasyon ve ibirlii iinde yrtlmesini salamak,

e) Toplumun lkemizin biyolojik zenginlikleri tanmas ve korumas konusunda bilinlendirilmesi almalarna arlk vermek ve bu ama dorultusunda kamu kurum ve kurulular ile ibirlii yapmak,

f) Kamuoyunu biyolojik eitlilik konusunda aydnlatmak amacyla ulusal ve uluslararas nitelikteki panel, kongre, konferans ve bunun gibi toplantlar dzenlemek,

g) Yurt dnda ve yurt iinde biyolojik eitlilik ile ilgili gelimeleri izlemek ve bu gelimeleri aktarmak ve bu konulara ilikin yaynlar hazrlamak,

) niversitenin ilgili faklte, enstit, yksekokul ve uygulama-aratrma merkezleri yannda, niversite dndaki kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak biyolojik eitlilikle ilgili tm konularda; her dzeyde renci, retim eleman ile dier personelin eitiminde yardmc olmak, bu amala uluslararas dzeyde sertifikaya ynelik eitim ve retim programlar dzenlemek,

h) Ynetim Kurulunun uygun grd dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; biyoeitlilik konusunda almalar bulunan niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdr kendisine almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili disiplinlerde almalar bulunan niversite retim elemanlar arasndan iki retim yesini yl sre ile Mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektre teklif eder. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi her konuda temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak,

d) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, Merkezin faaliyet alan ile ilgili disiplinlerde almalar bulunan niversite retim elemanlar arasndan yl sre ile grevlendirilen drt retim eleman olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esaslar belirler.

(3) Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars zerine olaanst toplanr. Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma konularnda plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak,

c) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn ileri deerlendirerek karar almak,

) lgili mevzuatla verilen dier almalar yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; kamu ve zel kurulu temsilcileri ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili disiplinlerde almalar bulunan kiiler arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen en ok on yeden oluur. Sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine ayn usulle yenileri grevlendirilir. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Merkezin faaliyetleri hakknda gr bildiren Danma Kuruluna, Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars ile toplanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba, Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mula Stk Koman niversitesi Rektr yrtr.