28 Nisan 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28631

YNETMELK

Mula Stk Koman niversitesinden:

MULA SITKI KOMAN NVERSTES ARICILIK VE AM BALI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mula Stk Koman niversitesine bal olarak kurulan Mula Stk Koman niversitesi Arclk ve am Bal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mula Stk Koman niversitesi Arclk ve am Bal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Mula Stk Koman niversitesi Arclk ve am Bal Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Mula Stk Koman niversitesi Rektrn,

d) niversite: Mula Stk Koman niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yurt iinde ve yurt dnda arclk ve am bal konularnda bilimsel aratrma, inceleme ve almalar yapmaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Arclk ve am bal konusunda bilimsel aratrma yapmak,

b) Ar yetitiricilii konusunda aratrmalar yaparak bunlarn yaynlanmasn salamak,

c) Damzlk ana ar ve koloni retimi yapmak ve bu konudaki reticilerden gelen talepleri karlamak,

) Bal ve polen analiz laboratuvar kurarak toplanan veya gnderilen numuneler zerinde almalar yapmak,

d) Arclk ve am bal konularnda donanml ve yeterli kadrolarn yetitirilmesine ynelik eitim almalarn gerekletirmek,

e) am baln reten am pamuklu konili konusunda almalar yaparak kaliteli am bal retiminin arttrlmasna ynelik katk salamak,

f) alma alanlarndaki faaliyetler iin gerekli grlen laboratuvar, retim binalar ve arlk kurmak; alma alanlar kapsamnda nerilen aratrma projelerini imknlar lsnde desteklemek,

g) Arclk ve am bal konusunda reticilere ynelik kurslar dzenlemek, sertifikalar vermek, reticilerin sorunlarn zmek, danmanlk hizmeti vermek, yre halkn bu konularda tevik etmek,

) Salkl ve organik bal retimi konusunda almalar yapmak,

h) Bal reticilerinin her trl sorunlar ile ilgilenerek zme katk salamak,

) Merkezin kurulu amacna uygun dier almalar gerekletirmek.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alan ile ilgili konuda uzman ve deneyimli niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden sorumludur.

(2) Mdr kendisine almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar olan niversite retim yeleri arasndan iki retim yesini yl sre ile Mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektre teklif eder. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak,

d) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda Mdr yardmclar ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar bulunan niversite retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilen drt retim yesi olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esaslar belirler. Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars zerine olaanst toplanr. Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak,

) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn ileri deerlendirerek karar almak,

d) lgili mevzuatla verilen dier almalar yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin almalar ile ilgili kamu, zel kii ve kurulu temsilcileri arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen en ok on yeden oluur. Sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine ayn yntemle yenileri grevlendirilir. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakknda gr bildiren Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars ile toplanr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba, Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mula Stk Koman niversitesi Rektr yrtr.