28 Nisan 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28631

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4347

             Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/2/2013 tarihli ve 206 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

22/2/2013 TARİHLİ VE 2013/4347 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İlçelerin belirlenmesi

MADDE 2 – (1) Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelerden, ilçe merkezindeki toplam elektrik abone sayısının asgari %60'ına tekabül eden elektrik abonesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen abone bağlantı bedelini ilgili il özel idaresince belirlenecek bir banka hesabına yatırmış olan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen inşa edilmesi gerekli şehir besleme hatları (bağlantı hatları) için gereken yatırımlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilir.

(2) İlçelerde doğal gazın ulaştırılması konusunda istekli olan elektrik abonelerince birinci fıkrada belirtilen abone bağlantı bedeli bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içinde ilgili il özel idaresince açılacak hesaba yatırılır ve nemalandırılır.

(3) Bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden altı ayın sonunda abone bağlantı bedelini yatıran elektrik abone sayısı toplamı, toplam elektrik abone sayısının %60'ını geçen ilçelere bağlantı hatlarının yapımı için ilgili il özel idaresi tarafından BOTAŞ'a başvuruda bulunulur.

(4) Başvuruda bulunanların ilçedeki toplam elektrik abone sayısının %60'ını geçmediği ilçeler ile herhangi bir sebeple bağlantı hattı yatırımı gerçekleştirilemeyen ilçeler için yatırılan abone bağlantı bedelleri, ilgili il özel idaresi tarafından geri ödeme gününe kadar işlemiş olan faizi ile birlikte abone bağlantı bedelini yatıran elektrik abonelerine iade edilir.

Yatırım finansmanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca belirlenen ilçelere doğal gaz ulaştırılması için yapılacak şehir besleme hatlarına (bağlantı hatları) ilişkin yatırımların bedeli BOTAŞ tarafından karşılanır. BOTAŞ'ın talep etmesi durumunda, bu Karar kapsamındaki yatırım bedeli ödenmemiş sermayesine mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten Kuruluşa aktarılır.

Yatırım programı

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında doğal gaz ulaştırılacak ilçeler için BOTAŞ tarafından inşa edilecek boru hattı yatırımı ve bütçesi Kalkınma Bakanlığınca BOTAŞ Yatırım Programına dahil edilir.

Toplanacak bedellerin yönetimi

MADDE 5 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında toplanacak bedellerin yönetilmesi ve nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.