26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/8)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde, yerli retici Korteks Mensucat San. ve Tic. A.. adna Suni ve Sentetik plik reticileri Birliince yaplan ve dier yerli reticiler SASA Polyester Sanayi A.. Sifa Sentetik plik Fabrikalar A.. ve Polyteks Tekstil Sanayi Aratrma ve Eitim A.. tarafndan da desteklenen bavuruda; in Halk Cumhuriyeti (HC), Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Malezya meneli dierleri, poliesterlerden (poliesterlerden dz iplikler)in Trkiyeye dampingli fiyatlarla ihra edildii ve bu durumun yerli retim dalnda zarara neden olduu iddiasyla anlan lkeler meneli sz konusu madde ithalatna kar nlem alnmas talep edilmektedir.

Bavuru konusu madde

MADDE 2 (1) Bavuru konusu madde, 5402.47 gmrk tarife pozisyonunda (GTP) snflandrlan dierleri, poliesterlerden (poliesterlerden dz iplikler)dir.

(2) Dierleri, poliesterlerden (poliesterlerden dz iplikler), eriyik haldeki poliesterlerden ekilerek, devaml lifler haline getirilmi tek bir filament veya filamentler topluluudur. Astarlk kumalar, tl perde, eofman, demelik kuma, masa rtleri ve kadn i amarlar ve benzeri dz ipliin ana kullanm alanlardr.

(3) Bahse konu GTPler, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, bavurunun Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) HC, Hindistan ve Malezyann, i piyasa satlarna ilikin veri temin edilemediinden oluturulmu normal deer hesaplamasna gidilmitir. Bu erevede, yerli retim dalnn retim maliyetleri, sat, genel idari giderleri ile finansman giderlerinde ayarlamalar yapldktan sonra, makul bir kr oran eklenerek normal deer oluturulmu ve bulunan deerin fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(2) ikyet konusu lkelerden, Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde, bavuru aamasnda yerli reticiler tarafndan sunulan Hindistan ve Malezya meneli ihra faturalar ile HC meneli ihra fiyat teklifi kullanlmtr. CIF ihra fiyatlar FOB dzeyine ekilmi ve sz konusu ihra fiyatlarnn fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(3) Normal deer ile Trkiyeye ihra fiyatlarnn mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlmas yoluyla, dierleri, poliesterlerden (poliesterlerden dz iplikler) iin hesaplanan damping marjlarnn, ikayete konu lkeler iin nemli oranlarda olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) HC, Hindistan ve Malezya meneli ikyet konusu maddenin ithalatnn hem mutlak olarak hem de toplam ithalat ierisindeki paynn 2010-2012 dneminde nemli lde art gsterdii tespit edilmitir.

(2) lgili sektrde tketimin artmasna karn, dampingli ithalatn artmas nedeniyle byyen pazarda yerli retim dalnn pazar paynn azald buna karn ikyete konu lkelerin toplam pazar paynn artt belirlenmitir.

(3) Yerli retim dalnn retim, satlar, kapasite kullanm oran, verimlilik ve rn nakit ak gibi ekonomik gstergelerinde 2010-2012 dneminde ciddi olumsuzluklar yaand belirlenmitir.

(4) Ayn dnemde, ikyete konu lkelerden yaplan dierleri, poliesterlerden (poliesterlerden dz iplikler) ithalat gerekleen ortalama birim fiyatlarnn yerli retim dalnn i piyasa sat fiyatlarn nemli lde krd ve basklad belirlenmitir.

(5) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resm istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, dampingli olduu iddia edilen ithalatn yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinde olumsuzlua yol at deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Yaplan inceleme sonucunda; bavurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri ierdii anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, HC, Hindistan ve Malezya meneli sz konusu madde iin, Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisinin uyguland nc lkenin seimi

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri erevesinde, HC iin bu aamada Trkiyenin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal lke olarak seilmesi dnlmektedir.

(2) HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin, soruturma konusu maddenin retiminde ve satnda Ynetmeliin Ek 1 inci Maddesindeki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu Tebliin 9 uncu maddesinde belirtilen sre iinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi uygulanr.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 8 (1) Soruturma kapsamnda gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve ikayet konusu lkelerde yerleik bilinen retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir. Bildirimi alamayan taraflarn soru formuna Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden erimeleri mmkn bulunmaktadr.

(2) HC, Hindistan ve Malezyann Ankaradaki resm temsilciliklerine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 9 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturmann alna ilikin bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamna girmeyen dier ilgili taraflarn da (maddeyi girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde, soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Geici nlem alnmas, vergilerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 11 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/ 212 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms227@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 13 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.