26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/7)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten oluan ithalatta haksz rekabetin nlenmesi hakknda mevzuat hkmleri erevesinde Hindistanda yerleik Wellknown Polyesters Limited (Wellknown) ile Dodhia Synthetics Limited (Dodhia) firmalar, Hindistan meneli poliesterlerden tekstre iplikler iin ilk kez 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2000/7) ile yrrle konulan ve en son 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/22) ile devam etmesine karar verilen dampinge kar nlemle ilgili olarak kendileri iin birer yeni ihracat gzden geirme soruturmas almas bavurusunda bulunmulardr.

nleme tabi madde

MADDE 2 (1) nleme tabi madde 5402.33 gmrk tarife alt pozisyonu altnda yer alan poliesterlerden tekstre ipliklerdir.

Mevcut nlem

MADDE 3 (1) Hindistan meneli bahse konu madde iin ilk olarak 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2000/7) ile yrrle konulan CIF bedelin %6,8i ila %20,3 arasnda deien oranlardaki dampinge kar nlemlerin 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/22) ile devam etmesine karar verilmitir.

Gereke

MADDE 4 (1) Ynetmeliin 36 nc maddesi erevesinde, yeni ihracat gzden geirme soruturmasnn alabilmesi iin soruturma dneminde nleme konu mal Trkiyeye ihra etmemi olan ihracatlar veya reticilerin, dampinge kar vergiye konu olan maln ihra lkesinde bulunan ihracat veya reticileriyle balantl olmadklarn ve soruturma dnemini mteakip nleme konu mal Trkiyeye ihra ettiklerini veya nemli miktarda ihra etmek hususunda geri dnlemez bir akdi ykmllk altna girdiklerini kantlamalar gerekmektedir.

(2) Ad geen firmalar tarafndan yaplan bavurular ve sunulan bilgi ve belgeler nda, her iki firmann da Hindistanda yerleik bulunan nleme konu maln ihracat veya reticileriyle balantl olmadklar ve nleme konu mal soruturma dnemini mteakip Trkiyeye ihra ettikleri tespit edilmitir.

(3) Ynetmeliin 36 nc maddesi hkm uyarnca, yeni ihracat gzden geirme soruturmas almas talebiyle ilgili olarak yerli reticilerden de gr talep edilmi, sz konusu bavuruya ilikin olarak ad geen firmalarn taleplerinin reddine dayanak tekil edecek nitelikte bir yant alnmamtr.

Karar ve ilemler

MADDE 5 (1) Bavuru sahibi ad geen firmalarn yapt bavurularn kabul iin yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca Hindistan meneli sz konusu madde ithalatna ilikin olarak, Ynetmeliin 36 nc maddesi erevesinde Wellknown ve Dodhia firmalar iin birer yeni ihracat gzden geirme soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl tarafndan yrtlecektir.

(3) Sz konusu yeni ihracat gzden geirme soruturmalar sonulanncaya kadar, Wellknown ve Dodhia firmalarndan gerekletirilecek bahse konu madde ithalatnda yrrlkte bulunan dampinge kar nlem uygulanmayacak olup, Gmrk Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlamas 1994n VI nc Maddesinin Uygulanmasna likin Anlamann 9 uncu maddesinin beinci fkras uyarnca, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/22)in Karar matlapl 34 nc maddesinde Hindistan meneli 5402.33 gmrk tarife alt pozisyonu altnda yer alan madde iin gsterilen meri nlem dzeyinde teminat alnacaktr.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 6 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin bilinen ithalatlar ile Wellknown ve Dodhia firmalarna ve Hindistann Ankara Bykeliliine soru formlar ile soruturma alna ilikin bildirimler gnderilecektir. Bildirimi alamayan taraflarn soru formunu Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

Sreler

MADDE 7 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dahil 37 gndr. 6 nc maddede belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 6 nc madde kapsamna girmeyen dier ilgili taraflarn da (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde, soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/204 77 26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: igs143@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 10 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Uygulama ve sre

MADDE 11 (1) Soruturmann tamamlanarak kesin kararn Resmi Gazetede yaymlanmasna kadar, Gmrk darelerince, Wellknown ve Dodhia firmalarndan gerekletirilecek bahse konu madde ithalatnda 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/22)in Karar matlapl 34 nc maddesinde Hindistan meneli 5402.33 gmrk tarife alt pozisyonu altnda yer alan madde iin gsterilen CIF bedelin %20,3 dzeyindeki meri nlem kadar teminat alnacaktr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.