26 Nisan 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 0904.21.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) kırmızı bibere ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

0904.21.90.00.11

Kırmızı biber

2.550

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2005

25828

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/7/2010

27644

2-

28/7/2011

28008

3-

11/7/2012

28350