26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK HABERLEME SEKTRNE LKN YETKLENDRME

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Haberleme Sektrne likin Yetkilendirme Ynetmeliinin 16 nc maddesinin nc, beinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) dari cret, aksi Kurum tarafndan belirlenmedike, yetkilendirmenin yapld yl takip eden her yln Haziran aynn son gnne kadar Kurumun banka hesabna veya veznesine yatrlr.

(5) Tm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen iletmeciler, idari cretin denmesine esas dneme ait vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali mavir veya yeminli mali mavir onayl gelir tablosu, Kurum tarafndan istenen dier onayl mali tablolar ile yaplan demeye ilikin makbuzu iptal/devir tarihinden itibaren bir ay ierisinde Kuruma gndermekle ykmldr.

(7) letmecilerden sz konusu faiz ile birlikte alnacak idari cretleri, son deme tarihinden itibaren ay ierisinde ksmen veya tamamen demeyenlerin yetkilendirmesi Kurul karar ile iptal edilebilir. Ayrca bu sreden sonra idari cretin eksik yatrldnn tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksik miktarn Kurum tarafndan verilen bir aylk sre ierisinde sz konusu faiz ile birlikte denmemesi halinde, deme yapmayanlarn yetkilendirmesi, Kurul karar ile iptal edilebilir. Ancak Kurum, ulusal apta verilecek frekans band kullanmn ihtiva eden ve snrl sayda iletmeci tarafndan yrtlmesi gereken elektronik haberleme hizmetlerine ilikin yetkilendirmelerin iptali hakknda Bakanln grn alarak karar verir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin Geici 4 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kurumla grev veya imtiyaz szlemesi imzalam olan iletmeci, her yl grev veya imtiyaz szlemesinde belirtilen ilgili matrah zerinden ve sz konusu szlemede belirtilen oranda ve tarihte Kurum masraflarna katk pay der. Sz konusu iletmeciler, Kurum masraflarna katk pay denmesine esas dneme ait vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali mavir veya yeminli mali mavir onayl gelir tablosu, Kurum tarafndan istenen dier onayl mali tablolar ile yaplan demeye ilikin makbuzu en ge her yln Mays aynn son gnne kadar, imtiyaz veya grev szlemelerinin iptal/devrolmas halinde ise iptal/devir tarihinden itibaren bir ay ierisinde, Kuruma gndermekle ykmldr. Kurum masraflarna katk paynn sresi ierisinde denmemesi halinde Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanacak gecikme zamm oran kadar faiz uygulanr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/5/2009

27241

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

5/3/2010

27512

2-

9/6/2011

27959

3-

23/9/2011

28063

4-

18/11/2011

28116

5-

14/7/2012

28353