26 Nisan 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE

(2007/46/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tip onayı mevcut N1, azami yüklü kütlesi 7.5 tonu aşmayan N2, O1 ve O2 kategorisi araçlara 1/5/2013 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2009

27272

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2010

27463

2-

21/12/2012

28504 (Mükerrer)