26 Nisan 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4439

             Ekli “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan Yardımcılarının Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 26/2/2013 tarihli ve 138879 sayılı yazısı üzerine, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                           B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               S. ERGİN                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                       T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKAN VE BAŞKAN

YARDIMCILARININ ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan yardımcılarına ödenecek ücretleri tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücretin miktarı

MADDE 3 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanına 17/9/2008 tarihli ve 2008/14145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan yardımcılarına ise aynı Kararda Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri için tespit edilen ücret tutarında ödeme yapılır.

(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerinin yararlandığı sosyal yardımlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

(3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan yardımcılarına bu Kararda ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca yapılması öngörülen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ödeme usul ve esasları

MADDE 4 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesine göre hesaplanacak tutardan, yasal kesintiler yapıldıktan sonra bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(2) Ücretin hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar 3/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.