25 Nisan 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28628

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

EKPMANLARININ KULLANIMINDA SALIK VE

GVENLK ARTLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, iyerinde i ekipmanlarnn kullanm ile ilgili salk ve gvenlik ynnden uyulmas gerekli asgari artlar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamna giren tm iyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanlarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayl Avrupa Birlii Direktifine paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Bakm: ekipmannda yaplan her trl temizlik, ayar, kalibrasyon gibi ilemlerin tamamn,

c) ekipman: in yaplmasnda kullanlan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat,

) ekipmannn kullanm: ekipmannn altrlmas, durdurulmas, kullanlmas, tanmas, tamiri, tadili, bakm, hizmete sunulmas ve temizlenmesi gibi i ekipman ile ilgili her trl faaliyeti,

d) Maruz kii: Tamamen veya ksmen tehlikeli blgede bulunan kiiyi,

e) Operatr: ekipmann kullanma grevi verilen alan veya alanlar,

f) zel risk tayan i ekipman: Tehlikelerin teknik nlemlerle tam olarak kontrol altna alnamad i ekipmann,

g) Periyodik kontrol: ekipmanlarnn, bu Ynetmelikte ngrlen aralklarda ve belirtilen yntemlere uygun olarak, yetkili kiilerce yaplan muayene, deney ve test faaliyetlerini,

) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kii: Bu Ynetmelikte belirtilen i ekipmanlarnn teknik zelliklerinin gerektirdii ve EK-IIIte yer alan istisnalar sakl kalmak kaydyla ilgili branlardan mhendis, tekniker ve yksek teknikerleri,

h) Tehlikeli blge: ekipmannn bnyesinde veya evresinde yer alan ve kiiler iin salk ve gvenlik ynnden risklerin bulunduu blgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

verenlerin Ykmllkleri

Genel ykmllkler

MADDE 5 (1) veren, iyerinde kullanlacak i ekipmannn yaplacak ie uygun olmas ve bu ekipmann alanlara salk ve gvenlik ynnden zarar vermemesi iin gerekli tm tedbirleri alr.

(2) veren:

a) ekipmann seerken iyerindeki zel alma artlarn, salk ve gvenlik ynnden tehlikeleri gz nnde bulundurarak, bu ekipmann kullanmnn ek bir tehlike oluturmamasna dikkat eder.

b) ekipmannn, alanlarn salk ve gvenlii ynnden tamamen tehlikesiz olmasn salayamyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun nlemleri alr.

ekipman ile ilgili kurallar

MADDE 6 (1) yerlerinde kullanlan i ekipmanlar ile ilgili aadaki hususlara uyulur:

a) 5 inci madde hkm sakl kalmak kaydyla, iveren; i ekipmannn bu Ynetmeliin EK-Iinde belirlenen asgari gereklere uygun olmasn salar.

b) veren, i ekipmannn kullanm sresince, yeterli bakmn yaptrarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olmas iin gerekli nlemleri alr.

(2) veren, iyerinde kullanlan i ekipmannn, EK-IIde belirtilen hususlara uygun gvenlik dzeyinde olmasn salar.

ekipmannn kontrol

MADDE 7 (1) yerinde kullanlan i ekipmannn kontrol ile ilgili aadaki hususlara uyulur.

a) ekipmannn gvenliinin kurulma ve montaj artlarna bal olduu durumlarda, ekipmann kurulmasndan sonra ve ilk defa kullanlmadan nce ve her yer deiikliinde ekipmann, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiiler tarafndan kontrol yaplr, doru kurulduu ve gvenli ekilde altn gsteren belge dzenlenir.

b) verence, arzaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek i ekipmannn;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiilerce periyodik kontrollerinin yaplmas,

2) alma eklinde deiiklikler, kazalar, doal olaylar veya ekipmann uzun sre kullanlmamas gibi i ekipmanndaki gvenliin bozulmasna neden olabilecek durumlardan sonra, arzann zamannda belirlenip giderilmesi ve salk ve gvenlik koullarnn korunmas iin periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiilerce gerekli kontrollerin yaplmas,

salanr.

c) Kontrol sonular kayt altna alnr ve yetkililer her istediinde gsterilmek zere uygun ekilde saklanr.

(2) ekipman iletme dnda kullanldnda, yaplan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tr i ekipmann kontrole tabi tutulaca, bu kontrollerin hangi sklkla ve hangi artlar altnda yaplaca ile kontrol sonucu dzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-IIIte belirtilmitir.

zel risk tayan i ekipman

MADDE 8 (1) alanlarn salk ve gvenlii ynnden, zel risk tayan i ekipmanlarnn kullanlmasnda aadaki nlemler alnr.

a) ekipman, sadece o ekipman kullanmak zere grevlendirilen kiilerce kullanlr.

b) Bu ekipmanlarn tamiri, tadili, kontrol, bakm ve hizmete alnmas bu ileri yapmakla zel olarak grevlendirilen kiilerce yaplr.

sal ve ergonomi

MADDE 9 (1) Asgari salk ve gvenlik gereklerinin uygulanmasnda, alanlarn i ekipman kullanm srasndaki duru pozisyonlar ve alma ekilleri ile ergonomi prensipleri iverence tam olarak dikkate alnr.

alanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 10 (1) veren, i ekipmanlar ve bunlarn kullanmna ilikin olarak alanlarn bilgilendirilmesinde aada belirtilen hususlara uymakla ykmldr.

a) alanlara, kullandklar i ekipmanna ve bu i ekipmann kullanmna ilikin yeterli bilgi ve uygun olmas halinde yazl talimat verilir. Bu talimat, imalat tarafndan i ekipmanyla birlikte verilen kullanm klavuzu dikkate alnarak hazrlanr. Talimatlar i ekipmanyla beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazl talimatlar en az aadaki bilgileri ierecek ekilde hazrlanr.

1) ekipmannn kullanm koullar.

2) ekipmannda ngrlen anormal durumlar.

3) Bulunmas halinde i ekipmannn nceki kullanm deneyiminden elde edilen sonular.

(2) alanlar, kendileri kullanmasalar bile alma alannda veya iyerinde bulunan i ekipmanlarnn kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve i ekipman zerinde yaplacak deiikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.

(3) Bu bilgiler ve yazl talimatlarn, basit ve kolay anlalr bir ekilde olmas gerekir.

alanlarn eitimi

MADDE 11 (1) verence i ekipmann kullanmakla grevli alanlara, bunlarn kullanmndan kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kanma yollarna ilikin eitim almalar salanr. Ayrca 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen, i ekipmannn tamiri, tadili, kontrol ve bakm konularnda alanlara iverenlerce yeterli zel eitim verilir.

alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas

MADDE 12 (1) veren, bu Ynetmelik ve eklerinde belirtilen konularda alanlarn veya temsilcilerinin grlerini alr ve katlmlarn salar.

NC BLM

Dier Hususlar

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiilerin bildirimi

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiiler, bilgilerini Bakanla elektronik ortamda kayt yaptrr.

a) Bakanla elektronik ortamda yaplacak kayt, asgari aadaki bilgileri ierir.

1) Ad ve soyad.

2) T.C. kimlik numaras.

3) Mezun olduu okul, blm, tarihi ve diploma numaras.

4) Hizmet zorunluluu bulunmas halinde alt kurum veya iletmenin sigorta sicil numaras.

5) Periyodik kontrol yapaca i ekipman.

(2) Bildirimde beyan esastr. Bu kiilere Bakanlka kayt numaras verilir.

(3) Bakanlka yaplan aratrma sonucu beyan edilen bilgilerin doru olmad tespit edilenlerin kayd silinir. Kayd silinenler Bakanln internet sitesinde iln edilir. Bu kiiler hakknda ilgili mevzuat erevesinde ilem yaplr.

(4) Kayd silinenlerin silinme tarihinden itibaren yl ierisinde yapt bavurular, yln tamamlanmasna kadar askya alnr.

(5) Periyodik kontrol raporlarnda kayt numaralarnn bulunmas gerekir.

(6) Beyan edilen bilgilerin doru olmad tespit edilenler ile kayt numaras almayanlar tarafndan dzenlenen periyodik kontrol raporlar geersiz saylr.

Yetkilendirme, eitim ve denetim

MADDE 14 (1) Periyodik kontrol yapacak kii ve kurululara akreditasyon, yetkilendirme ve eitim zorunluluu getirmeye Bakanlk yetkilidir.

(2) Periyodik kontrolleri yaplm i ekipmanlar ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun geree aykr dzenlenmesi, bu Ynetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kiilerce yaplmas, uygun olmayan deney ve test yntemleri kullanlarak yaplmas gibi uygunsuzluklarn Bakanlka tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporlar geersiz saylr. Ayrca dzenleyen kiiler hakknda 13 nc maddenin nc fkrasna gre ilem yaplr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 15 (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Daha nce dzenlenmi olan periyodik kontrol raporlar

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce dzenlenmi olan periyodik kontrol raporlar sresince geerlidir.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren bir yl boyunca periyodik kontrol raporunda kayt numaras aranmaz.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 13 nc maddesi yaym tarihinden itibaren bir yl sonra,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

EK - I

EKPMANLARINDA BULUNACAK ASGAR GEREKLER

1. Genel hususlar

1.1. Bu ekte belirtilen hususlar, bu Ynetmelik hkmleri dikkate alnarak ve sz konusu i ekipmannda bunlara karlk gelen riskin bulunduu durumlarda uygulanr.

1.2. Bu ekte belirtilen asgari gerekler, i ekipmanlarnda aranacak temel gereklerdir.

2. ekipmanlarnda bulunacak asgari genel gerekler

2.1. ekipmannda bulunan ve gvenlii etkileyen kumanda cihazlar iin asgari gerekler;

2.1.1. ekipmannda bulunan ve gvenlii etkileyen kumanda cihazlar aka grlebilir ve tannabilir zellikte olur. Gerektiinde uygun ekilde iaretlenir.

2.1.2. Kumanda cihazlar zorunlu haller dnda, tehlikeli blgenin dna yerletirilir ve bunlarn kullanm ek bir tehlike oluturmaz. Kumanda cihazlar, istem d hareketlerde tehlikeye neden olmamas gerekir.

2.1.3. Operatr, ana kumanda yerinden tehlike blgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadndan emin olmas gerekir. Bu mmkn deilse makine almaya balamadan nce otomatik olarak devreye girecek sesli ve kl ikaz sistemi bulunur.

2.1.4. ekipmannn altrlmas veya durdurulmas sebebiyle doabilecek tehlikelere maruz kalan alanlar yeterli zaman ve imkn salayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.

2.1.5. Kumanda sistemleri gvenli ve planlanan kullanm artlarnda meydana gelebilecek arza, bozulma veya herhangi bir zorlanma gz nne alnarak uygun nitelikte seilir.

2.2. ekipmanlarnn altrlmas, bu ama iin yaplm kumandalarn ancak bilerek ve isteyerek kullanlmas ile salanr.

2.2.1. Bu kural, alanlar iin tehlike oluturmad srece;

a) Herhangi bir sebeple i ekipmann durmasndan sonra tekrar altrlmasnda,

b) Hz, basn gibi alma artlarnda nemli deiiklikler yaplrken de,

uygulanr.

2.2.2. Bu kural otomatik alan i ekipmannn normal alma programnn devam sresindeki tekrar harekete geme veya alma artlarndaki deiiklikler iin uygulanmaz.

2.3. Btn i ekipmanlarnda, ekipman tmyle ve gvenli bir ekilde durdurabilecek bir sistem bulunur. Her bir alma yerinde, tehlikenin durumuna gre, i ekipmannn tamamn veya bir ksmn durdurabilecek ve bu ekipmann gvenli bir durumda kalmasn salayacak kumanda sistemi bulunur. ekipmanlarnn durdurma sistemleri, altrma sistemlerine gre ncelikli olmas gerekir. ekipman veya tehlikeli ksmlar durdurulduunda, bunlar harekete geiren enerji de kesilecek zellie sahip olur.

2.4. ekipmannn tehlikesi ve normal durma sresinin gerektirmesi halinde i ekipmannda acil durdurma sistemi bulunur.

2.5. Para frlamas veya dmesi riski tayan i ekipmanlar, bu riskleri ortadan kaldrmaya uygun gvenlik tertibat ile donatlr.

2.5.1. Gaz, buhar, sv veya toz karma tehlikesi olan i ekipmanlar, bunlar kaynanda tutacak veya ekecek uygun sistemlerle donatlr.

2.6. alanlarn sal ve gvenlii asndan gerekiyorsa, i ekipman ve paralar uygun yntemlerle sabitlenir.

2.7. alanlarn salk ve gvenlii asndan nemli bir tehlike oluturabilecek, i ekipmannn paralarnn krlmas, kopmas veya dalmas riskine kar uygun koruma nlemleri alnr.

2.8. ekipmannn hareketli paralaryla mekanik temas riskinin kazaya yol aabilecei hallerde; i ekipman, tehlikeli blgeye ulamay nleyecek veya bu blgeye ulalmadan nce hareketli paralarn durdurulmasn salayacak uygun koruyucular veya koruma donanm ile donatlr.

2.8.1. Koruyucular ve koruma donanm;

a) Salam yapda olur,

b) lave bir tehlikeye sebep olmayacak zellikte olur,

c) Kolayca yerinden karlmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek ekilde olur,

) Tehlike blgesinden yeterli uzaklkta bulunur,

d) Ekipmann grlmesi gereken operasyon noktalarna engel olmayacak zellikte olur,

e) Sadece ilem yaplan alana eriimi kstlar ve bunlarn karlmasna gerek kalmadan para taklmas, sklmesi ve bakm iin gerekli ilemlerin yaplmas mmkn olur.

2.9. ekipmannn allan veya bakm yaplan blge ve operasyon noktalar, yaplacak ileme uygun ekilde aydnlatlr.

2.10. ekipmannn yksek veya ok dk scaklktaki paralarna alanlarn yaklamasn veya temasn engelleyecek tedbirler alnr.

2.11. ekipmanna ait ikaz donanmlar kolay alglanr ve anlalr olur.

2.12. ekipman sadece tasarm ve imalat amacna uygun ilerde ve artlarda kullanlr.

2.13. ekipmannn bakm ileri, ancak i ekipman kapal iken yaplabilir. Bunun mmkn olmad hallerde, bakm ileri yrtlrken gerekli nlemler alnr veya bu ilerin tehlike blgesi dnda yaplmas salanr.

2.13.1. Bakm defteri bulunan makinelerde bakmla ilgili ilemler gn gnne bu deftere ilenir. 5070 sayl Elektronik mza Kanununa uygun olarak gvenli elektronik imza ile imzalanm ve elektronik ortamda saklanan kaytlar da bakm defteri olarak kabul edilir.

2.14. ekipmanlarnn enerji kaynaklarn kesecek ara ve gereler kolayca grlebilir ve tannabilir zellikte olur. Ekipmann enerji kaynaklarna yeniden balanmas alanlar iin tehlikeye sebep olmayacak zellikte olur.

2.15. ekipmanlarnda, alanlarn gvenliinin salanmasnda esas olan ikaz ve iaretler bulunur.

2.16. alanlarn retim, bakm ve ayar ilemleri yapacaklar yerlere gvenli bir ekilde ulaabilmeleri ve orada gvenli bir ekilde alabilmeleri iin uygun artlar salanr.

2.17. Btn i ekipmanlar, ekipmann ar snmas veya yanmasna veya ekipmandan gaz, toz, sv, buhar veya retilen, kullanlan veya depolanan dier maddelerin yaylmas riskine kar alanlarn korunmasna uygun olur.

2.18. Btn i ekipmanlar, ekipmanda retilen, kullanlan veya depolanan maddelerin veya ekipmann patlama riskini nleyecek zellikte olur.

2.19. Btn i ekipmanlar, alanlarn dorudan veya dolayl olarak elektrikle temas riskinden korunmasna uygun olur.

3. zel tipteki i ekipmannda bulunacak asgari ek gerekler

3.1. Kendinden hareketli veya bir baka ara vastasyla hareket edebilen i ekipmanlar iin asgari gerekler;

3.1.1. zerinde alan bulunan i ekipman, ekipmann bir yerden bir yere gtrlmesi srasnda tekerleklere veya paletlere taklma veya temas etme riski de dahil alanlar iin oluabilecek btn riskleri azaltabilecek uygun sistemlerle donatlr.

3.1.2. ekipmannn ekicisi ile ekilen ekipman veya aksesuarlar ya da yedekte ekilen herhangi bir nesnenin, birbirine arpma veya skma riskinin bulunduu durumlarda, bu ekipmanlar arpma ve skmay nleyecek koruyucularla donatlr.

3.1.2.1. arpma veya skma riski nlenemiyorsa, alanlarn olumsuz etkilenmemesi iin gerekli nlemler alnr.

3.1.3. ekipmannn hareketli ksmlar arasnda enerji aktarmn salayan ksmlarn yere temas nedeniyle hasar grmesi veya kirlenmesine kar nlem alnr.

3.1.4. zerinde alan bulunan hareketli i ekipman, normal alma koullarnda devrilme riskine kar;

a) Cihaz bir eyrekten (90 derecelik a) fazla dnmeyecek ekilde yaplm olur veya

b) Bir eyrekten fazla dnyorsa, zerinde bulunan alann etrafnda yeterli aklk bulunur veya

c) Ayn etkiyi salayacak baka koruyucu yap veya sistem bulunur.

3.1.4.1. Bu koruyucu yap veya sistem i ekipmannn kendi paras olabilir.

3.1.4.2. alma srasnda i ekipman sabitleniyorsa veya i ekipmannn, devrilmesi mmkn olmayacak ekilde tasarm yaplmsa koruyucu yap veya sistemler gerekmez.

3.1.4.3. ekipmannda; devrilmesi halinde, zerinde bulunan alann ekipman ile yer arasnda skarak ezilmesini nleyici koruyucu yap veya sistem bulunur.

3.1.5. zerinde bir veya daha fazla alann bulunduu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltlmas iin;

a) Src iin kabin bulunur veya

b) Forklift devrilmeyecek yapda olur veya

c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli ksmlar arasnda tanan alanlar iin, yeterli aklk kalmasn salayacak yapda veya

) Forklift, devrilmesi halinde srcnn forkliftin paralar tarafndan ezilmesini nleyecek yapda olur.

3.1.6. Kendinden hareketli i ekipman hareket halinde iken kiiler iin risk oluturuyorsa aadaki artlar salar:

a) Yetkisiz kiilerce altrlmasn nleyecek donanm bulunur.

b) Ayn anda hareket eden birden fazla eleman bulunan i ekipmannda bu elemanlarn arpmasnn etkilerini en aza indirecek nlemler alnr.

c) ekipmannda frenleme ve durdurma donanm bulunur. Gvenlik artlar gerektiriyorsa, ayrca bu donanmn bozulmas halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulalabilecek ekilde yaplm acil frenleme ve durdurma sistemi bulunur.

) Srcnn gr alannn kstland durumlarda, gvenliin salanmas iin gr alann iyiletirecek uygun yardmc aralar kullanlr.

d) Gece veya karanlk yerlerde kullanlmak zere tasarmlanm i ekipmannda, yaplan ii yrtmeye uygun ve alanlarn gvenliini salayacak aydnlatma sistemi bulunur.

e) alanlar etkileyebilecek yangn kma tehlikesi olan i ekipmannn kendisinin veya yedekte tad ekipmann kullanld yerin hemen yaknnda yangn sndrme cihazlar bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangn sndrme cihazlar bulunur.

f) Uzaktan kumandal i ekipmannn, kontrol snrlarnn dna kmas halinde otomatik olarak hemen duracak ekilde olmas gerekir.

g) Uzaktan kumandal i ekipman, normal artlarda arpma ve ezilme tehlikelerine kar korunakl olur, bunun salanamad hallerde dier uygun aralarla arpma riski kontrol altna alnr.

3.2. Yklerin kaldrlmasnda kullanlan i ekipmanlar iin asgari gerekler;

3.2.1. Yk kaldrma ekipman kalc olarak kurulduunda, zellikle kaldrlan yk ve montaj veya balant noktalarndaki gerilmeler dikkate alnarak ekipmann mukavemet ve kararll salanr.

3.2.2. Yklerin kaldrlmas iin kullanlan makinelerde, kaldrlabilecek maksimum yk aka grnecek ekilde iaretlenir, makinenin deiik ekillerde kullanmnda da maksimum yk gsteren levhalar veya iaretler bulunur.

3.2.2.1. Kaldrma iin kullanlan aksesuarlar da gvenli kullanm iin gereken zelliklerini gsterecek ekilde iaretlenir.

3.2.2.2. nsan kaldrmak ve tamak iin tasarlanmam i ekipmanlar, amac dnda kullanmn nlemek iin uygun bir ekilde ve aka iaretlenir.

3.2.3. Sabit olarak kurulacak i ekipman, ykn;

a) alanlara arpmas,

b) Tehlikeli bir ekilde srklenmesi veya dmesi,

c) stem d kurtulmas,

riskini azaltacak ekilde tesis edilir.

3.2.4. alanlar kaldrma veya tamada kullanlan i ekipmanlarnda;

a) Tama kabininin dme riski uygun aralarla nlenir,

b) Kullancnn kendisinin kabinden dme riski nlenir,

c) zellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullancnn arpma, skma veya ezilme riski nlenir,

) Herhangi bir olay neticesinde kabin iinde mahsur kalan alanlarn tehlikeye maruz kalmamas ve kurtarlmas salanr.

3.2.4.1. ayet, alma yerinin zellii ve ykseklik farkllklarndan dolay tama kabininin dme riski, alnan gvenlik nlemlerine ramen nlenemiyorsa, emniyet katsays daha yksek gvenlik halat ile tehiz edilip, her alma gn kontrol edilir.

 

 

EK - II

EKPMANININ KULLANIMI LE LGL HUSUSLAR

Bu ekte belirtilen hususlar, bu Ynetmelik hkmleri dikkate alnarak ve sz konusu ekipmanda bunlara karlk gelen riskin bulunduu durumlarda uygulanr.

1. Tm i ekipmanlar iin genel hkmler

1.1. ekipmanlar, bunlar kullananlara ve dier alanlara en az risk oluturacak ekilde yerletirilir, kurulur ve kullanlr. Bu amala, i ekipmannn hareketli ksmlar ile evresinde bulunan sabit veya hareketli ksmlar arasnda yeterli mesafe bulundurulur. Ayrca i ekipmannda kullanlan ya da retilen enerjinin veya maddelerin gvenli bir ekilde temini ve uzaklatrlmas salanr.

1.2. ekipmannn kurulmas veya sklmesi, zellikle imalat tarafndan verilen kullanma talimat dorultusunda gvenli koullar altnda yaplr.

1.3. Kullanm srasnda yldrm dmesi ihtimali bulunan i ekipman yldrmn etkilerine kar uygun aralarla korunur.

2. Kendinden hareketli veya bir baka ara vastasyla hareket edebilen i ekipmanlarnn kullanm ile ilgili hkmler

2.1. Kendinden hareketli i ekipmanlar, bu ekipmanlarn gvenli kullanm ile ilgili uygun eitim alm alanlar tarafndan kullanlr.

2.2. ekipman bir alma alan iinde hareket ediyorsa, uygun trafik kurallar ile hz snrlar konulur ve uygulanr.

2.3.1. Kendinden hareketli i ekipmannn alma alannda, grevli olmayan alanlarn bulunmasn nleyecek gerekli dzenleme yaplr.

2.3.2. in gerei olarak bu alanda alan bulunmas zorunlu ise, bu alanlarn i ekipman nedeniyle zarar grmesini nleyecek uygun tedbirler alnr.

2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar i ekipmanlarnda, ancak gvenliin tam olarak salanmas halinde alan tanmasna izin verilebilir. Tama srasnda i yaplmas gerekiyorsa ekipmann hz gerektii gibi ayarlanr.

2.5. alma yerlerinde, alanlar iin gvenlik ve salk riski yaratmayacak yeterli hava salanmas artyla iten yanmal motorlu seyyar i ekipman kullanlabilir.

3. Yk kaldrmada kullanlan i ekipman ile ilgili hkmler

3.1. Genel hususlar

3.1.1. Yk kaldrmak iin tasarlanm seyyar veya sklp-taklabilir i ekipmanlarnn zemin zellikleri de dikkate alnarak ngrlen btn kullanm artlarnda salam ve kararl bir ekilde kullanlmas salanr.

3.1.2. nsanlarn kaldrlmasnda sadece bu ama iin salanan i ekipman ve aksesuarlar kullanlr.

3.1.2.1. Olaanst veya acil olan istisnai durumlarda insanlar kaldrmak amacyla yaplmam i ekipman, gerekli nlemleri almak ve gzetim altnda olmak artyla insanlarn kaldrlmasnda kullanlabilir.

3.1.2.2. alanlar yk kaldrmak iin tasarlanm i ekipman zerindeyken, ekipmann kumandas iin her zaman grevli bir kii bulunur. Kaldrma ekipmanndaki kiilerin gvenilir haberleme imknlaryla herhangi bir tehlike halinde tahliye iin gvenilir aralar bulunur.

3.1.3. Teknik zorunluluk olmadka kaldrlan ykn altnda insan bulunmamas iin gerekli tedbir alnr. alanlarn bulunabilecei korunmasz alma yerlerinin zerinden yk geirilmez. Bunun mmkn olmad hallerde uygun alma yntemleri belirlenir ve uygulanr.

3.1.4. Kaldrma aksesuarlar, sapann ekli ve yaps dikkate alnarak, kaldrlacak yke, kavrama noktalarna, balant elemanlarna ve atmosfer artlarna uygun seilir. Kaldrmada kullanlan balant elemanlar kullanmdan sonra sklmyorsa, bunlarn zellikleri hakknda kullanclarn bilgi sahibi olmas iin belirgin bir ekilde iaretlenir.

3.1.5. Kaldrma aksesuarlar bozulmayacak veya hasar grmeyecek ekilde muhafaza edilir.

3.2. Klavuzsuz (askda iken serbest olan) ykleri kaldrmakta kullanlan i ekipman

3.2.1. alma alanlar kesien iki veya daha fazla kaldrma arac ile klavuzsuz yklerin kaldrld bir alanda, yklerin ve kaldrma aralarnn elemanlarnn arpmamas iin gerekli nlemler alnr.

3.2.2. Klavuzsuz yklerin seyyar i ekipman ile kaldrlmasnda ekipmann eilmemesi, devrilmemesi ve eer gerekiyorsa kaymamas veya yerinden oynamamas iin gerekli tedbirler alnr. Bu nlemlerin tam olarak uygulanmasn salayacak kontroller yaplr.

3.2.3. Klavuzsuz ykleri kaldrmakta kullanlan i ekipmannn operatr dorudan veya gerekli bilgileri salayan yardmc cihazlar vastasyla yk yolunun tamamn gremiyorsa, operatre yol gsterecek bu konuda eitimli ve deneyimli bir kii grevlendirilir. alanlar, yklerin birbiriyle arpmasndan kaynaklanan tehlikelerden korumak iin gerekli organizasyonel nlemler alnr.

3.2.4. Ykn elle balanmas veya zlmesinin gvenle yaplabilmesi iin zellikle i ekipmannn kontrol dorudan ya da dolayl olarak alanda bulunacak ekilde gerekli dzenleme yaplr.

3.2.5. Btn yk kaldrma ileri alanlarn gvenliini korumak iin uygun ekilde planlanr ve gzetim altnda yrtlr. zellikle bir yk, klavuzsuz ykleri kaldrmakta kullanlan iki veya daha fazla i ekipmanyla ayn anda kaldrlacaksa operatrler arasnda egdm salayacak dzenleme yaplr ve uygulanr.

3.2.6. Klavuzsuz yklerin kaldrlmasnda kullanlan i ekipman, kendisini besleyen g kayna tamamen veya ksmen kesildiinde yk askda tutamyorsa, ortaya kabilecek risklerden alanlar korumak iin uygun nlemler alnr. Tehlikeli blgeye giri engellenmedike veya ykn gvenli bir ekilde askda kalmas salanmadka askdaki yk gzetimsiz braklmaz.

3.2.7. Hava artlarnn, gvenli kullanm engelleyecek ve alanlar tehlikeye maruz brakacak ekilde bozulmas halinde, klavuzsuz yklerin kaldrlmas iin tasarlanm i ekipmanlarnn ak havada kullanlmas durdurulur. alanlar riske atmamak iin zellikle i ekipmannn devrilmesini nleyecek tedbirler alnr.

4. Yksekte yaplan geici ilerde, i ekipmannn kullanm ile ilgili hkmler

4.1. Genel hususlar

4.1.1. Bu Ynetmeliin 5 inci maddesine uygun olarak, yksekte yaplan geici iler uygun bir platformda, gvenlik iinde ve uygun ergonomik koullarda yaplamyorsa, gvenli alma koullarn salayacak ve devam ettirecek en uygun i ekipman seilir. Toplu koruma nlemlerine kiisel koruma nlemlerine gre ncelik verilir. ekipmannn boyutlar, yaplacak iin doasna ve ngrlen yke uygun, geilerin tehlikesiz ekilde yaplmasn salayacak ekilde olmas gerekir.

4.1.1.1. Yksekteki geici alma yerlerine ulamak iin en uygun yol ve aralar, geilerin skl, sz konusu yerin ykseklii ve kullanm sresi gz nne alnarak belirlenir. Seilen bu aralar, yakn bir tehlike durumunda alanlarn tahliyesini de mmkn klacak ekilde olur. Ulamda kullanlan yol, ara ve platformlar ile katlar veya ara geitler arasndaki geilerde dme riski ortadan kaldrlr.

4.1.2. El merdivenleri ancak dk risk nedeniyle daha gvenli bir i ekipman kullanm gerekmiyorsa, ksa sre kullanlacaksa veya iverence deitirilmesi mmkn olmayan iyeri koullarnda, EK-II madde 4.1.1de belirtilen artlara uymak kaydyla yksekte yaplan almalarda kullanlabilir.

4.1.3. Halat kullanlarak yaplan almalar ancak risk deerlendirmesi sonucuna gre iin gvenle yaplabilecei ve daha gvenli i ekipman kullanlmasnn gerekmedii durumlarda yaplabilir.

4.1.3.1.Risk deerlendirmesi gz nnde bulundurularak ve zellikle iin sresine ve ergonomik zorlamalara bal olarak, uygun aksesuarl oturma yerleri salanr.

4.1.4. Seilen i ekipmannn trne bal olarak i ekipmannn yapsnda bulunan riskleri minimuma indirmek iin uygun nlemler belirlenir. Eer gerekiyorsa yksekten dmeyi nleyecek ve alanlarn yaralanmasna da meydan vermeyecek ekilde uygun yapda ve yeterli salamlkta koruyucular yaplr. Dmeleri nleyen toplu korumaya ynelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven balarnda kesintiye urayabilir.

4.1.5. Dmeleri nleyen toplu korumaya ynelik koruyucularn, zel bir iin yaplmas iin geici olarak kaldrlmas gerektii durumlarda, ayn korumay salayacak dier gvenlik nlemleri alnr. Bu nlemler alnncaya kadar alma yaplmaz. Bu zel i geici veya kesin olarak tamamlandktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur.

4.1.6. Yksekte yaplan geici iler, alanlarn salk ve gvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava koullarnda srdrlr.

4.2. El merdivenlerinin kullanm ile ilgili zel hkmler

4.2.1. El merdivenleri, kullanm srasnda salam bir ekilde yerletirilir. Portatif el merdivenleri, basamaklar yatay konumda olacak ekilde dzgn, salam, ls uygun, sabit pabular zerinde durmaldr. Asl duran el merdivenleri gvenli bir ekilde tutturulur, ip merdivenler hari, yerlerinden karlmas ve sallanmas nlenir.

4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanm srasnda st veya alt ular sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanlarak veya ayn korumay salayan dier tedbirlerle, ayaklarnn kaymas nlenir. Platformlara kmakta kullanlan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmad durumlarda, gvenli k salamak iin platform seviyesini yeteri kadar aacak uzunlukta tesis edilir. Uzatlp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, paralarnn birbirinden ayr hareket etmeleri nlenecek ekilde kullanlr. Mobil el merdivenleri, zerine klmadan nce hareketleri durdurulur ve sabitlenir.

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman alanlarn elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve salam destek bulunur. zellikle, bir el merdiveni zerinde elle yk tanyorsa bu durum elle tutacak yer bulunmas zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

4.3. skelelerin kullanm ile ilgili zel hkmler

4.3.1. Seilen iskelenin salamlk ve dayankllk hesab mevcut deilse veya var olan hesaplar seilen iskele tipinde tasarlanan yapsal deiikliklere uygun deilse veya iskelenin genel olarak allm standart konfigrasyonlara uygun yapda imal edilmemi olduu durumlarda bunlarn salamlk ve dayankllk hesaplar yaplr. Bu hesaplar yaplmadan iskeleler kullanlamaz.

4.3.2. Seilen iskelenin karmaklna bal olarak kurma, kullanma ve skme plan; yap ilerinde inaat mhendisi, inaat teknikeri veya yksek teknikeri; gemi inas ve skm ilerinde ise gemi inaat mhendisi tarafndan yaplr veya yaptrlr. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri ieren standart form eklinde olabilir.

4.3.3. skelenin tayc elemanlarnn kaymas; yeterli salamlktaki tayc zemine sabitlenerek, kaymaz aralar kullanarak veya ayn etkiye sahip dier yntemlerle nlenir. skelenin salam ve dengeli olmas salanr. Yksekte alma srasnda tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini nleyecek uygun aralar kullanlr.

4.3.4. skele platformlarnn boyutu, ekli ve yerletirilmesi yaplan iin zelliklerine ve tanan yke uygun ve gvenli alma ve geilere izin verecek ekilde olmas gerekir. skele platformlar normal kullanmda, elemanlar hareket etmeyecek ekilde kurulur. Platform elemanlar ve dikey korkuluklarn arasnda dmelere neden olabilecek tehlikeli boluklar bulunmamas gerekir.

4.3.5. Kurma, skme veya deiiklik yaplmas srasnda iskelenin kullanma hazr olmayan ksmlar, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gvenlik ve Salk aretleri Ynetmeliine uygun ekilde genel uyar iaretleri ile iaretlenir ve tehlikeli blgeye giriler fiziki olarak engellenir.

4.3.6. skelelerin kurulmas, sklmesi veya zerinde nemli deiiklik yaplmas, grevli inaat mhendisi, inaat teknikeri veya yksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inaat mhendisi gzetimi altnda ve bu Ynetmeliin 11 inci maddesi uyarnca, zel riskleri ve ayrca aada belirtilen hususlar kapsayan konularda yapacaklar ile ilgili yeterli eitim alm alanlar tarafndan yaplr.

a) skelelerin kurulmas, sklmesi veya deiiklik yaplmas ile ilgili planlarn anlalmas,

b) skelelerin kurulmas, sklmesi veya deiiklik yaplmas srasnda gvenlik,

c) alanlarn veya malzemelerin dme riskini nleyecek tedbirler,

) skelelerde gvenlii olumsuz etkileyebilecek deien hava koullarna gre alnacak gvenlik nlemleri,

d) skelelerin tayabilecei ykler,

e) skelelerin kurulmas, sklmesi veya deiiklik yaplmas ilemleri srasnda ortaya kabilecek dier riskler.

4.3.6.1. Gzetim yapan kii ve ilgili alanlara gerekli talimatlar da ieren EK-II madde 4.3.2.de belirtilen kurma ve skme planlar verilir.

4.4. Halat kullanarak yaplan almalarla ilgili zel hkmler

4.4.1 Halat kullanlarak yaplan almalarda aadaki artlara uyulur.

a) Sistemde biri, inip kmada veya destek olarak kullanlan alma halat, dieri ise gvenlik halat olacak ekilde ayr kancal en az iki halat bulunur.

b) alanlara, alma halatna bal parat tipi emniyet kemeri verilir ve kullandrlr. Emniyet kemerinin ayrca gvenlik halat ile balants salanr.

c) alma halat, gvenli ini ve k aralar ile tehiz edilir ve kullancnn hareket kontroln kaybetmesi halinde, dmesini nlemek iin kendiliinden kilitlenebilen sisteme sahip olmas gerekir. Gvenlik halatnda da, alan ile birlikte hareket eden dmeyi nleyici bir sistem bulunur.

) alan tarafndan kullanlan alet, edevat ve dier aksesuarlar parat tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya baka uygun bir yere balanarak gvenli hale getirilir.

d) Acil bir durumda alann derhal kurtarlabilmesi iin i uygun ekilde planlanr ve gzetim salanr.

e) Bu Ynetmeliin 11 inci maddesi dorultusunda, alanlara yapacaklar ie uygun ve zellikle kurtarma konusunda yeterli eitim verilir.

4.4.2 Risk deerlendirmesi gz nnde bulundurularak ikinci bir halat kullanlmasnn iin yaplmasn daha tehlikeli hale getirdii istisnai durumlarda, gvenlii salayacak yeterli nlemler alnmak artyla tek bir halatla alma yaplabilir.

 

EK-III

BAKIM, ONARIM VE PERYODK KONTROLLER LE LGL HUSUSLAR

1. Genel hususlar

1.1. ekipmanlarnn bakm, onarm ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararas standartlarda belirlenen aralklarda ve kriterlerde, imalat verileri ile fen ve tekniin gereklilikleri dikkate alnarak yaplr.

1.2. ekipmanlarnn bakmlar (gnlk, haftalk, aylk, aylk, alt aylk ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatnn belirledii ekilde, imalat tarafndan yetkilendirilmi servislerce veya iyeri tarafndan grevlendirilmi kiilerce yaplr.

1.3. ekipmanlarnn, her almaya balamadan nce, operatrleri tarafndan kontrollere tabi tutulmalar salanr.

1.3.1. Test, deney ve tahribatsz muayeneler dnda i ekipman gnlk muayeneden geirilir. Kullanm srasnda ekipman, atlak, gevemi balantlar, paralardaki deformasyon, anma, korozyon ve benzeri belirtiler bakmndan gzle muayene edilir.

1.3.2. atlak, ar anma ve benzeri tespit edilen herhangi bir i ekipman daha ayrntl muayene iin kullanm d braklr. Gzle muayene, operatr veya i ekipmann ve ilevlerini bilen personel tarafndan yaplarak kayt altna alnr.

1.3.3. Muayeneler; haftalk, aylk, aylk ve benzeri periyotlarla i ekipmannn ilgili olduu standartlarn veya imalatsnn ngrd dzenli aralklarla tekrarlanr.

1.3.4. ekipmannda gnlk, haftalk, aylk, aylk ve benzeri dzenli aralklarla yaplan muayeneler ile tm bakm ve onarmlar kayt altna alnr.

1.4. Periyodik kontrol aral ve kriterleri standartlar ile belirlenmemi i ekipmanlarnn periyodik kontrolleri, varsa imalatnn ngrd aralk ve kriterlerde yaplr. Bu hususlar, imalat tarafndan belirlenmemi ise i ekipmannn periyodik kontrol, bulunduu iyeri ortam koullar, kullanm skl ile kullanm sresi gibi faktrler gz nnde bulundurularak, yaplacak risk deerlendirmesi sonularna gre, belirlenecek aralklarda yaplr. Belirlenen periyodik kontrol aralnn bu Ynetmelikte belirtilen istisnalar(*) dnda bir yl amamas gerekir.

1.5. Birden fazla i yapmak amacyla imal edilen i ekipmanlar yaptklar iler gz nnde bulundurularak ayr ayr periyodik kontrole tabi tutulur.

1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiiler tarafndan yaplacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu dzenlenir. Dzenlenen belgeler, i ekipmannn kullanld srece saklanr.

1.7. ekipmannn periyodik kontrol sonucunda dzenlenecek raporda aadaki blmler bulunur:

1.7.1. Genel bilgiler: Bu blmde iyerinin ad, adresi, iletiim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal artlarda yaplmas gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli grlen dier bilgilere yer verilir.

1.7.2. ekipmanna ait teknik zellikler: Raporun bu blmnde periyodik kontrole tabi tutulacak i ekipmannn ad, markas, modeli, imal yl, ekipmann seri numaras, konumu, kullanm amac ile gerek grlen teknik zellikler ve dier bilgilere yer verilir.

1.7.3. Periyodik kontrol metodu: lgili standart numaras ve ad, periyodik kontrol esnasnda kullanlan ekipmanlarn zellikleri ve dier bilgiler belirtilir.

1.7.4. Tespit ve deerlendirme: Raporun bu blmnde EK-III madde 1.7.3te belirlenen kurallar ve yaplan periyodik kontrolden elde edilen deerlerin, yine EK-III madde 1.7.2de yer verilen i ekipmannn teknik zelliklerini karlayp karlamad hususu ile ilgili standart ve teknik literatrde yer alan snr deerlere uygun olup olmad kyaslanarak deerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve dier ilemlere ilikin bilgilere yer verilir.

1.7.5. Test, deney ve muayene: ekipmannn periyodik kontrol esnasnda yaplan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsz muayene yntemleri ve benzeri) sonular belirtilir.

1.7.6. kaz ve neriler: Yaplan periyodik kontrol sonucunda i sal ve gvenlii ynnden uygun bulunmayan hususlarn belirlenmesi halinde, bunlarn nasl uygun hale getirileceine ilikin neriler ile bu hususlar giderilmeden i ekipmannn kullanmnn gvenli olmayaca belirtilir.

1.7.7. Sonu ve kanaat: Raporun bu blmnde periyodik kontrole tabi tutulan i ekipmannn varsa tespit edilen ve giderilen noksanlklar aklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geecek sre ierisinde grevini gvenli bir ekilde yapp yapamayaca aka belirtilir.

1.7.8. Onay: Bu blmde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiinin/kiilerin kimlik bilgileri, meslei, diploma tarihi ve numarasna ilikin bilgiler, Bakanlk kayt numaras ile raporun ka nsha olarak dzenlendii belirtilerek, imza altna alnr. Yukardaki bilgilerin veya yetkili kiinin imzasnn bulunmad raporlar geersizdir.

1.8. ekipmannn zellii gerei birden fazla brantaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiiler tarafndan periyodik kontroln yaplmas gerekmesi halinde, mtereken veya her bir brantan yetkili kii kendi konusu ile ilgili ksmn raporunu dzenleyip imzalar.

1.9. sal ve gvenlii ynnden uygun bulunmayan hususlarn tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden i ekipmannn kullanlmasnn uygun olmadnn belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar i ekipman kullanlmaz. Sz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yaplacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi iin yaplan i ve ilemler ile i ekipmannn bir sonraki kontrol tarihine kadar gvenle kullanlabilecei ibaresinin de yer ald ikinci bir belge dzenlenir.

2. Periyodik kontrole tabi i ekipmanlar

2.1. Basnl kap ve tesisatlar

2.1.1. Basnl kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yaplmas esastr. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmedii srece iletme basncnn 1,5 kat ile ve bir yl amayan srelerle yaplr. Ancak i ekipmannn zellii ve iletmeden kaynaklanan zorunlu artlar gereince hidrostatik test yapma imkn olmayan basnl kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsz muayene yntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, dzenlenecek periyodik kontrol raporlarnda bu husus gerekesi ile birlikte belirtilir.

2.1.2. Basnl kap ve tesisatlarn periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Ekipmanlar Ynetmelii, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basit Basnl Kaplar Ynetmeliinde yer alan ve bu Ynetmelik hkmlerine aykr olmayan hususlar sakl kalmak kaydyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere gre yaplr.

2.1.3. Basnl kap ve tesisatlarn periyodik kontrolleri, makine mhendisleri ve makine tekniker veya yksek teknikerleri tarafndan yaplr. Sz konusu periyodik kontrollerin tahribatsz muayene yntemleri ile yaplmas durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardna gre eitim alm mhendisler ve ayn eitimi alm tekniker veya yksek teknikerler tarafndan yaplabilir.

2.1.4. Madde 2.1.1.de belirtilen kriterler sakl kalmak kayd ile bir ksm basnl kap ve tesisatn periyodik kontrol sreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1de belirtilmitir.

 

EKPMAN ADI

KONTROL PERYODU

(Azami Sre)

 

(lgili standardn n-grd sreler sakl kalmak koulu ile)

 

PERYODK KONTROL KRTERLER

 

(lgili standartlar aada belirtilmitir.)**

Buhar kazanlar

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Kalorifer kazanlar

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS EN 12952-6 standardnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Tanabilir gaz tpleri

(Dikili, dikisiz)

 

Standartlarda sre belirtilmemise

3Yl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Tanabilir asetilen tpleri

TS EN 12863 standardnda belirtilen srelerde

TS EN 12863 standardnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Manifoldlu asetilen tp demetleri

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Manifoldlu tp demetleri

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Svlatrlm gaz tanklar (LPG, ve benzeri) (yerst) (1)

10 Yl

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Svlatrlm gaz tanklar (LPG, ve benzeri) (yer alt) (1)

10 Yl

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Kullanmdaki LPG tpleri

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

 

Basnl hava tanklar(2), (3)

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Kriyojenik tanklar

TS EN:13458 3 standardnda belirtilen srelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

 

Tehlikeli svlarn(4) bulunduu tank ve depolar

10 Yl(5)

API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

(1) LPG tanklarnda bulunan emniyet valfleri ise 5 ylda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresr hava tanklar ile basnl hava ihtiva eden her trl kap ve bunlarn sabit donanm.

(3) Kademeli sktrma yapan kompresrlerin her kademesinde hidrostatik basn deneyi, basnl hava tanklar ile bunlarn sabit donanmlarnn, o kademede msaade edilen en yksek basncnn 1,5 kat ile yaplr.

(4) Tehlikeli svlar: andrc veya sala zararl svlardr.

(5) Tahribatsz muayene yntemleri kullanlr.

(*) Periyodik kontrol sreleri API 510 standard esas alnarak belirlenen basnl ekipmanlarda; basnl ekipmandaki ierik (basn ve benzeri) kayplar ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alnarak yaplan risk deerlendirmesi ve ynetimi erevesinde belirlenen periyodik kontrol sreleri, ekipmann kalan mrnn yarsn ve her halkarda be yl amamas gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri iin referans olarak tabloda belirtilen standartlar rnek olarak verilmi olup burada belirtilmeyen ya da Ynetmeliin yaym tarihinden sonra yaymlanan konuyla ilgili standartlarn da dikkate alnmas gerekir.

 

2.2. Kaldrma ve iletme ekipmanlar

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmedii srece, kaldrma ve iletme ekipmanlar, beyan edilen ykn en az 1,25 katn, etkili ve gvenli bir ekilde kaldracak ve askda tutabilecek gte olur ve bunlarn bu yke dayankl ve yeterli yk frenleri bulunur.

2.2.2. Kaldrma ve iletme ekipmanlarnn periyodik kontrolleri, makine mhendisleri ve makine tekniker veya yksek teknikerleri tarafndan yaplr. Sz konusu periyodik kontrollerin tahribatsz muayene yntemleri ile yaplmas durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardna gre eitim alm mhendisler ve ayn eitimi alm tekniker veya yksek teknikerler tarafndan yaplabilir.

2.2.3. Madde 2.1.1.de belirtilen kriterler sakl kalmak kayd ile bir ksm kaldrma ve iletme ekipmannn periyodik kontrol kriterleri ve kontrol sreleri Tablo: 2de belirtilmitir.

 

EKPMAN ADI

KONTROL PERYODU

(Azami Sre)

 

(lgili standardn n-grd sreler sakl kalmak koulu ile)

 

PERYODK KONTROL KRTERLER

 

(lgili standartlar aada belirtilmitir.)**

Kaldrma ve/veya iletme aralar (1), (2),(3)

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Asansr (nsan ve Yk Tayan) (4)

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asansr Ynetmelii ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asansr Bakm ve letme Ynetmeliinde yer alan hususlar sakl kalmak kaydyla TS EN 813, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarnda belirtilen kriterlere gre yaplr.

Yryen merdiven ve yryen bant

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS EN 13015 standardnda belirtilen artlar kapsamnda yaplr.

stif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Yap skeleleri(5),(6)

Standartlarda sre belirtilmemise

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II nin 4 nc maddesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplr.

(1) Vinlerin periyodik kontrollerinde yaplacak olan statik deneyde deney yk, beyan edilen ykn en az 1,25 kat, dinamik deneyde ise en az 1,1 kat olmas gerekir.

(2) Mobil kaldrma ekipmanlarnn dnda kalan kaldrma ekipmanlar iin kararllk deneyi ise gerek grldnde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

(3) Kapasitesinin altnda kullanlacak kaldrma aralarnda beyan edilen kaldrlacak azami yk grnecek ekilde iaretlenir. Beyan edilen ykn stnde bir arln kaldrlmasnn sz konusu olduu durumlarda kaldrma arac kaldrlacak ykn miktar esas alnarak yukarda belirtilen kriterler erevesinde teste tabi tutulmadan kullanlamaz. (Beyan yk; kaldrma aracnda iveren tarafndan beyan edilen kaldrlacak maksimum arlktr.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatlm kaldrma ve iletme ekipmannn periyodik kontrolnde makine ve elektrik ile ilgili branlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiiler birlikte grev alr.

(5) skelelerin periyodik kontrolleri mhendislik ve mimarlk fakltelerinden inaat ve makine mhendislii ile mimarlk blm mezunlar makine ve inaat teknikeri veya yksek teknikerleri, gemi inas ilerinde ise gemi inaat mhendisi tarafndan yaplr.

 

(6) skeleler, zerlerinde tayabilecei azami yk grnecek ekilde iaretlenir.

(**) Periyodik kontrol kriteri iin referans olarak tabloda belirtilen standartlar rnek olarak verilmi olup burada belirtilmeyen ya da Ynetmeliin yaym tarihinden sonra yaymlanan konuyla ilgili standartlarn da dikkate alnmas gerekir.

 

2.3. Tesisatlar

2.3.1. lgili standartlarda aksi belirtilmedii srece, tesisatlarn periyodik kontrolleri ylda bir yaplr.

2.3.2. Elektrik tesisat, topraklama tesisat, paratoner tesisat ile akmlatr ve transformatr ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatn periyodik kontrolleri elektrik mhendisleri, elektrik tekniker veya yksek teknikerleri tarafndan yaplr.

2.3.3. Elektrik dnda kalan dier tesisatn periyodik kontrolleri makine mhendisleri, makine tekniker veya yksek teknikerleri tarafndan yaplr.

2.3.4. Madde 2.1.1.de belirtilen kriterler sakl kalmak kayd ile bir ksm tesisatn periyodik kontrol kriterleri ve kontrol sreleri Tablo: 3te belirtilmitir.

 

EKPMAN ADI

KONTROL PERYODU

(Azami Sre)

 

(lgili standardn n-grd sreler sakl kalmak koulu ile)

 

PERYODK KONTROL KRTERLER

 

(lgili standartlar aada belirtilmitir.)**

Elektrik Tesisat, Topraklama Tesisat, Paratoner

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayl Resm Gazetede Yaynlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Ynetmelii, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Kuvvetli Akm Tesisleri Ynetmelii ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Tesisleri Ynetmelii ile TS EN 60079 standardnda belirtilen hususlara gre yaplr.

Akmlatr, Transformatr

1 Yl

malatnn belirleyecei artlar kapsamnda yaplr.

Yangn Tesisat ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisat

Standartlarda sre belirtilmemise

1 Yl

 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadnn belirlenmesine ynelik olarak yaplr. Ayrca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Yangn Sndrme cihaz

TS ISO 11602-2 standardnda belirtilen srelerde

TS ISO 11602-2 standardnda belirtilen kriterlere uygun olarak yaplr.

Havalandrma ve Klima Tesisat

1 Yl

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadnn belirlenmesine ynelik olarak yaplr.

(**) Periyodik kontrol kriteri iin referans olarak tabloda belirtilen standartlar rnek olarak verilmi olup burada belirtilmeyen ya da Ynetmeliin yaym tarihinden sonra yaymlanan konuyla ilgili standartlarn da dikkate alnmas gerekir.

 

2.4. Tezghlar

2.4.1. Makine ve tezghlarn periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.te yer alan hususlara uygun olarak yaplr.

2.4.2. Makine ve tezghlarn periyodik kontrolleri, makine mhendisleri, makine tekniker veya yksek teknikerleri tarafndan yaplr.

2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatlm makine ve tezghlarn periyodik kontrol; makine veya mekatronik mhendisi ile elektrik mhendisleri ve/veya bunlarn teknikerleri tarafndan birlikte yaplr.