24 Nisan 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28627

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN

KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri ve finansman irketlerinin kurulu ve alma esaslarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanununun 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Kanun: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanununu,

b) Kontrol: Bir tzel kiinin; sermayesinin, asgari yzde elli birine sahip olma art aranmakszn, ounluuna dorudan sahip olunmas veya bu ounlua sahip olunmamakla birlikte imtiyazl hisselerin elde bulundurulmas veya dier hissedarlarla yaplan anlamalara istinaden oy hakknn ounluu zerinde tasarrufta bulunulmas suretiyle veya herhangi bir suretle ynetim kurulu yelerinin karara esas ounluunu atayabilme ya da grevden alma gcnn elde bulundurulmasn,

c) Konut finansman: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 57 nci maddesi uyarnca, konut edinmeleri amacyla tketicilere kredi kullandrlmas, konutlarn finansal kiralama yoluyla tketicilere kiralanmas, sahip olduklar konutlarn teminat altnda tketicilere kredi kullandrlmas ve bu kredilerin yeniden finansman amacyla kredi kullandrlmasn,

) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

e) zkaynak: denmi sermaye, sermaye yedekleri, kr yedekleri, dnem net kr, gemi yllar kr ve Kurulca belirlenecek dier kalemler toplamndan varsa dnem net zarar, gemi yllar zarar ve Kurulca belirlenecek dier kalemlerin dlmesi suretiyle elde edilen bakiye ile nitelikleri Kurul tarafndan belirlenecek sermaye benzeri borlar,

f) irket: Trkiyede kurulu finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri ve finansman irketlerini,

g) ube: irketin baml bir parasn oluturan ve faaliyetlerinin tamamn veya bir ksmn kendi bana yapan her trl i yerini,

ifade eder.

KNC BLM

zne Tabi lemler

irket kuruluu

MADDE 4 (1) Trkiye'de irket kurmak zere Kuruma verilecek bavuru dilekelerine;

a) irket kurulmasndan beklenen fayday analiz eden, ngrlen faaliyet konularna ait i planlarn, irketin mali yaps ile ilgili projeksiyonlarn, ilk yl iin bte plann ve yapsal rgtlenmesini gsteren bir faaliyet programnn,

b) Kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarnn veya kontrol elinde bulunduran gerek ve tzel kiilerin EK-1 ve EK-2deki rneklere uygun ekilde dzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,

c) Kurucularca imzalanm ortaklk ana szleme taslann,

) Kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarnn veya kontrol elinde bulunduran gerek ve tzel kiilerin mflis veya konkordato ilan etmi olmadklarna ilikin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtnamenin (EK-3, EK-4),

d) Tzel kii kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarnn veya kontrol elinde bulunduran tzel kiilerin uzlama yoluyla yeniden yaplandrma bavurularnn tasdik edilmemi ve haklarnda iflasn ertelenmesi karar verilmemi olduuna ilikin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtnamenin (EK-4),

e) Gerek kii kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrol elinde bulunduran gerek kiilerin ariv kaydn da ieren son alt ay iinde alnm adli sicil belgelerinin,

f) Tzel kii kurucularn kurulacak irkete ortak olunmasna ilikin yetkili kurullarndan alnm karar rneklerinin,

g) Kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarnn veya kontrol elinde bulunduran gerek ve tzel kiilerin, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yrrle girmesinden nce Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredilmi olan bankalarda dorudan veya dolayl olarak yzde on veya daha fazla paya sahip olmadna veya kontrol elinde bulundurmadna dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtname (EK-5) ile bu hususlara ilikin olarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan temin edecekleri belgelerin,

) Kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarnn veya kontrol elinde bulunduran gerek ve tzel kiilerin, tasfiyeye tbi tutulan bankerler ile irad tasfiye haricinde faaliyet izni kaldrlan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta irketleri ile para ve sermaye piyasalarnda faaliyet gsteren kurumlarda dorudan veya dolayl olarak yzde on veya daha fazla paya sahip olmadna veya kontrol elinde bulundurmadna ilikin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtnamenin (EK-6),

h) Tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklar veya kontrol elinde bulunduran gerek ve tzel kiiler, pay oranlar ve tutarlar, faaliyet konular, yatrm ve iletme alanlar hakknda ayrntl aklamalar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre ruhsat alm yeminli mali mavirlerce onaylanm son yla ait bilano ile gelir tablolarnn, banka veya finansal kurulu niteliindeki tzel kii kurucular iin varsa derecelendirme irketlerinden biri tarafndan hazrlanm raporun,

) Tzel kii kurucularn gerek kii ortak ya da ortaklara ulalncaya kadar ortaklk yaplarn gsteren tablolar ile bunlarn imtiyaz hisselerini gsteren listelerin veya imtiyazl hisse bulunmamas halinde buna ilikin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtnamenin (EK-4),

i) Kurucular ile tzel kii kurucularn sermayesinde yzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarnn veya kontrol elinde bulunduran gerek ve tzel kiilerin, muaccel vergi ve prim borcu bulunmadna ilikin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtnamenin (EK-3, EK-4),

j) Sermayenin yzde on ve daha fazlasn taahht eden kurucularn, kurucu beyannamelerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarna ilikin bilgilerin, bu hesaplarn al tarihlerini de ierecek ekilde tevsiki amacyla, her biri ayn tarihi tayan ve ilgili bankalarca Kuruma hitaben dzenlenecek belgelerin,

k) Sermayenin yzde on ve daha fazlasn taahht eden gerek kii kurucularn mali durumlar hakknda 3568 sayl Kanuna gre ruhsat alm yeminli mali mavirlerce dzenlenecek raporun,

l) Sermayenin yzde on ve daha fazlasn taahht eden kurucularn, gerekli kayna nasl temin edeceklerine ilikin yazl bilginin ve ayrca bu tutar kendi ticari, snai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her trl muvazaadan ari olarak saladklarna ilikin EK-7de yer alan rnee uygun olarak dzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtnamenin,

m) Kurumla yrtlecek ilemlerde, varsa kurucular temsile yetkili kii veya kiilere verilmi vekaletname rneklerinin,

n) Ynetim kurulu yelerinin EK-8de yer alan rnee uygun olarak dzenlenmi ayrntl zgemilerinin,

o) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayl Nfus Hizmetleri Kanunu kapsamnda oluturulan sistemler vastasyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulalabilenler hari, yabanc uyruklu gerek kiilerin, kimlik belgesi veya pasaportlarnn noter onayl rneklerinin,

eklenmesi gerekir.

(2) Kurucularn yurt dnda kurulu bir banka veya finansal kurulu olmas halinde birinci fkrann (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgelere ilaveten:

a) Trkiyede irket kurulmasna ilikin yetkili kurullarndan alnm karar rneklerinin,

b) Son be yla ait konsolide bamsz denetim raporlarnn,

c) Kurulmu olduu veya faaliyette bulunduu lkede faaliyette bulunmasnn yasaklanmam olduuna veya faaliyetlerinde herhangi bir kstlama bulunmadna ilikin yetkili kurullarndan alnm belgenin,

) Ana szlemesinde belirtilen faaliyet alanlar, organizasyon yaps, kurulu bulunduu lke dndaki ve kurulu bulunduu lkedeki tekilat yaps, uluslararas mali piyasalardaki faaliyetleri hakknda ayrntl bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme irketleri tarafndan hazrlanan ve ngrlen derecelendirmeyi de ieren raporun,

Kuruma gnderilmesi gerekir.

(3) Konut finansman faaliyetinde bulunacak finansal kiralama ve finansman irketlerince birinci fkrann (c) bendi erevesinde dzenlenecek ana szleme taslanda, konut finansman faaliyetinin itigal konusu olarak belirtilmesi zorunludur.

(4) Kurulu bavurularna ilikin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksiklie ilikin Kurum yazsnn tebli tarihinden itibaren alt ay iinde giderilmemesi halinde bavuru geersiz hale gelir.

Faaliyet izni

MADDE 5 (1) Kurulu ilemlerinin mevzuat hkmlerine uygun ekilde gerekletirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ilemlerinin tamamlanmasndan, faaliyetlerine uygun hizmet birimleri ile i kontrol, muhasebe, bilgi ilem ve raporlama sistemlerinin kurulmasndan, bu birimler iin yeterli personel kadrosunun oluturulmasndan ve personelin buna uygun grev tanmlar ile yetki ve sorumluluklarnn belirlenmesinden sonra irket tarafndan, kurulu izni verilmesine ilikin Kurul karar tarihinden itibaren alt ay iinde;

a) Ana szlemenin yaymland Ticaret Sicili Gazetesinin bir nshas,

b) Ynetim kurulu yeleri ile genel mdr ve genel mdr yardmclarnn Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen artlar tadn tevsik edici belgeler,

ile birlikte Kuruma bavurulur.

(2) Kurumca, faaliyet izni iin bavuran irketin sermayesinin her trl muvazaadan ari olarak nakden denip denmedii ile planlanan faaliyetleri gerekletirebilecek dzeyde olup olmad, uygun hizmet birimleri ile i kontrol, muhasebe, bilgi ilem ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmad, bu birimler iin yeterli personel kadrosunun oluturulup oluturulmad ve personelin buna uygun grev tanmlar ile yetki ve sorumluluklarn belirlenip belirlenmedii hususlar incelenir. Yaplan deerlendirmeyi mteakip durumlar uygun grlenlere Kurulca faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resm Gazetede yaymlandklar tarihten itibaren geerlilik kazanr.

(3) Faaliyet izninin Resm Gazetede yaymlanmasndan nce Kurumca yaplacak tebligata istinaden, kurucular tarafndan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yzde bei tutarndaki sisteme giri paynn genel bteye gelir kaydedilmek zere Maliye Bakanlna bal muhasebe birimlerine yatrldna dair belgenin Kuruma tevdi edilmesi gereklidir.

(4) Faaliyete geilmesini mteakip iletiim bilgileri ile birlikte faaliyete gei tarihinin Kuruma bildirilmesi zorunludur.

irketin yurt iinde veya yurt dnda ube amas

MADDE 6 (1) ube ama izni almak zere Kuruma bavuracak irketin, 12 nci maddede yer alan standart orana uyumlu olarak faaliyet gstermesi ve her bir ube iin bir milyon Trk Liras tutarnda denmi sermayeye sahip olmas gereklidir.

(2) Kuruma yaplacak bavurulara, ube alna ilikin ynetim kurulu kararnn bir rneinin eklenmesi zorunludur.

(3) irketin yurt dnda ube ama talebine izin verilebilmesi iin ubenin bulunduu lke dzenlemeleri ve uygulamalarnda, Kurumun denetim ve gzetim faaliyetleri kapsamnda ihtiya duyduu bilgi ve belgeleri edinmesine ve sz konusu ubede denetim yapmasna ilikin herhangi bir engel bulunmamas arttr.

(4) Yaplacak deerlendirme sonucunda Kurumca uygun grlmesi halinde irkete ube ama izni verilir.

(5) zin tarihinden itibaren ay iinde, yurt ii ubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi ve tescilin ilan edildii Ticaret Sicili Gazetesinin bir nshasnn Kuruma gnderilmesi zorunludur.

(6) zin tarihinden itibaren ay iinde yurt ii ubenin tescil ve ilan ettirilmemesi halinde, ube al izni geersiz olur. irket kapanan ubesini kapan tarihini izleyen bir ay iinde Kuruma bildirir.

(7) ubelerin adres deiikliklerinin bir ay iinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(8) irketin bir ilde bulunan ubesinin baka bir ile tamas, yeni ube almas esaslarna tabidir.

(9) Yurt d ubenin faaliyete balamasn ya da faaliyetinin sona ermesini mteakip bir ay iinde Kuruma bildirimde bulunulmas zorunludur.

(10) Bankalarla imzalanacak szlemeler erevesinde, rn tantm faaliyetlerinin yrtlmesi ile mterilerle yaplacak bilgi ve belge alverileri hari olmak zere, irketin kendi personeli ve bilgi sistemlerini kullanmak suretiyle bankalarn fiziki mekanlarn kullanmas yurt iinde ube ama esaslarna tabidir.

Ana szleme deiiklii ve sermaye artrm

MADDE 7 (1) Ana szleme deiiklik tasarlarnn, konu ile ilgili ynetim kurulu kararnn bir rnei ile birlikte Kuruma gnderilmesi zorunludur.

(2) Sermaye artrmlarna ilikin ana szleme deiikliklerinde birinci fkradaki belgelere ve bir nceki sermayenin dendiinin tespitine ilikin rapora ek olarak, sermaye artrmn i kaynaklardan gerekletiriliyor olmas halinde i kaynaklarn sermayeye ilave edilebilirliine ilikin tespit raporunun, i kaynaklara bavurulmadan gerekletirilecek sermaye artrmlarnda ise arttrlacak tutarn her trl muvazaadan ri olarak nakden deneceine ilikin beyann Kuruma gnderilmesi gerekir.

(3) kinci fkra uyarnca Kuruma gnderilecek raporlarn bankalarda bamsz denetim yapmaya yetkili kurulularda grevli yeminli mali mavirler veya serbest muhasebeci mali mavirler tarafndan onaylanmas zorunludur.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu erevesinde kaytl sermaye sistemine gemi irketler iin kaytl sermaye tavan iinde yaplacak sermaye artrmlarnda, ikinci fkra kapsamnda Kuruma bildirimde bulunulmas zorunludur.

(5) Ana szleme deiikliinin yaymlanmasn mteakip deiikliin yaymland Ticaret Sicili Gazetesinin bir nshas Kuruma gnderilir.

(6) Sermayenin mevzuata aykr olarak artrld tespit edilen ksm zkaynak hesabnda dikkate alnmaz.

Pay edinim ve devirleri

MADDE 8 (1) Kanunun 11 inci maddesi uyarnca pay edinecek gerek ve tzel kiilerce Kuruma yaplacak bavurulara, 4 nc maddenin birinci fkrasnda saylan belgelerin (a) ve (c) bentleri hari olmak zere, eklenmesi zorunludur.

(2) Paylar devralacaklarn yurt dnda kurulu bir banka veya finansal kurulu olmas halinde, Kuruma yaplacak bavurulara, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) ve () bentlerinde yer alan belgeler ile 4 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgelerin eklenmesi zorunludur.

(3) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay iinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Birleme, blnme ve tasfiye

MADDE 9 (1) Birleme ve blnme izni iin irkete Kuruma verilecek bavuru dilekesine;

a) Birleme veya blnmeye ilikin ynetim kurulu karar,

b) Birleme veya blnme szlemesi,

c) irket zkaynann tespitine, birleme ve deitirme oranlarnn hesaplanmasna, gerekletirilecek sermaye artrm tutarnn belirlenmesine ve birleme veya blnmeye esas mali tablolara ilikin bamsz denetim raporlar,

) Birleme veya blnme sonucu oluacak ana szleme tasla,

d) Birleme veya blnme ileminin gerekelerini ortaya koyan rapor,

e) Birleme veya blnmeden itibaren yllk hedeflerin ortaya konulduu tahmini mali tablolar ve birleme veya blnme sonras tahmini bilano,

eklenir.

(2) znin tebli tarihinden itibaren ay iinde irket genel kurulunda karar almak suretiyle birleme ve blnme ilemlerine geilmedii takdirde verilen izin geersiz olur. Yeniden izin alnmadan bu ilemlere devam olunamaz.

(3) irketin birleme ve blnmesi genel hkmler uyarnca gerekletirilir.

(4) irketin faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi halinde, konuya ilikin ynetim kurulu karar ile birlikte Kuruma bavurmas gerekir. Bu durumda, irketin faaliyet izni Kurulca iptal edilir. Kurulun uygun gr alnmak kaydyla irketin faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi hlinde genel hkmler uygulanr.

NC BLM

Kurumsal Ynetim

Ynetim kurulu yeleri, genel mdr ve genel mdr yardmclarna ilikin bildirimler

MADDE 10 (1) irket ynetim kurulu yelerinin, genel mdrlerinin ve genel mdr yardmclarnn, atanmalarndan veya seilmelerinden sonra bir ay iinde, irket tarafndan Kuruma hitaben dzenlenecek bir yaz ekinde;

a) Mesleki tecrbelerini ve aldklar eitimleri ieren EK-8de yer alan rnee uygun olarak dzenlenecek ayrntl zgemileri ile 5490 sayl Kanun kapsamnda oluturulan sistemler vastasyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulalabilenler hari, yabanc uyruklu kiiler iin kimlik belgesi veya pasaportlarnn noter onayl rnekleri,

b) Mflis veya konkordato ilan etmi olmadklarna ilikin yazl beyanlar,

c) 5411 sayl Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya 5411 sayl Kanunun yrrle girmesinden nce Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredilmi olan bankalarda dorudan veya dolayl olarak yzde on veya daha fazla paya sahip olmadna veya kontrol elinde bulundurmadna dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtname (EK-5) ile bu hususlara ilikin olarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldrlan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta irketleri ile para ve sermaye piyasalarnda faaliyet gsteren kurumlarda dorudan veya dolayl olarak yzde on veya daha fazla paya sahip olmadna veya kontrol elinde bulundurmadna ilikin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhtname (EK-6),

d) Ariv kaydn da ieren son alt ay iinde alnm adli sicil belgeleri,

e) Atanmalarna veya seilmelerine ilikin genel kurul ya da ynetim kurulu kararnn bir rnei,

Kuruma gnderilir.

(2) Genel mdr ve genel mdr yardmclar iin birinci fkradaki belgelere ilave olarak lisans diplomasnn noter onayl bir rnei Kuruma gnderilir.

(3) Kanunun 13 nc maddesinin ikinci fkras uyarnca, genel mdrn bulunmad hallerde genel mdr ile ayn nitelikleri haiz olmak kaydyla ynetim kurulu toplantlarna genel mdr vekili olarak katlacaklar ve hangi hallerde bu toplantlara katlacaklar ynetim kurulunca belirlenir.

(4) Ynetim kurulu yeleri, genel mdr ve genel mdr yardmclarnn herhangi bir nedenle grevden ayrlmalar halinde bu durum bir ay iinde Kuruma bildirilir.

Sermaye benzeri borlar

MADDE 11 (1) irketin temin edecei kredilerin, aadaki nitelikleri tadna ilikin ynetim kurulunun yazl beyan ile birlikte yaplacak bavurunun Kurumca uygun grlmesi halinde, sz konusu krediler zkaynak hesabnda sermaye benzeri bor olarak dikkate alnr;

a) Balang vadesinin en az be yl olmas ve vadesinden nce geri deme opsiyonu bulunmamas,

b) irketin tasfiyesi halinde, hisse senetlerinden bir nce, dier tm borlardan sonra denmesinin bor verenlerce kabul edilmesi,

c) Defaten kullanlmas,

) (b) bendindeki artn ihlalini douracak nitelikte hibir trev ilem ve szlemeyle ilikilendirilmemi ya da herhangi bir ekil ve surette dorudan ya da dolayl olarak teminata balanmam ve baka kiilere temlik edilemeyeceinin yazl olarak belirlenmi olmas,

d) irketin standart oran karlayacak dzeyde zkaynaa sahip olmamas veya yaplacak geri demenin veya itfann irketin zkaynann standart oran karlayacak dzeyin altna dmesine neden olmas durumunda, vadesi gelmi olsa bile faizinin ve anaparasnn geri denmemesi koulunu iermesi,

e) Vadesinden nce denmesinin Kurumun onayna bal olmas,

f) irketin bal ortaklk ve itirakleri dndakilerden temin edilmesi.

(2) Birinci fkra kapsamnda Kuruma yaplacak bavurulara, yukardaki artlar ak bir ekilde ieren kredi szlemesinin asl veya noter onayl rneinin, kredi szlemesi henz imzalanmam ise asl veya noter onayl rnei szlemenin imzaland tarihi izleyen be i gn iinde ibraz edilmek kouluyla szleme taslann eklenmesi zorunludur.

(3) kinci fkra uyarnca Kuruma yaplacak bavuruda, kredi szleme taslann verildii hallerde, szleme tasla hkmleriyle, imzalanan szleme hkmleri arasnda farkllk bulunmas durumunda, sz konusu farkllklarn kullanlan kredinin sermaye benzeri niteliini ortadan kaldrmadna ilikin ynetim kurulunun yazl beyannn da Kuruma ibraz edilmesi gereklidir. Yaplan szleme deiikliklerinin Kurum tarafndan uygun grlmesi halinde alnan kredi, sermaye benzeri bor olarak zkaynak hesaplamasna dahil edilir.

(4) Sermaye benzeri borlara uygulanacak faiz oranlarnn kredi szlemesinde ak bir ekilde belirlenmemesi ya da faiz orannn benzer kredilere gre ar lde yksek olmas halinde, kredinin zkaynak hesabna dahil edilmesine Kurumca izin verilmeyebilir.

(5) Kurumca uygun grlen sermaye benzeri borlar, irket kaytlarnda ilgili hesaplara intikal tarihi itibariyle zkaynak hesaplamalarna dahil edilir.

(6) Sermaye benzeri borlarn birinci fkrann (e) bendi uyarnca vadesinden nce geri denmesine Kurumca onay verilmesinde, irketin standart oran karlayacak dzeyde yeterli zkaynaa sahip olduunun belirlenmesi veya zkaynakta oluacak kayb telafi edebilecek benzer bir sermaye unsurunun temin edilmesi koulu aranr.

(7) zkaynak hesaplamalarna dahil edilen sermaye benzeri borlardan kalan vadesi be yldan az olanlar, her bir yl iin yzde yirmi orannda azaltlarak zkaynak hesaplamalarna dahil edilir. Vadesine bir yldan az sre kalan sermaye benzeri borlar zkaynak hesaplamasnda dikkate alnmaz.

(8) Kurumca izin verilmesi halinde, irketin sermaye artrmlarnda kullanlmas pay sahiplerince kesin ve yazl olarak taahht edilen, karlnda hibir ekil ve surette faiz tahakkuku ve demesi yaplmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir nce, dier tm borlardan sonra denmesi kabul edilen, herhangi bir ekil ve surette dorudan ya da dolayl olarak teminata balanmam, hibir trev ilem ve szlemeyle ilikilendirilmemi, irkete rehnedilmi kaynaklar da vade art aranmakszn, niteliklerine gre sermaye benzeri bor hesaplamasna dahil edilir.

(9) Sermaye benzeri borcu kullandran kiilerin ihra ettii borlanma aralarnn satn alnmas veya irkete bu kiilere finansman salanmas halinde, satn alnan borlanma arac bedeli veya salanan finansman olana sermaye benzeri bor toplamndan indirilir.

(10) Sermaye benzeri borlarn, dier zkaynak kalemleri toplamnn yzde yzn aan ksm zkaynak hesabnda dikkate alnmaz.

Standart oran

MADDE 12 (1) irketin zkaynann, toplam aktiflerine orannn asgari yzde olarak tutturulmas ve idame ettirilmesi zorunludur.

(2) Kurul, irketin aktif yapsn ve mali bnyesini dikkate alarak standart orann artrlmasn veya irket baznda farkl oranlarn uygulanmasn kararlatrabilir.

(3) Standart oran salayamayan irket, bu oran tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman szlemesi yapamaz.

kontrol sistemi

MADDE 13 (1) irket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir ekilde Kanuna ve ilgili dier mevzuata, irket ii politika, kural ve teamllere uygun olarak yrtlmesi ve bilgilerin zamannda elde edilebilirliini salamak amacyla yeterli ve etkin bir i kontrol sisteminin oluturulmas zorunludur.

(2) kontrol sisteminden beklenen amacn salanabilmesi iin;

a) irket bnyesinde ilevsel grev ayrmnn tesis edilmesi, sorumluluklarn paylatrlmas, yetki ve sorumluluklarn aka ve yazl olarak belirlenmesi,

b) kontrol faaliyetlerinin oluturulmas,

c) irketin i sreleri zerinde kontrollerin ve i admlarnn gsterildii i akm emalarnn oluturulmas,

) Bilgi sistemlerinin faaliyetlerin yapsna ve karmaklk dzeyine uygun olarak tesis edilmesi,

gereklidir.

(3) kontrol sistemi ile i kontrol faaliyetleri ve bunlarn nasl icra edilecei tm faaliyetlerin nitelikleri dikkate alnarak tasarlanr. kontrol faaliyetlerinin tasarmnda;

a) irket bnyesinde retilen bilginin gvenilir, tam, izlenebilir, tutarl ve ihtiyac karlayacak uygun biim ve nitelikte olmasnn,

b) Gerekletirilen veya gerekletirilmesi planlanan tm faaliyet, ilem ve rnlerin Kanuna ve ilgili dier mevzuata, irket ii politika ve kurallar ile teamllere uyumunun,

salanmas esastr.

(4) kontrol faaliyetleri, ynetim kuruluna veya ynetim kurulunun belirleyecei genel mdr dndaki bir ynetim kurulu yesine bal olarak yrtlr. kontrol faaliyetleri, irketin faaliyet yaps ve kapsamyla uyumlu sayda olmak zere asgari bir kiiden oluan ve mnhasran i kontrol faaliyetleri ile itigal eden i kontrol personeli vastasyla gerekletirilir. kontrol personeli tarafndan, gerekletirilen i kontrol faaliyetlerine ilikin olarak Haziran ve Aralk sonu itibariyle ylda iki kez ynetim kuruluna veya ynetim kurulunun belirleyecei genel mdr dndaki bir ynetim kurulu yesine raporlama yaplr.

Bilgi sistemlerinin tesisi

MADDE 14 (1) irket nezdinde oluturulacak bilgi sistemleri, irketin lei, faaliyetlerinin ve sunulan rnlerin nitelii ve karmakl ile uyumlu olarak yaplandrlr.

(2) Bilgi sistemleri, irketle ilgili tm bilgilerin elektronik ortamda gvenli bir ekilde saklanmasna ve kullanlmasna imkan verecek yapda oluturulur. Bilgi sistemlerinin gvenilirliinin salanmas ve dzenli olarak gncellenerek gerekli deiikliklerin yaplmas zorunludur.

Risk ynetimi

MADDE 15 (1) irket, maruz kald risklerin tespiti ve deerlendirilmesi iin gerekli nlemleri alr.

(2) Konut finansman faaliyetinde bulunacak finansal kiralama ve finansman irketlerinin konut finansman faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri ynetebilmelerini ve konut finansman faaliyetini etkin bir ekilde yerine getirebilmelerini teminen; mnhasran konut finansman faaliyetlerine ynelik risk ynetiminin irketlerin bnyelerinde tesis edilmesi, risk ynetimi srecinin yazl olarak belirlenmesi ve ynetim kurullarna onaylatlmas, bu konularda alacak uygun personel kadrosunun oluturulmas ve personelin grev tanmlar ile yetki ve sorumluluklarnn belirlenmi olmas gereklidir.

Bamsz denetim

MADDE 16 (1) irketin genel kuruluna sunulacak yllk bilano ve gelir tablolarnn, Kanunun 14 nc maddesinin beinci fkras erevesinde bankalarda bamsz denetim yapmaya yetkili kurulularca denetlenmesi arttr.

(2) irketin yl sonu konsolide olmayan mali tablolarna ilikin bamsz denetim raporlarnn takip eden yln 15 Nisan tarihine kadar, konut finansman faaliyetinde bulunmak zere yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman irketlerinin yl sonu bamsz denetim raporuna ilaveten Haziran sonu bamsz denetim raporlarnn da 15 Austos tarihine kadar Kurum veritabanna raporlanmas zorunludur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yurt dndan temin edilecek belgeler

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte yer alan bavurularla ilgili olarak yabanc uyruklu kiilerden, gerekli grlen ve ilgili lke mevzuatna gre temin edilmesi mmkn olan belgeler istenir.

(2) Yabanc uyruklu kiilerden istenilen belgelerin bu kiilerin yerleik olduu lkede kaytlarn tutulduu bir merci ya da sistem olmamas nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili lkenin yetkili mercilerinden alnacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi zorunludur.

(3) Yabanc uyruklu kiilerden istenilen belgelerin bu kiilerin yerleik olduu lkede kaytlarn tutulduu bir merci ya da sistem olmamas nedeniyle temin edilemedii ve bu durum ilgili lkenin yetkili mercilerinden alnacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemedii takdirde, sz konusu tevsikin yaplamayacana dair ilgili gerek kii veya tzel kiilerce yazl olarak beyanda bulunulmas zorunludur.

(4) Bu Ynetmelikte yer alan bavurularla ilgili olarak yurt dndan temin edilecek belgelerin ilgili lkenin yetkili makamlarnca ve Trkiyenin o lkedeki konsolosluunca veya Lahey Devletler zel Hukuku Konferans erevesinde hazrlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayl Kanun ile kabul edilen Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Szlemesi hkmlerine gre onaylanm olmas ve bavuruya belgelerin noter onayl tercmelerinin de eklenmesi arttr.

lave bilgi ve belge talebi

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak bavurularda, Kurum gerekli grecei ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir. Farkl olarak alnan bilgi ve belgeler erevesinde Kurul ilem tesis edebilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayl Resm Gazetede yaymlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak sresi

GEC MADDE 1 (1) 12 nci madde ile getirilen standart oran salayamayan irket, 31/12/2013 tarihine kadar bu oran tutturmak zorundadr.

(2) irket durumunu, 13, 14 ve 15 inci madde hkmleri ile getirilen yeni ykmllklere 31/12/2013 tarihine kadar uygun hale getirmek zorundadr.

Mevcut dzenlemelerin uygulanmas

GEC MADDE 2 (1) 19 uncu madde ile yrrlkten kaldrlan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakknda Ynetmeliin 21 inci maddesi, Kanunun yrrle girdii tarihten nce dzenlenen finansal kiralama szlemeleri hakknda szleme sresi sonuna kadar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri