24 Nisan 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28627

TEBL

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARCNDE KALAN PETROL RNLERNN YURT VE

YURT DII KAYNAKLARDAN TEMNNE LKN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac ve kapsam, akaryakt haricinde kalan petrol rnlerinin yurt ii ve yurt d kaynaklardan temininde uygunluk yazs dzenlenmesine ilikin usul ve esaslarn belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununun 9 uncu maddesinin drdnc fkras ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Lisans Ynetmeliinin 44 nc maddesinin birinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Akaryakt haricinde kalan petrol rn: Bu Tebliin Ek-1i kapsamnda yer alan maddeleri,

b) Bakan: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakann,

c) Daire: Petrol Piyasas Dairesi Bakanln,

) Kurul: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

ifade eder.

Uygunluk yazs ykmll

MADDE 4 (1) Akaryakt haricinde kalan petrol rnlerinin yurt ii ve yurt d kaynaklardan temin edilebilmesi iin Kurumdan uygunluk yazs alnmas gerekir. Uygunluk yazs alnmas kaydyla akaryakt haricinde kalan petrol rnlerinin;

a) Yurt iinden temini sanayiciler,

b) Yurt dndan ithali dorudan sanayiciler ya da sanayiciler adna ithalatlar

tarafndan yaplabilir.

(2) Ek-1de gmrk tarife istatistik pozisyonu ve tanm verilen rnleri yurt iinde reten kiiler, bu rnleri yurt iinde sadece Kurumdan uygunluk yazs alan kiilere satabilir.

(3) Ayn kiiye hem sanayici hem de ithalat sfatyla uygunluk yazs verilmez.

(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazs talebinde bulunabilir.

(5) thalatlarn, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununa gre sermaye irketi olmas zorunludur.

(6) thalatlar, sanayiciler adna ithal ettikleri maddeleri baka kiilere veremez.

Uygunluk yazs aranmayacak durumlar

MADDE 5 (1) Sevkiyat bana net 150 kilogram amayan akaryakt harici petrol rn temininde uygunluk yazs aranmaz.

(2) Lisans kapsamnda faaliyette bulunan rafinerici lisans ile ileme lisans (petrokimya) sahibi kiiler tarafndan yaplan akaryakt haricinde kalan petrol rn temininde uygunluk yazs aranmaz.

(3) Aada saylan lisans sahiplerinin, Ek-2de gmrk tarife istatistik pozisyonlar ile tanmlar belirtilen rnleri temininde uygunluk yazs aranmaz:

a) Madeni ya lisans sahibi kiiler,

b) Lisansna madeni ya faaliyeti ile itigal edebilecei hususu ilenmi datc lisans sahibi kiiler,

c) Piyasa faaliyeti kapsamndaki rnler ierisinde madeni ya ili ihrakiye teslimi lisans sahibi kiiler,

) Lisansna ihrakiye teslimi faaliyeti ile itigal edebilecei hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamndaki rnler ierisinde madeni ya ilenmi datc lisans sahibi kiiler.

Bavuru

MADDE 6 (1) Akaryakt haricinde kalan petrol rn temin etmek isteyen kiiler, Ek-3teki bavuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Kuruma mracaat ederler.

(2) Bu Teblide aksi belirtilmedike, gerekli belgelerin aslnn veya son alt ay ierisinde noter tarafndan tasdikli suretinin bavuru dilekesi ekinde sunulmas gerekir.

(3) Daha nce uygunluk yazs bavurusu kapsamnda alnarak Kurum kaytlarna aktarlan, deimedii ve halen geerli olduu bavuru sahibi tarafndan yazl olarak beyan edilen belgeler uygunluk yazs bavurusu iin yeniden istenmez.

(4) Uygunluk yazs bavurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yaplmadnn tespiti halinde sz konusu eksikliklerin on i gn ierisinde giderilmesi, aksi takdirde bavuru kapsamnda sunulan belgelerin iade edilecei bavuru sahibine yazl olarak bildirilir. Belirtilen sre ierisinde eksiklikler giderilmedii takdirde bavuru yaplmam saylr ve bavuru evrak iade edilir.

Gerekli belgeler

MADDE 7 (1) Sanayiciler tarafndan bizzat yaplacak uygunluk yazs bavurusu kapsamnda aadaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Kapasite raporunun asl veya ticaret ve/veya sanayi odas tarafndan onayl sureti,

c) Tzel kiilerde temsil ve ilzama yetkili klnanlarn ad, soyad ve unvannn, tatbik imzasnn, yetkinin snrlarnn yer ald imza sirkleri ve gerek kiilerde, kiinin ad ve soyadnn, kimlik bilgilerinin, ikametgh adresinin, tatbik imzasnn yer ald imza beyannamesi,

) Teyit yazs (Ek- 4),

d) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayl Resm Gazetede yaymlanan yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelie gre durumuna uygun olarak alnan ruhsat,

e) Temin edilecek rne ait son 2 yllk fiili tketim miktarn gsteren, ticaret ve/veya sanayi odasndan alnm fiili tketim belgesinin asl ya da ticaret ve/veya sanayi odas tarafndan onayl sureti (Ek-5).

(2) Sanayiciler adna ithalatlar tarafndan yaplacak uygunluk yazs bavurusu kapsamnda birinci fkrada yer alan belgelere ilaveten aadaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) thalatya ait oda sicil kayt sureti,

b) thalaty temsil ve ilzama yetkili klnanlarn ad, soyad ve unvannn, tatbik imzasnn, yetkinin snrlarnn yer ald imza sirkleri,

c) Sanayici ve ithalat arasnda yaplan sat szlemesi,

) thalatnn sanayici adna ithalat yapabileceine dair sanayici tarafndan ithalatya verilmi yetki belgesi (Ek-6).

nceleme ve deerlendirme

MADDE 8 (1) Eksiksiz olarak yapld tespit edilen uygunluk yazs bavurular inceleme ve deerlendirmeye alnr.

(2) Uygunluk yazs taleplerinin deerlendirmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alnr.

(3) Uygunluk yazs verilecek miktar, anlan madde iin kapasite raporunda yer alan miktar aamaz. Miktar, vardiya saysnn artnn belgelenmesi veya kapasite raporunun revizyonu halinde artrlr.

(4) Uygunluk yazs verilecek miktar, talebi amamak kaydyla, son iki yla ait fiili tketim belgesinde yer alan gereklemelerden yksek olanndan mevcut stoklarn dlmesi suretiyle belirlenir.

(5) Fiili tketim belgesinde son iki yla ilikin hi kullanm olmamas halinde, uygunluk yazs verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olmas halinde, kapasitenin %15i,

b) Kapasitenin 2000 tona kadar olmas halinde, 1000 tonun %15i ve aan ksmn %10u,

c) Kapasitenin 5000 tona kadar olmas halinde, 2000 tonun %12,5u ve aan ksmn %5i,

) Kapasitenin 10000 tona kadar olmas halinde, 5000 tonun %8i ve aan ksmn %3,

d) Kapasitenin 10000 tonun zerinde olmas halinde, 10000 tonun %5,5u ve aan ksmn %1i,

olarak belirlenir.

(6) Talep miktarnn aynen karlanmamas halinde, uygunluk yazs verilecek miktar 25 ton ve katlarna ibla edilir; ibla ileminde 25in katlarn aan ksm 12.5 ton ve stnde ise miktar st kata, dier durumlarda ise alt kata ibla edilir.

(7) nceleme ve deerlendirmenin sonulandrlabilmesi iin gerek grlmesi halinde her trl bilgi ve belge kamu kurum ve kurulular ile ilgili kiilerden istenebilir.

(8) Uygunluk yazs bavurular bavuru tarihinden itibaren en ge altm gn ierisinde Daire tarafndan sonulandrlr.

(9) Bavurunun kabul halinde bavuru sahibi adna uygunluk yazs dzenlenir. Bavurunun reddi durumunda karar bavuru sahibine bildirilir.

Uygunluk yazsnda asgari olarak yer alacak hususlar

MADDE 9 (1) Yurt ii ve yurt d temin iin ayr ayr dzenlenecek olan uygunluk yazlarnda asgari olarak;

a) Temini yapacak kiinin unvan, vergi numaras, adresi,

b) rnn ad, Gmrk Tarife statistik Pozisyonu, miktar,

c) Teminin yaplaca yurt ii retici ya da gmrn ad,

) Uygunluk yazsnn geerlilik sresi,

yer alr.

Kapatma ilemleri

MADDE 10 (1) Ayn tr temin kayna ve rn iin yaplacak mteakip bavurularn sonulandrlabilmesi iin, sz konusu rne ve temin trne ilikin alnm uygunluk yazsnn kapatlmas gerekir.

(2) Ayn rn iin ayn yl ierisinde yaplacak mteakip bavurularda mevcut uygunluk yazsnn, yeminli mali mavir ile ithalat yapacak kii arasnda imzalanan denetim ve tasdik szlemesinin ve yeminli mali mavirin faaliyet belgesinin asllar ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma ilemi iin Kuruma ibraz edilir.

Sre ve iade

MADDE 11 (1) Kurumca verilen uygunluk yazsnn geerlilik sresi 31 Aralk mesai bitimine kadardr. Bu srenin bitiminden itibaren otuz gn iinde o yl iin verilen uygunluk yazlarnn asllar Kuruma iade edilir.

Tadil

MADDE 12 (1) Uygunluk yazsna kaytl bir bilginin deimesi halinde, bu durumun gereklemesinden itibaren en ge on i gn ierisinde, uygunluk yazs sahibi deiiklie ilikin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bavuruda bulunarak uygunluk yazsnn tadilini talep etmek zorundadr.

(2) Uygunluk yazsnda yer alan hususlardaki deiiklik talepleri, gsterilen gerekelerin uygun grlmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire tarafndan sonulandrlr.

Sona erme ve iptal

MADDE 13 (1) Uygunluk yazlar;

a) Uygunluk yazs sahibinin iflas, tzel kiiliinin sona ermesi, lm veya talebi halinde,

b) Uygunluk yazs bavurusu kapsamnda aranan bir belgenin geerliliini sonradan yitirdiinin anlalmas zerine,

Daire tarafndan sona erdirilir.

(2) Uygunluk yazs kapsamnda temin edilen rnlerin amac dnda kullanldnn Kurum ya da kamu kurum ve kurulular tarafndan tespiti halinde uygunluk yazs Kurul Karar ile iptal edilir.

Yurt ii satlarn bildirimi

MADDE 14 (1) Ek-1de gmrk tarife istatistik pozisyonu ve tanm verilen rnleri yurt iinde reten kiiler, bu rnlere ilikin olarak yaptklar satlar, Ek-2 listede saylan rnlerin satlar hari olmak zere, ayn 15ine kadarki dnem iin ay sonuna, ayn 15inden sonuna kadarki dnem iin takip eden ayn 15ine kadar Kuruma bildirmekle ykmldr. Bildirimler; alcnn unvan, uygunluk yazs tarih ve says, fatura tarih ve says, rn ad, rn Gmrk Tarife statistik Pozisyonu, sat miktar yer alacak ekilde Ek-8deki tablo kullanlarak yaplr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli 1/7/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri