22 Nisan 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28626

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ

VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2002 tarihli ve 24940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.