22 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28626

YNETMELK

Kastamonu niversitesinden:

KASTAMONU NVERSTES MANTAR UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kastamonu niversitesine bal olarak kurulan Kastamonu niversitesi Mantar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Kastamonu niversitesi Mantar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (KMMER): Kastamonu niversitesi Mantar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Kastamonu niversitesi Rektrn,

d) niversite: Kastamonu niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amac; mantarclk ile ilgili akademik almalar yapmak, projeler gelitirmek, kurs ve seminerler dzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracl ile niversitenin kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr. Ayn zamanda istihdam imkn oluturmak suretiyle yrenin ekonomisine katkda bulunmaktr.

Faaliyet alanlar ve grevleri

MADDE 6 (1) Merkezin alma alanlar ve grevleri unlardr:

a) Yenilebilir mantarlarn kltr artlarn tespit edip, kltre almak,

b) Yemeklik mantarlar ve miselinin retimini devaml yapmak, bu konuda i ve d pazar isteklerini karlamak,

c) retici kursu dzenlemek, renenlere belge vermek,

) Kltr mantarcl konusunda aratrmalar yapmak, aratrma yapanlara imkn salamak,

d) Kltr mantarlarndaki hastalk ve zararllarn tespiti ile bunlara kar alnabilecek nlemleri belirlenmek,

e) niversitenin ilgili ve istekli rencilerine, yaz kurslar dzenlemek, ilgili blmlere uygulama imkn salamak,

f) Mantar yetitiricilerinin her trl problemini zmek zere bilimsel ynden yardmc olmak, gerektiinde danmanlk hizmeti vermek,

g) Kltr mantarcln gelitirmek iin, gerekli olan art ve imknlar yaratmak,

) Mantarlarn deerlendirilmesi konularnda aratrmalar yapmak,

h) lkemizde zehirli mantarlarn trlerini ve yayl alanlarn tespit etmek,

) Tespit edilen zehirli trlerin toksit maddelerini aratrlmas iin eitli bilim dallarnda alanlara yardmc olmak,

i) Mantar zehirlenmesi olan yerlere gidilerek, trleri tespit etmek ve hekimlere zehirli mantar tr hakknda bilgi vermek,

j) Toplanan zehirli mantarlarla ilgili, halka yayn aralaryla doru bilgi vermek,

k) Trkiyede yetien yenen ve zehirli mantarlarn aratrmalarna devam ederek, numunelerini toplamak, renkli resimlerini ve slaytlarn ekmek,

l) Trkiye yenen-zehirli mantarlarn kapsayan sistematik kurala gre yaplm Mantar Herbaryumunu oluturmak,

m) Yenen ve zehirli mantarlarla, kltr mantarcl konularnda ulusal ve uluslararas; seminer, panel, sempozyum ve kongreler dzenlemek,

n) Dnyada bugne kadar yaynlanm olan; yenen mantarlar, zehirli mantarlar ve kltr mantarcl ile ilgili kitap ve literatrleri temin etmek, bundan sonra yaynlananlar da getirterek, Merkezin kitapln kurmak,

o) Merkezi simgeleyen, mantarclk aratrmalarn kapsayan Kastamonu Mantarclk Uygulama ve Aratrma Merkezi Dergisini periyodik olarak karmak,

) stendiinde yenen ve zehirli mantarlarla, kltr mantarcl konularnda rapor verebilmek,

p) Usulne gre gnderilen, numunelerin ve trlerin tehisini yapmak,

r) Trkiyede bu konulardaki almalar koordine etmek,

s) Yeterince alma yapldnda Trkiye mantarlarn kitap eklinde yaynlamak,

) Orman aalarnda hastalklara sebep olan mantarlarn doada ve laboratuvarda aratrlp bunlarla ilgili kltr bankas oluturmak,

t) Yredeki Kestane ve Gknar gibi orman aalarnda ekonomik zararlara yol aan kanser yapan etmenlerinin aratrlp bunlara kar alnabilecek nlemleri aratrmak,

u) Bu kapsamda biyolojik mcadele almalar yapmak,

) alma alanlarndaki faaliyetler iin gerekli grlen laboratuvar, retim binalar ve alma alanlar kapsamnda nerilen aratrma projelerini imknlar lsnde desteklemek,

v) Doada yetien mantarlarn bilinli olarak toplanmas, ambalajlanmas ve pazarlanmas gibi konularda mantar sertifikasyonu almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkez, Merkez Mdr ve Ynetim Kurulundan oluur.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, niversitenin Merkezin alma alanlar ile ilgili blmlerinde grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir. Merkez Mdr grev banda bulunmad zaman Ynetim Kurulu yelerinden birini Rektrn onay ile vekil brakr.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak, Merkezin idari ilerini yrtmek.

c) Merkez bnyesinde oluturulan alma gruplarnn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek.

) Yurt ii ve yurt d ilgili merkez ve kurulularla ibirlii yaparak amaca uygun proje ve karlkl yardm gerekletirmek,

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn bakanlnda, Merkezin faaliyet alan ile ilgili konularda almalar bulunan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan 3 yl sre ile grevlendirilen 4 yeden oluur. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan herhangi bir nedenle Ynetim Kurulu yeliinden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenisi grevlendirilir. Ynetim Kurulu ounluk ile toplanr. Kararlar salt ounlukla alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelie ve kurulu amacna gre merkezin alma dzenini tespit etmek.

b) Kurulu amalar dorultusunda Merkezin ynetimi ve almalar ile ilgili kararlar almak, Merkezin bnyesinde kurulacak alma gruplar ve bu gruplarda grevlendirilecek adaylar ile ilgili Merkez Mdrnn nerilerini incelemek, karara balamak.

c) Mevcut imknlara gre aratrma ve uygulama alanlar konusunda karar almak.

) Merkezin ylsonu faaliyet raporunu deerlendirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek elemanlarla karlanr.

ta amiri

MADDE 13 (1) Merkezin ita amiri Rektrdr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet ve ekipman Merkezin demirba olup, Merkez hizmetlerinde kullanlr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kastamonu niversitesi Rektr yrtr.