22 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28626

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES TKETC DAVRANILARI VE DAVRANISAL

KTSAT UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi Tketici Davranlar ve Davransal ktisat Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, grevlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi Tketici Davranlar ve Davransal ktisat Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, grevlerine ve ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin 2 numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: stanbul niversitesi Tketici Davranlar ve Davransal ktisat Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

d) niversite: stanbul niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Toplum asndan bilimsel bilginin eriilebilirliini artrmak,

b) Merkezin dzenleyecei seminerlere, konferanslara katlacak olan renci ve retim yeleri ve konuk aratrmaclar arasnda bilgi paylam gerekletirmek,

c) Yksek lisans programlarnda spesifik olarak davransal iktisat alannda uzmanlamak isteyen, tez yazmak isteyen rencilere veritaban, kaynak ve danmanlk hizmeti vermek,

) Merkez tarafndan dzenlenecek aratrma projeleri, konferanslar, yaz okullar, altaylar aracl ile stanbul niversitesinde retim elemanlar ile rencilerinin ve niversite dndan merkezin almalarn takip edenlerin kurulacak uluslararas bilgi ana ulamn salamak,

d) niversitenin tantmna katkda bulunmak,

e) Yaplacak eitim-retim faaliyetlerinin, bata Eitim Fakltesi olmak zere ilgili tm fakltelere pratik yapma ve aratrma verisi elde etme olanan salamak,

f) Lisans ve lisansst rencilere davransal iktisat bilimi alannda uluslararas yaz okullar dzenlemek,

g) Davransal iktisat alannda lisans ve lisansst rencilerine bilimsel dnceyi ve bilgiyi pekitirecek deneyler, aratrmalar ve yaynlar yapmak,

) Lisans ve lisansst rencilerine laboratuar almalar, konferanslar ve altaylar dzenlemek,

h) Kamu ve zel sektrle ortak projeler retmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; Rektr tarafndan, yl sre ile grevlendirilir; sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr Ynetim Kurulu yeleri arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmcs, mdrn verdii ileri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda kendisine vekalet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim ve Danma Kurullarn toplantya armak, gndemi hazrlamak ve bu Kurullarn bakan olarak toplantlar ynetmek,

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek,

) Faaliyet raporu ve alma plann hazrlamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Rektr tarafndan grevlendirilen drt yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, ayn usulle kalan sresini tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine en az ylda bir kez yelerinin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar kapsamndaki almalarn planlamak ve yrtmek,

b) Yllk faaliyet raporlarn ve alma programlarn Rektrle sunmak,

c) lgili mevzuat hkmleri gereince Ynetim Kuruluna verilen dier ileri yapmak.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunur ve istiari nitelikte gr bildirir. Danma Kurulu aadaki yelerden oluur:

a) stanbul niversitesi retim yeleri ve yardmclar,

b) niversite iinden, dier niversiteler, kamu kurulular, zel sektrde Merkezin ama ve almalar ile ilgili olan ve uzmanlklarndan yararlanlabilecek kiilerden Ynetim Kurulunca belirlenen yeler.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri konularnda Ynetim Kuruluna danmanlk yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gzden geirmek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

(2) Danma Kurulu, her yl en az bir kez, Mdrn belirleyecei bir tarihte, Mdrn bakanlnda toplanr. Toplantlarda ounluk aranmaz.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.