22 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28626

YNETMELK

stanbul Kltr niversitesinden:

STANBUL KLTR NVERSTES YAZ RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Kltr niversitesi bnyesinde yaz aylarnda uygulanacak olan eitim-retim programlarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, stanbul Kltr niversitesi bnyesinde yrtlmekte olan nlisans, lisans ve lisansst programlarnda yaz okulu uygulamasna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci ve 14 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: rencilerin yurt iinde ve yurt dnda aldklar ve baarl olduklar ders kredilerinin ve notlarnn bir yksekretim kurumundan dierine transfer edilmelerini salayan Avrupa Kredi Transfer sistemini,

b) Bahar yaryl: ift sayl yaryllar,

c) Faklte: stanbul Kltr niversitesine bal faklteleri,

) Gz yaryl: Tek sayl yaryllar,

d) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

e) Katk pay: rencinin retim programna devam edebilmesi ve rencilik haklarndan yararlanabilmesi iin demesi gereken creti,

f) Kurul: stanbul Kltr niversitesi Yaz retimi Koordinasyon Kurulunu,

g) Merkez: stanbul Kltr niversitesi Yabanc Diller Merkezini,

) Meslek Yksekokulu: stanbul Kltr niversitesi bnyesinde eitim veren meslek yksekokullarn,

h) Mtevelli Heyeti: stanbul Kltr niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Rektr: stanbul Kltr niversitesi Rektrn,

i) Senato: stanbul Kltr niversitesi Senatosunu,

j) Ulusal kredi: Bir yaryl iinde yaplan teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik, atlye ve benzeri almay kapsayan renci i ykn ifade eden l birimini,

k) niversite: stanbul Kltr niversitesini,

l) niversite Ynetim Kurulu: stanbul Kltr niversitesi Ynetim Kurulunu,

m) Yaz retimi: Gz ve bahar yaryllar dnda yaz tatilini kapsayan aylar iinde uygulanacak olan ihtiyari ve tamamlayc bir eitim-retim programn,

n) Yksekokul: stanbul Kltr niversitesi bnyesinde eitim veren yksekokullar,

ifade eder.

KNC BLM

Yaz retiminin Ynetimi ve Eitim-retime likin Esaslar

Ynetim

MADDE 4 (1) Yaz retimi, Senato tarafndan seilen Kurul tarafndan dzenlenir ve ynetilir. Kurul kararlar Senato onay ile uygulanr.

Derslerin almas ve kayt

MADDE 5 (1) Yaz retiminin alp almayaca; almasna karar verilirse hangi blm ve programlarda alaca; sresi ve takvimi, her eitim-retim ylnn banda Senato tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz retiminde alacak dersler; yksek lisans programlarnda, ilgili enstit anabilim dalnn; lisans programlarnda, ilgili faklte veya blmlerin; nlisans programlarnda, ilgili program yneticisinin nerisi zerine ilgili ynetim kurullarnca, hazrlk snfnda ise Merkez Mdrnn nerisi zerine, niversite Ynetim Kurulunca karara balanr.

(3) Yaz retiminde her bir faklte, meslek yksekokulu ve yksekokul ile merkezde ayn ad ve ayn kredi ile tek bir ders alabilir.

(4) Yaz retiminde bir dersin alabilmesi iin gerekli renci says, Kurul tarafndan belirlenir.

(5) Yaz retiminden nceki yaryl sonu itibariyle, iliii kesilme durumuna gelen rencilerin yaz retimine kayd yaplamaz.

Ders alma ve derse devam

MADDE 6 (1) Yaz retiminde, ders alma ve devam koullar unlardr:

a) Yaz retiminde renci, alt yaryllara ait hi almad, alp da snavna girme hakk elde edemedii, alp da baarsz kald veya genel not ortalamas (GNO)n ykseltmek amac ile almak istedii dersleri alabilir.

b) Yaz retiminde bir renci en fazla 19 AKTS (12 ulusal kredi) toplam kadar ders alabilir.

c) Bahar yaryl sonunda GNOsu en az 1.80 ve zerinde olan renciler birinci fkrann (b) bendinde belirtilen kredi yk akademik danman gr ve ilgili blm/program bakanl izni ile 5 AKTS (3 ulusal kredi) daha artrlabilir.

) Kaytl olduklar lisans programlarnn yedinci/sekizinci yaryldan, nlisans programlarnn nc/drdnc yaryldan ders alm renciler akademik danman gr ve ilgili blm/program bakanl izni ile en ok 30 AKTS (20 ulusal kredi) toplam kadar ders alabilir.

d) Yaz retiminde bir st yaryldan ders alabilmesi iin rencinin Bahar Yaryl sonundaki GNOsunun en az 2,00 olmas gerekir.

(2) Yaz retiminde, her ders iin, normal dnemde yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr.

Derse devam

MADDE 7 (1) Yaz retiminde alnan derslere, ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda devam zorunluluu vardr.

Baka niversiteden ders alma

MADDE 8 (1) niversite yaz retiminde almayp bir baka niversitede alan bir dersin alnabilmesine o dersin kredisi ve ierii dikkate alnmak kaydyla ve akademik danmann nerisi ile ilgili blmn/program bakanlnca karar verilir.

Yaz okulunda yabanc dil eitimi

MADDE 9 (1) Merkez bnyesinde alan yaz retiminde;

a) Hazrlk snfnn ikinci yaryl sonunda yaplan Yabanc Dil Yeterlilik Snavnda baarsz olan niversite rencileri istedikleri takdirde yaz retimine devam edebilirler.

b) niversite dndan gelen renciler de yaz retiminde alan yabanc dil eitim ve retimine katlabilirler.

c) Yaz retimi sonunda yaplacak olan Yabanc Dil Yeterlilik Snavna ancak yaz retimine devam etmi olan renciler girebilir.

) Yabanc dil eitim ve retim programnda, haftalk ders saati tutar 30 saatten az olamaz.

Snav

MADDE 10 (1) Yaz retimi snav dneminde; ek snav, mazeret snav, btnleme snav haklar kullanlamaz. Snrsz snav hakk kullanma durumunda olan renciler kayt yaptrmak koulu ile yaz retimi sonu snavna girebilirler.

Baar deerlendirmesi

MADDE 11 (1) Yaz retiminde baar durumunun saptanmas, gz ve/veya bahar yaryllarnda alan derslerdeki gibidir. Yaz retiminde alnan derslerin baar notu, bunu izleyen eitim-retim yl banda not ortalamalarnda dikkate alnr.

(2) Yaz retimine niversite dndan kayt yaptran rencilere, yaz retiminin sresini, baardklar derslerin adn, kodunu, haftalk ders saatini, kredisini ve baar notunu gsteren bir belge verilir.

cret

MADDE 12 (1) Yaz retimi renci katk pay, burslu renciler dhil, Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

(2) Kurul yeleri ile yaz retiminde grev alan retim elemanlarna denecek cretler, Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 5/8/1999 tarihli ve 23777 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Kltr niversitesi Yaz retimi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Kltr niversitesi Rektr yrtr.