22 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28626

YNETMELK

nn niversitesinden:

NN NVERSTES ARICILIK GELTRME UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; nn niversitesi Arclk Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; nn niversitesi Arclk Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Merkez (NAGAM): nn niversitesi Arclk Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Rektr: nn niversitesi Rektrn,

d) niversite: nn niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; ar rklar ve slah konusunda bilimsel almalar yapmak, ar parazit ve hastalklar sorunlarna ilikin zmler retmek, farkl genetik karakterdeki ar rk ve ekotiplerini, morfolojik ve molekler teknikler kullanarak tanmlamak ve yapay tohumlama tekniklerini de kullanarak koruma programlar oluturmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Morfolojik almalar ile desteklenecek molekler teknikler sayesinde ar rk ve ekotip tescil standard gelitirmek ve ekotip tescili yapmak.

b) Malatya li ve evresi bata olmak zere Trkiyedeki yerli ar rk, ekotip ve hatlarn korumak, uygun alanlarda gen kaynaklar koruma blgeleri oluturmak ve konuyla ilgili almalar yapmak.

c) Malatya li ve yakn blgelerinin ar ekotiplerini kullanarak verimli damzlk ana ar retmek, yreye uyumsuz ar rklarn saf olarak kullanmak yerine yerli gen kaynaklar ile melezleri zerinde almak, konuya ilikin dier niversite, kamu kurum ve kurulular ile ibirlii yapmak.

) Teknik ar yetitiricilii iin yeni yntemler gelitirmek, modern arclk yntemlerinin uygulanmas iin reticileri aydnlatmak, retici koullarnda verimli kaynak kullanmn salamak, bu amala reticilere ynelik eitim faaliyetleri dzenlemek.

d) Ar hastalk ve zararllar konusunda retici sorunlarna zm getirecek almalar yapmak, yeni mcadele yntemleri gelitirmek ve bu mcadelede biyolojik almalar yrtmek.

e) Ar rnlerinde kalnt analizleri yaparak halk saln olumsuz etkileyen kimyasallarn kullanmn engelleyecek faaliyetlerde bulunmak.

f) Bata bal olmak zere polen, balmumu, propolis, ar st ve ar zehiri iin yeni retim metotlar gelitirmek, ar rnlerinin organik/ekolojik tarm yoluyla elde edilmesini salamak, yre insannn arclktan salad geliri artrabilmesi iin rn eitliliine ynelmesine katkda bulunmak.

g) Bilimsel almalarla ar rnlerinin insan sal zerindeki etkilerine ynelik olarak kamuyu aydnlatmak, arclk rnlerine ilikin doru bilgilenmelerini salamak, ar rnleri tketimini artracak yaym faaliyetlerinde bulunmak.

) Ar rnleri bileimlerine ve standartlarna ilikin laboratuarlar oluturarak analizlerinde blgesel ve ulusal alanda referans merkezi grevi stlenmek.

h) Yrenin arclk asndan bitki rts zenginliini ortaya karacak floristik almalar yrtmek, ieklenme dnemlerinin de ortaya koyulmasyla uygun arlk alanlar belirlemek, biyolojik eitlilik ve ekolojik dengenin korunmasn salamak.

) Arclkta verimlilii artrmak ve var olan kaynaklardan en st dzeyde yararlanmak amacyla gezginci arclk faaliyetlerini kontrol altna alacak programlar gelitirmek.

i) Bata yre olmak zere eitli ekolojik koullara uygun klatma ve koloni idaresine ynelik almalar yrtmek, farkl iklim koullar iin uygun kovan ve arclk malzemeleri aratrma-gelitirme ve retim almalar yapmak.

j) Tm arclk faaliyetlerine ilikin bilimsel aratrma, gelitirme, inceleme ve yaym faaliyetlerinde bulunmak, bu amala periyodik yaynlar karmak, dier kurum ve kurulularca yrtlecek faaliyetlere destek vermek.

k) niversite ve reticiler arasndaki ilikiyi glendirmek ve reticilerin karlatklar sorunlarn zmne katkda bulunacak ulusal ve uluslararas bilimsel toplantlar dzenlemek, dzenlenen toplantlara katlmak, yerli ve yabanc aratrclar ile reticileri buluturmak.

l) Arclk alanndaki yenilikleri reticilere aktarmak; gerek arclkla uraanlarn, gerekse ilgili sivil toplum kurulular ve zel sektrn istei dorultusunda periyodik aralklarla kurs ve eitim faaliyetleri dzenlemek.

m) Aratrma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonular ulusal ve uluslararas platformlarda yaynlamak, arcla ynelik ulusal ve uluslararas yaynlar toplayarak bir arclk ktphanesi kurmak.

n) Bitkisel retimde arcln nemini ortaya koyarak zellikle meyve reticilerinin ieklenme dnemlerinde polinasyon faaliyetlerine arlk vermelerini salamak, seraclk faaliyetlerinde kullanm yaygnlaan dier polinatr arlara ynelik aratrma ve retim faaliyetlerinde bulunmak.

o) Saha almalar sonucunda elde edilecek retim farkllklarn ve arcln geliim srecini ortaya koyabilecek bir arclk mzesi oluturmak, her yl dzenlenecek festivallerle kaliteli retimi tevik etmek, reticileri tketicilerle buluturmak.

) Ulusal ve uluslararas fonlardan yararlanmak iin projeler hazrlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yre ve lke arclnn gelitirilmesine katkda bulunmak.

p) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar dorultusunda yrtlecek almalarla yresel, ulusal ve uluslararas alanda arcln gelitirilmesine katkda bulunmak.

r) Merkezin amac dorultusunda dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan, Merkezin amacna uygun bir bilim dalnda tam gn alan ve konusunda bilimsel deneyimi ile aratrmalar olan niversite retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr, niversitenin retim yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirir. Mdr, gerekli grd hllerde yardmclarnn deitirilmesini teklif edebilir.

(3) Mdrn grev sresi sona erdiinde yardmclarnn grev sresi de sona erer. Mdr, grevi banda olmad zamanlarda, Mdrn uygun grd bir mdr yardmcs yerine vekalet eder. Vekaletin alt aydan fazla srmesi halinde yeni bir Mdr grevlendirilir.

(4) Mdr ve mdr yardmclar, Ynetim Kurulunun doal yesidir. Mdr, bu Ynetmelikle belirlenen almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin btn faaliyetlerinin gzetim ve denetiminden sorumlu olup, her retim yl sonunda ve istenildiinde, Merkezin ileyii ve faaliyetleri hakknda Rektre rapor verir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) eitli bilim alanlarndan Ynetim Kurulunda grev yapabilecek yeleri belirleyerek grevlendirilmesi iin Rektre teklif etmek.

b) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak.

c) Ynetim Kurulunun toplant gndemini belirlemek ve Ynetim Kurulunu toplantya armak.

) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak ve Merkezin idari ilerini yrtmek, almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

d) Ynetim Kurulu tarafndan karar verilen konularda gerekli protokol ve anlamalar yapmak.

e) Merkez bnyesinde oluturulabilecek alma gruplarnn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek, koordine etmek, denetlemek.

f) Merkezin bte nerilerini hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yl Rektre rapor sunmak.

) Bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre Merkezi ynetmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar ile Merkezin amacna uygun almalarda bulunan niversite retim elemanlar arasndan, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen ye olmak zere toplam alt yeden oluur. Grev sresi biten Ynetim Kurulu yesi ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulundan grev sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla grevlendirme sebebiyle toplantlara katlamayacak olan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere Mdrn nerisiyle Rektr tarafndan yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oyokluu ile alnr. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Mdrn yokluunda bu grevi, Mdre veklet eden mdr yardmcs stlenir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Mdr tarafndan sunulan bte nerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektrn onayna sunmak.

) Mdrn nerisi zerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacn tespit etmek, karara balamak ve Rektrn onayna sunmak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporlarn hazrlamak.

e) Mdr tarafndan gndeme alnan dier konular grp karara balamak.

f) Yurt ii ve yurt d bilim, aratrma, inceleme kurumlar, zel ve kamu kurulular, vakf ve derneklerle ibirlii yaparak ama ve grevlerine uygun proje ve karlkl yardmlamay gerekletirmek.

g) lgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda almalar olan retim elemanlar ve istekleri halinde, arcln gelitirilmesine katkda bulunan kamu kurum ve kurulular veya zel sektr temsilcileri ile bu konuda alan aratrmaclar arasndan, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen kiilerden oluur.

(2) Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu en fazla on yeden oluur.

(4) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir defa toplanr ve tavsiye niteliinde kararlar alr. Toplantlarda salt ounluk aranmaz.

(5) Mdrn nerisi ve Danma Kurulunun onay ile niversite dndan konu ile ilgili kiiler grleri alnmak zere Danma Kurulu toplantlarna arlabilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Arc ve arclk sorunlarnn zmne ynelik neriler gelitirmek.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu, alma programn, eitim ve aratrma faaliyetlerini deerlendirmek ve gelecek alma ylna ait program hakknda gr bildirmek.

c) Merkezin almalarna her trl kaynak ve destei salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini uygun grd lde Mdre devredebilir.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan yrtlen almalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini nn niversitesi Rektr yrtr.