22 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28626

YNETMELK

Bingl niversitesinden:

BNGL NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/6/2012 tarihli ve 28316 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bingl niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 19 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Bunlarn dnda Senato tarafndan belirlenen dier harf notlar da kullanlabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezli yksek lisans program, 120 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd toplam en az 24 kredilik zorunlu ve seimli dersler ile seminer almas ve tez almasndan oluur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Tez savunma snav sonunda baarl bulunup mezuniyet not ortalamas artn salayan rencinin, tez savunma snav tarihini takip eden bir ay ierisinde, ekil artlar yerine getirilmi drt adet ciltlenmi tezi ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet tez CD/DVDsi ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezi kabul edilen renci; tez savunma snav tarihini takip eden bir ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi (CD/DVD) drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder, tez teslim artlarn yerine getiren rencinin tezi EYKde grlr. EYK karar ile renci yksek lisans derecesi almaya hak kazanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans program; 90 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD kurulunun ngrd zorunlu ve semeli dersler (toplam 30 krediden az olmamak kouluyla en az 10 adet ders) ile proje almasndan oluur.

(2) AKTS kredi ve deerlendirme Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr.

(2) Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezsiz yksek lisans program rencileri bu program iin belirtilen sre ierisinde proje savunma snavna alnr. renci, proje almasnda elde edilen sonular, Senato tarafndan belirlenen proje yazm klavuzuna uygun olarak yazmakla ykmldr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Proje savunma ve yeterlik snavndan baarl bulanan renci, proje savunma snav tarihini takip eden bir ay ierisinde, yazl olarak ve elektronik ortamda kaydedilmi bir adet proje CD/DVDsini enstitye teslim eder. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz. renci EYK karar ile yksek lisans derecesi almaya hak kazanr.

(4) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Doktora program; 240 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve semeli dersler (Lisans derecesi ile kabul edilenler iin en az 52 kredi, tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin en az 36 kredi), seminer almas ile her yaryl alnacak uzmanlk alan dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 42 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl ders dnemi ve drt yaryl tez almas olmak zere en az sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin be yaryl ders ve drt yaryl tez almas olmak zere en az dokuz yaryldr.

(2) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn yksek lisans derecesi ile kabul edilmi olanlar iin alt yl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin dokuz yl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(3) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yl olan azami eitim sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezi kabul edilen renci; tez savunma snav tarihini takip eden bir ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi (CD/DVD) drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder. Tez teslim artn yerine getiren renci doktora derecesi almaya hak kazanr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje almasn yksek lisans derecesi ile kabul edilmi olanlar iin alt yl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin dokuz yl sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye, ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(3) Yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yl olan azami eitim sresi iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile yeterlik snav, tez izleme snavlar ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalarndan baarl olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla sanatta yeterlilik tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Sanatta yeterlik almas kabul edilen renci; savunma snav tarihini takip eden bir ay ierisinde, tez hazrlayan bir renci tezinin, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metnin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi (CD/DVD) drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder. Tez teslim artn yerine getiren renci doktora derecesi almaya hak kazanr.

MADDE 16 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Bingl niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/6/2012

28316