20 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28624

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

BLENT ECEVT NVERSTES SALII VE GVENL

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Blent Ecevit niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan, Blent Ecevit niversitesi i Sal ve Gvenlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Blent Ecevit niversitesi i Sal ve Gvenlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) i sal ve i gvenlii: lgili mevzuatta i sal ve gvenlii biiminde yer alan; igc ve alma yaamnda salk ve gvenlik konu ve alanlarn,

c) Merkez: Blent Ecevit niversitesi i Sal ve Gvenlii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Blent Ecevit niversitesi Rektrn,

e) niversite: Blent Ecevit niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili akademik birimlerinin i birlii ile yurt iinde ve yurt dnda i sal, i gvenlii, meslek hastalklar ile ilgili her alanda eitim, bilimsel aratrma, klinik uygulama ve alan almalar yapmak ve danmanlk hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aada belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

a) Yurt ii ve yurtdnda faaliyet gsteren zel ve resm kurumlar ile bilimsel i birlii yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yrtmek, bilimsel alma ve projeleri desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararas kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve sertifika programlar ve benzeri etkinlikleri dzenlemek ve bu tr toplantlara katlmak,

c) Ulusal ve uluslararas dzeylerde bilimsel aratrma projeleri hazrlamak, bu projeleri gerekletirmek zere alma gruplar oluturmak,

) Kamu kurum ve kurulular ile zel kurululara danmanlk yapmak ve bu kurumlarla uygulamal almalar yapmak,

d) Amalar dorultusunda basl ve grsel, elektronik, sreli ve sresiz yaynlar karmak, i sal ve gvenlii, meslek hastalklar konusunda gelime ve yaynlarn izlenebilmesi amacyla kitaplk ve ariv oluturmak,

e) niversitenin birimleriyle i birlii yaparak, Merkezin faaliyet alanna giren konularda lisans ve lisansst eitim ve retime katkda bulunmak ve desteklemek,

f) alanlarn sal ile ilgili ncelikler ve gereksinimler dorultusunda nerilerde bulunmak,

g) Merkez birimlerinde grev alan elemanlar iin hizmet ii eitimine ynelik olarak kurs, seminer ve bilimsel toplantlar ve kurumsal i birlii protokol yapmak,

) lgili kamu kurum ve kurulular ile ii ve iveren kurulular, dier niversiteler, Merkezin amac ile ilgili alanlarda faaliyet gsteren kurum ve kurulularla, sosyal taraf temsilcileri ile i birlii yapmak, almalar srdrmek, almalarna katkda bulunmak,

h) Merkezin amac ile ilgili konularda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla, bu alanda alan profesyonellerle iletiim a kurmak, uluslararas tannma ve i birlii amacyla kurumsal yelik balants kurmak,

) i, iveren ve temsilcileri ile alanlarn eitimlerinin yan sra alan profesyonellere Merkezin amac ile ilgili konularda eitim programlar dzenlemek,

i) Farkl kurum, kurulu ve iyerlerinin i sal ve gvenlii, meslek hastalklar alanndaki hizmet sunumu, inceleme, aratrma, proje, danmanlk taleplerini karlamak, bu konularda faaliyet srdren niversite birimleri arasnda koordinasyon ve organizasyon almalarn srdrmek,

j) sal ve gvenlii, meslek hastalklar konusunda kamuoyu olumasna, bilinlenmesine, alanlarn salk ve gvenliklerinin korunmasna katkda bulunmak,

k) niversite bnyesinde ya da i birlikleri ile halen faaliyet gsteren ya da yeni oluturulacak, ilgili mevzuat hkmlerine gre i sal ve gvenlii, meslek hastalklar konularnda hizmet sunumu yapan, birimlerin oluturulmasna, srdrlmesine ve koordinasyonuna katkda bulunmak,

l) Merkezin amacna ynelik proje ve aratrma nerileri gelitirmek, uygulamak ve yaynlamak; bu amala niversite birimleri arasnda ve dier kurum ve kurulularla i birliinde bulunmak,

m) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri, Uygulama Birimleri ve alma Gruplar

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alanlar ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir ve ayn usul ile grevden alnabilir. Mdr, Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn nerisi ile Ynetim Kurulu yeleri arasndan en ok iki kii, Rektr tarafndan yl sre ile Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmclar Mdrn verecei ileri yrtr. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda, Mdr tarafndan tespit edilen bir Mdr yardmcs kendisine veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr yardmclarnn grevi de kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu yelerini toplantya davet etmek,

c) Ynetim Kurulunun toplant gndemini belirlemek,

) Ynetim Kurulunca alnan kararlar uygulamak,

d) Her yln sonunda Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrn onayna sunmak,

e) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim ve aratrma ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak,

f) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

g) Merkezin personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak,

) Danma Kuruluna bakanlk etmek,

h) lgili mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin karar organdr.

(2) Ynetim Kurulu, Mdr dahil yedi kiiden oluur. Mdr dndaki dier alt ye; Merkezin faaliyet alanlar ile niversitenin ilgili retim elemanlar arasndan, Mdr tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularnda i birlii gerektiren almalarn yrtlebilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak,

) Merkezin almalar iin gerekli grlen alma gruplar ve komisyonlar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn ilke esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazrlamak,

e) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak,

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak,

) lgili mevzuat hkmleriyle verilen dier grevleri yapmak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversite iinden veya dndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen, i sal gvenlii konusunda bilgi ve tecrbesi olan uzman drt kii ile Mdrden oluur. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilebilir. Mdr, Danma Kurulunun bakandr.

(2) Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn daveti zerine salt ounluk ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr.

(3) Danma Kurulu, Merkezin uzun vadeli planlarn deerlendirerek, Ynetim Kuruluna nerilerde bulunur.

Uygulama birimleri ve alma gruplar

MADDE 13 (1) Merkezin amalarn gerekletirmek iin, farkl faaliyetleri yrtmek ve verimlilii artrmaya ynelik olarak ihtiyaca gre Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun karar ile alma gruplar ve uygulama birimleri oluturulabilir. Uygulama birimi bakan ve yeleri Mdrn nerisi ile Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) Uygulama birimlerinin altnda ihtiyaca gre, ilgili birim bakannn nerisi ve Ynetim Kurulunun kararyla farkl alma gruplar oluturulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini tamamen veya ksmen Mdre devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 28/12/1997 tarihli ve 23214 sayl Resm Gazetede yaymlanan Blent Ecevit niversitesi i Sal ve Gvenlii Aratrma Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.