20 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28624

YNETMELK

Blent Ecevit niversitesinden:

BLENT ECEVT NVERSTES HAZIRLIK ETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Blent Ecevit niversitesinin yabanc diller zorunlu hazrlk programna bal yabanc dil birimlerince dzenlenen ve yrtlen istee bal ve zorunlu yabanc dil hazrlk eitim-retimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Blent Ecevit niversitesinin yabanc diller zorunlu hazrlk programna bal yabanc dil birimlerince dzenlenen ve yrtlen istee bal ve zorunlu yabanc dil hazrlk eitim-retimine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Hazrlk programlar: Yabanc dil hazrlk programlarn,

b) lgili birimler: Yabanc Diller Zorunlu Hazrlk Programna bal yabanc dil birimlerini,

c) Komisyon: Yabanc Diller Zorunlu Hazrlk Program Koordinatr ile koordinatr tarafndan atanan yardmclardan oluan kiilik kurulu,

) Koordinatr: Rektr tarafndan alnan ve yabanc diller zorunlu hazrlk programnn eitim ve retiminden sorumlu retim elemann,

d) renci leri Daire Bakanl: Blent Ecevit niversitesi renci leri Daire Bakanln,

e) Rektr: Blent Ecevit niversitesi Rektrn,

f) Senato: Blent Ecevit niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Blent Ecevit niversitesini,

) Yabanc Diller Zorunlu Hazrlk Program: Blent Ecevit niversitesine bal Yabanc Diller Zorunlu Hazrlk Programn,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retim Esaslar

Eitim-retimin amac

MADDE 5 (1) Yabanc dil hazrlk eitim-retiminin amac; rencilere yabanc dilin temel kurallarn reterek bilgi ve becerilerini gelitirecek, iittiini ve okuduunu anlayabilecek, dndn yazl ve szl olarak ifade edebilecek dzeyde yabanc dil yeterliliini kazandrmaktr.

Yabanc dil seviye tespit snav

MADDE 6 (1) niversiteye ilk kez kayt yaptran rencilerin;

a) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince verilmesi zorunlu olan yabanc dil derslerinden muaf olup olmadklar,

b) Varsa yabanc dil hazrlk snfndan muaf olup olmadklar,

c) Yabanc dil hazrlk snfnda hangi seviyede renim grecekleri, her akademik yln banda Yabanc Diller Zorunlu Hazrlk Program tarafndan yaplan yabanc dil seviye tespit snav ile belirlenir.

(2) Aadaki renciler yabanc dil seviye tespit snavndan muaftr:

a) En az son ylnda, retim dili olarak belirlenen yabanc dilin anadili olarak konuulduu bir lkede, o lke vatandalarnn devam ettii ortaretim kurumlarnda eitim grp, ortarenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) ngilizcenin anadil olarak konuulduu lkelerde yabanclarn yksekrenim grebilmeleri iin aranan asgari yabanc dil seviyesinin tespiti amacna ynelik olarak yaplan ve Yksekretim Yrtme Kurulu tarafndan edeerlilii kabul edilen yabanc dil snavlarnda Senatonun belirledii puanla baarl olanlar.

c) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Belirleme Snavnda (YDS) E seviyesine denk gelen puanla baarl olanlar.

) Daha nce baka bir niversitede hazrlk eitimi grm ve baarm olanlar.

(3) kinci fkrann (b) ve (c) bentleri kapsamna giren snavlarda alnan puann bu Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirmeye alnabilmesi iin, snavn yapld tarihten itibaren yln gememesi arttr. kinci fkrada belirtilen snavlarn sonu belgelerinin asllar bir dileke ile yabanc dil seviye tespit snav tarihinden en ge bir hafta ncesine kadar rencisi olduklar dekanla/mdrle teslim edilmesi gerekir.

Hazrlk eitimi rencileri

MADDE 7 (1) niversitenin zorunlu hazrlk snf bulunan programlarndan birine ilk kez veya dikey gei yoluyla kaydn yaptrm olan ve bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen muafiyet koullarn tamayan, alan yabanc dil seviye tespit snavna katlmam veya katlp da 100 tam puan zerinden 60 puan alamayarak bu snavda baarsz olmu renciler hazrlk eitimine tabidir.

(2) stee bal hazrlk snflarnda kayt, rencinin isteine baldr. Hazrlk okumak isteyen renci, niversiteye kayt srasnda rencisi olduklar dekanla/mdrle dileke vererek hazrlk snfna kaydolur. Yeterli sayda bavuru olmamas halinde ilgili Ynetim Kurulu karar ile istee bal hazrlk snf almayabilir.

Zorunlu hazrlk snf

MADDE 8 (1) Zorunlu hazrlk snflarnda retim sresi bir yldr. Bu sre rencilerin kaytl olduklar programn retim sresinden saylmaz.

(2) Yabanc dil seviye tespit snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeyenler dzeylerine uygun programlara yerletirilir.

(3) Zorunlu hazrlk snfnda yl sonu itibariyle baarsz olan renciler, takip eden akademik yln banda alan yabanc dil seviye tespit snavna girerler. Zorunlu hazrlk snfnda baarl olanlar kayt yaptrdklar programda eitimlerine devam ederler. Zorunlu hazrlk snfnda baarszlk durumunda aadaki esaslar uygulanr:

a) Eitimin sadece belirli bir yabanc dille veya Trke ve belirli bir yabanc dille verildii programlara kayt yaptran rencilerin zorunlu hazrlk snfna devam etmelerine ramen yl sonunda ve takip eden akademik yln banda yaplan yabanc dil seviye tespit snavnda baarsz olmalar halinde uygulanacak esaslar unlardr;

1) rencinin talebi zerine, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan, baka bir niversitede veya Blent Ecevit niversitesinde retim dili Trke olan edeer bir programa, edeer programn bulunmamas halinde, yakn programlardan birine yerletirilirler. Ancak bunun iin rencinin niversiteye kayt yaptrd yl ald giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puanndan dk olmamas gerekir.

2) Bu renciler, hazrlk snfna devam edip etmeyeceklerini yabanc dil seviye tespit snav sonucu ilann takip eden yedi gn ierisinde rencisi olduklar dekanla/mdrle dileke ile bavurarak belirtmek zorundadrlar. Bu renciler, ek bir yl daha hazrlk snfna devam ederek veya yabanc dil bilgisini kendi imkanlaryla gelitirerek, yl sonu genel snavna ve/veya btnleme snavna girerler.

3) kinci yln sonunda da baarsz olan rencilere her akademik yln banda yaplan yabanc dil seviye tespit snavna snrsz girme hakk tannr. Snrsz snav hakk tannan renciler snava girme dnda rencilik haklarndan yararlanamazlar. Bu snavlarda veya bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen snavlarda baarl olan renciler yerletirildikleri programa kayt yaptrrlar.

b) retim dili Trke olmakla birlikte, programnda ksmen veya tmyle yabanc dille okutulan semeli derslere yer verilen akademik birimlerin rencileri, hazrlk snfnda, yl sonunda genel snavda ve/veya btnleme snavnda baarl olmasalar dahi, yerletikleri nlisans, lisans ya da lisansst programlara devam edebilirler. Ancak bu renciler ksmen veya tamamen yabanc dille okutulanlarn dnda, sadece Trke olarak verilen semeli dersleri alabilirler.

stee bal hazrlk snf

MADDE 9 (1) stee bal hazrlk snflarnda retim sresi bir yldr. Bu sre rencilerin kaytl olduklar programn retim sresinden saylmaz.

(2) stee bal yabanc dil hazrlk snfna katlanlarn says, o yl iin belirlenen kontenjanlarn zerinde olduu taktirde, ilgili blmlerdeki yabanc dil hazrlk snfna alnacak renciler, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi snav puanlar esas alnarak belirlenir.

(3) Hazrlk snfn baar ile tamamlayanlar veya baarsz olanlar yerletirildikleri programda renimlerine devam ederler.

Hazrlk eitimi programlar

MADDE 10 (1) Hazrlk snf programlar, Rektr tarafndan grevlendirilen bir Rektr Yardmcsnn koordinatrlnde ve yabanc dil retim elemanlarndan oluturulan Komisyonca, bu birimlerin nerileri alnarak hazrlanr ve Senatonun onay ile kesinleir.

(2) Hazrlk eitimi yllk olarak dzenlenir. Bu programlarn sresi, ilgili kurullarn nerisi zerine, Senato tarafndan kararlatrlr ve akademik takvimde ayrca belirtilir. Hazrlk eitimi sresince yabanc dil dersleri rencilerin yabanc dil seviyelerine gre haftada en az 20 en ok 30 saat olarak dzenlenir.

Devam zorunluluu

MADDE 11 (1) Hazrlk eitiminde derslere devam zorunludur. renciler, derslere %85 orannda devam etmekle ykmldr. Devam koulunu yerine getirmeyen renciler ylsonunda yaplan genel snava ve btnleme snavlarna katlamazlar ancak eitim-retim yl banda yaplan yabanc dil seviye tespit snavna girebilirler. Bu snavda baarsz olanlardan, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasnn (a) bendinde tanmlananlar hazrlk snfn tekrarlamak zorundadrlar.

(2) Sportif, kltrel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda niversiteyi ve Trkiyeyi temsilen grevlendirilen renciler, grevli olduklar srece izinli saylr. Bunun dndaki tm mazeretler ve raporlu olunan sre devamszlktan saylr.

NC BLM

Snavlar ve Deerlendirme

Snavlar

MADDE 12 (1) Yabanc dil hazrlk eitiminde; yabanc dil seviye tespit snav, yl ii seviye belirleme snav, ksa sreli snavlar, ara snav, ylsonu genel snav, btnleme snav ve mazeret snav uygulanr. Bu snavlar, yazl, szl veya hem yazl hem szl olarak birden ok oturumda uygulanabilir. Snavlar unlardr:

a) Yabanc Dil Seviye Tespit Snav: Yabanc dil hazrlk snf bulunan bir programa ilk kez kaydn yaptrm olan renciler bu snava tabi tutulurlar. Bu snavdan alnan puana gre rencinin 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince verilmesi zorunlu olan yabanc dil derslerinden muaf olup olmad, yabanc dil hazrlk snfndan muaf olup olmad ve yabanc dil hazrlk snfnda hangi seviyede eitim grecei belirlenir. Yabanc Dil Seviye Tespit Snav, yabanc dil hazrlk eitiminde kazandrlacak bilgi ve becerileri lmek zere yazl veya szl olmak zere tek veya iki aamal olarak yaplabilir. rencilerin baarl saylabilmeleri iin bu snavdan 100 tam puan zerinden en az 60 almalar zorunludur.

b) Yl i Seviye Belirleme Snav: Eitim-retim yl banda yaplan yabanc dil seviye tespit snavna katlamayp hazrlk okuyacak olan rencilerin dil seviyelerine uygun bir snfa yerletirilebilmeleri iin yaplr. Ayrca, gerek duyulmas halinde, bu snav renimine devam etmekte olan rencilerin kurlarnn yeniden belirlenebilmesi iin yl iinde de yaplabilir. Not olarak herhangi bir deeri yoktur.

c) Ksa Sreli Snavlar (quiz): Anlk ksa sreli snavlar, proje, portfolyo ve sunum gibi uygulamalardan oluabilir. Bu snavlar, akademik takvimde belirtilmez ve telafileri yoktur.

) Ara Snavlar: Hazrlk eitimi sresince uygulanan programlarn kapsam ve amalar gz nne alnarak, her eitim-retim yl iinde drt ara snav yaplr. Snavlar eitim-retim yl banda belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaplr.

d) Ylsonu Genel Snav: Bu snava devam zorunluluunu yerine getirmi olan hazrlk snf rencileri katlrlar. Bu snav eitim-retim yl sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte yaplr.

e) Btnleme Snav: Ylsonu genel snavna katlamam veya baarsz olan renciler girebilir.

f) Mazeret Snav: Hakl ve geerli nedenlerle ara snavlara katlamayan veya mazeretleri hazrlk program komisyonu tarafndan kabul edilen renciler iin ara snavlara ynelik mazeret snav yaplabilir. Ancak, niversiteyi ve Trkiyeyi yurtdnda temsil eden rencilere, yarmalar veya yarmalara ynelik kamp srelerinde, katlamadklar ylsonu veya btnleme snavlar iin komisyon karar ile mazeret snav hakk verilebilir.

Baar ve deerlendirme esaslar

MADDE 13 (1) Baar notu, genel veya btnleme snav, yl ii almalar ile ara snavlarn birlikte deerlendirilmesiyle belirlenir. Yl ii almalaryla ara snav sonularnn baar notuna katk oran % 40, ylsonu genel veya btnleme snavlarnn katks ise % 60tr. Ancak rencinin baarl saylabilmesi iin ylsonu genel veya btnleme snavndan 100 tam puan zerinden en az 50 puan almak kaydyla ylsonu baar notunun 60 olmas arttr.

(2) Yl ii almalarna ksa sreli snavlar, portfolyo deerlendirmesi ve snf ii her trl alma, belgeli ve komisyon onayl olmak zere, dahil edilebilir.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 14 (1) Snav sonularna itiraz notlarn duyurulmasn izleyen yedi gn ierisinde dileke ile koordinatrle yaplr. lgili snav sorumlusunun gr alnarak koordinatrlke yaplacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse snav notunda gerekli dzeltme yaplr.

Mazeretler

MADDE 15 (1) rencilerin mazeretli saylmasna, hakl ve geerli nedenlerin varl halinde, komisyonca karar verilir. Mazeretin kabul iin hakl ve geerli nedenlerin, belgeleriyle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren onbe gn iinde koordinatrle bildirilmesi gerekir. Zamannda yaplmayan bavurular kabul edilmez.

(2) rencilerin salk nedeni ile mazeretli izinli saylabilmeleri iin salk raporu almalar zorunludur.

(3) renciler raporlu olduklar sre iinde derslere ve snavlara giremez, girmi olduklar derslerin yoklamalar ve snavlarn notlar geersiz saylr.

Sertifika

MADDE 16 (1) Yabanc Diller Zorunlu Hazrlk Programn baar ile tamamlayan rencilere ekli Senatoca belirlenen bir sertifika verilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 18 (1) 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Blent Ecevit niversitesi Hazrlk Eitimi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Blent Ecevit niversitesi Rektr yrtr.