20 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28624

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayl Resm Gazetede yaymlanan Subay ve Astsubay Atama Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

Bakmakla ykml olunan kii: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu hkmlerine gre bakmakla ykml olunan kiileri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

g) Genelkurmay zel Kuvvetler Komutanlnca yaplacak geici grevlendirmelerin onay yetkisi; ilgili kuvvet komutanl veya Jandarma Genel Komutanl ile koordine etmek ve geici grevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle zel Kuvvetler Komutanndadr. Genelkurmay zel Kuvvetler Komutanlnca yaplacak geici grevlendirmelerin sresi, her defasnda azami alt aya kadar olmak zere en fazla bir yl sre ile yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmi, ikinci fkrasnda yer alan 500.000i ibaresi 1.000.000u olarak deitirilmitir.

) Bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardein atamaya esas hayati nemi haiz salk durumlar.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

l) Bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardein atamaya esas hayati nemi haiz salk durumlar ve buna bal kadrolarn boalmas.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Salk durumu (kendisinin, einin veya bakmakla ykml olduu ocuklar ile bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardein atamaya esas hayati nemi haiz salk durumlar bulunmas halinde),

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin nc, drdnc, altnc, yedinci ve onuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Subay ve astsubaylardan kendisi, ei, bakmakla ykml olduu ocuklar ile bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardei iin ald atamaya esas salk raporlarnda belirli uzmanlarn bulunduu garnizonlara atanmalar gerektii belirtilenlerin, atanacaklar garnizonlarda asker hastaneler ile dier kamu salk kurumlarndaki uzmanlardan da istifade edebilecei gz nne alnarak atanmalar yaplr.

Atanma (hazrlk) emrini tebell eden personel, kendisi, ei, bakmakla ykml olduu ocuklar ile bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardei iin bulunduu yere en yakn ve tam teekkll asker hastaneden alaca "Hayati nemi haizdir, tedaviden yararlanr" kaytl veya belirli uzmanlar bulunan, hastalnn tedavi edilecei salk tekilleri ile iklim, yer ve tedavi koullarn ngren salk kurulu raporlarnn yetkili makamlarla tasdik ekline gre bir yl iin bulunduu garnizonda braklr veya atamas salk raporunun uygun grd garnizona yaplr.

Kendisi, ei ve bakmakla ykml olduu ocuu ile bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardei, verem, kanser, akl ve ruh hastalklar ile uzun sreli bir tedaviye ihtiya gsteren hastalklara duar olan personel iin bu sre, tam teekkll asker hastanelerden her yl rapor almak artyla her rtbede ayn garnizonda 3 yla kadar uzatlabilir. Ancak, bu hastalklar sebebiyle yaplacak ertelemenin sresi hibir ekilde ayn garnizonda toplam 6 yl aamaz. Tedavi ihtiyacnn devam etmesi halinde raporun gerektirdii dier bir garnizona atandrlabilir.

mr boyu gzetim altnda bulundurulmay gerektiren ve srekli tedavi ile yaamn srdrlebildii grme ile bedeni ve zihinsel spastik zrllk hali, kaltsal yollarla geen Akdeniz Anemisi gibi hastalklarla, benzer nitelikte kabul edilen dier hastalklar iin atamalarn ertelenmesinde sre art aranmaz. Kendisi, ei, bakmakla ykml olduu ocuklar ile bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardei, bu tr hastalklara ("zel eitim amal deerlendirilmesi uygundur" kararl raporlar alacaklar hari) yakalanan subay ve astsubaylarn atamalar, Glhane Asker Tp Akademisi veya Glhane Asker Tp Akademisi Haydarpaa Asker Hastanelerinin salk kurullarndan alacaklar raporlarda ngrlen garnizonlara yaplr. Bu kapsama giren hastalklar iin ikinci yldan sonraki mteakip salk kurulu raporlar iki ylda bir alnr. zel eitim amal deerlendirilmek zere rapor alacaklarn atamalar ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayl Resm Gazetede yaymlanan zrllk lt, Snflandrmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelikte, kendisine zrl Salk Kurulu Raporu dzenleme yetkisi verilmi asker hastanelerinin salk kurullarndan alacaklar "zel eitim amal deerlendirilmesi uygundur" kararl, onaylanm raporlarda ngrlen garnizonlara yaplr.

Atama emirleri yaymlandktan sonra kendisi, ei, bakmakla ykml olduu ocuklar ile bakmakla ykml olduu ve ayn at altnda yaayan anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edilmesi kaydyla kardei iin atamaya esas rapor alanlar, lzum grld takdirde, baka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasnda farkllk olmas durumunda personel hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafndan verilecek raporun onay ekline gre ilgili hakknda ilem yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Ei, ocuu, annesi, babas veya kardei ehit olan personelin atamalar

MADDE 31/A Ei, ocuu, annesi, babas veya kardei ehit olan personelin atamas, talep etmesi halinde, ehadet zamanna baklmakszn, bu durumlarnn ilgili makamlarca belgelendirilmi olmas kaydyla, bir defaya mahsus olmak zere istedii garnizona yaplr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (3) numaral alt bendinde yer alan 4-5 ibaresi 3-4-5 eklinde deitirilmi, (4) numaral alt bendinde yer alan sresi ibaresinden sonra gelmek zere garnizonlara bal olarak ifadesi eklenmi, (8) numaral alt bendinde yer alan 3, 4 ve 5 inci ibaresi 3 ve 4 nc eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Sral hizmet garnizonlarnda;

a) Toplam kadrosu 10 ve daha az olup, Jandarma Genel Komutanlndaki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan snf ve branlarn personelinin,

b) Sral hizmet garnizonu grevini 2 defa tamamlayp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her snf personelin,

c) Generallerin,

grev sresi 2 yldr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.