20 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28624

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

ADL SCL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adl Sicil Ynetmeliinin 3 nc maddesinde yer alan Tal Karar Fii tanm aadaki ekilde deitirilmi, Bilgi stek Fii tanm yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki tanm eklenmitir.

Tal Karar Fii (Ek-2): Ceza fiiyle adl sicile bildirilmi olan hkm ve kararlarda deiiklik yapan kararlar ile etkin pimanlk, kamu davasnn almasnn ertelenmesi ve hkmn aklanmasnn geri braklmas kararlarnn bildirilecei fii,

Adl Sicil Paylam Sistemi: Genel Mdrlk tarafndan merkez veri tabanndan ayr olarak elektronik ortamda tutulan, kamu kurum ve kurulular ile gerek kiilerin istifadesine sunulan snrlandrlm adl sicil kaytlarn ieren ve bunlarn belirlenen artlar erevesinde paylamn salayan sistemi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:

Madde 6 Dorudan merkez adl sicile gnderilecek bilgiler;

Anayasa Mahkemesinin Yce Divan sfatyla; Yargtayn zel kanun hkmleri uyarnca yapt yarglama sonunda verdii mahkmiyetlere dair kararlar, Yargtay Cumhuriyet Basavclnca,

Trk vatandalar hakknda yabanc mahkemelerce verilmi mahkmiyet kararlarnn Trk hukuku bakmndan dourduu hak yoksunluklarna ilikin olarak Cumhuriyet savcsnn istemi zerine mahkemece verilen kararlar, Cumhuriyet basavclklarnca,

lgili yasalar gerei savclk ve mahkemelerce verilen dme ve ortadan kaldrma kararlar, o yer Cumhuriyet basavclklarnca,

gnderilir.

Mahall adl sicillere gnderilecek bilgiler;

Kanunun 4 nc maddesinde belirtilen kararlarla ilgili olarak dzenlenecek ceza ve tl karar fileri,

zel kanunlar ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 171 ve 231 inci maddeleri gereince savclklarca verilen kamu davasnn almasnn ertelenmesine, mahkemelerce verilen kamu davasnn ertelenmesine ve hkmn aklanmasnn geri braklmasna ilikin kararlara dair tanzim edilecek tal karar fileri,

karar veren merci tarafndan gnderilir.

kinci fkrada yer alan erteleme kararlarna dair adl sicil bilgileri, sadece soruturma ve kovuturma konusu olan iler nedeniyle savclklar ve mahkemelerce istenildiinde verilir.

Mahkemeler tarafndan kararlara uygun olarak dzenlenen ceza ve tli karar fileri, gn ierisinde mahkemenin bulunduu yer Cumhuriyet basavclna gnderilir. Cumhuriyet basavclklar mahkemelerden gnderilen ceza ve tli karar fileri ile kendilerince dzenlenecek tal karar ve yerine getirme filerini gn ierisinde, bilgi ilem sistemi kurulmu ise mahall adl sicile; kurulmam ise, o yerin bal bulunduu ar ceza merkezindeki mahall adl sicile gnderir.

Asker mahkemelerden verilip infaz iin Cumhuriyet basavclklarna gnderilmi mahkmiyet kararlarna ilikin ceza ve tli karar fileri Cumhuriyet basavclklarnca dzenlenerek ilgili makamlara gnderilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 10 Adl sicil bilgileri, merkez adl sicilde Genel Mdrlke; mahall adl sicillerde Cumhuriyet basavclklarnca; kaymakamlklarca; yurtdnda elilik ve konsolosluklarca verilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn drdnc bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

zel kanunlarda gsterilen hllerde ilgili kamu kurum ve kurulular,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 13 Ariv kaytlar;

lgilinin lm zerine,

Anayasann 76 nc maddesi ile Trk Ceza Kanunu dndaki kanunlarda bir hak yoksunluuna neden olan mahkmiyetler bakmndan kaydn arive alnma koullarnn olutuu tarihten itibaren;

Yasaklanm haklarn geri verilmesi karar alnmas kouluyla onbe yl gemesiyle,

Yasaklanm haklarn geri verilmesi karar alnmas koulu aranmakszn otuz yl gemesiyle,

Dier mahkmiyetler bakmndan kaydn arive alnma koullarnn olutuu tarihten itibaren be yl gemesiyle,

Fiilin kanunla su olmaktan karlmas hlinde, bu sutan mahkmiyete ilikin adl sicil ve ariv kaytlar, talep aranmakszn,

Kanun yararna bozma veya yarglamann yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmad kararnn kesinlemesi hlinde, nceki mahkmiyet kararna ilikin adl sicil ve ariv kayd,

Genel Mdrlke tamamen silinir.

Birinci fkrada belirtilen hllerde silme ilemi, Genel Mdrln teklifi ve Bakann onay ile kurulan komisyonca resen yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Adl sicil ve ariv bilgisi sorgulama yetkisi

Madde 15 Bir sua ilikin soruturma ve kovuturma kapsamnda adl sicil ve ariv kaytlarnda;

Mahkeme, hkim, asker hkim, Cumhuriyet basavcl ve asker savclk dorudan doruya,

Kolluk ve dier kamu kurum ve kurulular Adalet Bakannn onay ile,

sorgulama yapabilirler.

Kamu kurum ve kurulular, grev ve yetkileri kapsamnda, mevzuatn adl sicil ve ariv kayd alnmasn ngrd hllerde, Adalet Bakanlnn izniyle, kendi i ve ilemlerine esas olmak zere ve sadece o i ve ileme mnhasr olarak, ilgili kiiler hakknda, Adl Sicil Paylam Sisteminden sorgulama yapabilir.

Gerek kiiler, kendileriyle ilgili adl sicil ve ariv kaydn, gvenli elektronik imza veya gvenli kimlik dorulama aralarn kullanarak sorgulayabilirler. Sorgulama sonucu oluturulan elektronik imzal dorulama kodunu da ieren adl sicil ve ariv kayd belgesi, elektronik ortamda ilgilisine gvenli ekilde ulatrlr.

Adl Sicil Paylam Sistemi veritabanndaki bilgilerin tamam hibir kuruma veya kiiye verilemez.

Adl Sicil Paylam Sisteminin iletilmesinde, kanunlarda ve uluslararas szlemelerde yer alan zel hayatn gizliliine ilikin hkmler esas alnr. Kamu kurum ve kurulular, adl sicil bilgilerinin gizliliini korumakla ykmldrler.

Adl Sicil Paylam Sistemine eriecek kamu kurum ve kurulular ile balant, e-Devlet Kaps zerinden ve/veya noktadan noktaya iletiim ekillerinden biri kullanlarak salanr. Veri iletiiminin doru, hzl, kesintisiz ve gvenli olmas iin gerekli tedbirler alnr.

Kamu kurum ve kurulular ile gerek kiilerin, Adl Sicil Paylam Sistemine eriimleri, internet tarayclar veya internet servisleri zerinden gerekletirilir.

Adl Sicil Paylam Sisteminden yaplabilecek sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak gnderilen bilgiler, kamu kurum ve kurulularnn eriecei internet servisleri ve gerek kiilerce eriilebilecek internet sayfalar, Genel Mdrlke belirlenir ve verilen yetkiler dnda ilem yaplmas ve bilgi alnmas engellenir.

Adl Sicil Paylam Sistemi veri tabanndan yedi gn - yirmidrt saat hizmet verilir.

Genel Mdrlk, Adl Sicil Paylam Sistemine eriecek kamu kurum ve kurulular kullanclar ile gerek kiilerin kontrol edilmesi, verilen yetki erevesinde bilgi alnmas ve gerekli bilgilerin Adl Sicil Paylam Sistemi veri tabannda tutulmas iin her trl tedbiri alr. Adl Sicil Paylam Sisteminden yaplan her trl ilemin tarihi, saati, ilemi yapan birim ve kullanc, yaplan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak tutulur. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu da ierir.

Adl Sicil Paylam Sisteminden yararlanmak isteyen kamu kurum ve kurulularnn, Bakanla yazl olarak bavurmas ve bavurularda, talep edilen bilgilerin kullanlma gerekesinin ve yasal dayanann belirtilmesi zorunludur.

Bakanlk, Adl Sicil Paylam Sistemi veri tabannda tutulan bilgileri, bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara gre Bakanlk ile kamu kurum ve kurulular arasnda yaplacak protokol erevesinde paylama aabilir. Bu bilgilerin protokollerde belirtilen esaslar dorultusunda kullanlmas zorunludur.

Onikinci fkrada belirtilen protokolde aada belirtilen hususlara yer verilir:

Kamu kurum ve kurulular ve kullanclarn yetkileri,

Bilgilere eriim ekli,

Bilgilere eriim sresi,

Kamu kurum ve kurulularnn Adl Sicil Paylam Sistemi veri tabann kullanma amac,

Sorumluluk,

Eitim,

Taraflarca uygun grlecek dier hususlar.

Sorgulamann usul ve esaslar Bakanlk ile sorgulama talep eden kamu kurum ve kurulular arasnda yaplacak protokolde belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin Ek-4 ve Ek-5i yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.