16 Nisan 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28620

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

CRA VE FLS KANUNU YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayl Resm Gazetede yaymlanan cra ve fls Kanunu Ynetmeliinin 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan defter ibaresi kayt olarak, ilikin hususlar ibaresi ilikin hususlar ile elektronik ortamda yaplacak ilemleri eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasndaki cra ve fls Kanununun ibaresinden sonra gelmek zere 8/a, ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ikinci ksmnn balndaki Defterler ibaresi Kaytlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ikinci ksmnn birinci blmnn bal Kaytlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tutulmas zorunlu olan kaytlar

MADDE 3 Her icra ve ifls dairesinde aada gsterilen kaytlarn elektronik ortamda tutulmas zorunludur.

a) Esas kayd.

b) Talimat kayd.

c) Disiplin soruturmas kayd.

d) Kasa kayd.

e) Cezaevi yap harc kayd.

f) Zimmet kayd.

g) cra dairesince alnan kymetli evrak ve deerli eylerin kayd.

h) Posta mutemet kayd.

) Muhabere kayd.

j) Haciz takip kayd.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin ikinci ksmnn ikinci blmnn balndaki Defterlerin ibaresi Kaytlarn eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Esas kayd

MADDE 4 Esas kayd; elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyat haciz ve tedbire ynelik isteklerin tutulduu kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, bavurma tarihi, alacaklnn ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin ad, soyad, vergi kimlik numaras ve yerleim yerindeki adresi (yabanc lkede oturuyorsa Trkiye'de gsterecei yerleim yerindeki adresi), borlunun (bir terekeye kar sz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yaplacak miraslarn ad ve soyad, yerleim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin ad, soyad, alacakl tarafndan biliniyorsa vergi kimlik numaras ve yerleim yerindeki adresi, takibin ekli ve nitelii, alacan veya teminatn Trk parasyla tutar ve faiz miktar ile faizin ilemeye balad gn, alacak veya teminat yabanc para ise alacan hangi tarihteki kur zerinden talep edildii ve faizi, takibin dayana olan belgenin nitelii, tarihi, varsa says, alacaklnn takip talebinde bulunduuna ve ibraz ettii belgelerin talep ve takip giderinin alndna ilikin verilen makbuzun tarih ve numaras, cra ve fls Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fkralar gereince borluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numaras, ilem sonulandnda bu sonucun neden ibaret olduunu belirten stunlar yer alr.

Yl sonunda sonulanmayan takip dosyalar, yeni yl esas kaydna devir suretiyle kaydedilmez.

Yl sonunda, gelen ilerden ne kadarnn icra edildii, ne kadarnn takipsiz brakld ve ne kadarnn yeni yla devredilmi olduu ve devredilen dosyalarn sra numaralar, Ulusal Yarg A Biliim Sisteminde (UYAP) bir cetvel halinde rapor olarak gsterilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Talimat kayd

MADDE 5 Talimat kayd, baka yer icra ve ifls dairelerinden gelen ilerle ilgili gnderilen talimat taleplerine ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

Bu kayda; sra numaras, talimat evraknn geldii tarih ve gnderen icra dairesi, talimat evraknn tarih ve dosya esas sra numaras, alacakl ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin ad ve soyad veya vergi kimlik numaras, yerleim yerindeki adresi, borlu ve varsa kanuni temsilcisinin ad ve soyad veya vergi kimlik numaras, yerleim yerindeki adresi, talimat evrakyla yaplmas istenilen ilem ve sonucunun neden ibaret olduu kaydedilir.

Bu kaytta da, 4 nc maddenin son fkras hkm gereince ylsonunda devir ilemi yaplr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin bal Kasa kayd, birinci fkrasndaki Kasa ve yol giderleri ve tazminat kayt defteri ibaresi, Kasa kayd eklinde, miktarnn gn gnne olarak kaydedildii defterdir ibaresi iin tutulan kayttr. eklinde, ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, beinci fkrasndaki kelimesinin karsna ibaresinden sonra gelen her ibaresi, gn ibaresinden sonra gelen mesai saati ibaresi yrrlkten kaldrlm, altnc fkrasndaki yeni yl ibaresinden sonra gelen kasa ve yol giderleri ve tazminat kayt defterine ibaresi kasa kaydna eklinde, bir nceki yla ait ibaresinden sonra gelen kasa ve yol giderleri ve tazminat kayt defterine de bu parann devir ilemine tbi tutulduu aklamas yazlr ibaresi kasa kaydnda tahsilt ve reddiyat kaytlar devir ilemine tabi tutulur eklinde deitirilmi, yedinci fkrasndaki ettirilip ibaresinden sonra gelen defterdeki ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

Bu kayt; sra numaras, ilem tr, ilem tarihi, paray yatran veya ekenin ad ve soyad, ilemi yapann sicil numaras, birim ad, dosya esas sra numaras, makbuz numaras, miktar stunlarn ierir. lem tr stununa ilemin tahsilt veya reddiyat olduu yazlr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Cezaevi yap harc kayd

MADDE 7 Cezaevi yap harc kayd; icra ve ifls dairesi tarafndan tahsil edilen cezaevi yap harcnn tutulduu kayttr.

Bu kayt; yevmiye numaras, tarihi, cezaevi yap harcnn gnlk ve genel toplam, dosya esas sra numaras, ilgilinin ad ve soyad stunlarn ierir.

Cezaevi yap harc olarak tahsil edilen paralar, en ge ertesi gn mesai saati sonuna kadar 93 nc madde uyarnca Adalet Bakanlnca uygun grlen bankalardaki hesaplara yatrlr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kymetli evrak ve deerli eylerin kayd

MADDE 8 Kymetli evrak ve deerli eylerin kayd; icra ve ifls dairesince alnan yabanc para, kymetli evrak ve altn, gm gibi deerli eylerin ilendii kayttr. Kymetli evrak, yabanc para ve altn, gm gibi deerli eylerin alndna ilikin 38 inci maddedeki rneine uygun makbuz dzenlenir. Bu kayt; sra numaras, dosya esas sra numaras, verilen makbuzun tarih ve numaras, kymetli evrakn ve deerli eyin cinsi ve nitelii, sahibinin ad ve soyad, deerli eyin takdir edilen kymeti, satlm veya paraya evrilmise bedeli, kasa kaydndaki tahsilt tarihi ve numaras, aynen iade olunmusa iade tarihi, iade alann ad, soyad ve imzas, nerede sakland ve dnceler stunlarn ierir.

cra ve fls Kanununun 88 inci maddesinin birinci fkras uyarnca icra dairesinde muhafazas gereken haczedilen kymetli evrak ve deerli eylerin de kaydedilmesi zorunludur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Posta mutemet kayd

MADDE 9 Posta mutemet kayd; icra ve ifls dairesi adna, posta ile veya kasa emanet hesabnn bulunduu banka haricindeki bankalara yaplan havale yolu ile gelen paraya ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

Bu kayt; havale k yeri, numaras, tarihi, deeri, miktar, gnderenin ad ve soyad, dosya numaras, posta memurunun ad ve soyad, kasa tarihi ve numaras, tahsilt makbuzunun tarih ve numaras stunlarn ierir.

Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

Posta mutemet kaydna kaydedilerek alnan para iin, ayn gn tahsilt makbuzu kesilir ve ilgili stuna tahsilt makbuzunun tarih ve numaras ilenir.

Cumhuriyet savclar, posta merkezinden havale almaya yetkili mutemetlerin ad, soyad ve memuriyetleri ile uygulamaya elverili imzalarn, bu kiilerden bakasna deme ve teslimat yaplmamasn o yer Posta ve Telgraf Tekilat Mdrlklerine bir yaz ile bildirirler.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Muhabere kayd

MADDE 10 Muhabere kayd; icra ve ifls dairesinden yazlan veya icra ve ifls dairesine gelen ve yukardaki maddelerde dzenlenen kaytlara ilenmesi gerekenler dnda gelen ve giden evrak ile baka yer icra ve ifls dairelerine gnderilmek zere verilen dilekelere ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

Bu kayt; sra numaras, evrakn tarih ve numaras, gnderilen veya gnderen daire, geli veya gnderilme tarihi, evrakn zeti ve dnceler stunlarn ierir.

Bir takip dolaysyla eitli mercilere gnderilen yazlarla, onlara verilen cevaplar ve icra talimat kaydna kaytl ilere ait yazmalar ayrca muhabere kaydna ilenmez.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Zimmet kayd

MADDE 11 Zimmet kayd; icra ve ifls dairesinden eitli mercilere gnderilen evrakn ilendii kayttr.

Bu kayt; sra ve evrak numaras, gnderildii yer, alnd tarih, evrak alann ad ve soyad ve evrak alann imzas stunlarn ierir.

Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stn imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Disiplin soruturmas kayd

MADDE 12 Disiplin soruturmas kayd; icra ve ifls daireleri grevlileri hakknda yrtlen disiplin soruturmas ile ilgili tutulan kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, mteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin ad, soyad, adresi, bavurma tarihi, hakknda ikyette bulunulann ad, soyad, unvan ve sicil numaras, karar tarih ve numaras yer alr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 12/A maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Haciz takip kayd

MADDE 12/A Haciz takip kayd; haciz talebine istinaden haciz, teslim ve sat harcnn yatrld tarihlere gre ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, dosya numaras, alacaklnn, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin ad, soyad, sayman mutemedi alnd makbuzu yevmiye numaras, tarihi, stunlar yer alr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin ikinci ksmnn nc blmnn balndaki Defterlere ibaresi Kaytlara eklinde deitirilmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliinin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tevzi ilemleri

MADDE 14 Takip ve dier iler belirli kriterlere gre dairelere tevzi edilir. Birden fazla icra ve ifls dairesi olan yerlerde, her daireye eit arlkta i gnderilmesi salanr. Tevzi kriterleri Adalet Bakanl tarafndan belirlenir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yeni kayt eklenmesi ve sorgulama

MADDE 15 Bu Ynetmelikte dzenlenen kaytlara, gerek grldnde Adalet Bakanl tarafndan yeni kaytlar veya mevcut kaytlara yeni stunlar eklenebilir.

Bu kaytlardaki verilerin bir veya birka bir arada sorgulanp raporlanabilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

UYAPn kullanlmas

MADDE 16 cra mahkemeleri, icra ve ifls dairelerinin i srelerindeki her trl veri, bilgi ve belge ak ile dokmantasyon ilemleri, bu ilemlere ilikin her trl kayt, dosyalama, saklama ve arivleme ilemleri ile uyum ve ibirlii salanm d birimlerle yaplacak her trl ilemler UYAP ortamnda gerekletirilir.

Hkim, icra mdr, icra mdr yardmcs, icra ktibi ve dier personel i listesini gnlk olarak kontrol etmek ve sresinde yerine getirmekle ykmldr.

Mahkemelere ve icra ve ifls dairelerine fizik olarak verilen ve gnderilen her trl evrak, elektronik ortama aktarlarak UYAPa kaydedilir ve ilgili birime gnderilir.

Taraf ve vekilleri ile dier ilgililer, gvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vastasyla mahkemeler veya icra ve ifls dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gnderebilirler, takip aabilirler.

cra ifls dairelerinde yaplacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, ayn konu hakknda Adalet Bakanl tarafndan belirlenecek srelerde sorgulama yaplmas talep edilebilir. UYAP Avukat Portal zerinden ise her zaman sorgulama yaplabilir.

Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP zerinden mahkeme veya icra ve ifls dairelerine gnderilen ve i listesine den belgeleri derhal ilgili kiiye ya da dorudan dosyasna aktarr. Hkimin veya icra mdrnn onayn gerektiren evrak hkimin veya icra mdrnn i listesine ynlendirilir.

Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda dzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanr. Elektronik ortamda dzenlenen ve gvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamndaki birimlere elektronik ortamda gnderilir. Ayrca fizik olarak gnderilmez.

Teknik nedenlerle fizik olarak dzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasndan sonra derhal elektronik ortama aktarlr, yetkili kiilerce gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPa kaydedilir ve gerektiinde UYAP vastasyla ilgili birimlere iletilir. Bu ekilde elektronik ortama aktarlarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararlarn asllar mahallinde saklanr, ayrca fizik olarak gnderilmez. Ancak, belge veya kararn aslnn incelenmesinin zorunlu olduu hller sakldr. Elektronik ortama aktarlmas imknsz olan belgeler ise fiziki ortamda saklanr ve gerektiinde fizik olarak gnderilir.

UYAP zerinden hazrlanm ve gvenli elektronik imza ile imzalanm evrakn d birimlere elektronik ortamda gnderilememesi halinde; belge veya kararn fizik rnei alnr, gvenli elektronik imza ile imzalanm aslnn ayn olduu belirtilerek alt hkim, icra mdr veya grevlendirecei personel tarafndan imzalanmak sureti ile gnderilir.

Taraf veya vekilleri tarafndan elektronik ortamda yaplan ilemlerde sre gn sonunda biter. Elektronik ortamda yaplacak ilemlerin, ertesi gne sarkmamas asndan saat 00:00'a kadar tamamlanmas zorunludur.

Fizik ortamda yaplan ilemlerde sre mesai saati sonunda biter.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn ikinci cmlesindeki vergi kimlik numaras ibaresinden sonra gelmek zere ,demenin yaplaca banka ad ve hesap bilgisi ibaresi eklenmitir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendindeki 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayl ekle demelerin Dzenlenmesi ve ek Hamillerinin Korunmas Hakknda Kanun ibaresi 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayl ek Kanunu eklinde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Takibin elektronik ortamda almas durumunda, takibe eklenecek belgeler elektronik ortama aktarlarak gvenli elektronik imza ile imzalanr. Birinci fkrann (c) bendinde belirtilen kambiyo senetleri elektronik ortamda takip talebine eklense de, en ge 3 gn iinde belgenin aslnn ilgili daireye ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde deme emri dzenlenmez.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 cra tutanana birbirini takip eden sayfa numaralar verilmesi ve gerekirse tutanan sonuna eklenecek sayfalarla birlikte 16 nc maddede gsterilen dosya iine konulmas zorunludur.

Yazl veya szl olarak yaplan talepler, itirazlar ve her trl bildirim, sresinde ait olduu tutanaa geirilir ve alt tarih belirtilerek, ilgilisi ve icra mdr veya yardmcs veya ktibi tarafndan imzalanmak suretiyle dosyasna taklr. Elektronik ortamda gelen talepler, itirazlar ve her trl bildirim ise UYAPta kaytl dosyasna aktarlr.

Reddedilen paralar ve bu paralardan yaplan kanun kesinti miktar tablo halinde tutanakta gsterilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Borcun yedi gn iinde icra emrini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrlmas veya teminatn verilmesi gerei,

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Borcun otuz gn iinde icra emrini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrlmas gerektii,

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bor yedi gn iinde icra emrinde yazl olan icra dairesine ait banka hesabna yatrlmaz veya icra mahkemesinden veya Yargtay'dan yahut yarglamann yenilenmesi yolu ile ait olduu mahkemeden icrann geri braklmasna ilikin bir karar getirilmezse, alacaklnn rehnedilmi maln satn isteyebilecei,

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gn iinde deme emrini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrlmas, teminat verilmesi ykmllne ilikin borlarda teminatn bu sre iinde gsterilmesi,

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Yedi gn iinde itiraz olunmaz ve onbe gn iinde deme emrinde yazl olan icra dairesine ait banka hesabna bor yatrlmazsa, rehinli maln satlaca,

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Yedi gn iinde borca itiraz edilmez ve (b) bendinde yazl sre iinde bor deme emrinde yazl olan icra dairesine ait banka hesabna yatrlmazsa alacaklnn tanmazn satn isteyebilecei ihtar,

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Borcun ve takip giderlerinin on gn iinde deme emrini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrlmas,

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gn iinde deme emrini gnderen icra ve ifls dairesine ait banka hesabna yatrlmas,

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Borcun ve takip giderlerinin be gn iinde deme emrini gnderen icra ve ifls dairesine ait banka hesabna yatrlmas,

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde yer alan yazl sre iinde bor ibaresinden sonra gelmek zere deme emrinde yazl olan icra dairesine ait banka hesabna yatrlmazsa ibaresi eklenmi ve denmezse ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan kaydna zg ibaresinden sonra gelen defter ibaresi kayt eklinde deitirilmitir.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrca, nc kiinin alacak tahsil edilinceye kadar borcunu yalnz haciz ihbarnamesini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrmas gerektii, borluya yaplan demenin geerli olmayaca veya hacizli mal ancak icra dairesine teslim edebilecei, mal borluya vermemesi, aksi halde maln bedelini icra dairesine demek zorunda kalaca ihtarn ierir.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

kinci haciz ihbarnamesinde 42 nci maddenin ikinci fkrasndaki bilgiler yer alr. Bunun dnda birinci haciz ihbarnamesinin tebli tarihi, yedi gn iinde itiraz edilmemesi nedeniyle borcun nc kiinin zimmetinde ve maln yedinde sayld bildirilir. Ayrca, nc kiinin ihbarnamenin kendisine tebliinden itibaren yedi gn iinde birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen sebeplerle yazl veya szl olarak icra dairesine itirazda bulunmas, itirazda bulunmad takdirde zimmetinde saylan borcu ayn yedi gn iinde haciz ihbarnamesini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrmas veya yedinde saylan mal icra dairesine teslim etmesi de ihtar edilir.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasnn, ikinci cmlesindeki onbe gn iinde borcu ibaresinden sonra gelen icra dairesine demesi ibaresi haciz ihbarnamesini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrmas eklinde deitirilmi, mal ayn srede ibaresinden sonra gelmek zere icra dairesine ibaresi eklenmi, saylan borcu ibaresinden sonra gelen icra dairesine demesi ibaresi haciz ihbarnamesini gnderen icra dairesine ait banka hesabna yatrmas eklinde deitirilmitir.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 47 Tanrn ak artrma artnamesi ve tutanana, dosya numaras, alacaklnn ve borlunun adlar ve soyadlar, ilnn ekli, artrmann yaplaca yer, gn ve saat, birinci ve ikinci artrma tarihleri ile her iki artrma iin elektronik ortamda teklif vermenin balayaca ve sona erecei gn, artrma artlar, tanrn cinsi, takdir edilen kymeti yazlr ve icra mdr tarafndan imzalanr ve mhrlenir.

Elektronik ortamda verilen en yksek teklif, ihalede artrlan miktar, artranlarn ad ve soyad, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapld tutanaa yazlr. Tutanak, sat yapan memur ile telll ve alc tarafndan imzalanr ve mhrlenir. halenin elektronik ortamda verilen en yksek teklifte kalmas durumunda tutanakta alcnn imzas aranmaz.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 48 Tanrn ak artrma ilnna, dosya numaras, satlacak eyin cinsi, nitelii, nemli zellikleri, takdir edilen kymeti, artrmann yaplaca yer, birinci ve ikinci artrmann gn ve saatleri ile her iki artrma iin elektronik ortamda teklif vermenin balayaca gn, sat artnamesinin ve dier bilgilerin nereden ve ne ekilde renilebilecei belirtilerek gideri verildii takdirde artnamenin bir rneinin isteyene gnderilebilecei yazlr. Tanrn ak artrma iln, icra mdr tarafndan imzalanr ve mhrlenir. Bu ilan elektronik ortamda da yaplr ancak elektronik ortamda yaplan ilanda imza ve mhr aranmaz.

MADDE 41 Ayn Ynetmelie 48 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki 48/A maddesi eklenmitir.

Tanrn ihale usul

MADDE 48/A Ak artrmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artrma tarihinden on gn nce balanr. Elektronik ortamda teklif verme artrmann tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer. kinci artrmada ise elektronik ortamda teklif verme ilemi birinci artrmadan sonraki beinci gn balar. Beinci gn takip eden en az on gn sonras iin belirlenecek ikinci artrmann tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer.

Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde ellisinden az olamaz, teklif vermeden nce, haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde yirmisi nispetinde teminat gsterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek iin teminatn elektronik ortamda yatrlma ilemi, bu konuda UYAP ile entegrasyonu tamamlanan bankalar zerinden yaplr.

Elektronik ortamda teklif verebilmek iin Adalet Bakanlnca hazrlanan szlemenin katlmclar tarafndan kabul edilmesi gerekir.

Elektronik ortamda teklif verme sresi sonuna kadar en yksek teklifi veren haricindeki katlmclar elektronik ortamda yatrdklar teminatlarn ayn usulle iade alabilirler. Ayrca bu teminatlar artrma tamamlandktan sonra icra ve ifls dairesince de UYAP zerinden iade edilebilir. En yksek teklif veren katlmc, artrma sonuna kadar daha yksek teklif verilmedii takdirde, teklifi ile baldr.

Elektronik ortamda teklif verme ilemi; en yksek teklif miktar belirlenmek suretiyle, bu miktara ulancaya kadar baka bir teklif verildii takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar kadar otomatik olarak artrlmas talimat verilmesi suretiyle de yaplabilir. Bu talimatn sresi, talimat veren katlmcnn belirledii st snra ulamasa dahi, elektronik ortamda teklif verme sresinin sonunda biter.

Birinci ve ikinci artrma icra memuru tarafndan, ilanda belirlenen yer, gn ve saatte, elektronik ortamda verilen en yksek teklif zerinden balatlr. Sata karlan mal defa barldktan sonra, elektronik ortamda verilen en yksek teklif de deerlendirilerek, en ok artrana ihale edilir. u kadar ki artrma bedelinin maln tahmin edilen bedelinin yzde ellisini bulmas ve sat isteyenin alacana rhan olan dier alacaklar o malla temin edilmise, bu suretle rhan olan alacaklarn mecmuundan fazla olmas ve bundan baka paraya evirme ve paralarn paylatrlmas masraflarn amas gerekir.

Birinci artrmada, alc kmazsa veya bu maddede yazl miktara ulalmazsa sat icra memuru tarafndan geri braklr.

kinci artrmada, alc kmazsa veya bu maddede yazl artlar gereklemezse sat talebi der."

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 49 Tanmazn ak artrma artnamesi ve tutanana, dosya numaras, alacakl ve borlunun ad ve soyadlar, artrmann yaplaca yer, gn, saat, artnamenin ak bulundurulduu ilk gn, birinci ve ikinci artrma gn ve saatleri ile her iki artrma iin elektronik ortamda teklif vermenin balayaca ve sona erecei gn, tanmazn tapu kayd ve nitelii, varsa, borlunun tanmazla temin edilmi kiisel borlarnn da alcya intikal edecei, tapu sicilindeki dier bilgiler ve tanmaz zerindeki mkellefiyetler, takdir olunan kymet, artrmaya katlacaklarn, tanmazn takdir edilen kymetinin yzde yirmisi orannda pey akesi veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerei, artrmaya karlan tanmazn zerinde hakk olan alacakl veya ilgiliden pey akesi veya teminat mektubu aranp aranmayaca, tanmazn son imar durumu, hangi giderlerin alcya ait olaca ve dier gerekli bilgiler yazlr. artname, icra mdr tarafndan tarih atlarak imzalanr ve mhrlenir.

Elektronik ortamda verilen en yksek teklif, ihalede artrlan miktar, artranlarn ad ve soyad, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapld tutanaa yazlr. Tutanak, sat yapan memur ile telll ve alc tarafndan imzalanr ve mhrlenir. halenin elektronik ortamda verilen en yksek teklifte kalmas durumunda tutanakta alcnn imzas aranmaz.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 50 lnda;

a) Dosya numaras,

b) Artrmann yaplaca yer, gn ve saat, her iki artrma iin elektronik ortamda teklif vermenin balayaca gn,

c) Artrma artnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafndan grlebilecei,

d) Kararlatrlan zamanda artrma bedeli takdir edilen kymetin yzde ellisini bulmadnda, artrmann en az yirmi gn sonras ayn yer ve saatte tanmazn en ok artrana ihale edilecei,

e) kinci artrmann yaplaca yer, gn ve saat,

f) potek sahibi alacakllarla, dier ilgililerin tanmaz zerindeki haklarn faiz ve giderlere ilikin olan iddialarn, dayana belgeler ile on be gn iinde icra dairesine bildirmeleri, aksi halde haklar tapu sicili ile sabit olmadka, sat bedelinin paylalmasndan hari kalacaklar ihtar,

yazlr. Tanmazn ak artrma iln, icra mdr tarafndan imzalanr ve mhrlenir. Bu ilan elektronik ortamda da yaplr, ancak elektronik ortamda yaplan ilanda imza ve mhr aranmaz.

Birinci fkrann (f) bendindeki ihtar irtifak hakk sahiplerine de yaplr.

Ayrca 48 inci maddedeki sat ilnna ilikin kaytlar burada da uygulanr.

MADDE 44 Ayn Ynetmelie 50 nci maddeden sonra gelmek zere aadaki 50/A maddesi eklenmitir.

Tanmazn ihale usul

MADDE 50/A Ak artrmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artrma tarihinden yirmi gn nce balanr. Elektronik ortamda teklif verme, artrmann tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer. kinci artrmada ise elektronik ortamda teklif verme ilemi birinci artrmadan sonraki beinci gn balar. Beinci gn takiben en az yirmi gn sonras iin belirlenecek ikinci artrmann tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer.

Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde ellisinden az olamaz, teklif vermeden nce, haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde yirmisi nispetinde teminat gsterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek iin teminatn elektronik ortamda yatrlma ilemi, bu konuda UYAP ile entegrasyonu tamamlanan bankalar zerinden yaplr.

Elektronik ortamda teklif verebilmek iin Adalet Bakanlnca hazrlanan szlemenin katlmclar tarafndan kabul edilmesi gerekir.

Elektronik ortamda teklif verme sresi sonuna kadar en yksek teklifi veren haricindeki katlmclar elektronik ortamda yatrdklar teminatlarn ayn usulle iade alabilirler. Ayrca bu teminatlar artrma tamamlandktan sonra icra ve ifls dairesince de UYAP zerinden iade edilebilir. En yksek teklif veren katlmc, artrma sonuna kadar daha yksek teklif verilmedii takdirde, teklifi ile baldr.

Elektronik ortamda teklif verme ilemi; en yksek teklif miktar belirlenmek suretiyle, bu miktara ulancaya kadar baka bir teklif verildii takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar kadar otomatik olarak artrlmas talimat verilmesi suretiyle de yaplabilir. Bu talimatn sresi, talimat veren katlmcnn belirledii st snra ulamasa dahi, elektronik ortamda teklif verme sresinin sonunda biter.

Birinci ve ikinci artrma icra memuru tarafndan, ilanda belirlenen yer, gn ve saatte, elektronik ortamda verilen en yksek teklif zerinden balatlr. Tanmaz defa barldktan sonra, elektronik ortamda verilen en yksek teklif de deerlendirilerek, en ok artrana ihale edilir. u kadar ki, artrma bedelinin maln tahmin edilen bedelinin yzde ellisini bulmas ve sat isteyenin alacana rhan olan dier alacaklar o malla temin edilmise, bu suretle rhan olan alacaklarn mecmuundan fazla olmas ve bundan baka paraya evirme ve paralarn paylatrlmas masraflarn amas gerekir.

Birinci artrmada, alc kmazsa veya bu maddede yazl miktara ulalmazsa sat icra memuru tarafndan geri braklr.

kinci artrmada, alc kmazsa veya bu maddede yazl artlar gereklemezse sat talebi der."

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 61 Tahsilt makbuzu, kasa kaydna ilenecek paralar iin dzenlenen makbuzdur. Bu makbuzda dosya ve sra numaras, alnan paralarn rakam ve yaz ile belirtilecek tutar, yatrlma sebebi, kim tarafndan yatrld stunlar bulunur. Tahsilt makbuzu memur tarafndan imzalanr ve mhrlenir.

Bu makbuz, iki nsha olarak dzenlenir, nshalardan biri paray yatrana verilir dieri ise dosyasnda saklanr.

cra ve ifls dairelerine listeye bal olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dosyay ilgilendirdii takdirde, toplam miktar iin tek tahsilt makbuzu kesilebilir. Bu makbuz paray yatran kurum veya daireye verilir, ayrca UYAPta kaytl dosyalarna eklenir. Makbuz muhteviyat para, listeler esas alnarak kasa kaydna ayrntl olarak geirilir ve ait olduu dosyalara da ilenir.

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 62 Reddiyat makbuzu, kasa kaydna ilenen paralarn reddinde doldurulan bir makbuzdur. Bu makbuzda, sra ve dosya numaras, alacaklnn ve borlunun ad ve soyad, tahsilt makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen paralarn miktar, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harc, verilmesi gereken parann rakam ve yaz ile belirtilecek miktar, tarih, mdrn imza ve mhr bulunur.

cra ve ifls dairelerinden, baka bir icra ve ifls dairesine Posta ve Telgraf Tekilt ve banka aracl ile gnderilmesi gereken toplu para on ve daha fazla dosyay ilgilendirdii takdirde bu paralarn toplam iin tek bir reddiyat makbuzu kesilebilir. Bu makbuz UYAPta kaytl dosyalarna eklenir. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer alan paralarn k, usulnce kasa kaydnda gsterilir ve ait olduu dosyalara ilenir.

MADDE 47 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tahsilt ve reddiyat makbuzlarnn dzenlenmesi

MADDE 63 Tahsilat ve reddiyat makbuzlar UYAP Biliim Sistemi zerinden seri ve sra numaras verilerek dzenlenir.

MADDE 48 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu mzekkerenin tarih ve says, esas kaydnn, dnceler stununa ilenir ve mzekkerenin bir rnei dosyasnda saklanr; bir rnei zel kartonuna konulur, dier rnei de zimmet kaydna ilenir ve maliyeye verilir.

MADDE 49 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin birinci fkrasndaki zg zimmet ibaresinden sonra gelen defteri ibaresi kayd olarak deitirilmitir.

MADDE 50 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinden sonra gelen KNC KISIM ibaresi NC KISIM eklinde, bu ksmn balndaki Defterler ibaresi Kaytlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 51 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinden sonra gelen birinci blmn bal Kaytlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 52 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tutulmas zorunlu olan kaytlar

MADDE 68 cra mahkemesinde aada gsterilen kaytlarn elektronik ortamda tutulmas zorunludur.

a) Esas kayd.

b) Deiik iler ve talimat kayd.

c) Muhabere kayd.

d) Kanun yoluna bavuru kayd.

e) Duruma gnleri kayd.

f) Zimmet kayd.

g) Posta mutemet kayd.

h) Disiplin soruturmas kayd.

) Ceza infaz kayd.

j) Dier kaytlar.

MADDE 53 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesinden sonra gelen ikinci blmn balndaki Defterlerin ibaresi Kaytlarn eklinde deitirilmitir.

MADDE 54 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Esas kayd

MADDE 69 Esas kayd; icra mahkemesine intikal eden her trl dava, ikyet, itirazn kaldrlmas, konkordato ve bu nitelikteki dier ilerin tutulduu kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, icra ve ifls dairesi veya Cumhuriyet savcl esas numaras, alacaklnn veya ikyetinin ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi, borlu veya sann ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi, evrakn geldii tarih, davann tr, hkmn zeti, tarih ve numaras, yoklukta verilen hkmn tebli tarihi, dosyann blge adliye mahkemesine veya Yargtaya gnderildii ve geldii tarih, istinaf ve temyiz sonucu, ilm ve fiin Cumhuriyet savclna verildii tarih, ilmat kayt numaras; har tahsil mzekkeresinin tarih ve numaras ile dnceler stunlar yer alr.

Sz edilen kayt icra mahkemesinde hukuk ve ceza davalar iin ayr ayr tutulur. cra mahkemesinde ceza davalar iin tutulacak kaytta, her sank iin ayn sra numaras altnda ayr ayr stunlar alr.

cra mahkemesine gelen i miktarn kolayca bilmek ve numara deiiklii yznden kan karklklar nlemek iin, yl sonunda sonulanmam dosyalar yeni yl kaydna devir suretiyle kaydedilmez.

Yl sonunda, gelen ilerden ne kadarnn karara baland ve ne kadarnn yeni yla devredilmi olduu, toplam olarak yazlmakla beraber, devredilen dosyalarn sra numaralar UYAPta bir cetvel halinde rapor olarak gsterilir.

cra ceza mahkemelerinden verilip, kanun yoluna bavurulmakszn kesinleen ve mahkmiyete ilikin ilmlarn en fazla bir hafta, temyiz edilen ilmlarn Yargtay'dan onanarak gelmesini izleyen bir hafta ierisinde infaza verilmesi zorunludur. lm ve eklerinin infaz iin Cumhuriyet savclna verildii tarih, esas kaydnn zel stununa ilenir. Cumhuriyet savclna her hkml iin ayr ayr ilm verilmesi zorunlu olduu gibi, bir hkml hem hrriyeti balayc ceza ve hem para cezasna mahkm olmusa her ceza iin ayr ilm verilir.

MADDE 55 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Deiik iler ve talimat kayd

MADDE 70 Deiik iler ve talimat kayd; cra ve fls Kanununun 76 nc maddesi ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun uyarnca hapsen tazyik karar verilmesi istemine ilikin taleplerle baka yer icra mahkemesinden gelen talimat evraklarnn ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, mracaat veya tevdi tarihi, alacakl ve varsa vekilinin ad, soyad, yerleim yerindeki adresi, borlunun (mkellefin) varsa kanuni temsilcisinin ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi, talebin nitelii, tr ve miktar, talimat veya belgeyi gnderen mahkeme, makam veya merciin ad ve belgenin tarihi, numaras, ilemin sonucu, kararn zeti, hapsen tazyik kararnn infaz iin tevdi olunduu tarih ve dnceler stunlar yer alr.

Bu kayda geirilen talepler dorultusunda yazlacak tezkerelere, talebin kayt numaras verilir. Bu tr yazlar ayrca muhabere kaydna ilenmez.

MADDE 56 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Muhabere kayd

MADDE 71 Muhabere kayd; icra mahkemelerinde kullanlan dier kaytlara ilenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazlan veya icra mahkemesine gelen evrakn ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, belgenin tarihi ve numaras, gnderilen veya gnderen daire, geli veya sevk tarihi, belgenin zeti ve dnceler stunlar yer alr.

Esas, deiik iler ve talimat kaydna kaytl ilere ait yazmalar ayrca bu kayda geirilmez, zimmet kaydna kaydedilmekle yetinilir.

MADDE 57 Ayn Ynetmeliin 72 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kanun yoluna bavuru kayd

MADDE 72 Kanun yoluna bavuru kayd; kanun yoluna bavurulmas halinde, ilgilileri tarafndan verilen lyiha veya dilekelerin ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, belge numaras, geldii tarih, dileke veya lyiha tarihi, kanun yoluna bavurann ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi, aleyhine kanun yoluna bavurulann ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi, davann tr, kanun yoluna bavurulan ilmn tarihi ve numaras, kanun yoluna bavurma koullarnn yerine getirilip getirilmedii, ilm ve evrakn gnderilmek zere Cumhuriyet savclna veya ait olduu mercie tevdi tarihi, ilmn aleyhine kanun yoluna bavurulana tebli tarihi, kanun yolu sonucunun zeti ve dnceler stunlar yer alr.

MADDE 58 Ayn Ynetmeliin 73 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Duruma gnleri kayd

MADDE 73 Duruma gnleri kayd; dava, hakknda duruma yaplan itiraz ve ikyetlerin grlecei gn ve saatin ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, dosya numaras, alacakl (mteki) ve varsa vekilinin, borlu (sank) ve varsa kanuni temsilcisinin ad, soyad, durumann (veya murafaann) yaplaca gn ve saat, ertelendii gn ve dnceler stunlar yer alr.

MADDE 59 Ayn Ynetmeliin 74 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Zimmet kayd

MADDE 74 Zimmet kayd; icra mahkemelerinden, mahkemelere, muhtelif daire ve mercilere gnderilecek evrakn ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, dosya numaras, belgenin nereye gnderildii ve ne tarihte alnd, evrak alann ad, soyad, imzas ve dnceler stunlar yer alr.

Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

MADDE 60 Ayn Ynetmeliin 75 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Posta mutemet kayd

MADDE 75 Posta mutemet kayd; icra mahkemelerine havale yoluyla gelen paralara ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

Bu kaytta; parann geldii yer, havale numaras, tarihi, dosya numaras, gnderenin ad, soyad, parann miktar ile alacak olann ad ve soyad stunlar yer alr.

MADDE 61 Ayn Ynetmeliin 76 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Disiplin soruturmas kayd

MADDE 76 Disiplin soruturmas kayd; icra ve ifls dairelerinde grev yapan personel hakknda, disiplin amiri tarafndan yaplan soruturmalarnn ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, mteki veya varsa kanuni temsilcisinin ad, soyad, haklarnda soruturma yaplan personelin ad, soyad, grevli olduu daire, ikyet tarihi, ikyetin konusu, karar zeti ve numaras ile dnceler stunlar yer alr.

Disiplin soruturmas sonucu verilen kararlar, zel bir kartonda sra numaras altnda saklanr.

MADDE 62 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ceza infaz kayd

MADDE 77 Ceza infaz kayd; icra mahkemelerinden Cumhuriyet savclna gnderilen mahkmiyeti ieren kararlarn ilendii kayttr.

Bu kaytta; sra numaras, esas ve karar numaras, sann ad, soyad, karar tarihi ve zeti, hkm veren hkimin ad, soyad ve sicil numaras, kararn kesinleme tarihi, Cumhuriyet savclna verildii tarih, belgeyi alann ad, soyad ve imzas ile dnceler stunlar yer alr.

MADDE 63 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dier kaytlar

MADDE 78 cra mahkemelerinde, 68 inci maddede yazl kaytlardan baka kasa kayd (kanun yoluna bavuru-sevk giderleri iin avans olarak alnan paralar da bu kayda ilenir) ile kymetli evrak ve deerli eylere zg kayt tutulur.

MADDE 64 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesinden sonra gelen nc blmnn balndaki Defterlere ibaresi Kaytlara eklinde deitirilmitir.

MADDE 65 Ayn Ynetmeliin 79 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kayt tutma usul

MADDE 79 cra mahkemesinde hukuk ve cezaya ilikin olmak zere sz geen kaytlar ayr ayr tutulur.

MADDE 66 Ayn Ynetmeliin 80 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 67 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 68 Ayn Ynetmeliin 82 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 82 cra mahkemesinde her bir i iin UYAPta dosya tutulur. Durumalar iin 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununa gre tutanak dzenlenmesi ve gerek ikyet, gerek itiraz zerine verilecek kararlarn anlan Kanunun 297 nci maddesinde yazl hususlar iermesi gerekir. Ayrca, ayn Kanunun 298, 299, 301 inci maddeleri hkmleri burada da uygulanr.

MADDE 69 Ayn Ynetmeliin 87 nci maddesinin birinci fkrasndaki zg zimmet ibaresinden sonra gelen defteri ibaresi kayd olarak deitirilmitir.

MADDE 70 Ayn Ynetmeliin 90 nc maddesinin ikinci fkrasndaki esas ibaresinden sonra gelen defterinin ibaresi kaydnn eklinde, rnei de zimmet ibaresinden sonra gelen defterine kaydedilerek ibaresi kaydna ilenerek eklinde deitirilmitir.

MADDE 71 Ayn Ynetmeliin 91 inci maddesinden sonra gelen NC KISIM ibaresi DRDNC KISIM eklinde deitirilmitir.

MADDE 72 Ayn Ynetmeliin 92 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

cra ve ifls dairelerine yaplacak her trl nakd deme, Adalet Bakanl tarafndan uygun grlecek bankalarda icra ve ifls dairesi adna alan hesaba yaplr.

Haciz srasnda, borlu veya nc kiiler tarafndan yaplan deme nedeniyle tahsil edilen paralar, en ge tahsiltn yapld gn takip eden ilk i gn alma saati sonuna kadar banka hesabna yatrlmak zere icra veya mahkeme kasalarnda muhafaza edilir.

cra ve ifls dairelerince yaplmas gereken her trl nakd deme, ilgilisinin gsterdii banka hesabna aktarlmak zere, icra mdr tarafndan resen bankaya verilecek talimat gerei yaplr. Talimat, parann icra ve ifls dairesi hesabna yatrlmasn takip eden en ge i gn sonuna kadar verilir.

MADDE 73 Ayn Ynetmeliin 93 nc maddesinden sonra gelen DRDNC KISIM ibaresi BENC KISIM eklinde deitirilmitir.

MADDE 74 Ayn Ynetmeliin 94 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

cra daireleri, yaplan takipler sonucunda alacann tamamn alamayan alacakllara verdikleri aciz vesikalarnn bir nshasn, bulunduklar il merkezinde Adalet Bakanlnca aciz vesikas sicili tutmakla grevlendirilen icra dairesine elektronik ortamda gnderir. Aciz vesikas, sicili tutan birimce elektronik ortamda sorgulanp, grntlenebilir.

MADDE 75 Ayn Ynetmeliin 95 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 95 Bor demeden aciz vesikas sicili kayd, elektronik ortamda UYAPta yer alan ablona gre tutulur.

Aciz vesikas sicili kaydnn birinci stunu sra numarasn, ikinci stunu aciz vesikasnn dzenleme tarihi ile ilgili icra dairesinin dosya numarasn, nc stunu borlunun ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi ile gerek kiilerin T.C. kimlik numarasn, drdnc stunu alacaklnn ad, soyad ve yerleim yerindeki adresi, beinci stunu aciz vesikasnn hangi tutarda alacak iin verildii, altnc stunu kaydn sicilden terkin nedenini, yedinci stunu aklamalar ierir.

Sicile kaydedilen borlulardan gerek kiiler iin ad ve soyad, tzel kiiler iin ticaret unvan esas alnarak elektronik ortamda sorgulama yaplabilir.

MADDE 76 Ayn Ynetmeliin 96 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 77 Ayn Ynetmeliin 97 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 78 Ayn Ynetmeliin 98 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 98 Aciz vesikas siciline kayt dlrken kayda esas oluturan aciz vesikasndan aka anlalan bir yaz veya rakam hatas yaplmsa sicili tutan icra dairesi bu madd hatay resen veya talep zerine elektronik ortamda dzeltir. Sicil kaydnn aklamalar stununda dzeltmenin nedeni ve tarihi gsterilir.

MADDE 79 Ayn Ynetmeliin 99 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yaplan deiiklik, kaydn aklamalar ksmnda belirtilir.

MADDE 80 Ayn Ynetmeliin 100 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Terkin, aciz vesikas sicil kaydnda ilgili stuna terkin sebebi, terkine esas olan belgenin tarih ve numaras ilenmek suretiyle gerekletirilir.

MADDE 81 Ayn Ynetmeliin 101 inci maddesinden sonra gelen BENC KISIM ibaresi ALTINCI KISIM eklinde deitirilmitir.

MADDE 82 Ayn Ynetmeliin 103 nc maddesinin birinci fkrasndaki bu hususta, ibaresinden sonra gelen ibaresi iki olarak deitirilmi, Cumhuriyet Savclnda saklanmas, ibaresinden sonra gelen dier rneinin ise en ge Ocak ay sonuna kadar Adalet Bakanlna gnderilmesi ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 83 Ayn Ynetmeliin 104 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki el koyarak, kasa ibaresinden sonra gelen ve yol giderleri ve tazminat ibaresi yrrlkten kaldrlm, (b) bendindeki geirilip geirilmedii, kasa ibaresinden sonra gelen ve yol giderleri ve tazminat kayt defterinde ibaresi kaydnda olarak deitirilmi, (e) bendindeki kasa ibaresinden sonra gelen ve yol giderleri ve tazminat kayt defterinde ibaresi kaydnda olarak deitirilmi, (g) bendindeki gn gnne ibaresinden sonra gelen defter kaytlarna ibaresi kaytlara eklinde deitirilmi, () bendindeki cezaevi yap ibaresinden sonra gelen pullarnn ibaresi harcnn olarak deitirilmi, (n) bendindeki kullanlmas gereken ibaresinden sonra gelen defterlerinin ibaresi kaytlarnn olarak deitirilmitir.

MADDE 84 Ayn Ynetmeliin 105 inci maddesinin birinci fkrasnn (h) bendindeki durumu, kasa ibaresinden sonra gelen ve yol gideri ve tazminat ve kayt defterindeki kaytlarla ibaresi kaydyla eklinde deitirilmi, (k) bendindeki gereken ibaresinden sonra gelen defter ibaresi kayt eklinde deitirilmi, nc fkrasndaki defter ve ibaresi ile drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 85 Ayn Ynetmeliin 105 inci maddesinden sonra gelen ALTINCI KISIM ibaresi YEDNC KISIM eklinde deitirilmitir.

MADDE 86 Ayn Ynetmeliin 108 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir

Dosyalarn ve kaytlarn saklanmas

MADDE 108 cra ve ifls dairelerinde ilemde olan dosya ve kaytlar, yllarna ve sra numaralarna gre tasnif edilmi ekilde elektronik ortamda korunur.

Takipsizlik veya yerine getirilmesi (infaz) suretiyle ilemden kaldrlan dosyalarla, kullanlmayan kartonlar, buna ait bir tevdi ve teslim cetveli dzenlenerek, ariv ii ile grevlendirilen memura tevdi ve teslim olunur. Tevdi ve teslim cetveli tevdi eden ve teslim alan memurlar tarafndan imzalanr.

MADDE 87 Ayn Ynetmeliin 109 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

cra ve ifls mdrleri, kasa kaytlarna intikal ettirdikleri paralarla, har ve cezaevi yap harcn kasada ayr yerlerde saklarlar.

MADDE 88 Ayn Ynetmeliin 110 uncu maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesindeki kasa ibaresinden sonra gelen ve yol giderleri ve tazminat kayt defteri kaytlarna ibaresi kaydna eklinde deitirilmi, nc fkrasnn birinci cmlesindeki dosya ibaresinden sonra gelen defter ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 89 Ayn Ynetmeliin 111 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 111 Kasann kontrol veya yaplan tefti ve denetim sonucunda kasada bulunduu anlalan fazla para, tek kalem halinde aklama yaplarak birim kasa hesabna tahsilt makbuzu kesilmek suretiyle kasa kaydna ilenir. Her yl sonu, tespit edilen bu fazlaln yeni yla devredilerek ad geen kaytta gsterilmesi ve cra ve fls Kanununun 362 ve 492 sayl Kanunun 36 nc maddesi hkmleri erevesinde on yllk zamanam sonuna kadar ilgilinin bavurusunun beklenmesi; zamanam iledikten sonra Hazineye gelir kaydedilmek zere makbuz karlnda maliyeye yatrlmas ve makbuzun zel kartonunda saklanmas zorunludur.

MADDE 90 Ayn Ynetmeliin 112 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ynetmeliinin uygulanmas

MADDE 112 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ynetmeliinin bu Ynetmelie aykr olmayan hkmleri icra mahkemesinde de uygulanr.

MADDE 91 Ayn Ynetmeliin 114 nc maddesinin birinci fkrasndaki zorunlu olan ibaresinden sonra gelen defter ve ibaresi yrrlkten kaldrlm ve nc fkrasndaki mahkemelerinde mevcut ibaresinden sonra gelen defter ibaresi kayt olarak deitirilmitir.

MADDE 92 Ayn Ynetmeliin 115 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 93 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 94 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 Bu Ynetmeliin, elektronik ortamda yaplmas ngrlm olup henz UYAP uygulamalarnda bulunmayan ilemlere ilikin hkmleri, gerekli yazlm almas tamamlanp uygulama gncelleme duyurular yapldktan sonra uygulanr.

MADDE 95 Ayn Ynetmeliin ekindeki rnek defterler yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 96 Ayn Ynetmelik ekindeki 1, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 21/a, 24, 25, 26, 27, 38, 39 ve 44 numaral basl kat rnekleri, ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 97 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 98 Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz