15 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28619

YNETMELK

Gedik niversitesinden:

GEDK NVERSTES AVRUPA BRL UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gedik niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Avrupa Birlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gedik niversitesi Avrupa Birlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Merkez (Gedik niversitesi AB Merkezi): Gedik niversitesi Avrupa Birlii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

d) Merkez Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

e) Rektr: Gedik niversitesi Rektrn,

f) niversite: Gedik niversitesini,

g) niversite Ynetim Kurulu: Gedik niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; AB ve Avrupa konularnda ulusal ve uluslararas nitelikte, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, sportif ve teknolojik alanlarda bilimsel aratrma, uygulama, eitim-retim, dokmantasyon almalar, msabakalar ve dier etkinlikler aracl ile uluslararas ibirliinin ve AB lkeleri ile ilikilerin gelimesine ve Trkiye'nin ABye siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, sosyo-kltrel ve sportif ynden uyum ve btnleme almalarna katkda bulunmak; talep durumunda ilgili resmi ve zel kurululara yardmc olmak ve onlarla ibirlii iinde almak ve etkinlikler dzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetleri yrtr:

a) Avrupadaki btnleme abalar ve Merkezin amalar arasna giren dier konularda aratrma, inceleme, gelitirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kurulu ve kiilerle etkin iletiim kurarak bu alandaki almalar desteklemek,

b) Merkezin amalar arasna giren konularda uluslararas, ulusal ve yerel dzeylerde danmanlk hizmetleri vermek; kurslar, altaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar dzenlemek; sergi, msabaka ve benzeri alma ve etkinliklerde bulunmak,

c) Kamuoyunu bilgilendirici tantm, gsteri, festival, msabaka gibi etkinlikler yapmak veya bu etkinliklere katkda bulunmak,

) Merkezin alma alan ile ilgili dokmantasyon temini iin gerekli giriimleri yapmak,

d) Amalar dorultusunda uluslararas, ulusal ve yerel kurum ve kurulularla ortak projeler gelitirmek, gerekletirmek ve bu projelere katk salamak amacyla yurt ii ve yurt d kaynaklardan maddi destek salamak iin almalar yapmak,

e) Merkezin amalar arasna giren konularda faaliyet gsteren niversite birimlerinin AB destekleme programlarna katlmn salayan almalar yapmak,

f) Kamu ve zel sektr kurulularnda alanlara uzmanlk kazandrmak amacyla eitim ve sertifikal veya sertifikasz retim programlar dzenlemek,

g) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yrtlmesi amacyla yurt ii ve yurt d kurulularla ibirlii yaparak rapor, blten, proje, kitap, dergi ve benzeri yaynlarda bulunmak,

) 2547 sayl Kanun ve buna dayanlarak karlan dier mevzuat ile Gedik niversitesi ynetmelikleri erevesinde kamu kurulularna ve zel kurululara cretli veya cretsiz danmanlk ve bilirkiilik hizmeti vermek,

h) Aratrma, inceleme ve eitim almalarnn gerekletirilmesinde yerli ve yabanc uzmanlardan yararlanmak,

) niversitede renim gren her dzeydeki renciyi, Merkezin faaliyet konularnda aratrma yapmaya yneltmek ve aratrmalarna destek vermek,

i) Amalarna uygun tm almalarnda gerekli olduu hallerde dier kurumlar ve aratrma merkezleriyle ibirlii yapmak,

j) Yetkili kurullarca verilecek dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkez aadaki organlardan oluur:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu,

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, niversitede grevli retim elemanlar arasndan yllk sreyle Mtevelli Heyetin gr alnarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdr, kendisine yardmc olmak zere, Merkez Ynetim Kurulu yelerinden birisinin yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirilmesini Rektre nerir. Mdr yardmcs ayn usulle grevden alnabilir. Merkez Mdr, grevi banda olmad zaman yardmcs kendisine veklet eder. Merkez Mdrnn grev sresinin dolmas veya herhangi bir ekilde grevinden ayrlmas halinde, mdr yardmcsnn da grevi sona erer.

Merkez Mdrnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez Ynetim Kurulunu toplantya armak ve bu toplantlarn gndemini hazrlayarak toplantlara bakanlk etmek.

b) Merkez Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, Merkez Ynetim Kurulu yeleri arasnda grev dalmn belirlemek, gerekli egdm ve denetimi salamak ve yazmalar yapmak.

) Merkez Ynetim Kurulunun hazrlad yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt ii ve yurt d kurum ve kurulularla temasa geerek, Merkezin faaliyet konu ve amacna uygun projelerin yrtlmesi ve bunlara ulusal ve uluslararas zeminde destek ve mali kaynak salanmas iin giriimlerde bulunmak.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdrnn bakanlnda, merkez mdr yardmcs ve Merkez Mdrnn teklifi zerine niversitede grevli retim elemanlar arasndan Rektrce yllk sreyle grevlendirilecek ye ile beraber toplam be yeden oluur. yelik sresi sona erenler, ayn usulle yeniden grevlendirilebilirler. Merkez Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Rektr tarafndan grevlendirilen yelerden, grev sresi dolmadan nce yelikten ayrlanlarn yerine, Merkez Mdrnn teklifi zerine niversitede grevli retim elemanlar arasndan tekrar Rektrce grevlendirme yaplr. Bu yeler, yerine grevlendirildikleri yenin grev sresi sonuna kadar grev yaparlar.

(2) Merkez Ynetim Kurulu olaan olarak ayda en az bir, gerekli olduunda da Merkez Mdrnn ars zerine ve ounluk salanarak toplanr. Kararlar, toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Merkez Ynetim Kurulunun grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

c) Merkezin bnyesinde kurulacak bilimsel alma gruplarnda grevlendirilecek retim elemanlarnn seimini yapmak ve grevlendirilmeleri iin Rektrle sunmak,

) Uygulama ve Aratrma projelerini, kurs ve benzeri eitim nerilerini bilimsel alma kurullarnn da katklar ile deerlendirmek; grevlendirilecek kii, kurulu ve niversite birimlerini belirlemek,

d) Merkez Danma Kurulu yelerinin seimini yapmak,

e) niversite d ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek, protokol taslaklarn hazrlamak ve Rektrle sunmak,

f) niversite birimleri veya retim elemanlarnca yrtlecek olan danmanlk, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

Merkez Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Ynetim Kurulu; niversite iinden ve dndan Merkezin faaliyet alanlarnda alan, bu konularda tecrbesi olan ve gerektiinde bilgisine bavurulabilecek en fazla on retim elemann ve kiiyi Merkez Danma Kurulunda grevlendirebilir.

(2) Merkez Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. yelik sresi sona erenler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Merkez Danma Kurulu, ylda en az bir kere olmak zere, Merkez Mdrnn daveti zerine ounluk aranmadan toplanr.

(4) Mdr, Danma Kurulu toplantlarna oy hakk olmakszn katlr. Danma Kurulunun tavsiyeleri Mdr araclyla Merkezin dier organlarna iletilir.

Merkez Danma Kurulunun grevleri ve sorumluluklar

MADDE 13 (1) Merkez Danma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri deerlendirir, Merkezin amalar dorultusunda eitli proje nerilerinde bulunur, bu projelerin gerekletirilmesine ynelik fikirler oluturur ve ilgili kii ve kurulularla ilikilerin gelitirilmesine yardmc olur. Faaliyet alanlaryla ilgili alt komisyonlar oluturabilir ve bu komisyonlarda grev alacak yeler nerebilir. Danma Kurulunun neri kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sertifika programlar

MADDE 14 (1) Merkez, sertifika programlar aabilir. Sertifika programlarnn yrtlmesine ilikin usul ve esaslar, Merkez Ynetim Kurulunca hazrlanp Rektrn onayna sunulur.

Personel

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Merkez Mdrnn talebi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektrce grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Bte

MADDE 16 (1) Merkez, bteden gerekeli olarak kaynak talep edebilir. Merkezin faaliyetleri sonucunda oluan birim payn kullanma yetkisi, o Merkeze aittir.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 17 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Mtevelli Heyet kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gedik niversitesi Rektr yrtr.